Město Rakovník
MěstoRakovník

Strategický plán

logo
 
Strategický plán rozvoje města do roku 2033 schválen
 
Na prosincové zasedání zastupitelstva města byl ke schválení předložen návrh Strategického plánu rozvoje města do roku 2033. Od léta 2022, kdy uplynul termín pro zasílání podnětů a připomínek, prošel strategický plán fází zcela úřední. Znění textu bylo předloženo k vyjádření dotčeným orgánům státní správy a poté předloženo k posouzení vlivů na životní prostředí podle § 10d zákona č. 100/2001 Sb. Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 23. 9. 2022 zveřejněním informace o oznámení koncepce a o tom, kdy a kde je možno do něj nahlížet, na úřední desce Středočeského kraje. Informace byla rovněž zveřejněna na internetových stránkách Středočeského kraje www.kr-stredocesky.cz a v Informačním systému SEA.  Všechny zaslané připomínky byly vypořádány a závěr zjišťovacího řízení je, že "„Strategický plán rozvoje města Rakovník do roku 2033“ nebude mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví, a nebude proto posuzován dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Konkrétní záměry, které budou ze strategického plánu rozvoje města vycházet, však bude třeba posuzovat samostatně."
Zastupitelstvo města pak na základě těchto podkladů dne 2. 12. 2022 schválilo Strategický plán rozvoje města Rakovník do roku 2033, jehož znění můžete zhlédnout zde (4.24 MB). Závěry zjišťovacího řízení můžete přečíst zde Typ: PDF dokument, Velikost: 768.01 kB.
Ing. arch. Jana Jirátková, vloženo 3. 1. 2023
 
Koncept Strategického plánu rozvoje města do roku 2033 připraven
 
Po úvodních konzultacích a úpravách máme k dispozici koncept Strategického plánu rozvoje města Rakovník do roku 2033. Jako obvykle se skládá z analytické a návrhové části. Analytická část vyhodnocuje jednotlivé oblasti na základě statistických dat a uvádí srovnání s městy podobné velikosti. Definuje klíčové požadavky a dlouhodobé cíle. Návrhová část navazuje s globálním cílem a popisuje jednotlivé specifické cíle. Jednotlivá opatření jsou obecně definována v souladu s požadavky poskytovatelů dotací.
K návrhu Strategického plánu můžete zasílat své připomínky a podněty do 15. 7. 2022. Následně bude dokument postoupen dotčeným orgánům státní správy k vyjádření. V souladu s § 10c zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí předložíme oznámení koncepce. Očekáváme, že Strategický plán včetně všech potřebných vyjádření předložíme zastupitelstvu města ke schválení do prosincového zasedání.
 
Návrh Strategického plánu můžete zhlédnout zde.
Ing. arch. Jana Jirátková, vloženo 13. 6. 2022
 
Strategický plán na roky 2023-2033
 
V roce 2013 jsme pracovali na přípravě strategického plánu našeho města, který byl v prosinci roku 2013 schválen zastupitelstvem města. V roce 2017 byl tento plán aktualizován a do současnosti můžeme tento dokument používat jako důležitý podklad především pro získávání dotací. Strategický plán poskytl cenné údaje, které také často využívají studenti vysokých škol při přípravě svých seminárních nebo diplomových prací. Nyní jsou data již neaktuální, a tak i tyto podklady by měly být přepracovány.
Rok 2022 bychom rádi využili na přípravu zcela nového dokumentu, který pokryje vizi města do roku 2033. Protože jsme byli s prací PhDr. Martina Dohnala, zpracovatele obou verzí plánu, velmi spokojeni, oslovili jsme jej také pro spolupráci na již třetím pokračování tohoto významného úkolu. V průběhu první poloviny roku budeme sbírat data, podněty od všech zúčastněných stran, analyzovat podklady a také se setkávat v rámci pracovních skupin. Zapracování všech připomínek očekáváme v průběhu letních prázdnin, pak bude následovat zajištění legislativních povinností vzhledem k zákonu č. 100/2001 Sb. Předložení Strategického plánu rozvoje města na rok 2023-2033 zastupitelstvu města ke schválení předpokládáme na konci roku 2022.
Svoje postřehy a náměty k obsahu nového strategického plánu můžete zasílat do 31. 3. 2022 na adresu jjiratkova@murako.cz.
Ing. arch. Jana Jirátková, vloženo 10. 2. 2022
 
Aktualizace strategického plánu
 
V roce 2017 rozhodla rada města o aktualizaci Strategického plánu města Rakovník do r. 2022. Požádali jsme původního zpracovatele, aby se ujal tohoto úkolu. Návrh byl projednáván v pracovních skupinách jak se zástupci dotčených organizací, tak s úředníky a samozřejmě také vedením města. Po zapracování úprav byl návrh předložen členům zastupitelstva, aby pak mohl text projít projít zjišťovacím řízením podle § 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Závěry zjišťovacího řízení Krajského úřadu Středočeského kraje můžete zhlédnout zde Typ: PDF dokument, Velikost: 505.61 kB.
Dne 4. 6. 2018 pak projednalo zastupitelstvo města aktualizaci Strategického plánu města Rakovník do r. 2022 a jeho znění usnesením 52/18 schválilo. Celý text aktualizace můžete číst zde.
Ing. arch. Jana Jirátková, aktualizováno 14. 6. 2018
 
Strategický plán na roky 2012-2021
 
Dne 4. 4. 2013 se konalo v Domě osvěty v Rakovníku veřejné projednání Strategického plánu města Rakovník do r. 2022. Po vypořádání všech připomínek a konečných úpravách mohl být strategický plán postoupen k projednání dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Vzhledem k tomu, že do katastru obce města zasahuje i část Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, muselo být oznámení koncepce posuzováno Ministerstvem životního prostředí. Ministerstvo životního prostředí zahájilo zjišťovací řízení a jeho závěr byl doručen městu Rakovník v říjnu 2013. Ze závěru zjišťovacího řízení vyplývá, že se jedná o koncepci, u které není předpoklad takových vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, které by odůvodňovaly nutnost posouzení dle zákona.

Strategický plán byl schválen zastupitelstvem města dne 2. 12. 2013, usnesením č. 110/13.
 
Aktualizovaná verze strategického plánu je k dispozici zde.
 
Závěry zjišťovacího řízení Ministerstva životního prostředí jsou k dispozici zde.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení