Město Rakovník
MěstoRakovník

Strategický plán

logo

V roce 2017 rozhodla rada města o aktualizaci Strategického plánu města Rakovník do r. 2022. Požádali jsme původního zpracovatele, aby se ujal tohoto úkolu. Návrh byl projednáván v pracovních skupinách jak se zástupci dotčených organizací, tak s úředníky a samozřejmě také vedením města. Po zapracování úprav byl návrh předložen členům zastupitelstva, aby pak mohl text projít projít zjišťovacím řízením podle § 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Závěry zjišťovacího řízení Krajského úřadu Středočeského kraje můžete zhlédnout zde.

Dne 4. 6. 2018 pak projednalo zastupitelstvo města aktualizaci Strategického plánu města Rakovník do r. 2022 a jeho znění usnesením 52/18 schválilo. Celý text aktualizace můžete číst zde.

Ing. arch. Jana Jirátková, aktualizováno 14. 6. 2018


Dne 4. 4. 2013 se konalo v Domě osvěty v Rakovníku veřejné projednání Strategického plánu města Rakovník do r. 2022. Po vypořádání všech připomínek a konečných úpravách mohl být strategický plán postoupen k projednání dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Vzhledem k tomu, že do katastru obce města zasahuje i část Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, muselo být oznámení koncepce posuzováno Ministerstvem životního prostředí. Ministerstvo životního prostředí zahájilo zjišťovací řízení a jeho závěr byl doručen městu Rakovník v říjnu 2013. Ze závěru zjišťovacího řízení vyplývá, že se jedná o koncepci, u které není předpoklad takových vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, které by odůvodňovaly nutnost posouzení dle zákona.
Strategický plán byl schválen zastupitelstvem města dne 2. 12. 2013, usnesením č. 110/13.

Aktualizovaná verze strategického plánu je k dispozici zde.

Závěry zjišťovacího řízení Ministerstva životního prostředí jsou k dispozici zde.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení