Město Rakovník
MěstoRakovník

Rekonstrukce plaveckého bazénu

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Realizací projektu „Snížení energetické náročnosti Městského plaveckého bazénu v Rakovníku“ dojde ke snížení energetické náročnosti budovy o 7 417 GJ/rok. Předmětem podpory je zateplení obvodových konstrukcí, nová střešní konstrukce, výměna výplní otvorů, instalace nové vzduchotechniky, kogenerační jednotky a tepelných čerpadel.

                   

v průběhu času

Městský plavecký bazén v Rakovníku byl uveden do provozu v 80. letech. Stavebně technické řešení odpovídalo tehdy dostupným materiálům a technologiím. Stav železobetonových nosníků ve střešní konstrukci nad bazénovou halou se časem zhoršoval, začala se obnažovat výztuž a statická posouzení začala poukazovat na rizika spojená s degradací nosných konstrukcí. Vzhledem k výši nákladů na rekonstrukci, která byla podmíněna také výměnou technologií, nebyl tento záměr zařazen opakovaně do rozpočtu města. Životnost objektu v tehdejší podobě prodloužila sanace železobetonových nosných vazníků v roce 2014, nicméně jsme věděli, že toto opatření oddálí možnost návštěv bazénu pouze o vymezený čas. Statické prohlídky byly stanoveny na každý měsíc, aby bylo riziko únosnosti pod kontrolou. Zároveň požadoval statik i podepření hlavní bazénové haly. Byly pravidelně kontrolovány případné poklesy konstrukce.  V té době jsme již věděli, že je nezbytná celková rekonstrukce, protože částečná rekonstrukce by byla zcela neefektivní a opět pouze dočasná. Objekt byl zastaralý již i morálně, v dojezdové vzdálenosti od našeho města byly k dispozici moderní akvaparky.

Důležité bylo stanovit zadání tak, aby bylo zastupitelstvo města schopné rozhodnout o dalším postupu rekonstrukce. Oslovili jsme tedy v roce 2014 několik společností, které měly zkušenosti s návrhem bazénových provozů v rozsahu odpovídajícímu našemu záměru. Z poptávkového řízení byla uzavřena smlouva o dílo se společností, která nabídla nejnižší cenu. Studie stála 267 tis. Kč bez DPH, a protože jsme s přípravou nechtěli otálet, byla odevzdána po velmi krátkém čase v únoru 2015. Autorem studie je Ing. arch. Viktor Drobný a Ing. arch. Martin Kabriel ze společnosti Sportovní projekty s.r.o. Stavební program byl stanoven vedením města a požadoval dvě varianty studie. První varianta byla skromnější a obsahovala kromě rekonstrukce dvou stávajících bazénových nádrží také dětské brouzdaliště, divokou řeku s houpačkou, saunu, parní lázeň, vyhřívanou lavici, whirpool a nabídku občerstvení. Zadání pro rozšířenou variantu požadovalo také vybudování tobogánů a Kneippův chodník. Když byly obě varianty studie prokonzultovány a odevzdány, rozhodovalo zastupitelstvo města o tom, kterou variantu budeme realizovat.

23. 2. 2015 rozhodlo zastupitelstvo města o přípravě projektové dokumentace, vyřízení povolení ke stavbě a přípravě zadávací dokumentace na rekonstrukci Městského plaveckého bazénu Rakovník ve variantě B. Vzhledem k vysokým očekávaným nákladům na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení i dokumentace pro provádění stavby včetně návrhu interiéru jsme pro zadávací řízení přizvali administrátora Mgr. Ing. Hebkého, se kterým již léta spolupracujeme. Za velmi malou částku 25 tis. Kč bez DPH dostáváme velmi kvalitní služby včetně právního poradenství. Dodavatele projektové dokumentace ve všech potřebných stupních se nám podařilo napoprvé vysoutěžit za částku 3 425 tis. Kč bez DPH. Soutěž probíhala v době, kdy se cena projektových prací pohybovala na velmi nízké úrovni a termíny pro zhotovení dokumentace byly nastaveny tak, že dnes bychom za takových podmínek zřejmě nedostali vůbec žádnou nabídku. V této ceně byla k nezbytným dokumentacím pro povolení stavby a výběr dodavatele zahrnuta také dokumentace pro provedení interiéru, inženýrská činnost, autorský dozor po celou dobu výstavby, ale i studie dopravy v klidu. Ta zahrnovala úpravu parteru před bazénem, abychom odstranili dosud divoké parkování v tomto prostoru. Celý projekt byl odevzdán do 7 měsíců od podpisu smlouvy, což se zpětně jeví jako téměř nemožné pro projekt tohoto rozsahu. Společnost Centroprojekt Group a. s., generální dodavatel projektu, však tuto zakázku v takto zkráceném časovém období zvládla v souladu se smlouvou. Během přípravy všech stupňů dokumentace jsme měli k dispozici oponenta, kterého jsme si vybrali z řad konkurence při nabídkách v zadávacím řízení. Měli jsme tak jistotu, že nám projekt bude hlídat nezávislý odborník na projektování tohoto druhu staveb. Ing. Hruschka nám již při prvních konzultacích navrhl řešení, při kterých se podařilo při připomínkování projektu ušetřit v budoucnu několik miliónů a další výdaje ze samotného provozu. Žádost o stavební povolení byla podána již v průběhu plnění smlouvy. Povolení ke stavbě jsme měli v ruce v rekordním čase již v listopadu 2015.

Současně pokračovali projektanti v přípravě dalších stupňů dokumentace. Jakmile jsme měli k dispozici projektovou dokumentaci včetně výkazu výměr, bylo zcela zřejmé, v jakých částkách se budeme při realizaci stavby pohybovat. Rozpočet projektanta na tuto stavbu byl 165 mil. Kč bez DPH za obě etapy. Čekala nás příprava zadávací dokumentace. Nepodcenili jsme ani výběr administrátora zadávacího řízení. Vytipovali jsme společnosti, které měly s takto rozsáhlým projektem zkušenosti a měli již za sebou administraci zadávacího řízení na bazén a zároveň bohaté zkušenosti s nadlimitními řízeními. Sešli jsme se minimálně se třemi administrátory, abychom se přesvědčili o jejich schopnostech a zkušenostech s nastavováním pravidel v takto velkých projektech. Ověřovali jsme jejich možnost spolupráce s odborníky z oblasti stavebnictví a bazénové technologie. Následně jsme odeslali výzvu k podání nabídky a na základě nejnižší nabídkové ceny jsme uzavřeli smlouvu se společností PMAdvisory. JUDr. Michal Šilhánek byl naším důležitým partnerem při sestavování zadávací dokumentace, která měla zajistit dodavatele se zkušenostmi přiměřenými rozsahu stavby. Zadávací řízení bylo zahájeno v létě 2016 ještě podle Zákona o veřejných zakázkách. Vypořádali jsme více než 100 dodatečných otázek. Nabídku podalo 5 uchazečů. Čekala nás náročná práce při kontrole a hodnocení nabídek. K těmto krokům jsme opět přizvali zkušené odborníky. Bohužel z tohoto řízení nevzešel žádný dodavatel, protože zadávací řízení muselo být zrušeno - uchazeč s nejnižší nabídkovou cenou musel být vyloučen a nabídkové ceny ostatních uchazečů významně přesahovaly předpokládanou hodnotu veřejné zakázky. V této době také musel být již uzavřen bazén pro veřejnost, protože žádný statik na sebe nechtěl brát břemeno odpovědnosti za únosnost střešní konstrukce.

Mezitím vstoupil v platnost nový Zákon o zadávání veřejných zakázek, a tak byla soutěž zahájena brzy po nabytí platnosti nového právního předpisu. Toto zadávací řízení bylo zahájeno s omezením nejvyšší nabídkové ceny, abychom zajistili, že nebudeme muset uzavřít smlouvu o dílo za nepřiměřenou částku. Nabídku podal jediný uchazeč, sdružení firem VW Wachal, a. s. a Moravostav Brno, a. s. Tentokrát byly všechny doklady v pořádku předloženy a mohlo dojít k uzavření smlouvy o dílo na částku 169,6 mil Kč bez DPH za I. etapu a 8,7 mil. Kč bez DPH za II. etapu. Projekt byl totiž z důvodu vysokých finančních nákladů rozdělen na dvě etapy. Vedení města mělo možnost se v průběhu výstavby rozhodnout, zdali nechá zrekonstruovat i venkovní areál. Vzhledem k průběhu výstavby, kdy dodavatel postupoval v souladu s termíny a kvalita odváděné práce byla velmi dobrá, bylo rozhodnuto, že bude zrekonstruován i venkovní areál. Nabídková cena byla velmi příznivá a již v prvním roce stavby bylo jasné, že skokové meziroční navýšení cen práce i materiálu způsobí, že za tuto částku v budoucnu venkovní areál nebudeme schopni rekonstruovat.

Celá stavba byla zahájena v listopadu 2017. Ihned po předání staveniště zhotoviteli začaly bourací práce. Došlo k odhalení konstrukcí, které nebylo v průběhu provozu bazénu možné zkoumat. Začaly práce na základových konstrukcích. Tehdy jsme řešili náš největší stavební problém. Podloží se ukázalo oproti projektu jako velmi proměnné, se zcela jinými mechanickými vlastnostmi v celém půdoryse budovy. Bylo nutno navrhnout bezpečnější způsob zakládání, který kladl zvýšené nároky na techniku, jež nebyla zcela běžně dostupná. V této době jsme také nabrali zpoždění, které posunulo dokončení stavby o 3 měsíce. Po tomto počátečním skluzu pak již byly všechny další termíny dodrženy. Technický dozor stavebníka pro nás vykonávala společnost Correct BC za cenu 1,5 mil. Kč bez DPH, která již měla zkušenost s dozorováním novostavby bazénu v Sušici. Na dodržování technologických postupů a soulad s projektovou dokumentací dohlíželi téměř denně po celou dobu výstavby, a byli tak pro nás důležitým a zkušeným partnerem. Stavba je živý proces, který vyžaduje nepřetržitou péči a operativní řešení a my jsme byli rádi za každého odborníka, který nám mohl svými zkušenostmi poradit s tak složitým zadáním, jakým stavba akvaparku bezpochyby je. Kontrolní dny na stavbě se konaly každý týden a jednání probíhala často i ve velmi vypjaté atmosféře.

První rok jsme chodili po staveništi v holínkách a zdálo se, že stavba v podzemním podlaží je nekonečná. V tomto podlaží probíhaly práce na zakládání, pokládala se nová kanalizace, sanovaly se stávající železobetonové konstrukce, zesilovaly se stávající nosné konstrukce a přibývaly nové nosné konstrukce pro nové technologie a vybavení. Beton začal proudit nejen do konstrukcí základových, ale vznikaly i nové vířivé vany, divoká řeka a především nová toboganová věž. Do zimy byly všechny konstrukce pod střechou. Masivní dřevěné vazníky na zastřešení hlavní bazénové haly, vyrobené z důvodu vysokých nároků na technologii výroby v Rakousku, byly instalovány za použití vysokého jeřábu. Přes zimu 2019 byly již všechny okenní i dveřní výplně osazeny novými, fasáda z velkoformátových keramických desek byla z větší části hotová a v únoru byly také dokončeny hrubé práce na tobogánech. Naše stavba dostávala opět nové obrysy. Každým dnem přibývaly práce, které nás posouvaly od „stavby“ k „akvaparku“. Pracovní tempo se zrychlovalo. Bylo nutné kontrolovat a odsouhlasovat realizační dokumentace pro vybavení interiéru. Ladili jsme barvy všech materiálů, kontrolovali jsme vlastnosti používaných dlažeb, především protiskluznost, na kterou jsou v prostředí používaném bosou nohou kladeny vysoké nároky. V celém areálu jsou použity obklady a dlažby Rako, velkoformátové obklady na fasádě jsou od italského výrobce, vnitřní obklad nosných sloupů je proveden ve velkoformátovém obkladu ze Španělska.

Na celé stavbě byli vidět pracovníci různých profesí. Podzemní podlaží se každým dnem zaplňovalo technologiemi a v systému vedení potrubí by se leckdo dokázal ztratit. S napětím jsme očekávali, až proběhnou zátopové zkoušky nádrží, bazénové vany budou obloženy a my budeme tuto potrubní skrumáž moci zatížit potřebnými médii. Již od jara byli školeni strojníci, kteří po létě nastoupili do práce, aby se začali seznamovat s chodem moderních technologií.

Náš bazén má zcela moderní technologické vybavení. Čištění probíhá pomocí ozonogenerátorů, které šetrně upravuje vodu dopouštěnou do bazénů. Významnou součástí je také UV lampa, která pomáhá likvidovat choroboplodné zárodky. Tyto technologie pomáhají snížit spotřebu chloru a šetří tak pokožku návštěvníků. Voda dopouštěná do bazénů prochází přes čidla, která hlídají teplotu, pH i koncentraci chloru a automaticky vysílají signál pro dodání potřebných chemikálií.

O to, aby nám bylo v novém bazénu o poznání tepleji, než jsme byli zvyklí, se starají dva plynové kotle. Pro zajištění nižší spotřeby energie byla do kotelny instalována také kogenerační jednotka, která bude pokrývat částečně spotřebu elektrické energie. Podlahové topení zajišťuje komfort ve všech prostorách přístupných bosou nohou.  

V objektu bylo instalováno přes 600 světel s LED zdroji, abychom snížili spotřebu elektrické energie během provozu.

Tobogánová věž je vysoká téměř 17 metrů, tobogány mají délku 84 a 52,5 metru. Mají střední obtížnost.

Materiály, které byly v objektu použity, byly vybrány s ohledem na zvýšenou agresivitu prostředí. Nerezavějící ocel byla vyrobena ve zvýšené kvalitě, aby odolávala chloru obsaženému ve vodě i ve vzduchu. Také nábytek je vyroben ze speciálních desek, které odolávají vlhkému prostředí. Vysoušeče jsou dodány v provedení antivandal. Věříme, že všechna pozornost, kterou věnoval projektant i dodavatel výběru odpovídajících materiálů, přispěje k vyšší odolnosti a životnosti.

V průběhu stavby probíhaly také práce na přípravě loga, výběru písma a celkového grafického designu. Potřeba řešit vizuální styl pro akvapark vznikla již na začátku tohoto roku, kdy jsme začali s přípravou orientačních a informačních cedulí. Bylo třeba vytvořit logo, stanovit typ písma a vybrat barvy. Oslovili jsme společnost Lokša PrePress, která má s grafickými službami včetně návrhů bohaté zkušenosti. První úvahy směřovaly především k názvu, který by vystihoval náš nyní již o atrakce rozšířený bazén. Velmi pečlivá příprava zahrnovala návrhy jako Akvara, Rakva, Rakváč, Bazén, atp. Současně jsme se rozhodovali, zda má logo následovat klasičtější symboliku odkazující na logo města, nebo jít spíše moderním, „sportovním“ směrem. Do loga jsme také chtěli promítnout symbol vody, který bychom mohli i dále používat v různých situacích. Po zdlouhavém procesu jsme nakonec šli moderní cestou s příměsí vtipu. Přesmyčka zvítězila, a my věříme, že zábavní areál přinese radost a veselí všem obyvatelům města, i návštěvníkům. I takové drobnosti, jako je vlna v logu akvaparku, se dostalo pozornosti. S touto vlnou se můžeme potkat v celém areálu. K logu jsme dále vybírali vhodné písmo, které by návštěvníkům umožnilo přehlednou a jasnou nabídku informací. Celý proces připravila včetně návrhu a mnoha konzultací a úprav společnost Lokša PrePress za 11 495 Kč.

V říjnu 2019 vše spělo ke zdárnému konci, řešili jsme již jen drobné otázky. Technologie začínaly nabíhat do zkušebního provozu, abychom ke dni dokončení stavby viděli v provozu všechny bazény, vířivky, světla i vzduchotechniku. Dokončovaly se práce ve venkovním areálu, kde vyrostlo zázemí pro letní využívání akvaparku. Nově budeme moci procházet přímo na venkovní plochu, kde se budeme moci převléknout v převlékacích boxech a osprchovat před vstupem do bazénu, aniž by bylo nutné procházet přes šatny v suterénu. Při zakoupení kombinované vstupenky bude možné do vnitřních bazénů projít již přes čistou zónu.

Celá stavba byla dokončena podle plánu a zbývalo dodat všechny potřebné doklady pro kolaudační prohlídku. Povolení užívat stavbu jsme obdrželi 17. 12. 2019. Teprve poté jsme mohli začít se zátěžovými zkouškami.

Celý tento náročný a dlouhý proces vedl k tomu, že budete moci navštívit náš nový akvapark a užívat rozšířené nabídky pro milovníky vody. Objekt je bezbariérový a do bazénů pomůže hendikepovaným mobilní zdvihací zařízení, které ochotně obslouží všichni plavčíci. Rekonstrukce byla financována z rozpočtu města za využití úvěru ve výši 100 mil. Kč. Stavba byla realizována nákladem 192 mil. Kč bez DPH a podařilo se nám využít dotace na úspory energie ze Státního fondu životního prostředí. Žádost o platbu zatím nebyla podána, ale dotaci na kogenerační jednotku, tepelná čerpadla a zateplení očekáváme ve výši okolo 8 mil. Kč.

Ing. arch. Jana Jirátková, vedoucí odd. rozvoje města a investic

vloženo 17. 12. 2019


                                                                                               logo

Stavba v druhém roce realizace

Stavební práce pokračují podle plánovaného harmonogramu. V druhém roce stavby jsme řešili především detaily, které mohly ovlivnit vizuální stránku. Potvrzovali jsme správnost použitých materiálů, odsouhlasovali vzorky dodávaných komponent. Nedílnou součástí bylo vzorkování obkladů a dlažeb, potvrzování požadovaných vlastností. Při stavbě jsme hledali nejvhodnější řešení pro pokládku, aby spárořez vycházel pohledově co nejpříznivěji. Součástí příprav byl také informační systém, pro který jsme hledali jednotný spojovací prvek. Po zdlouhavém procesu bylo vytvořeno logo pro náš akvapark. Logo obsahuje vlnku, která se bude opakovat v celém vizuálním stylu akvaparku.

Předpokládáme, že stavba bude dokončena v souladu se smlouvou o dílo v listopadu 2019. V prosinci předpokládáme s prohlídkami dotčených orgánů státní správy, jejichž stanoviska budou podkladem pro kolaudační řízení. Budeme rádi, když náš zrekonstruovaný a rozšířený bazén budou moci okusit první návštěvníci v lednu 2020.

Ing. arch. Jana Jirátková, aktualilzováno 24. 10. 2019


Stavba v prvním roce realizace

Stavební práce byly zahájeny okamžitě po podpisu smlouvy o dílo. Zahájení této velké rekonstrukce začalo mohutným bouráním nejen vnitřního vybavení, ale i nosných a nenosných částí budovy. Byly sneseny mohutné střešní železobetonové nosníky, na které přijel jeřáb s jednou z největších únosností. Při provádění základových pilot nás potrápila spodní voda, která si vyžádala technická i technologická opatření. Byla provedena celá nová ležatá kanalizace uvnitř budovy, ve střeše došlo k výměně poškozených střešních panelů. Po odhalení veškerých nosných konstrukcí mohlo na léto dojít k montáži impozantních dřevěných lepených vazníků nad hlavním bazénem a uzavření střechy. Začaly práce na vybudování monolitické železobetonové tobotánové věže. Vzhledem k dramatické situaci ve stavebnictví, která zapříčinila meziroční navýšení cen práce i materiálu, bylo v červnu zastupitelstvem schváleno využití opčního práva na rekonstrukci venkovního bazénu, které zajišťuje práce v cenové hladině v době před tímto skokovým zdražováním. Přes léto probíhaly práce převážně v suterénu, kdy byla prováděna izolace tepelná i proti vodě. Začalo se s výstavbou příček. Nyní v podzimních měsících probíhají práce na střeše, jsou prováděny práce na elektroinstalaci, jsou zabudovány první zdravotechnické instalace. Obvodový plášť je izolován, okenní výplně jsou osazeny. Do zimy očekáváme instalaci tobogánů.

Kontrolní dny probíhají na stavbě pravidelně každý týden celé dopoledne za široké účasti zástupců dodavatele i objednatele a průběžné kontroly provádí oddělení rozvoje města a investic několikrát v průběhu týdne, nebo i o víkendu.

Stavba je živý proces, který vyžaduje nepřetržitou péči a operativní řešení. Neustále konzultujeme provádění s projektanty i dalšími konzultanty.

Ing. arch. Jana Jirátková, aktualilzováno 29. 10. 2018


Smlouva o dílo uzavřena

Zadávací řízení na výběr zhotovitele podle zákona o veřejných zakázkách bylo uzavřeno 15. 11. 2017 podpisem smlouvy o dílo. Cena díla za rekonstrukci bazénové haly a přístavbu věže s tobogány a současně rekonstrukci venkovního bazénu je 178 mil. Kč bez DPH. Je naším přáním uvézt bazén do provozu do dvou let od zahájení stavby. Staveniště bylo dodavateli předáno a nyní je naším úkolem provádět dohled nad průběhem stavby.

Ing. arch. Jana Jirátková, aktualilzováno 21. 11. 2017


Výběr dodavatele pokračuje

Zadávací řízení na výběr zhotovitele podle zákona o veřejných zakázkách proběhlo. V minulém měsíci však muselo dojít k jeho zrušení, protože uchazeč s nejnižší nabídkovou cenou musel být vyloučen a nabídkové ceny ostatních uchazečů významně přesahovaly předpokládanou hodnotu veřejné zakázky. V následujícím měsíci bude zahájeno nové zadávací řízení, již podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek, které nám dává naději na zjednodušení průběhu řízení.

Ing. arch. Jana Jirátková, aktualilzováno 26. 4. 2017


Zadávací řízení na výběr zhotovitele zahájeno

20. 6. 2016 rozhodlo zastupitelstvo města o možnosti financování rekonstrukce Městského plaveckého bazénu a schválilo zahájení zadávacího řízení. Nyní probíhá výběr zhotovitele. Jeho průběh a lhůty je dán zákonem o veřejných zakázkách, a tak není možné předem stanovit dobu, která bude potřeba k uzavření smlouvy o dílo. Je naším přáním uzavřít výběr zhotovitele do konce letošního roku, aby práce na rekonstrukci mohly začít co nejdříve.

Ing. arch. Jana Jirátková, aktualilzováno 10. 8. 2016


Stavební povolení vydáno

23. 2. 2015 rozhodlo zastupitelstvo města o přípravě projektové dokumentace, vyřízení povolení ke stavbě a přípravě zadávací dokumentace na rekonstrukci Městského plaveckého bazénu Rakovník ve variantě B, jejíž součástí je rozšíření bazénového provozu o dvojici tobogánů, divokou řeku, saunový provoz v 1. nadzemním podlažím, dětský bazén se skluzavkou, Kneippův chodník, dvě vířivé vany a občerstvení. Stavební povolení bylo vydáno v listopadu 2015 a v prosinci nabylo právní moci. V současné době pokračují přípravy dokumentace pro provádění stavby a zjišťujeme možnosti dotačních příležitostí na realizaci stavby.

Ing. arch. Jana Jirátková, aktualilzováno 21. 12. 2015


Další krok k rekonstrukci rakovnického bazénu

V prosinci minulého roku rozhodla rada města o tom, že studii rekonstrukce bazénu vytvoří společnost Sportovní projekty s.r.o. Cílem této studie je zjistit, jaké budou možnosti, pokud zůstane zachován stávající půdorys stavby. Ve variantě je pak zpracován návrh, který půdorys rozšiřuje.  V prosinci se konala schůzka, na které byl definován požadovaný stavební program pro obě varianty. V lednu 2015 byly konzultovány a připomínkovány prvotní návrhy variant. Podle připomínek zadavatele, provozovatele a odboru správy majetku byly varianty upraveny a doplněny. Poté, co bude celá studie odevzdána, zastupitelstvo rozhodne, která z variant bude realizována.

V současné době jsou k dispozici půdorysy nadzemního i podzemního podlaží obou variant. Ekonomické souvislosti, vizualizace interiéru i exteriéru a další doklady jsou nyní zpracovávány.

Variantu A – bez rozšíření můžete zhlédnout zde: výkres přízemí a výkres suterénu

Součástí této varianty je rozšíření bazénového provozu o divokou řeku, saunový provoz, dětský bazén se skluzavkou, vířivou vanu a občerstvení

Variantu B – s rozšířením můžete zhlédnout zde: výkres přízemí výkres suterénu

Součástí této varianty je rozšíření bazénového provozu o dvojici tobogánů, divokou řeku, saunový provoz, dětský bazén se skluzavkou, Kneippův chodník, dvě vířivé vany a občerstvení.

Červené šipky znázorňují směr pohybu návštěvníků.

Co nás čeká nového?

Oproti současné nabídce jsou obě varianty rozšířeny o divokou řeku s atrakcí, kdy můžeme vodu rozhoupat vlastním tělem. Bazén bude doplněn dětským brouzdalištěm, do kterého vyústí skluzavka. Dnes již automaticky každý návštěvník očekává nabídku občerstvení s možností posezení. Nové bude také uspořádání šaten, které uvítají především rodiny s dětmi, kdy je v šatnách celá rodina pohromadě a rodiče mají k dispozici převlékací kabiny v bezprostřední blízkosti uzamykatelných skříněk. Oproti variantě A, která nabízí veškerý provoz bazénu na jednom podlaží, jsou ve variantě B umístěny šatny do suterénu. Po zaplacení scházíme po schodišti do suterénu a po převléknutí vycházíme opět do přízemí se sprchami. Nově jsou turnikety odděleny provozy saun a atrakcí, kam mají přístup pouze návštěvníci, kteří zaplatili zvýšené vstupné. Ve variantě B jsou navrženy dva tobogány a také Kneippův chodník. Vstup do parní lázně je samozřejmě v obou variantách součástí základního vstupného.

 

Nové informace vám přineseme, jakmile bude kompletní studie včetně vizualizací odevzdána.

 

Ing. arch. Jana Jirátková, vedoucí oddělení rozvoje města a investic

vloženo 10. 2. 2015


Ve čtvrtek 12. 2. 2015 byla odevzdána studie, ze které vám přinášíme vizualizace.

Zde pro variantu A:

Zde pro variantu B:

vloženo 13. 2. 2015

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení