Město Rakovník
MěstoRakovník

Palackého ulice

 

Rekonstrukce Palackého ulice

Rekonstrukce povrchů Palackého ulice zahájena

Po zimní přestávce mohla konečně společnost Stavkom Veletice nastoupit na opravu povrchů v ulici Palackého. Nyní probíhají práce podle projektu. Bohužel se nepodařilo narazit na základy původní brány, nebude v projektu vyznačena. Všechny práce budou provedeny do konce roku, s optimismem očekáváme i dřívější ukončení stavebních prací.

Ing. arch. Jana Jirátková, vedoucí oddělení rozvoje města a investic

vloženo 2. 5. 2024

Rekonstrukce Palackého zahájena obnovou inženýrských sítí

V první polovině roku byla zahájena obnova kanalizace. Protože začala výkopem v nejužší části komunikace, na vjezdu do náměstí, čekala na prováděcí firmu spousta nástrah. Práce probíhaly ve velkých hloubkách a pracovníci odhalovali spoustu nepředpokládaných inženýrských sítí. Práce na obnově jsou proto nyní ve skluzu a podle nového harmonogramu budou práce na obnově kanalizace, vodovodu i vedení plynu probíhat až do podzimu tohoto roku. Proto jsme byli nuceni odložit zahájení stavebních prací, na které již máme vybraného zhotovitele. Nejnižší nabídku v podlimitním řízení v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek podala společnost Stavkom Veletice, se kterou již máme zkušenosti například z rekonstrukce povrchů okolo gymnázia. Věříme, že obnova sítí proběhne již podle upraveného harmonogramu, a náš projekt tak bude moci býti dokončen do konce roku 2024.

Ing. arch. Jana Jirátková, vedoucí oddělení rozvoje města a investic

vloženo 1. 8. 2023

Přípravy na rekonstrukci Palackého ulice jsou v plném proudu

V prosinci roku 2022 schválilo zastupitelstvo města rozpočet, v kterém je počítáno se zahájením stavebních prací v ulici Palackého. Realizaci tété stavby koordinujeme se správci inženýrských sítí. V první polovině roku budou probíhat práce na obnově vedení, naše stavba by měla zahájit práce na podzim tohoto roku. Nyní připravujeme výběr dodavatele stavby, který bude rekonstrukci ulice provádět během podzimu tohoto roku. Dokončení plánujeme do léta roku 2024.

Ing. arch. Jana Jirátková, vedoucí oddělení rozvoje města a investic

vloženo 27. 1. 2023

Projekt rekonstrukce Palackého ulice dostává konkrétní obrysy

Vizualizace ulice po rekonstrukciHistorie projektu obnovy ulice Palackého sahá do roku 2010. Tehdy začala příprava studie na revitalizaci Husova náměstí v Rakovníku. Tento koncept zahrnoval směr, jakým se bude ubírat řešení nejen Husova náměstí, ale i ulic Vysoká a Martinovského a také Žižkova náměstí. Ke studii jsme se v následujících letech vraceli spíše pro dílčí inspiraci při drobnějších jednotlivých úpravách (jako byla například obnova Mariánského sloupu). Podrobného rozpracování a také realizace se pak dočkaly ulice Vysoká a Martinovského. Připravena je také část před gymnáziem, její dokončení plánujeme na konec roku 2022. Nyní připravujeme úpravu významné části Městské památkové zóny, kterou ulice Palackého bezesporu je, a to především pro svůj dopravní význam. Je hlavní příjezdovou komunikací na náměstí a také zásadní komunikací pro pěší, kteří do města přicházejí ze západní části města.

K rozpracování návrhu rekonstrukce ulice Palackého jsme se vrátili v roce 2020, kdy na původní návrh studie navázal Ing. arch. Karel Zuska jednáním s odborem památkové péče, při kterém byly formulovány první body způsobu řešení. Ulice oproti jiným ulicím v MPZ vykazuje svá specifika, jako je např. umístění novodobé panelové výstavby přímo do historického jádra. Cílem návrhu bylo skloubit kvalitní dopravní řešení a zároveň respektovat historický původ ulice. U vjezdu do náměstí máme cenné domy, které jsou kulturní památkou. Nejvýznamnějším tajemstvím této ulice je Svatojilská brána, po jejímž původu jsme se rozhodli pátrat s odborníkem nejpovolanějším, PhDr. Vladislavem Razímem, historikem, památkářem a autorem knih o středověkých opevněních českých měst. Na jednání zazněla doporučení, jak po zbytcích původního opevnění pátrat. Shromáždili jsme dostupné podklady, abychom věděli, kde můžeme na základy této západní brány narazit. Vzhledem k zatížení této ulice nebudou průzkumy prováděny předem, abychom neblokovali nejdůležitější příjezd do náměstí, ale odkrývání všech vrstev bude za dohledu archeologů prováděno až po uzavření komunikace spolu s celkovou rekonstrukcí. Obrys původní brány, který odhalíme, bude vyznačen v dlažbě plochou vydlážděnou kamennou nepravidelnou dlažbou.

historickáK pátrání po základech použijeme historickou mapu

Při návrhu úprav jsme jako vždy řešili důležité otázky: jaké povrchy na komunikace použít, jak zajistit parkování, jak ctít historii středověké ulice, jaké dřeviny vysázet, kam umístit kontejnerová stání včetně tříděného odpadu, jak zajistit bezpečnost chodců atp. Řešení těchto otázek jdou často proti sobě. Přejeme si hodně zeleně v našem okolí, ale současně potřebujeme i dostatek parkovacích míst. Zeleň nám poskytne odstínění od ruchu ulice, ale zároveň s ní přichází zastínění. Rádi bychom schovali odpadové nádoby mimo naše zraky, ale nechceme chodit s odpadem příliš daleko. Přidejme k těmto pár otázkám respektování ochranných pásem inženýrských sítí a máme před sebou rébus, který může vyřešit pouze kompromis.

Dopravně je ulice nadále řešena jako jednosměrná, s podélným parkovacím pásem při levé straně. Šířkově zůstávají zachovány oba chodníky a mírně rozšiřujeme zelený pás. Komunikace dostává parametry pro jednosměrné komunikace požadované normou. Oproti rekonstrukci v ulicích Vysoká a Martinovského, které jsme pro zvýšení uživatelského komfortu vydláždili betonovou dlažbou malého formátu, budou chodníky na základě požadavku odboru památkové péče zadlážděny kamennou mozaikovou dlažbou malého formátu.

Protože město nyní není vybaveno technikou, která by byla schopna zajistit svoz podzemních nádob na odpad, jsou kontejnery umístěny na povrchu. Pořízení technického vybavení je finančně náročné, proto jsme zatím o rozšíření způsobu sběru odpadu neuvažovali. Kontejnery jsou umístěny tak, aby měli všichni obyvatelé přilehlých vchodů k nádobám blízko. Vizuálně budou odděleny keři tak, jak to již máme zavedeno u všech nově vznikajících i mnoha stávajících odpadových míst.

vizu pop

Zeleň v ulici Palackého je nyní výsledkem spíše nahodilé výsadby. Jehličnany nejsou v historických městech původním prvkem, proto jsou při rekonstrukcích center z parteru odstraňovány. Zeleň je však vítaným prvkem, a tak i v naší plánované rekonstrukci dojde k nové výsadbě stromořadí, které má za cíl vizuálně odclonit rušnou ulici od obytných místností, ale zároveň také omezit pohled na panelové domy. Přestože stromořadí není původním historickým prvkem, je toto řešení kompromisem jak pro rezidenty, tak pro památkovou péči. Během vývoje projektu doznaly návrhy mnoha úprav a kombinací. Jedním ze záměrů bylo odkázat na původní umístění původní zástavbové linie, abychom si uvědomili středověkou uliční síť. Tuto původní hmotu měla vizuálně naznačit lehká konstrukce s popínavou zelení. Na základě požadavku památkové péče bude tato linie naznačena trvalkovými záhony.

pal

Umístění osvětlení je tentokrát bez kompromisů. Při rekonstrukci budou použity stávající lampy, jejichž poloha bude pouze uzpůsobena průběhu obruby nového chodníku.

palack

Nyní jsme ve fázi podání žádosti o povolení ke stavbě. Jakmile bude stavební povolení vydáno, budeme koordinovat stavbu se správci inženýrských sítí, kteří mají jejich obnovu ve svých investičních plánech. Předpoklad výběru dodavatele na tuto stavbu odhadujeme v druhé polovině roku 2022, samotnou stavbu pak na rok 2023.

Půdorys návrhu úprav můžete zhlédnout zde (768.54 kB).

Ing. arch. Jana Jirátková, vedoucí oddělení rozvoje města a investic

vloženo 26. 7. 2021

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení