Město Rakovník
MěstoRakovník

Dotazy od občanů

Autor: Ladislav Rác

Děkuji za dotaz. K opravě studny došlo minulý týden a opravě cesty po vyschnutí rovněž. Jsem  rád, že Vám mohu odpovědět tak pozitivním způsobem v tak krátkém termínu.

Jan Švácha

Autor: Marek Studnička
Od dnešního dne jsou srovnány časy pokladny a úřední hodiny odboru dopravy.
Jan Švácha
Autor: Petr Melo

Děkujeme za Váš podnět. Prozatím se o dalším dětském hřišti v areálu sídliště Bendovka neuvažuje. Lépe řečeno - neuvažovalo. Vaše otázka tuto situaci změnila a bude určitě diskutována v orgánech města. Každý slib by však v tuto chvíli byl nezodpovědným, protože případná výstavba hřiště v Jamce není začleněna do letošního rozpočtu města. Děkuji za pochopení.

Jan Švácha

Autor: vlasak

Z vlastní zkušenosti vím, že nejlépe na otázky podobného typu odpovídají lidé ze Státního oblastního archivu v Rakovníku. Mail: soka-rakovnik@soapraha.cz , telefon: 313 513 062.

Obzvláště pak mohu doporučit PhDr. Jana Černého. Jan Švácha

Autor: Michal Zelenka

Cyklostezky zameteny...

Jan Švácha

 

Autor: Slanař P.

Kontrola dodržování režimu a vjezdu do pěších zón v Trojanově a Nádražní ulici je průběžně prováděna strážníky s ohledem na ostatní činnost, která je požadována. Případné zjištěné přestupky jsou řešeny ihned strážníky na místě, nebo dále po předvolání na služebně městské policie, příp. oznámením na odbor dopravy MěÚ Rakovník. Pavel Škvára, velitel MP

Autor: Brožovská Stanislava

Dobrý den. Sídliště Spalova by mělo být uklízeno pravidelně. Obvykle se provádí úklid travnatých ploch i úklid komunikací. Firma Arborea, se kterou město spolupracuje, zpravidla vyhrabává veškeré travnaté plochy a Údržba městských komunikací provádí blokové čistění. Zcela pravidelně sídliště navštěvují metaři. Děkujeme Vám za Váš podnět, který bude neprodleně prověřen a zjištěné nedostatky budou v nejbližší době napraveny.

Jan Švácha

 

Autor: Tomáš Kinter

Dobrý den. O umístění do některého z městských předškolních zařízení lze samozřejmě požádat. Zápisy do MŠ Průběžná, MŠKlicperova, 1. MŠ V Hradbách, MŠ Šamotka, MŠ Vinohrady a MŠ V Parkubudou probíhat 21. 3. 2011. Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímuvzdělávání stanovuje a o přijetí dítěte rozhoduje ředitelka MŠ.Rakovnické MŠ navštěvují i děti z okolních obcí okresu. Vaše dítě však věkem spadá spíše do jeselského zařízení. Na možnost jeho umístění v městských jeslích se informujte na telefonním čísle 313 512 606 nebo na emailové adrese murako.jesle@cmail.cz.

Jan Švácha

Autor: Bélaiová
Přihlášení a poplatek za psa
Místní poplatek ze psů upravuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, který v sobě obsahuje prvky daňového právního vztahu, a proto (přestože je užíván termín poplatek) je to místní daň. Při řízení ve věcech tohoto poplatku platí i zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění.
Poplatek je zaveden vyhláškou zastupitelstva města, přičemž zákonný rámec musí být vždy dodržen. Obci je však dána možnost upravit podrobnosti poplatku; podle své místní situace, zvyku, účelu apod..
Město Rakovník zavedlo a upravilo poplatek ze psů Obecně závaznou vyhláškou o místních poplatcích. Faktickou správu poplatku pak vykonává v režimu daňového řízení ekonomický odbor, oddělení místních poplatků a vymáhání.
Vzhledem k tomu, že občané nemají kompletní informace o placení poplatku, odpovíme na nejčastější otázky, s nimiž se na nás obracejí.
Na koho se vztahuje povinnost psa přihlásit?
Poplatníkem místního poplatku ze psů je držitel psa, kterým může být osoba, která jej vlastní, ale i osoba, která se k němu chová a nakládá s ním, jako by jej vlastnila. Pro určení místní příslušnosti k vyměření poplatku ze psů není rozhodující, kde držitel psa „pobývá“ nebo kde je pes chován, ale skutečnost, kde má držitel psa trvalý pobyt nebo sídlo. Poplatek ze psů je tedy vázán na trvalé bydliště jeho držitele. V Rakovníku je to občan, který má na území města trvalé bydliště, případně právnická osoba, která má zde sídlo. Psa musí přihlásit i v případě, že se s ním převážnou část roku zdržuje mimo trvalé bydliště (na chalupě apod.). Každý přihlášený pes obdrží evidenční známku, která je nepřenosná na jiného psa a je vratná při odhlášení psa z evidence. Je nutné přihlásit i psa, jenž poplatku nepodléhá.
Jaká je lhůta pro přihlášení psa?
Lhůta pro přihlášení psa je do 30 dnů od vzniku své poplatkové povinnosti, tj. dovršení stáří psa tří měsíců nebo započetí držení psa staršího.
Co potřebuji k přihlášení?
Pro přihlášení psa stačí vyplnit registrační kartu – ohlášení k místnímu poplatku a vlastnoručně podepsat. V případě zastoupení je nutná plná moc a platný občanský průkaz. Při uplatnění sazby pro důchodce je navíc třeba předložit potvrzení o přiznání důchodu. Při nárokování dalších úlev a osvobození od poplatku (např. u psa převzatého z útulku, při těžkém zdravotním postižení držitele psa) je třeba doložit i některé další doklady.
Za jak starého psa se tedy poplatek platí:
Poplatková povinnost vzniká v kalendářním měsíci, ve kterém pes dovršil stáří tří měsíců. Poplatek se platí za každý i započatý kalendářní měsíc.
Kolik se platí za psa v Rakovníku?
Roční sazba poplatku je 360,- Kč za prvního psa chovaného v rodinném domě; 800,- Kč v ostatních obytných domech; 180,- Kč v části města označené jako samota; 180,- Kč platí poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu (jestliže je jediným zdrojem příjmu) anebo poživatel sirotčího důchodu; 180,- Kč za psa určeného k hlídání nebytových objektů; 180,- Kč za psa se služebním výcvikem nebo za lovecky upotřebitelného psa člena mysliveckého sdružení. Za druhého a každého dalšího psa se sazba poplatku navyšuje o 50% původního poplatku.
Kdy se poplatek platí?
Pokud poplatek nečiní více než 900,- Kč ročně je splatný nejpozději do 30. 4. příslušného kalendářního roku. Je-li poplatek vyšší než 900,- Kč ročně, je splatný ve dvou stejných splátkách vždy do 30.4 příslušného kalendářního roku, nejpozději však do 31. 8. kalendářního roku.
Jsou výjimky, kdy se poplatek platit nemusí?
V Rakovníku je od poplatku osvobozen držitel psa, kterým je osoba uvedená v zákonu ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (např. osoba nevidomá, bezmocná, dále osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P - zvlášť těžce postižená, osoba, která převzala psa z útulku, který je umístěn na katastrálním území města Rakovníka – zde trvá osvobození po dobu 1 roku od převzetí), Policie ČR a Městská policie, pokud mají příslušné osvědčení o výcviku.
Je nutné, aby měl pes evidenční známku?
Na veřejnosti musí být pes opatřen evidenční známkou, a to i v případě, že má mikročip. Slouží to jednak při kontrole a v mnoha případech je to i prostředek k tomu, že je zaběhnutý pes snáze identifikovatelný. Někdy dokonce dříve, než pomocí mikročipu.
Co dělat v případě, že pes stářím nebo nehodou uhyne?
Vznik a zánik poplatkové povinnosti a další změny rozhodné pro evidenci a výši poplatku je nutné vždy oznámit správci poplatku, a to do 30 dnů ode dne, kdy daná skutečnost nastala. Pokud pes již nežije (úhyn je nejlépe prokázat potvrzením od veterinárního lékaře), pokud byl předán jinému držiteli, případně změnil-li držitel trvalý pobyt mimo území města Rakovníka, je nutné psa ve výše stanovené lhůtě odhlásit, vrátit evidenční známku a ukončit tak platební povinnost. V případě, že pes není řádně odhlášen, poplatková povinnost nadále trvá. OE
Autor: Josef

Děkujeme za váš podnět. Byl předán na správu majetku města. Situace bude napravena v nejbližší době. Švácha

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení