Město Rakovník
MěstoRakovník

Územní plán města Rakovník

Územní plán sídelního útvaru Rakovník

Zpět

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Realizací projektu „Územní plán Rakovník“ vznikne nový strategický dokument rozvoje území města. Práce na tomto dokumentu započaly již v roce 2012 a městu se podařilo v dubnu 2017 získat na dokončení územního plánu dotaci v maximální výši 685 585,20 Kč.

Do územního plánu je možné v souladu s ustanovením § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nahlédnout na Městském úřadě Rakovník na odboru výstavby a investic – na stavebním úřadě a úřadě územního plánování a regionálního rozvoje.
Vydáno: r. 1997, zhotovitel Sdružení ÚP-MAPO,  IČO 61662691
Pořizovatel: Městský úřad Rakovník – odbor výstavby

Návrh nového územního plánu

V současné době město Rakovník pořizuje nový územní plán, zpracovaný firmou  HaskoningDHV Czech Republic, spol s.r.o. Po společném jednání o návrhu uběhla lhůta pro stanoviska dotčených orgánů a pro připomínky občanů. Nyní je prováděno jejich vyhodnocování a s tím související dohodovací řízení. Po následné kontrole krajského úřadu bude návrh upraven a veřejně projednáván.
Datum veřejného projednání nového územního plánu bude předem zveřejněno na úřední desce a v tisku.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení