Město Rakovník
MěstoRakovník

Dotazy od občanů

Autor: Irena

Dobrý den,

tato záležitost se řešila napříč několika odbory městského úřadu. Bohužel v tomto případě město Rakovník nemá žádné zákonné nástroje k tomu, aby to bylo odstraněno. Obecně lze sdělit, že se jedná o přestupek podle § 66d odst. 1 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kterého se dopustí fyzická osoba tím, že  neudržuje čistotu a pořádek na pozemku, který užívá nebo vlastní, a tím naruší vzhled obce. V této věci je tedy vedeno přestupkové řízení.

Hezký den.

K. Hradilová, tisková mluvčí, 10. 11. 2022
Autor: Ivana Vachova

Dobrý den,

bohužel rekonstrukce sídliště V Lukách měla již proběhnout, ale v té době se tamní obyvatelé stavěli negativně vůči plánovaným pracím, proto byla revitalizace celého sídliště odložena. Právě z toho důvodu jsou zde prováděny pouze lokální opravy a žádné větší opravy se neplánují. Co se týče Vašeho dotazu k odklízení listí, ujišťuji Vás, že i na tuto lokalitu přijde řada, město se uklízí postupně.

Děkuji za pochopení.

K. Hradilová, tisková mluvčí, 8. 11. 2022
Autor: Petr Šíma

Dobrý den,

pamětní deska umístěná na Vysoké bráně byla poničena. Jelikož Vysoká brána patří pod správu Muzea T. G. M., požádala jsem je o vyjádření k Vašemu dotazu:

Pamětní deska byla poničena vandaly a bohužel kromě desky zasáhl útok vandalů také kulturní památku Vysokou bránu, zde je poškození nenávratné. Pamětní deska byla opatrně sejmuta restaurátory a nyní je uložena v depozitáři Muzea T. G. M. Rakovník.  Je sbírkovým předmětem, který je evidován ve sbírkovém fondu muzea a podléhá zákonu 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy. Podle tohoto zákona muzeum udělá vše pro to, aby tento ale i ostatní sbírkové předměty, které spravuje, byly zachovány pro budoucí generace.

Hezký den.

K. Hradilová, tisková mluvčí, 31. 10. 2022
Autor: Michal Doleček

Dobrý den,

tento „automat“ není umístěn na pozemku města. Majitel pozemku již přislíbil nápravu. Momentálně je situace taková, že došlo k výpovědi z nájemní smlouvy s provozovatelem „automatu“ a probíhají jednání o odstranění před uplynutím výpovědní lhůty.

Hezký den.

K. Hradilová, tisková mluvčí, 18. 10. 2022
Autor: Miroslav Kraus

Dobrý den, 

o zřízení boxů na kola se samozřejmě jednalo. V současné situaci zde město nemá pozemky, kam by se to mohlo umístit. V rámci plánované rekonstrukce železniční stanice jsou tyto boxy součástí projektu.

Hezký den.

K. Hradilová, tisková mluvčí, 3. 10. 2022
Autor: Jiří

Dobrý den,

o havarijním stavu chodníku víme. Jelikož je dlouhý, oprava bude muset být rozdělena na etapy, část bychom chtěli udělat ještě letos.

Hezký den.

K. Hradilová, tisková mluvčí, 14. 9. 2022
Autor: Zdeňka Novotná

Dobrý den, 

areál "Zátiší" je ve správě SK Rakovník, s případnými dotazy na provoz se tedy, prosím, obraťte přímo na ně.

Hezký den.

K. Hradilová, tisková mluvčí, 14. 9. 2022
Autor: Milan

Dobrý den,

na základě ustanovení § 16 odst. 4 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů lze v otevřeném ohništi spalovat jen suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami. Obec může vyhláškou stanovit podmínky pro spalování suchého rostlinného materiálu v otevřeném ohništi za účelem jeho odstranění nebo jeho spalování zakázat, pokud zajistí jiný způsob pro jeho odstranění podle zákona o odpadech. Při stanovení podmínek nebo zákazu obec přihlíží zejména ke klimatickým podmínkám, úrovni znečištění ve svém územním obvodu, vegetačním období a hustotě zástavby. Ve městě Rakovník výše uvedená vyhláška nebyla vydána.

V případě, že dochází k omezování vlastnických práv, dle § 1013 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (např. obtěžování kouřem), lze se obrátit na příslušný soud, vzhledem k tomu, že se jedná o občanskoprávní spor.

Co se týče ohlašovací povinnosti, tak v případě, že je vyhlášen jeden ze stupňů nebezpečí požárů, HZS pouze doporučuje nerozdělávat oheň a řídit se místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány.

Hezký den.

K. Hradilová, tisková mluvčí, 14. 9. 2022
Autor: Marie

Dobrý den,

v živnostenském zákoně (zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)) v § 31 jsou uvedeny Povinnosti podnikatele. Konkrétně umístění sídla je věnován odst. 2 uvedeného zákona, který mimo jiné říká, že: ".... Podnikatel je povinen na žádost živnostenského úřadu prokázat právní důvod pro užívání prostor, v nichž má na území České republiky sídlo a zahraniční osoba odštěpný závod. Podnikatel nemusí prokázat právní důvod pro užívání prostor, v nichž má na území České republiky sídlo, má-li sídlo totožné se svým bydlištěm (§5 odst. 2), s výjimkou případů, že bydliště je na adrese sídla ohlašovny, zvláštní matriky nebo na adrese sídla správního orgánu, který úředně zrušil údaj o místu hlášeného pobytu na území české republiky."

Na výše uvedené navazuje § 58 odst. 1 písm. d), dle něhož Živnostenský úřad zruší živnostenské oprávnění, jestliže podnikatel neprokáže právní důvod užívání prostor podle § 31 odst. 2.

Konkrétně k dotazu to znamená, že pokud máte bydliště na úřední adrese (adresa sídla ohlašovny), tak byste musela být schopná prokázat právní důvod (např. nájemní smlouva, souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla apod.) pro užívání prostor, v nichž je umístěné sídlo, tedy na adrese Husovo náměstí 27, což pravděpodobně neprokážete. Nezbývá tedy nic jiného, než ohlásit živnostenskému úřadu jinou adresu sídla (tento úkon je spojen se správním poplatkem ve výši 100,- Kč). K doložení právního důvodu pro užívání prostor sídla postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, kde jsou prostory sídla umístěny, že s umístěním souhlasí. To můžete učinit na kterémkoli živnostenském úřadě.

Pokud tak neučiníte, bude živnostenský úřad postupovat dle § 58 odst. 1 písm. d), tedy zahájí správní řízení ve věci zrušení živnostenského oprávnění. Zde je třeba ještě, v případě zahájení správního řízení, upozornit na povinnost uhradit náklady řízení ve výši 1000,- Kč v souladu s vyhláškou č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení.

Další možností, pokud nebudete moci prokázat sídlo na dané adrese a ani nemáte možnost ohlásit jiné sídlo, je zrušení živnostenského oprávnění na vlastní žádost podnikatele. Tento úkon je zdarma, vyhnete se tak správnímu řízení a povinnosti uhradit náklady řízení.

Povinnost prokázat právní důvod užívání prostor, v nichž má podnikatel umístěné sídlo, platí i po dobu přerušení provozování živnosti.

Hezký den.

K. Hradilová, tisková mluvčí, 2. 9. 2022
Autor: Milan

Dobrý den,

ulice Máchova momentálně v plánu není. Přeposlala jsem Váš podnět na příslušný odbor, pokud bude potřeba jen lokální oprava, tak ji samozřejmě uděláme. Investiční akce lze dohledat na stránkách města v sekci rozvoj města, případně v zásobníku investičních projektů, který každoročně schvaluje zastupitelstvo města.

Hezký den.

K. Hradilová, tisková mluvčí, 1. 9. 2022

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení