Město Rakovník
MěstoRakovník

Víceúčelové studijní a společenské centrum

logo

 

Knihovna dokončena

Projekt víceúčelového studijního a společenského centra je stavebně dokončen. Jedná se o rozsáhlý komplexní projekt, který v sobě zahrnuje nejen rekonstrukci tří objektů, ale i jejich vybavení nábytkem a také úpravu okolí těchto budov. Důležitou součástí tohoto projektu je také úspěšná žádost o dotaci jak na stavební práce, tak na vybavení.

Celý projekt provázely obvyklé změny, které vycházely z aktuálního stavu odkrývaných konstrukcí, ale i z požadavku na vylepšení provozu a také na moderní vybavení. Těžko předvídatelné pak byly změny v celé ekonomice a stavebnictví po pandemii koronaviru, ke kterým se pak přidal zcela nečekaný konflikt ve východní části Evropy. I z těchto důvodů docházelo k obtížím, které pro dodavatele znamenaly neustálé posouvání termínu pro dokončení stavby. Konečně jsme se dočkali, a tak mohlo být centrum 22. 6. 2023 slavnostně otevřeno. Od té doby je v provozu jak knihovna, tak informační centrum. Vyhledávaná je i moderní kavárna, kde se můžete zastavit na drobné občerstvení. Ve dvoře, kde vznikla malá letní scéna, jsme se již mohli přesvědčit o kvalitách tohoto prostoru při krásném komorním představení. Znovu byly otevřeny i veřejné toalety, které byly po dobu rekonstrukce dočasně přemístěné. Obsluha závory se vrátila do prostor, které mají nyní zcela nový kabát. 

Všechny práce jsou nyní dokončeny a život v knihovně si nachází svoje koleje. Současně s tím nadále pracujeme na tom, aby byla co nejdříve proplacena přislíbená dotace. 

Ing. arch. Jana Jirátková, vloženo 3. 8. 2023

První rok prací na nové knihovně za námi

Během prvního roku byly provedeny veškeré nosné konstrukce ve všech třech budovách. Z větších stavebních zásahů máme před sebou ještě rekonstrukci střechy na rohové budově, která bude zahájena, jakmile to klimatické podmínky dovolí. Střecha na budově C je až na malé drobnosti dokončena, na budově B budou práce také brzy pokračovat. V budoucí knihovně jsou již dnes k vidění vedení elektroinstalace, vzduchotechniky, dokončen je rozvod plynu a intenzivně probíhají práce na otopné soustavě. V minulém roce byla dodána moderní dřevěná okna, okna do rohové budovy, která mají být zachována v původním špaletovém provedení, jsou nyní ve výrobě. První vzorek, který musel být odsouhlasen památkáři, je osazen v patře směrem do náměstí.

Nyní také zahajujeme výběr dodavatele na vybavení celé knihovny. Termín dodání se budeme snažit sladit s dokončením stavby. Do knihovny přijde kompletně nový nábytek, ať už typový kancelářský, nebo vyráběný na míru.

Dodavatel na rekonstrukci okolí knihovny - městského parteru - byl již vybrán v samostatném řízení. Zahájení prací očekáváme v průběhu června, dokončení pak v závěru roku. Koordinační situaci k nahlédnutí ZDE.

Ing. arch. Jana Jirátková, vloženo 4. 2. 2022

Bourací práce v plném proudu, první konstrukce budoucí nové knihovny provedeny

Ve všech třech objektech budoucího Víceúčelového studijního a společenského centra jsou téměř všechny bourací práce provedeny. Nyní se prolínají se stavebními pracemi. V nárožním objektu jsme začali s výstavbou sociálního zařízení ve 2. NP. Obnažujeme konstrukce stropů a vyhodnocujeme stav nosných konstrukcí. Ve středním objektu, který byl určen k demolici až na úroveň stropu nad 1. NP, byly doplněny základové konstrukce, provedena část nové kanalizace a podkladní betony a nyní dodavatel váže výztuž pro betonáž nosných sloupů budoucího oddělení beletrie. Celý prostor pro budoucí letní divadelní scénu je vyčištěný. Provádění stavby konzultujeme s projektantem, se zástupci památkové péče a stavbu bedlivě sleduje i ředitelka Městské knihovny.

Foto z průběhu stavby v dubnu: Krov (1.07 MB); Budoucí informační centrum (2.99 MB); Budoucí letní scéna (3.27 MB); Schodiště ke kancelářím (1.04 MB); Vstupní schodiště (1.29 MB)

aktualizováno 20. 4. 2021

Realizace dlouho připravovaného projektu zahájena

Po dlouhých letech příprav byla v listopadu 2020 uzavřena smlouva o dílo s dodavatelem stavby víceúčelového studijního a společenského centra. Staveniště bylo předáno a stavba byla zahájena hned v prvním pracovním dni nového roku. Nyní probíhají bourací a přípravné práce. Připravují se nezbytné sondy do stávajících konstrukcí. O průběhu prací budeme průběžně informovat. Stavba je plánována na 21 měsíců. Souběžně s dokončováním stavby se budeme snažit uzavřít smlouvu s dodavatelem interiérového vybavení. Zároveň dojde také k úpravě parteru v okolí knihovny a gymnázia. Pokud by vše probíhalo podle plánu, mohli by první čtenáři navštívit nové prostory začátkem roku 2023.

Fotodokumentace: 1 (10.18 MB)2 (11.2 MB)3 (6.1 MB)4 (6.3 MB), 5 (8 MB).

Ing. arch. Jana Jirátková, vloženo 11. 1. 2021

Víceúčelové studijní a společenské centrum

V soupisu investičních projektů se nachází mj. jeden z největších prozatím nerealizovaných projektů na vybudování víceúčelového studijnho a společenského centra, kam by se přemístila knihovna, která je v současnosti v pronajatých prostorách.

1. Výběr pozemku
Stavba je navržena na pozemcích, které jsou v majetku Města Rakovník. Do přestavovaných objektů budou umístěny provozy, v současné době rozmístěné v různých budovách po městě. Část dnes využívaných provozů je v prostorách pronajatých. Soustředěním provozů na jedno místo dojde k výraznému zjednodušení organizace provozu, zvýšení standardu dostupnému všem provozům a ke snížení provozních nákladů. Zvolené místo je v samotném centru města v těsné blízkosti škol, pro které je jeho provoz z větší části využíván.

2. Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení
Přestavba zahrnuje tři historické parcely. Dvě parcely byly sloučeny při přestavbě školní jídelny v roce 1984-5 pod čp. 167 a severní zůstala samostatná pod čp. 168. Střední budova byla při přestavbě demolována a nahrazena novostavbou, severní a jižní budovy byly byly pouze přestavěny. Přestavba obou historických budov zachovala původní hmoty objektů, členění okenních otvorů i hlavní nosné konstrukce. Novostavba ve střední části je zcela novodobá a pouze uliční čarou a výškou římsy navazuje na okolní stavby.

Nově navržené řešení respektuje obě historické budovy. Čp. 167 bude opravena fasáda podle dostupných podkladů v součinnosti s Národním památkovým ústavem, vnitřní konstrukce budov budou z větší části využity. Nejvýraznějším zásahem do budovy je přestavba stávajícího schodiště umožníjící zpřístupnit podkroví. Objekt čp. 168 bude využíván pro provoz administrativy, dílny - ateliéru a pomocné provozy. Bude prakticky zachován bez výrazných stavebních zásahů Oprava fasády a drobné dispoziční úpravy nezmění vzhled ani konstrukci budovy.

Střední novodobá budova čp. 167 bude z větší části demolována. Po statickém posouzení nosných konstrukcí bude rozhodnuto o ponechání částečně zapuštěného přízemí včetně stropů, šachty výtahu a dvorní obvodové stěny. Uliční fasáda bude provedena nově jako celoprosklená stěna po bocích ohraničená dvěmi pilířy obloženými keramickými nebo kamennými deskami. Skleněná stěna je v horní části ukončena výraznou římsou, nad kterou je pobytová terasa. Nad bočními pilíři jsou prosklené stěny salonků s navrženými vodorovnými žaluziemi, ukončené rovnou oplechovanou střechou. Terasa je částečně zakryta rovnou střechou, překrývající celý půdorys dostavby. Nad úroveň rovné střechy vystupuje zastřešení přednáškového sálu se sedlovou střechou v mírném spádu zakrytou plochou krytinou. Západní strana objektu je tvořena stěnou bez okenních otvorů, prosvětlení bude zajištěno přes prosklenou pultovou střechu nad internetovou kavárnou. V nejvyšším podlaží jsou na rovnou střechu umístěny chladící jednotky a terasa pro zaměstnance.

Strohá prosklená východní fasáda umožňuje při mírném zrcadlovém efektu odrážet historické fasády okolních budov a vytvářet tak zcela nové pohledy do obyvatelům města důvěrně známých prostor. Osvětlením nebo přistíněním fasády je možné regulovat "hmotnost" fasády a průhledy do interiéru rozšiřovat zúžené propojení mezi náměstími. Případným promítáním na fasádu je možné zcela změnit pocit z prostoru a vytvářet nové efekty pouze po dobu projekce. Poslední podlaží je ponecháno pro návštěvníky centra jako nadstandardní prostor. Výhledy z terasy a salonků do prostoru Žižkova náměstí, na kostel se zvonicí a na okolní školy je nádherný a dává navrženým prostorům nebývalou kvalitu.

Parter před víceúčelovým centrem bude členěn pravidelným rastrem a doplněn řadou prvků městského mobiliáře umožňujícího využít plochu jako pobytovou pro studenty a žáky okolních škol, návštěvníky centra i pro pořádání dalších akcí vhodných pro otevřený prostor náměstí.

3. Popis navrhovaného provozu

1. NP
Hlavní vstup do provozů víceúčelového centra je z jihu (Husovo náměstí). Dva další vstupy jsou z této fasády do komerčních prostor a informačního centra. Na hlavní vstup navazuje průchod s rampou, který bude po obou stranách doplněn informačními vitrínami. Na průchod navazují WC pro veřejnost, informační centrum, hlavní schodiště víceúčelového centra, výtah a průchod do depozitářů a městské knihovny.
Informační centrum zahrnuje výstavní prostor, odbytovou plochu s pultem a část, do které jsou umístěny materiály pro veřejnost. Do tohoto prostoru budou umístěna zařízení pro předávání informací v samostatném režimu, tj. plazmový panel s dotykovou funkcí napojený na informační systém víceúčelového centra s možností přehrávání z HDD disku, internetu nebo datového úložiště centra. Na prostory pro veřejnost navazuje zázemí informačního centra, kancelář, sklad, denní místnost, úklidová komora a WC. Průchod do dalších provozů technického zázemí je přes místnost na tříděný odpad, ze kterého je přístupná dílna údržby, na dílnu navazuje depozitář městské knihovny s pracovnou a manipulačním prostorem. Na depozitáře navazuje osobonákladní výtah pro zajištění převozu materiálů do jednotlivých podlaží. V objetku čp. 168 je v koncové poloze obslužné schodiště, ze kterého je přístupné 2. NP (pro objekt čp. 168 přízemí). Z venkovního prostoru Žižkova náměstí je navržen boční vstup na schodiště do městské knihovny ve 2. NP, místnost pro veřejnost a pro úklid veřejných prostor.

2. NP
Přístupy jsou po schodištích a výtahy z úrovně 1. NP a zároveň ze Žižkova náměstí do čp. 168 přes průjezd rampou. Tímto průjezdem je přístupný venkovní dvorek, umožňující víceúčelové využití. Prostor je navržen jako komorní divadelní scéna s jevištěm pro klasické i loutkové divadlo a další druhy umělecké činnosti. Prostor je možné využívat jako místo pořádání přednášek a workshopů. Na severní stranu dvorku je navrženo velkoplošné plátno pro projekci datovým projektorem. Celý prostor bude ozvučen. Součástí vybavení dvorku je také scénické osvětlení a základní jevištní technika. Víceúčelový prostor umožňuje provozovat řadu aktivit včetně pořádání workshopů, výstav a podobně. Počet míst k sezení je navržen pro 60 návštěvníků.
Zbývající část čp. 168 je věnována víceúčelovému provozu ateliéru pro 20-40 osob, podle nároku jednotlivých činností na plochu. V tomto prostoru budou prováděny ukázky řemesel a uměleckých technik a budou se zde odbývat pracovní části workshopů. Zázemí pak tvoří šatna, WC, úklidová komora a kuchyňka, která bude sloužit pro ukázky cukrářských a pekařských technik. Z průchodu je přístupný výtah s přístupem do městské knihovny, místnost skladu a úklidu.
Další provozy 2. NP jsou půjčovna beletrie a dětské oddělení městské knihovny. Do půjčovny beletrie, s kapacitou cca 500 m regálů, je navržen hlavní protokol knihovny, místnost pro dozor, oddělení pro půjčování DVD a video. Dále oddělení regionální literatury a v přímé návaznosti čítárna. Propojení je navrženo i na internetovou kavárnu a kavárnu s barovým pultem a zázemím.
Přes společný prostor schodišťové haly s výtahem je přístupné WC a šatna pro veřejnost. Na tuto halu navazuje dětské oddělení s výpůjčním protokolem, čtenářskou částí a hernou. Předpokládáný počet dětí v jedné skupině je cca 20, pro celé oddělení 40 dětí. Celé oddělení je koncipováno s cílem zaujmout a vtáhnout návštěvníky do děje. Do oddělení je navržena interaktivní tabule jako kombinace projekční plochy a ovládání dotykem včetně kreslení popisovači do prezentací. Dalším prvkem je interaktivní stůl se zobrazovačem a dotykovou funkcí v horizontální poloze.

3. NP
Do třetího podlaží jsou navrženy provozy půjčovny naučné literatury propojené interiérovým schodištěm s 2. NP - oddělení beletrie a s hlavním protokolem.
Do tohoto podlaží je navržena studovna, pracoviště dozoru a výstupy z výtahů.
Do podkroví čp. 167 je navržena klubovna přístupná přes halu hlavního schodiště. Zázemí klubovny tvoří technická místnost, sklad nábytku, čajová kuchyňka, šatna a WC. Klubovna je navržena jako univerzální prostor pro pořádání přednášek, prezentaci klubové činnosti apod. Do prostoru jsou navržena 4 projekční plátna (důvodem je dobrá viditelnost ze všech míst auditoria). Kapacita klubovny je odvozena od způsobu využívání, maximální počet návštěvníků je 100.
V čp. 168 navazuje na oddělení naučné literatury administrativně-provozní část, zahrnující šatnu zaměstnanců, WC zaměstnanců, místnost serveru, sklad kostýmů a výrobků a kanceláře pro cca 10 zaměstnanců.
Z mezipodesty schodiště je přístupná pavlač nad dvorkem, která může sloužit jako balkon nebo technická rampa při různých variantách představení. V době mimo provozování dvorku je to příjemná venkovní krytá plocha pro posezení.

4. NP
Čtvrté podlaží je přístupné schodištěm v krovu čp. 167 a osobním výtahem přes chodbu, šatnu veřejnosti a salonek do auly - univerzálního přednáškového a prezentačního prostoru. Prostor je přednostně uvažován pro pořádání přednášek s možností přenosu obrazu, zvuku a počítačové prezentace i do veřejné internetové sítě. Přednáškový sál je koncipován pro možnost sezení na židlích u stolků nebo na výsuvné tribuně, maximální počet míst k sezení je 105. Za sálem je umístěna technická místnost. Druhý vstup do sálu je z administrativní části čp. 168 přes chodbu se schodištěm a foyer se vstupem na venkovní terasu. Z chodby jsou dále přístupné místnost technika, čajová kuchyňka, hospodářské oddělení, zasedací místnost, archiv s předsíní a ředitelna se salonkem přístupným také z foyeru. Přednáškový sál má na východní straně vstup na vyhlídkovou terasu nad Žižkovým náměstím.

Provozy jsou navrženy tak, aby bylo možné užívat celé centrum provozně propojené a také aby jednotlivé provozy bylo možné dle potřeby provozovat odděleně.

Parter před jižní fasádou do Husova náměstí bude ponechán bez úprav a jeho rekonstrukce bude provedena až s úpravou celého náměstí.
Parter před východními fasádami bude výrazně upraven. Parter je navržen v celé ploše jako bezbariérový. Celý prostor bude rozčleněn pravidelným zadlážděním ve dvou barevných odstínech, tmavší budou čtverce určené pro pohyb chodců, světlé pro pohyb vozidel. Před jižní fasádu gymnázia (východní část upravovaného parteru) je navržena klidová zóna s jedenácti menšími stromy krytými čtvercovou mříží, ke kterým budou osazeny lavičky ve tvaru "V". Na plochu budou doplněny odpadkové koše a před vstup budou osazeny 2 pilíře pro osvětlení. Celý prostor bude z jihu ohraničen plochou pro vystavování uměleckých plastik. Od jihu k severu proběhne územím světlý pás dlažby pro průjezd vozidel. Vymezený koridor bude zvýrazněn nízkými kamennými (betonovými) patníky umožňující sezení a třemi novými uličními lampami. Část parteru před budovou knihovny bude provedena ve stejné povrchové úpravě jako část východní a do parteru budou doplněny odpadkové koše, lavičky, stojan na kola, před knihovnu plastika s vhodnou tematikou a na jižní okraj bude vysazen dominantní strom (lípa) s lavičkou.

Fotografie, vizualizace a půdorysy si můžete prohlédnout zde.

21. 2. 2014

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení