Město Rakovník
MěstoRakovník

Revitalizace sídliště V Lukách

30. 8. 2016 byl doručen na Městský úřad nesouhlas s výstavbou parkoviště v sídlišti V Lukách, které podali vlastníci bytů v ul. V Lukách č. p. 2160-2161. Rada města projednala možnosti v pokračování přípravy tohoto projektu. Rozhodla o tom, že projektové práce budou zastaveny. Nyní máme k dispozici projekt pro územní řízení a stavební povolení. Dokumentace pro provádění stavby nebude dále připravena. Projekt v podobě, v které byl odsouhlasen většinou obyvatel sídliště, ale měl vliv na využití hřiště u č. p. 2160-2161, nebude realizován, přestože vyjádření odboru dopravy i odboru životního prostředí byla kladná. Budeme zvažovat možnosti realizace po částech, které by se netýkaly úprav v tomto místě.

Ing. arch. Jana Jirátková, aktualizováno 14. 10. 2016


Vážení obyvatelé sídliště V Lukách,

rada města rozhodla 4. 5. 2016 pokračovat v přípravě projektu ve variantě s vybudováním parkoviště na místě stávajícího asfaltového hřiště se sníženým počtem parkovacích míst s ohledem na větší odstup od č. p. 2160 a č. p. 2161 a uložila odboru výstavby a investic zajistit dokumentaci pro územní rozhodnutí, dokumentaci pro stavební povolení a vyřízení stavebního povolení. Oddělení rozvoje města a investic nyní pokračuje přípravou tohoto projektu. Oslovili jsme projekční kancelář, která bude zpracovávat další stupně projektové dokumentace. Pokud bude vyhlášen program Regenerace sídlišť Ministerstva pro místní rozvoj, rádi bychom pro Vás opět získali dotaci na zahájení realizace připravovaného projektu, jako tomu bylo v případě vnitrobloku ul. Palackého, sídliště Klicperova a sídliště Bendovka. V nejbližších dnech zahájíme přípravu projektem pro územní řízení.

Variantu, o které rozhodla rada města, najdete zde.

Ing. arch. Jana Jirátková, vedoucí oddělení rozvoje města a investic

aktualizováno 24. 5. 2016


Vážení obyvatelé sídliště V Lukách,

od 25. listopadu 2015 jste měli možnost zasílat vyplněné dotazníky. V dubnu jsme všechny dotazníky vyhodnotili a pro porovnání vznikly dvě další variantní řešení úprav v sídlišti. Vycházeli jsme z výsledků průzkumu, který nám ukázal potřeby a přání obyvatel celého sídliště. Přinášíme Vám odpovědi na vybrané otázky:

 

 

 

Protože bylo odboru výstavby a investic doručeno vyjádření a nesouhlas majitelů bytů v č. p. 2160 a 2161 s vybudováním parkoviště místo stávajícího asfaltového hřiště, byl první návrh upraven tak, aby parkování u tohoto domu bylo pouze podélné. Upravený návrh můžete zhlédnout zde. Dále byl upraven celý koncept tak, že z celého sídliště byla všechna parkovací místa odstraněna a byla přidána podél plotu MŠ u potoka. Asfaltové hřiště bylo ponecháno. Návrh úprav můžete zhlédnout zde.

Upravené varianty byly představeny na schůzce ve Wintrově síni, kam byli pozváni opět zástupci vlastníků a další obyvatelé, kteří projevili zájem o připravovaný projekt. Místostarosta M. Samaš a Ing. arch. Karel Zuska odpovídali na otázky a vysvětlovali podrobnosti upraveného projektu. Každý měl prostor vyjádřit svůj pohled a názor na zamýšlené úpravy. Všechny tři varianty projedná rada města a na základě jejích pokynů budeme připravovat projektovou dokumentaci. Také jsme připraveni v případě vyhlášení výzvy k podání žádosti o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj pro Vaše sídliště zpracovat žádost o dotaci. Její podmínkou je rychlá příprava projektu a také včasné vydání stavebního povolení.

Ing. arch. Jana Jirátková, vedoucí oddělení rozvoje města a investic

vloženo 4. 5. 2016


Vážení obyvatelé sídliště V Lukách,

ve středu 25. 11. 2015 proběhlo ve Wintrově síni Městského úřadu představení úprav parteru sídliště V Lukách předsedům, resp. zástupcům jednotlivých společenství vlastníků bytů. Proběhla diskuse a zástupci mají nyní k dispozici plán úprav. Navrhované úpravy se týkají zklidnění centrální části sídliště, vytvoření přehledného systému parkování, úpravy pěších tras a doplnění městského mobiliáře.

Byli bychom rádi, kdybyste se prostřednictvím Vašich zástupců vyjádřili k navrhovaným úpravám a pomohli nám přizpůsobit projekt tak, aby pomohl zlepšit okolí Vašich domů. Při hledání řešení vždy klademe důraz na bezpečí chodců, minimalizaci bariér pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, dále pak projekt rozšiřujeme o chybějící mobiliář (lavičky, odpadkové koše, atp.), doplňujeme zeleň, veřejné osvětlení a další potřebné vybavení. V neposlední řadě přizpůsobujeme zvyšující se nároky na sběr tříděného odpadu vhodným rozmístěním a dostatečným prostorem pro sběrné nádoby.

V řešeném území je vyznačeno 210 parkovacích stání, 64 stávajících garáží a 7 stání pro imobilní občany, celkem tedy 281 parkovacích míst, další parkovací místa jsou v ulici Pod Nemocnicí. Celkový počet bytů v řešeném území je 269.

Vzhledem k tomu, že právě vy nejlépe znáte problémy a potřeby vašeho sídliště, rádi bychom vás požádali o vyplnění krátkého dotazníku, který nám pomůže zorientovat se ve vašich požadavcích.

Dále bychom Vás chtěli poprosit o zakreslení pěších tras, které nejčastěji používáte. Do přiloženého obrázku vyznačte, prosím, tři nejdůležitější trasy a dále vyznačte trasu, kde vám chybí zpevněná cesta, případně propojení.

Dotazník a vyznačení pěších tras můžete odevzdat na podatelně MěÚ Rakovník nebo odeslat na adresu jjiratkova@murako.cz do 15. 1. 2016.

Plán úprav najdete zde.

Dotazník najdete zde.

Mapu pro zakreslení tras najdete zde.

Ing. arch. Jana Jirátková, vloženo 27. 11. 2015

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení