Město Rakovník
MěstoRakovník

Územní plán města Rakovník

Územní plán Rakovník

Město Rakovník v souladu s ustanovením § 46 a následující zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pořídilo nový územní plán města. Návrh územního plánu byl dle zákona projednán a po úpravách předložen zastupitelstvu ke schválení. Zastupitelstvo města dne 25. 1. 2021 usnesením č. 6/21 Územní plán Rakovník schválilo. Územní plán se vydává formou Opatření obecné povahy č.1/2021 – Územní plán Rakovník, vč. odůvodnění a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, účinnosti nabývá 15. den po zveřejnění na úřední desce města, tzn. 15. 2. 2021. Po nabytí účinnosti bude Územní plán Rakovník, v souladu s ustanovením § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněn na webových stránkách města v sekci – územní plánování nebo do něj bude možné nahlédnout na Městském úřadě Rakovník, odbor výstavby, úřad územního plánování a regionálního rozvoje.

 

 

 

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

 

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení