Město Rakovník
MěstoRakovník

Participativní rozpočet

Participativní rozpočet 2022 - "Rozhodněte sami"

Jednou z forem zapojování veřejnosti do rozvoje města je tzv. participativní rozpočet (dále jen „PaR“). Jedná se o proces, prostřednictvím kterého obyvatelé města či jiná seskupení, sdružení či komunity mohou přímo rozhodovat o využití části rozpočtu, jejíž výše je předem stanovená, na realizaci projektů investičního charakteru. Veřejnost tak má možnost společně řešit problémy a ovlivnit tak efektivní využívání finančních prostředků města ve prospěch občanů. Zároveň se předpokládá ze strany veřejnosti větší zainteresovanost, co se týče doby udržitelnosti, údržby a ochrany zhotovených projektů v rámci PaR. Projednávání navrhovaných projektů je prováděno formou veřejné diskuze jednotlivců či zájmových skupin obyvatel města. Tyto společné diskuze nebo projednávání umožňují vybrat nejvhodnější projekty k vlastní realizaci v rámci participace. Některé zajímavé a veřejně prospěšné projekty, které však z různých důvodů nebudou realizovány v rámci participace, budou zařazeny do zásobníku projektů a mohou být dále zpracovávány a připraveny k realizaci v rámci investičních akcí města Rakovníka. Občané se tak mohou aktivně zapojit do procesu společného plánování rozvoje města Rakovníka.

 

Rámcový harmonogram participativního rozpočtu 2022 

1. říjen – 31. prosinec 2021 – vyhlášení projektu, zveřejnění výzvy na webových stránkách města, přijímání projektů

leden - únor 2022 - kontrola projektů, hodnocení z hlediska realizovatelnosti, projednání na úrovni příslušných odborů, konzultace s předkladateli, doplnění či úprava projektů, předložení projektů Radě města (dále jen „RM“) ke schválení k dalšímu procesu

březen 2022 - veřejné projednání a prezentace projektů, přesný termín bude oznámen na webových, FB stránkách města, měsíčníku Radnice a mobilní aplikaci

březen - duben 2022 - hlasování veřejnosti se stanovením pořadí

květen - červen 2022 - projednání a schválení projektů RM a ZM, následně příprava jejich realizace

Nová pravidla participativního rozpočtu nazvaného "Rozhodněte sami" schválilo zastupitelstvo města na svém 15. zasedání dne 6. 9. 2020.

Organizačními garanty participativního rozpočtu pro rok 2022 byli doporučeni zastupitelé MUDr. Ivo Trešl a Mgr. Jan Mudra.

Podklady jsou ke stažení po kliknutí na následující odkazy:

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení