Město Rakovník
MěstoRakovník

Revitalizace

Revitalizace

Revitalizace terénu

    Voda je jednou z nejdůležitějších složek životního prostředí jako chemická sloučenina až po svůj význam krajinotvorný a klimatologický. Na její kvalitě a množství závisí existence všech životních forem na Zemi.

   Kvalita i množství vody v české krajině byla odedávna ovlivňována historickým a kulturním vývojem lidí jí osídlujících. Voda byla a je používána k přímé spotřebě i k provozu rozličných průmyslovým technologií. Na kvalitě pitné vody je přímo závislý zdravotní stav jejích konzumentů.

   K obrovskému kvalitativnímu i kvantitativnímu ovlivnění vody v české krajině došlo v průběhu 20. století, především potom v jeho druhé polovině. Jednalo se o důsledek nešetrného a necitlivého využívání přírody a krajiny a jejich živých i neživých složek. V rámci intenzifikace zemědělství došlo k obrovskému úbytku stabilizačních krajinných prvků (remízků, mezí, skupin stromů i soliterních dřevin v otevřené krajině, vsakovacích pásů atd.) a samotných ekosystémů úzce vázaných na výskyt vody ve větším množství (mokřady, mokřadní louky atd.), které byly v mnoha případech unikátními lokalitami. Dalšími negativními projevy nevhodného ovlivňování hydrologie krajiny intenzifikací zemědělství a ostatními průmyslovými aktivitami je zvýšená eroze (odnos svrchní nejúrodnější vrstvy půdy včetně živin vodou nebo větrem), vysoký povrchový a podpovrchový odnos živin a s tím spojená eutrofizace (splavování živin do povrchových vod v jehož důsledku dochází k přemnožení a následnému úhynu řas a sinic, spojenému s výraznou spotřebou kyslíku ve vodním sloupci), kontaminace povrchových i podpovrchových vod cizorodými látkami, nadměrné chemicko-fyzikální zatížení půd, snížení biologické aktivity půdy a další nepříznivé projevy.

   Výsledkem výše uvedených důsledků špatného hospodaření s vodou v krajině je zhoršení zdravotního stavu obyvatelstva (např. zvyšování výskytu alergenních onemocnění nebo chronických otrav těžkými kovy), snižování úrodnosti půdy nebo snižování schopnosti území zadržet vodu a snižovat její odtok, které je v mnoha případech příčinou vzniku živelných pohrom a stupňování jejich negativních projevů.

   Za účelem zlepšení vodních poměrů v krajině se již na počátku devadesátých let dvacátého století podařilo stanovit cíle, podmínky a zabezpečení rozsáhlého projektu “Program revitalizace říčních systémů”. Jeho realizací postupně dochází k napravování důsledků rozsáhlé devastace vodního režimu krajiny především zvyšováním její retenční (zadržovací) schopnosti. Jsou obnovovány drobné vodní nádrže, břehové porosty a ochranné pásy, rozvolňována v minulosti napřímená koryta vodních toků a mělo by dojít i k zastavení nevhodného způsobu hospodaření (intenzivního obdělávání půdy, chemizace) na pozemcích v těsné blízkosti vodních toků.

   Touto činností by mělo dojít k zvýšení retenčního potenciálu krajiny a tím k zlepšení kvality vod a snížení rozsahu povodňových událostí a škod. Finanční prostředky vložené do opatření na obnovu přirozeného vodního režimu v krajině se tak ve formě úspor z procesů na čištění vod, nápravy povodňových škod a realizace protipovodňových opatření výrazně zhodnotí.

   O dotaci z “Programu revitalizace říčních ekosystémů” může žádat vlastník pozemků nebo vodohospodářských staveb, na nichž mají být revitalizační opatření provedena, správce toku nebo nájemce pozemků nebo nestátní nezisková organizace se souhlasem vlastníka dotčených pozemků. Cílem programu je podpořit obnovu přírodního prostředí i zdrojů užívaných člověkem. Program by měl napomáhat zvýšení biologické rozmanitosti, příznivému uspořádání vodních poměrů a takovému uspořádání funkčního využití území, které zajišťuje ochranu přírodních i kulturních hodnot krajiny. Program se soustředí na revitalizace přirozené funkce vodních toků, zakládání a revitalizaci prvků územního systému ekologické stability vázaných na vodní režim, odstraňování příčných překážek na tocích, revitalizaci retenčních schopností krajiny a výstavbu a obnovu ČOV a kanalizací včetně zakládání umělých mokřadů. Více informací o “Programu revitalizace říčních systémů” naleznete na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí České Republiky www.env.cz.

Materiály ke stažení:

Revitalizace Lišanského potoka (pdf, 511 kB)

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení