Město Rakovník
MěstoRakovník

Obnova Čermákových sadů

logo

 

Projekt celkové obnovy zahrnuje komplexní regeneraci Čermákových sadů jakožto hlavní odpočinkové a relaxační zóny Rakovníka. Součástí celého záměru je rekonstrukce stávajících komunikací, realizace nových, rekonstrukce veřejného osvětlení, obnova zeleně, rekonstrukce hudebního pavilonu, výstavba dětského hřiště, realizace vodní plochy, obnova koryta původního mlýnského náhonu, umělecký prvek, kompletní nový mobiliář (lavičky, odpadkové koše…). Projekt byl spolu s ostatními připravován do programového období EU 2007-13 pro ROP SČ. Nakonec však byly v rámci výzev na revitalizace městských center upřednostněny projekty Regenerace památkové zóny I. a II. etapa. Projekt Regenerace Čermákových sadů začalo město realizovat po etapách z vlastních prostředků, případně zkouší „štěstí“ i v rámci jiných dotačních programů. V roce 2010 byla v rámci projektu zrealizována příjezdová komunikace a chodník vč. veřejného osvětlení k DDM spolu s parkovištěm u speciální mateřské a základní školy. V roce 2012 byla podána žádost o dotaci z Fondu životního prostředí a zemědělství Středočeského kraje, kde jsme požadovali prostředky na realizaci páteřní komunikace vč. mobiliáře, veřejného osvětlení, odvodnění a vegetačních úprav jižní části Čermákových sadů. Dotace nebyla bohužel přidělena. OSM MěÚ v roce 2012 z prostředků města v souladu s PD realizovala dětské hřiště. V roce 2014 bylo instalováno streetworkoutové hřiště. V roce 2016 byla realizována část projektu, vznikl páteřní chodník, vstupní brány a bezbariérová lávka. Pokračování projektu je závislé na uvolnění dalších prostředků a vůli vedení města realizovat další plánované úpravy. Vzhledem k tomu, že se v průběhu přípravných prací ukázalo, že proti vybudování rybníčku bylo podáno několik připomínek, není v současné době o jeho stavbě uvažováno, stavební povolení pro tuto část stavby není platné. Nadále je rybníček součástí komplexního řešení a cílového návrhu, nicméně o jeho zařazení by musela opět proběhnout širší diskuse.

Ing. arch. Jana Jirátková, aktualizováno 13. 12. 2022

17. 2. 2014
Studie obnovy Čermákových sadů
V soupisu investičních projektů se nachází také projekt obnovy Čermákových sadů.

1. Informace z historie a stávající stav
Území se nachází na jižním okraji historického centra města Rakovník.
Čermákovy sady byly založeny tehdejším starostou Josefem Čermákem na začátku 20. st. Park byl zakládán po roce 1902 na místě bývalé chmelnice či na jinak intenzivně obhospodařovaných pozemcích.
Významný prvek sadů tvoří alej Jírovců Maďalů, která byla založena dříve než vlastní sady. Stáří aleje je přibližně 100-130 let. Alej byla založena zhruba v místech, kde dříve protékal Rakovnický potok, který byl po ničivých povodních v roce 1872 regulován a přeložen o cca 100 m jižněji.
V roce 1915 byl v jižní části sadů postaven balvan z lomu na Příčinské Hoře s reliéfem Husovy hlavy od sochaře Františka Šalouna. V roce 1924 byla u příležitosti stého výročí narození Bedřicha Smetany odhalena jeho busta od profesora Fojtíka. Sokl dodal místní sochařský mistr Karel Havlíček. Busta byla umístěna na západním okraji sadů (kvůli možnému poškození je v současné době sundána a uložena v depozitáři). V roce 1924 bylo přikročeno k úpravě Čermákových sadů dle návrhu architekta Kumpána. V roce 1928 byl předán veřejnosti hudební pavilon, který byl zbudován nákladem Okrašlovacího spolku. Pavilon je od architekta Rösslera a stavitele Vopršala. Další zásahy do území sadů se omezily pouze na údržbu a výsadbu zeleně. V prostorách bývalého minigolfového hřiště. které bylo v roce 2006 přesunuto do nového areálu bude vybudován "geopark".

Stávající stav
Komunikační síť v areálu Čermákových sadů -  parkové cesty jsou nezpevněné bez obrubníků, výjimečně v severozápadní části zpevněné asfaltem, případně betonovou dlažbou. Cesty jsou špatně odvodněny. V období dešťových srážek, jarního tání a zvýšené hladiny Rakovnického potoka dochází k rozbahnění cest, tento stav omezuje využitelnost sadů a vede k poškozování trávníků a nízkých porostů chodci obcházejícími neprůchodné cesty. Inženýrské sítě jsou vedeny po okrajích cest, trávníků i napříč parkem přes travnaté plochy. Jejich přesné trasování je částečně dostupné u správců těchto sítí a částečně bude nutné podrobné trasy i hloubky uložení sítí zaměřit v průběhu stavby.
Městský mobiliář je částečně poškozen a neodpovídá potřebám provozu. Nedostatek laviček, odpadkových košů i prvků vybavení dětského hřiště omezuje využití pro veřejnost.
V centrální poloze sadů je vystavěn hudební pavilon. Přesto, že není využíván pro svůj původní účel, je velmi hojně navštěvován, vytváří v prostoru sadů “místo setkávání” a tvoří přirozené centrum území. Pavilon byl v nedávné době opraven. Rekonstrukce zastavila chátrání, ale v řešení detailu nevrátila stavbě původní kvalitu řešení (malovaný strop, mozaiková dlažba, lehké posuvné zábradlí).
Veřejné osvětlení je provedeno podél hlavních tahů a zajišťuje minimální orientaci ve večerních hodinách, pro zlepšení stávajícího stavu by bylo vhodné osadit svítidla na menší vzdálenosti cca 20 m a doplnit osvětlení v místech, kde dochází v nočních hodinách k soustředění problematických skupin osob. Prostory pro "geopark" nejsou v současné době využívány. Oplocený areál po demontáži drah nemá provedeny konečné úpravy. 

2. Urbanistické a architektonické řešení
Jedná o stavební úpravy stávajících sadů, stavební pozemek je jednoznačně určen hranicemi těchto sadů.
Rozšíření pozemků proti stávajícímu stavu je jižně od Rakovnického potoka, kde na místě zrušeného minigolfového hřiště bude vybudován “Geopark”.
Obnova porostů vychází ze studie zpracované firmou Arborea Rakovník s.r.o. v roce 2001. Inventarizace a hodnocení dřevin je zcela převzato a obnova porostů vychází ze zpracované studie a pouze ve výrazně kolizních případech zasahuje do původního řešení porostů. Náhradou za nově dotčené porosty je proveden návrh výsadby porostů nových. Na situaci jsou vyznačeny jak porosty určené k odstranění dle studie z roku 2001, tak i porosty dotčené novým návrhem. Stejně tak je do situace zakreslen návrh doplnění zeleně z roku 2001 i nový návrh doplněné zeleně. Grafické značení specifikuje jednotlivé druhy porostů. Vzrostlá zeleň sadů tvoří velmi cennou zónu města, jejíž ochrana a údržba patří k jedné z priorit městské správy. Území je rekreační zónou obyvatel i návštěvníků města a je nutné umožnit optimální využívání celé plochy sadů.
Vytvořením podmínek pro vtažení většího počtu návštěvníků a pro pořádání pestré palety akcí (koncerty, sportovní akce pro děti, divadelní představení, setkávání zájmových skupin apod.) vzniká výrazná potřeba zvýšené údržby a obsluhy celého území. Tento záměr vyvolává potřebu zpevnění hlavních zásobovacích a pěších tahů a vytvoření pobytových ploch pro soustředění většího počtu lidí.

Upraveny budou nejen povrchy cest, ale částečně i jejich trasování. Hlavní komunikací zůstane zdvojená cesta v trase jírovcové aleje, kdy hlavní střední cesta bude využívána od západu pro vjezd do prostoru sportovišť a bude zpevněna dlažbou z žulových kostek, za odbočením na hřiště Lokomotivy Rakovník bude povrch zaměněn za nezpevněný (šotolina upnutá do obrubníků z dlažebních kostek) využívaný pro běžecké trati místních škol a sportovních klubů.

V sadech je několik dominant, které nový návrh zachovává. První významný prvek tvoří balvan s reliéfem Husovy hlavy. Kámen je dnes porostlý břečťanem. Kolem kamenu je navrženo centrální upořádání cest s odpočinkovými kouty. Tento prostor bude hlavní klidová a odpočinková zóna celého parku. Dalším významným prvkem je hudební pavilon z roku 1928. Pavilon byl v nedávné době zrekonstruován. Pro kulturní akce je pavilon v návrhu doplněn segmentovým amfiteátrem pro sezení (možnost doplnit mobilní lavice). Altán bude uveden do původního barevného a materiálového řešení. Jednoduchým doplněním konstrukce pro rozvod vody vznikne možnost vytvořit kolem pavilonu dle potřeby clonu z vody padající z úrovně okapu. Vybudováním jednoduchého žlabu kolem vlastní stavby pro jímání přepadávající vody z pavilonu vznikne “ostrovní” prvek a spolu se změnou klimatu, zvukem tekoucí vody a intimitou vytvořenou vodní clonou nabídne návštěvníkům zajímavý a originální zážitek.

Prostor parku bude oživen vodním kanálem s kamennými můstky. V bočních nízkých zídkách můstků z kamenné rovnaniny budou zapuštěna svítidla. Kanál ústí do nově navrženého rybníčku, který vytvoří příjemnou odpočinkovou plochu doplněnou vodními rostlinami. Z rybníku bude možné čerpat vodu pro zavlažování rostlin v parku. Přes rybníček je navržená jedna z nových tras obslužných chodníků, která přechází po dřevěné lávce na ostrůvek osázený stromy a po menší dřevěné lávce do prostoru dětského a sportovního hřiště. Tesařské konstrukce lávek budou zastřešené polovalbovými stříškami, v jejichž krovu budou umístěna světla.

Sportovní hřiště bude vybaveno umělým povrchem, mantinely a čelními stěnami, dětské hřiště bude přesunuto severněji a dovybaveno dle požadavků investora. Celý nově vytvořený areál obou hřišť, jezírka s ostrůvkem a pobytových trávníků bude ohraničen nízkým plotem nebo vodní plochou, které zabrání volnému vstupu psů.

V obnově Čermákových sadů je počítáno i s celkovou výměnou mobiliáře - laviček, odpadkových košů, veřejného osvětlení, orientačních a informačních tabulí.

Vstupy a hlavní pohledové osy tohoto velmi cenného území města budou zvýrazněny charakteristickými prvky drobné architektury, které vhodně doplní funkci této městské zóny. Tyto prvky budou tvořeny kamennými sloupy, patníky v pravidelných rozestupech, symbolickou betonovou bránou, kovovými stožáry, oplechovanými koulemi, mohutným dřevěným kmenem, dvojicí monumentálních dřevěných lavic v nadživotní velikosti případně dalšími výraznými prvky.

Areál doplní "geopark" v prostorách bývalého minigolfového hřiště, navazující na cyklistickou stezku po pravém břehu Rakovnického potoka.

 

Vizualizace některých prvků si můžete prohlédnout zde.

Výkres řešení altánku a amfiteátru je k prohlédnutí zde, technický nákres - řez - altánku zde, bezbariérové řešení převýšení u mostu k plaveckému bazénu je k dispozici zde. Mapu/situaci nového řešení si můžete prohlédnout zde.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení