Město Rakovník
MěstoRakovník

Regenerace MPZ - ul. Martinovského

  • Regenerace památkové zóny IV. etapa
  • Dokončení ulic Martinovského a V Hradbách

Regenerace dokončena

Stavební práce byly dokončeny v červnu 2019. Socha podle návrhu byla instalována v srpnu 2019. V září jsme pak s nástupem malých školáků pozorovali správnost navrženého řešení. Náš záměr "kiss & ride" se ukázal jako funkční a po ránu nebyl pozorován nepředvídaný nárůst dopravy.

J. Jirátková, aktualizováno 24. 10. 2019


Druhá část bude brzy zahájena

Na kontrolní prohlídce stavby nám dodavatel sdělil bližší termín pro pokračování rekonstrukce ulice Martinovského a části Žižkova náměstí. Předpokládáme, že dne 26. 3. 2019 bude zahájena II. část. Prosíme o dodržování zákazu parkování v ulici, dbejte zvýšené opatrnosti v místě stavby. Rodiče, kteří jedou s dětmi do školy nebo k lékaři, prosíme o zaparkování svého vozidla již na náměstí. Děkujeme za pochopení.

mapka

Vyznačení II. části rekonstrukce

J. Jirátková, aktualizováno 19. 3. 2019


Sysifos v Rakovníku

vizu

V únoru 2019 začaly v ulici Martinovského práce, které jsou nejen završením obnovy povrchu komunikací, ale zahrnují i rekonstrukce podzemních vedení. Inženýrské sítě jejich správci rekonstruovali v průběhu minulého roku, k jejich dokončení došlo na začátku letošního roku. Nyní může město Rakovník provést finální úpravy. Dojde jak k obnově povrchů chodníků, tak i k vydláždění pojížděných komunikací. V rozšířeném svažitém prostoru nad gymnáziem vznikne odpočinkový prostor. Od počátku projektu je počítáno s osazením uměleckého díla. V loňském roce došlo k jednání s akademickým sochařem Zdeňkem Maninou, který předložil návrh sochy pro tento parter. Vzhledem k vysokým nákladům, které by pořízení tohoto díla znamenalo, byl vyzván Mgr. Dalibor Blažek k vytvoření alternativního návrhu. Ten společně s Mgr. Petrem Holečkem předložil návrh, který byl společně s původním návrhem předložen radě města ke schválení dalšího postupu. Rada města na svém jednání rozhodla o tom, že do parteru bude umístěna socha P. Holečka a D. Blažka. Můžeme se proto těšit na sochu, která vychází z filosofického díla Alberta Camuse - ten ve svém Mýtu o Sisyfovi pojednává působivě o lidském údělu. Z tohoto díla nositele Nobelovy ceny vycházejí autoři, kteří zhmotňují myšlenku, že ne vždy musí být hnacím motorem našeho konání cíl, ale že důležitá je zvolená cesta a úsilí, jež na ní člověk vynakládá. Celá dramatičnost kompozice je založena na kontrastu mohutného objektu a subtilní lidské postavy. Motiv využívá svažitosti dané pasáže intravilánu, kdy je úsilí postavy umocněno protiváhou svažitého terénu. Lidská figura bude v menším měřítku, než je skutečná velikost člověka, a bude odlita z bronzu. Koule o průměru 2 metrů bude mít povrch, který nám dá pocítit tíhu této hmoty. Cena sochy je 450 tis. Kč, instalována bude do konce srpna 2019.

Sysifos

Sysifovo úsilí od Petra Holečka a Dalibora Blažka bude součástí našich procházek v centru města.

Další vizualizaci můžete zhlédnout zde.

Ing. arch. J. Jirátková, aktualizováno 14. 3. 2019


Stavba zahájena

Dosud se v ulici Martinovského pohybovali správci inženýrských sítí, kteří prováděli nutnou rekonstrukci infrastruktury. Staveniště jsme předali společnosti Stavkom Veletice dne 18. 2. 2019. Společnost, která bude pro město Rakovník realizovat rekonstrukci povrchů a úpravu prostranství před Starou poštou, zahájí práce na stavbě 25. 2. 2019. Uvědomujeme si, že provádíme stavbu na velmi rušné komunikaci, kterou používají žáci, studenti, děti, rodiče, zaměstnanci škol i obyvatelé přilehlých objektů. Věnujeme maximální úsilí tomu, aby byla zajištěna bezpečnost při procházení staveništěm, spolupracujeme s koordinátorem BOZP. V první fázi budou prováděny práce v ulici V Hradbách, která bude pro automobilový provoz zcela uzavřena, přístup do všech nemovitostí bude zachován. Dojde k přemístění kontejnerů na tříděný odpad, v této fázi k západní straně gymnázia. Práce na tomto úseku začnou 25. 2. 2019 a jsou plánovány v návaznosti na klimatické podmínky cca do konce března, v případě nepříznivého počasí mohou zasáhnout až do dubna. V této fázi nebude možno přijet s dětmi přímo před vchod do Mateřské školy V Hradbách. Další postup prací bude závislý na klimatických podmínkách. Ulice Martinovského bude uzavřena od 25. 3. 2019 do 30. 6. 2019. V této době nebude možné vozit děti ke Staré poště, bude zajištěn pouze přístup pro pěší.

Prosíme Vás, abyste se po dobu rekonstrukce pohybovali po staveništi se zvýšenou opatrností.

Děkujeme za trpělivost a věříme, že další opravená část historického města bude vítanou odměnou za současné nepohodlí.

Ing. arch. Jana Jirátková, vedoucí oddělení rozvoje města a investic

aktualizováno 19. 2. 2019


V roce 2017 jsme se věnovali přípravě projektu pro stavební povolení. Následně byl zpracován projekt pro výběr zhotovitele. Zadávací řízení na zhotovitele stavby jsme museli opakovat, protože se nám do první výzvy nepřihlásil žádný uchazeč. Smlouva byla uzavřena v září 2018 s termínem plnění na jaře 2019. V roce 2018 věnovali svůj čas správci inženýrské infrastruktury opravám a rekonstrukci sítí, abychom mohli jako poslední vstoupit na stavbu a dokončit její provedení včetně finálních povrchů. Očekáváme ještě zásah RWE, kteří dokončí úpravy na svém plynovodním potrubí. Stavbu pro město Rakovník bude provádět společnost STAVKOM Veletice s.r.o. a předpoklad dokončení je do konce června 2019.

Ing. arch. Jana Jirátková, vedoucí oddělení rozvoje města a investic

aktualizováno 23. 11. 2018


V roce 2011 a 2012 byl zahájen projekt regenerace městské památkové zóny. V první fázi byly zrekonstruovány ulice Vysoká, V Brance, Grillova a U Hluboké studny. Pokračováním pak byla rekonstrukce ulic Kamenná a Masná, byl upraven parter před 2. ZŠ, školní jídelnou a Finančním úřadem. Do těchto etap investovalo město Rakovník 37,5 mil. Kč, z toho ROP SČ podpořil projekt částkou 20,3 mil. Kč. V závěru programového období byla ještě s podporou ve výši 4,5 mil. Kč opravena druhá část Vysoké ulice. Celková výše nákladů na tuto třetí etapu byla 12,7 mil. Kč. V novém programovém období již není velká naděje, že bychom mohli pokračovat dále s podporou strukturálních fondů, nicméně se město Rakovník rozhodlo připravit další část regenerace k realizaci. Její rozsah je určen na východní straně návazností na opravený chodník k mateřské škole, na západní straně navazuje na již hotovou projektovou dokumentaci Víceúčelového studijního a společenského centra včetně úpravy parteru.

V roce 2016 připravil Ing. arch. Karel Zuska architektonickou studii, která uzavře rekonstrukci severní části památkové zóny. Záměrem je upravit pěší i pojížděné plochy a vytvořit chráněný prostor pro školní děti. V souladu s architektonickou studií celého náměstí z roku 2011 je v projektu rozpracován detail zatravněné plochy se solitérním stromem v ohybu ulice Martinovského. Terasy, které vzniknou na místě značného svahu, umožní posezení nebo pořádání přednášek. Parkovací stání budou vyznačena. Ulice je hlavně po ránu hojně využívaná pro dovoz dětí do 1. ZŠ i na "Starou poštu". Proto je ulice koncipována v duchu "kiss & ride" stejně jako u 2. ZŠ, kde tento systém napomáhá maximální plynulosti a bezpečnosti. 

V roce 2017 se bude OVaI věnovat přípravě projektu včetně povolení ke stavbě.

Plán úprav můžete zhlédnout zde.

Vizualizaci nového prostoru prohlédnete zde.

Ing. arch. Jana Jirátková, vedoucí oddělení rozvoje města a investic

vloženo 20. 12. 2016

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení