Město Rakovník
MěstoRakovník

Ovzduší

Ovzduší

Znečištění ovzduší

Agenda ochrany ovzduší se řídí zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí na úseku ochrany ovzduší vykonává správní činnosti. Je dotčeným správním orgánem v územním, stavebním a kolaudačním řízení z hlediska ochrany ovzduší. Vydává závazné stanovisko k umístění, provedení a užívání stavby z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k zákonu. Jedná se zejména o domovní kotle, krbové vložky a krbová kamna (dále jen „nevyjmenované zdroje“). Vzory žádostí o závazná stanoviska jsou k dispozici na stránkách města Rakovníka chci-si-zaridit/dokumenty-ke-stazeni/?search=&kateg=43.

Zpřístupňuje informace o podaných žádostech o závazné stanovisko a o závazných stanoviscích, která byla vydána na základě těchto žádostí. Zpřístupňuje veřejnosti bez zbytečného odkladu srozumitelné informace, týkající se oblasti ochrany ovzduší. Vydává vyjádření k závaznému stanovisku k umístění vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší. Kontroluje plnění povinností provozovatelů stacionárních zdrojů vyplývajících ze zákona. Kontroluje, zda v otevřeném ohništi nedochází ke spalování jiného než suchého materiálu neznečištěného chemickými látkami. Přijímá podněty a upozornění na porušování zákona a v rozsahu svých kompetencí provádí šetření. Provozovatelům stacionárních zdrojů, kteří neplní povinnosti stanovené zákonem, ukládá nápravná opatření, popřípadě vydává rozhodnutí o zastavení provozu stacionárního zdroje. Projednává přestupky fyzických osob a ukládá pokuty.  Projednává správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob spáchaných v souvislosti s provozováním nevyjmenovaných zdrojů a ukládá pokuty. V případě potřeby vydává při vzniku smogové situace regulační řád (omezení provozu silničních motorových vozidel). Veškerou kontrolní činnost provádí obecní úřad obce s rozšířenou působností na celém území obce s rozšířenou působností pouze u nevyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší. Vyjmenované zdroje znečišťování ovzduší (jedná se např. o zdroje větších společnosti, např. PROCTER & GAMBLE – RAKONA s.r.o. a RAKO-LUPKY, spol. s.r.o.) kontroluje Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha, Oddělení ochrany ovzduší, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6, (ČIŽP), tel. 233066111, e-mail: public_ph@cizp.cz nebo podatelna@cizp.cz. Veškeré stížnosti a podněty na vyjmenované zdroje znečišťování ovzduší je potřeba tedy směřovat přímo na ČIŽP.

Zákon o ochraně ovzduší řeší okrajově i problematiku pachových látek. Pro regulaci zápachu je zásadní brát na zřetel princip prevence, neboť velmi častou situací je, že zdroj plní všechny podmínky provozu a využívá nejlepší dostupné techniky, avšak přesto je předmětem stížností na zápach. Důvodem v těchto případech je nevhodné umístění zdroje blízko obytné zástavby nebo naopak umístění nové obytné zástavby příliš blízko již provozujícímu zdroji. Zásadní roli v prevenci obtěžování zápachem proto hraje již samotná fáze územního plánování a následné umisťování a povolování zdrojů. Ve fázi hledání vhodné lokality k umístění rodinného domu nebo objektu sloužícího k individuální rekreaci by se občané, pokud je to realizovatelné měli vyvarovat výstavbě objektů v blízkosti významných zdrojů znečišťování ovzduší.

Důležité odkazy

Přihlášení na ISPOP zde

Informace o stavu ovzduší zde

Jak správně topit - průvodce ekonomickým a ekologickým vytápěním domácností pevnými palivy zde

Přehled důležitých termínů:

Termín

Popis

Září 2012

Začíná platit nový zákon o ochraně ovzduší.

Leden 2014

Končí prodej kotlů na tuhá paliva splňující podmínky první a druhé emisní třídy.

Prosinec 2016

Všechny kotle musí projít autorizovanou revizí.

Leden 2017

Majitelé povinni na vyžádání obecního úřadu předložit doklad o revizi kotle na tuhá paliva. Hrozí pokuta 20 000 Kč.

Leden 2018

Ukončení prodeje kotlů na tuhá paliva třetí emisní třídy.

Září 2022

Nejzazší termín pro ukončení topení v kotlích, které  nesplňují podmínky alespoň třetí emisní třídy. Hrozí  pokuta až 50 000 Kč.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiály ke stažení:

Povinnost provedení kontroly technického stavu a provozu kotlů

Databáze techniků pro kontroly technického stavu a provozu kotlů a topidel s výměníkem na tuhá paliva

 

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení