Město Rakovník
MěstoRakovník

Obchvat města

Obchvat města Rakovníka

Účelem výstavby obchvatu města Rakovník je ulehčit dopravně přetíženému středu města a  zlepšit bezpečnost dopravy v daném úseku. Investiční záměr obchvatu se skládá ze tří částí - B1, B2 a B3 (viz. obrázek). Část B2 je již vybudována. Středočeský kraj převzal v roce 2018 od města přípravu stavby části obchvatu B1 (I/229 Rakovník) a části obchvatu B3 (II/229 Rakovník, připojení na II/237). Předpoklad nákladů na obě zbývající části obchvatu představuje cca 500 mil. Kč. V současné době probíhá intenzivní práce na projekční přípravě a projednávání akce s dotčenými orgány a subjekty veřejné správy. 

Obchvat_celkova_situace

Část B1

Délka: 2 496 m

září 2023

 • byly zaslány připomínky ke konceptu aktualizace DSP a konceptu DUSP. Bylo dohodnuto, že ze stavby bude oddělena samostatná část s názvem „Přeložka komunikace Na Spravedlnosti, Rakovník“
 • následně po uplynutí lhůty 1 měsíc proběhnou všechny potřebné kroky pro podání kompletní žádosti o stavební povolení pro aktualizovanou DSP a do 3 měsíců od vydání čistopisu DUSP bude podána kompletní žádost o vydání sloučeného povolení
 • možná realizace stavby s ohledem na vypořádání pozemků je v průběhu roku 2026

červen 2023

 • Dne 15. 6. 2023 byl podepsán Dodatek č. 2 na aktualizaci DSP – úprava hlavní trasy v úseku Na Spravedlnosti a odevzdání konceptu DUSP pro napojení Na Spravedlnosti s termínem odevzdání konceptů dokumentací do 27. 7. 2023, následně bude po připomínkách zpracován čistopis dokumentací a započne inženýrská činnost pro stavební povolení a pro sloučené povolení. Podání žádostí by mělo proběhnout současně.
 • Předpoklad podání žádostí je v 11/2023 a v souběhu probíhá majetkoprávní příprava stavby.

duben 2022 - ve fázi územního rozhodnutí

Městský úřad Rakovník - odbor výstavby předal odvolacímu správnímu orgánu spis se svým stanoviskem k odvolání odvolatele proti rozhodnutí správního orgánu ze dne 7. 6. 2021, které se týká této stavby.

Info od KÚSK ke dni 4. 4. 2022:

 • bylo předáno na Ministerstvo dopravy z důvodu předběžné otázky – vyslovené námitky podjatosti KÚSK.
 • MD prozatím o věci nerozhodlo, je možné, že by KÚSK mohl být z řízení vyloučen a mělo by být delegováno na Plzeňský kraj

 

Aktuální stav ke dni 11. 12. 2020:

Územní řízení bylo zahájeno v prosinci roku 2019. V současné době je řízení přerušeno do doby, než se kvůli změnám v předmětném území a neúplnosti původního stanoviska společnosti GridService s.r.o. doplní nové stanovisko této společnosti jakožto správce plynárenských zařízení v této oblasti. Vydání nového stanoviska bylo podmíněno uzavřením nové smlouvy mezi vlastníkem plynárenského zařízení a Středočeským krajem. Tato smlouva již byla uzavřena, nyní čekáme na obdržení předmětného stanoviska společnosti GridService, s.r.o. a následně bude vše doplněno stavebnímu úřadu, který územní řízení obnoví. Další překážky ve věci vydání územního rozhodnutí nám v současné chvíli nejsou známi.

Stavba mimo jiné zahrnuje i mimoúrovňovou křižovatku, mosty, protihlukové stěny, vodohospodářské objekty, elektro objekty a objekty trubních vedení.

Projektovou dokumentaci zhotovila společnost 4roads s.r.o., Praha. (zdroj: 4roads s.r.o., odkaz ZDE)

Obchvat_B1

Část B3

Délka: 1 850 m

Předmětem projektu je návrh části obchvatu Rakovníka o délce 1,85 km, který se nachází severně od města, mimo zastavěné území. Stavba bude sloužit především k převedení tranzitní dopravy na nově navrhovanou komunikaci. To by mělo mít za následek zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě i jeho okolí a obecné zvýšení kvality života. (zdroj: Ing. Vojtěch Ehlich)

září 2023

 • Stavební povolení je již vydáno. Nyní se řeší smlouvy s ČEZem, dle projektanta realizace stavby proběhnou realizace přeložek ČEZ v koordinaci během realizace.
 • Dále se v rámci PDPS řeší požadavky PČR na přisvětlení přechodů. Počítá se s termínem odevzdání konceptu PDPS v polovině října a čistopisu na přelomu října/listopadu 2023. Následně se dokumentace v rámci registrace IROP předá k posouzení na Bezpečnostní audit a vlivy na životní prostředí a také se zadá do soutěže na zhotovitele stavby.
 • Předání do realizace předpokládáme dle vývoje soutěže ve 2. polovině roku 2024.

červen 2023

 • Dne 19. 6. 2023 byla podepsána s ČEZ Smlouva o postoupení práv a povinností z ÚR, pro možnost uzavření smluv na VB, případně bude nutné vyvlastnění, stavba nemusí čekat na realizaci přeložky ČEZ v předstihu tzn. proběhne v koordinaci během stavby
 • Aktualizace a dopracovaní PDPS proběhne do termínu 31. 7. 2023.
 • V návaznosti na termín předání dokumentace ve stupni PDPS, je v plánu zahájit tendr na zhotovitele stavby ještě v letošním roce.

duben 2022 - ve fázi stavebního povolení

Dne 3. 11. 2021 bylo vydáno dle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí - stavební povolení na stavbu II/229 Rakovník, připojení na II/237 (obchvat města, trasa B3). Poté bylo podáno odvolání proti tomuto rozhodnutí. Odvolání spolu se spisem bylo předáno odvolacímu orgánu.

Info od KÚSK ke dni 4. 4. 2022:

 • bylo předáno na Ministerstvo dopravy z důvodu předběžné otázky – vyslovené námitky podjatosti KÚSK.
 • MD prozatím o věci nerozhodlo, je možné, že by KÚSK mohl být z řízení vyloučen a mělo by být delegováno na Plzeňský kraj

 

Aktuální stav ke dni 22. 11. 2021:

Dne 3. 11. 2021 bylo vydáno dle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí - stavební povolení na stavbu II/229 Rakovník, připojení na II/237 (obchvat města, trasa B3).

 

Aktuální stav ke dni 11. 12. 2020:

Stavební řízení bylo zahájeno 7. 1. 2020. Přišlo několik námitek, které projektant vyřešil, vyjma námitky s GridService, správce plynárenských zařízení, kteří nechtějí dát souhlas s realizací stavby. Řízení je v současné době přerušeno do 31. 10. 2020. Stavební povolení na vodní díla nabylo právní moci 20. 3. 2020. Souběžně se řeší majetkoprávní příprava ve věci vypořádání potřebných pozemků. Předpoklad realizace 2021-23, pokud bude dokončena majetkoprávní příprava.

Koordinační situace, I. díl ZDE

Koordinační situace, II. díl ZDE

Podrobnější informace a další vizualizace k přípravám části obchvatu B3 najdete ZDE.

Obchvat_B3

Příprava obchvatu města Rakovníka byla součástí zprávy týkající se přípravy 37 obchvatů měst a obcí, které jsou připravovány v roce 2020. S touto zprávou se krajští zastupitelé seznámili na svém zastupitelstvu dne 27. 1. 2020. 

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení