Město Rakovník
MěstoRakovník

Dopravní řešení Spalova - Pražská

Projekt ulice Spalova připravujeme

Projektová dokumentace pro úpravu parkování a pěších tras v ulici Spalova bude do konce roku odevzdán. Oproti původnímu záměru jsme museli upravit především návrh zeleně. Vzhledem k obrovskému množství sítí v tomto území je možné umítit nově vysazené stromy pouze podél chodníku, který vede okolo vysokých panelových domů. Došlo k drobným úpravám, které mají zajistit komfort pěších a zároveň chránit zelené plochy proti vyšlapávání cest. Travní porosty se snažíme nahradit záhony s nízkými trvalkami, které by bránily vysušování ploch, které jsou mezi panelovými domy v létě přehřáté. Zároveň musíme respektovat vedení sítí a jejich ochranná pásma, proto je výsadba stromů velmi omezena. V roce 2019 budeme pracovat na vydání povolení ke stavbě a realizace je závislá na finančních prostředcích města a koordinaci se správci inženýrských sítí.

Ing. arch. Jana Jirátková, vedoucí oddělení rozvoje města a investic

aktualizováno 22. 11. 2018


Dopravní řešení ulice Spalova

Rada města dostala 6. 12. 2017 k projednání výsledky ankety, aby rozhodla o dalším postupu. S velkou převahou dorazily odpovědi, které ukázaly na nedostatek parkovacích míst v tomto sídlišti. Žádané byly i lavičky, stromy, keře a letničky. Jako nedostatečné se ukázalo také vybavení odpadkovými koši. S navrhovanou úpravou většina dotázaných souhlasila. Proto rada města rozhodla, že má oddělení rozvoje města a investic pokračovat v projektové přípravě tohoto záměru. Oproti současné kapacitě dojde k navýšení parkovacích míst na cca 66, o 11 více než nyní. Tato změna si vyžádá zásah do zelených ploch. Již od začátku projektu je zřejmé, že navýšení kapacity parkovacích míst není ovšem jinou cestou možné. V porovnání s jinými sídlišti je kapacita parkovacích míst na vyšší příčce, ovšem za cenu větší docházkové vzdálenosti. Po projektové přípravě bude podána žádost o stavební povolení a předpokládáme, že v případě zařazení tohoto projektu do rozpočtu města by byla realizace možná v druhé polovině roku 2019 .

Ing. arch. Jana Jirátková, vedoucí oddělení rozvoje města a investic

vloženo 25. 4. 2018


Vzhledem k velkému zájmu majitelů bytů o vyjádření k navrhovaným úpravám prodlužujeme dobu pro odevzdání dotazníků do 28. 8. 2017. Odevzdávat je můžete prostřednictvím podatelny MěÚ, osobně v kanceláři č. 44 nebo e-mailem.

Ing. arch. Jana Jirátková, vedoucí oddělení rozvoje města a investic

vloženo 28. 7. 2017


Vážení majitelé bytů ulice Pražská a Spalova,

V květnu 2017 zpracovala společnost Ateliér Kprojekt, s. r. o. studii dopravního řešení ulice Spalova, kterou zadalo Město Rakovník na základě podnětu Společenství vlastníků jednotek pro dům Spalova 2257-2261. Po osobní schůzce se žadateli na Městském úřadě byli tito zástupci vyzváni k doplnění vyjádření zástupců majitelů bytů také v ulici Pražská č. p. 2252-2254. Po obdržení těchto podkladů vznikla studie, kterou Vám předkládáme k vyjádření.

Studie počítá s novým uspořádáním parkování podél celé ulice Spalova. Na jejím začátku zužujeme šířku komunikace tak, abychom vytvořili bezpečné podmínky pro chodce ve velmi využívaném směru podél Pražské ulice. Parkovací místa jsou upravena tak, aby byl maximálně využit prostor, který je zde k dispozici. Dále dochází k úpravě parkování na oboustranné šikmé stání. Stávající chodník bude zúžen na šířku 1,8 m. U stávajících šikmých parkovacích stání dojde v zeleni k záboru pouze v šířce cca 2,3 m. U šikmých stání u č. p. 2254 dojde u zrcadlově vybudovaných parkovacích míst k vykácení vzrostlé zeleně, kterou však nahradíme výsadbou nejen linie podél celého parkoviště, ale i doplněním zeleně v celé ploše sídliště. Na výjezdu můžeme navýšit počet parkovacích míst o 5 podélných stání zpevněním pásu mezi stávající komunikací a chodníkem. Vyhrazená parkovací místa jsou označena v návrhu ve stávajícím počtu.  Při hledání řešení vždy klademe důraz na bezpečí chodců a minimalizaci bariér pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

V současné době je v ulici Spalova k dispozici 45 parkovacích míst. Až 10 vozů parkuje na místech, kde není parkování dovoleno. Návrhem vznikne 66 parkovacích míst. Celkem je v docházkové vzdálenosti sídliště k dispozici 255 parkovacích míst.

Oslovili jsme předsedy společenství vlastníků, které jsme požádali o vyjádření za celá společenství. Uvítáme i jednotlivá vyjádření, která nám také pomohou zorientovat se ve Vašich požadavcích. Všechna vyjádření a dotazníky budou zpracovány a předloženy radě města. Ta poté rozhodne o dalším vývoji tohoto projektu na zlepšení okolí Vašich domů.

Dotazník a vyjádření (ke stažení ZDE) můžete odevzdat na podatelně MěÚ Rakovník nebo odeslat na adresu jjiratkova@murako.cz do 31. 7. 2017.

Návrh řešení je k dispozici ZDE.

Ing. arch. Jana Jirátková, vedoucí oddělení rozvoje města a investic

vloženo 19. 6. 2017

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení