Město Rakovník
MěstoRakovník

Legislativa

§Zákon o obecní policii

Obecní policie se řídí zákonem č.553/1991 Sb. – zákon o obecní policii. Tento zákon stanoví základní povinnosti a oprávnění pro činnost městské policie.

Obecní policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo, obecně závaznou vyhláškou. Obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce na jejím katastrálním území. Každý má právo obracet se na strážníky se žádostí o pomoc, ti jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout. Obecní policii řídí starosta. Na návrh starosty, rada obce může pověřit určeného strážníka plněním některých úkolů při řízení obecní policie – velitel MP.                                                            

Úkoly obecní policie

Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a při plnění dalších úkolů podle tohoto nebo jiného zákona zejména:

 • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
 • dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití
 • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
 • se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích
 • se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení
 • podílí na prevenci kriminality v obci
 • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci
 • odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce
 • poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra (dále jen „ministerstvo“) na požádání údaje o obecní policii

Povinnosti strážníka

 • při provádění zákroků a úkonů k plnění úkolů obecní policie je strážník povinen dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní a nepřipustit, aby osobám v souvislosti s touto činností vznikla bezdůvodná újma a případný zásah do jejich práv a svobod překročil míru nezbytnou k dosažení účelu sledovaného zákrokem nebo úkonem
 • strážník je povinen poučit osoby o jejich právech, provádí-li podle tohoto zákona zákrok nebo úkon spojený se zásahem do jejich práv nebo svobod, pokud to povaha a okolnosti zákroku nebo úkonu dovolují; v opačném případě je poučí okamžitě, jakmile to okolnosti dovolí
 • strážník je povinen poskytnout pomoc v rozsahu svých oprávnění a povinností podle tohoto nebo zvláštního zákona každému, kdo o ni požádá
 • strážník je v pracovní době povinen v mezích tohoto nebo zvláštního zákona provést zákrok nebo úkon, nebo učinit jiné opatření, je-li páchán trestný čin nebo přestupek či jiný správní delikt anebo je-li důvodné podezření z jejich páchání
 • strážník je i mimo pracovní dobu povinen v mezích tohoto zákona provést zákrok, popřípadě učinit jiné opatření, zejména vyrozumět nejbližší útvar policie, je-li páchán trestný čin nebo přestupek, kterým je bezprostředně ohrožen život, zdraví nebo majetek. Pokud se v tomto případě strážník neprokazuje podle § 9 odst. 1, prokáže příslušnost k obecní policii průkazem obecní policie
 • jestliže okolnosti zákroku nebo jiného opatření neumožňují, aby strážník prokázal svoji příslušnost k obecní policii průkazem obecní policie, prokáže se ústním prohlášením "obecní policie" nebo "městská policie"
 • průkazem obecní policie se strážník prokáže ihned, jakmile to okolnosti zákroku nebo jiného opatření dovolí
 • strážník je při provádění zákroku povinen, pokud to povaha a okolnosti zákroku dovolují, použít odpovídající výzvy. Pokud to povaha zákroku dovoluje, použije strážník před výzvou slov „Jménem zákona!“
 • každý je povinen uposlechnout výzvy zakročujícího strážníka
 • ministerstvo stanoví vyhláškou vzor průkazu obecní policie

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení