Město Rakovník
MěstoRakovník

Lesní hospodářství

Lesní hospodářství

Lesní krajina

  Na úseku lesního hospodářství je zajišťován výkon státní správy lesů na území obce s rozšířenou působností. Odbor nezajišťuje vlastní hospodaření v lesích, ani v městských lesích města Rakovníka. Především vydává souhlasy k umístění staveb nebo využití území do 50 m od kraje lesa. Vydává rozhodnutí v pochybnostech, zda jde o pozemky určené k plnění funkce lesa, povoluje výjimky ze zákonných lhůt pro zalesnění a zajištění kultur. Zajišťuje zpracování lesních hospodářských osnov a vydává vlastnické separáty pro hospodaření v lesích. Vydává nařízení např.ohledně zákazu vstupu do lesa v době mimořádného sucha. Ustanovuje lesní stráž. Zpracovává požadavky na úhradu melioračních a zpevňujících dřevin a požadavky na úhradu výkonu odborných lesních hospodářů. Uděluje nebo odnímá licence pro výkon funkcí odborných lesních hospodářů. Rozhoduje o výjimkách ze zákazu provádět mýtní těžbu v lesních porostech mladších než 80 let. Odbor životního prostředí nezajišťuje dotace na úseku lesního hospodářství, v tomto případě je třeba se obrátit na Ministerstvo zemědělství.

 

 

Materiály ke stažení:

Lesy Rakovnicka (pdf, 34,4 kB)

Lesní hospodářské plány (pdf, 20,6 kB)

Lesní hospodářské osnovy (pdf, 32,9 kB)

Odborný lesní hospodář (pdf, 26,8 kB)

Lesní stráž (pdf, 19,2 kB)

Zakázané činnosti v lese (pdf, 28 kB)

Obnova a výchova lesních porostů (pdf, 28,3 kB)

Ochrana lesa (pdf, 27,7 kB)

Podpora hospodaření v lesích (pdf, 20,9 kB)

Důležité kontakty (pdf, 24,3 kB)

Legislativa (pdf, 24,9 kB)

 

 

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení