Město Rakovník
MěstoRakovník

Vodovody a kanalizace

Vodovody a kanalizace

Domácí vodárna

  

Vodovody a kanalizace se ve většině případů budují pro veřejnou potřebu. Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) říká, že veřejným vodovodem je každý, na něž je napojeno víc než 50 obyvatel nebo jehož denní produkce je víc než 10 m3 a veřejnou kanalizací každá, která odvádí splaškové vody od více než 50 obyvatel nebo produkuje víc než 10 m3.

Pravidla pro provozování těchto vodovodů a kanalizací vymezuje zmíněný zákon o vodovodech a kanalizacích a prováděcí předpisy k němu vydané.

Provozování vodovodů nebo kanalizací je souhrn činností, kterými se zajišťuje dodávka pitné vody nebo odvádění a čištění odpadních vod. Rozumí se jím zejména dodržování technologických postupů při odběru, úpravě a dopravě pitné vody včetně manipulací, odvádění, čištění a vypouštění odpadních vod, dodržování provozních nebo manipulačních řádů, kanalizačního řádu, vedení provozní dokumentace, provozní a fakturační měření, dohled nad provozuschopností vodovodů a kanalizací, příprava podkladů pro výpočet ceny pro vodné a stočné a další související činnosti; není jím správa vodovodů a kanalizací ani jejich rozvoj.

Provozovatelem vodovodu nebo kanalizace (dále jen "provozovatel") je osoba, která provozuje vodovod nebo kanalizaci a je držitelem povolení k provozování tohoto vodovodu  nebo kanalizace vydaného krajským úřadem podle § 6 zákona o vodovodech a kanalizacích.

Materiály ke stažení:

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací

ČOV

Kanalizace

Úpravny

Vodovody

Vodní díla x stavby

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení