Město Rakovník
MěstoRakovník

Ekologické havárie

Ekologické havárie

Znečištění vodního toku   

Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad řeší Havárie dle § 40 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodního zákon).

Havárií je mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné závažné ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod.

Za havárii se vždy považují případy závažného zhoršení nebo mimořádného ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod ropnými látkami, zvlášť nebezpečnými látkami, popřípadě radioaktivními zářiči a radioaktivními odpady, nebo  dojde-li ke zhoršení nebo ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod v chráněných oblastech přirozené akumulace vod nebo v ochranných pásmech vodních zdrojů.

Dále se za havárii považují případy technických poruch a závad zařízení k zachycování, skladování, dopravě a odkládání látek uvedených v odstavci 2, pokud takovému vniknutí předcházejí.

Materiály ke stažení:

Odstraňování příčin havárie

Povinnosti při havárii

Způsob a rozsah hlášení havárií

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení