Město Rakovník
MěstoRakovník

Odbor životního prostředí

Odbor životního prostředí

 

Okolí Berounky  Odbor vykonává přenesenou působnost (státní správu) na úseku životního prostředí danou příslušnými právními předpisy a to jako obec s rozšířenou působností Rakovník (okres Rakovník mimo obec Lány), pověřený obecní úřad Rakovník (kromě Rakovníka jsou ještě POÚ: Jesenice, Nové Strašecí Křivoklát) a obecní úřad Rakovník (obec I.stupně). Převážně se zabývá agendou, kterou dříve vykonával okresní úřad, pokud tato agenda nepřešla na krajský úřad (např. zvláště chráněná území, zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, CITES). Celkově se jedná se  o velice odbornou, složitou, náročnou a často konfliktní agendu, která značně narostla zejména po vstupu České republiky do EU. Kompetence odboru jsou uvedeny v organizační struktuře. Odbor nemá pravomoc se  zabývat problematikou životního prostředí nad rámec právních předpisů.

    Odbor se nezabývá správou majetku města na úseku životního prostředí, např. péčí o zeleň ve městě nebo umístěním nádob na  odpady apod. (působnost odboru správy majetku) ani vydáváním obecně závazných vyhlášek (působnost samosprávy), ale zpracovává návrhy nařízení na úseku životního prostředí, nezabývá se občanskoprávními, např. sousedskými spory (ty řeší soudy), nezabývá se dotacemi (kromě hodnocení grantů města Rakovníka), metodicky neřídí a nekontroluje obce v přenesené (působnost Krajského úřadu Středočeského kraje) ani samostatné působnosti (působnost Ministerstva vnitra). Při podávání nejrůznějších žádostí na úseku životního prostředí je vhodné se nejprve ujistit, zda je žádost podávána na správný úřad, zda se nejedná o působnost příslušného obecního úřadu nebo krajského úřadu. Tím bude Vaše žádost dříve vyřízena.

    Odbor má 19 pracovníků a člení na tři oddělení: vodní hospodářství, ekologie krajiny a oddělení zemědělství a lesního hospodářství. Celkem jsou zajišťovány tyto agendy: vodní hospodářství (je také speciálním stavebním úřadem), ochrana přírody a krajiny, odpadové hospodářství, ochrana ovzduší, environmentální výchova, vzdělávání a osvěta, šíření informací o životním prostředí, zemědělství, lesní hospodářství, obchod s reprodukčním materiálem lesních dřevin, myslivost, rybářství, týrání zvířat, veterinární péče, rostlinolékařská péče, ekologické zemědělství, IPPC (integrovaná prevence znečištění), EIA (hodnocení vlivů na životní prostředí), prevence závažných havárií způsobených zvláště nebezpečnými chemickými látkami a přípravky. Poslední tři agendy jsou prováděny jako odborná pomoc samosprávě města Rakovníka a z pozice dotčeného orgánu státní správy.

ROZCESTNÍK

#

   Vodní hospodářství

#

   Oddělení zemědělství a lesního hospodářství

#

   Ekologie krajiny

Zpravodaje životního prostředí ZDE.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení