Město Rakovník
MěstoRakovník

Malinovského ulice

 

publicita

 

Projekt obnovy komunikací dokončen

Dlouho připravovaná část komplexního projektu odvodnění Zátiší je dokončena. V červnu roku 2020 jsme obdrželi zprávu, že náš projekt obnovy místních komunikací bude podpořen. Z Ministerstva pro místní rozvoj jsme již obdrželi dotaci ve výši 4,5 mil. Kč a také naše žádost o dotaci na moderní hospodaření s dešťovou vodou z Operačního programu životní prostředí byla podpořena. Administrativně není projekt ještě ukončen, dotaci ve výši 3,6 mil. Kč očekáváme v první polovině roku 2022.

Stavebně byl projekt ukončen již v loňském roce. Systém hrázek v Malinovského ulici i v ulici Komenského náměstí již prošel prvními zkouškami. Zatím nebyly srážky natolik vydatné, aby byl systém zatížen na maximální navrhnovanou kapacitu, nicméně retenční schopnost jsme již mohli pozorovat. Během stavby jsme podpořili několik změn, které byly na základě podnětů občanů projednány a následně realizovány.

Tento projekt není první, nicméně je zatím největší realizací opatření pro nakládání s dešťovými vodami v našem městě. Cílem navrhovaných úprav je vždy zpomalení odtoku dešťových vod, aby nedocházelo k nežádoucí kumulaci v kritických místech, zejména v okolí Rakovnického potoka. Podporujeme i dílčí, malé krůčky u dalších projektů, které povedou ke zlepšení situace při náhlých přívalových deštích.

Ing. arch. Jana Jirátková, aktualizováno 31. 1. 2022

 

Obnova místních komunikací v ulicích Malinovského, Rubínova, Rejčkova a Burianova a hospodaření s dešťovými vodami

Hospodaření s dešťovými vodami, zadržování vody v krajině, přírodě blízká opatření jsou témata, která zajímají oddělení rozvoje města a investic již mnoho let. Ve všech investičních projektech se zabýváme otázkami, do jaké míry můžeme v projektech uplatnit zásady správného hospodaření se srážkovými vodami. V prvních letech jsme se snažili maximálně využít zasakování dešťů v zelených plochách, aniž bychom zatěžovali splaškovou kanalizaci. Součástí projektů bylo používání zasakovacích dlažeb na některých zpevněných plochách. V dalších letech jsme se v sídlišti Klicperova pokusili přírodě blízkými opatřeními zabránit opakovanému zaplavování garáží. Část vod byla převedena do odpadů s vyšší kapacitou a vody, které spadnou právě v okolí garáží, byly nasměrovány do průlehů v zeleni. Průleh je opatření, které shromáždí vodu ve snížené části přímo v terénu a postupně dochází k zasakování a současné k odpařování. Je to nejpřirozenější řešení, které můžeme použít. Současně jsme v této lokalitě na místě parkovacích míst použili zasakovací tvárnice, které umožňují průsak do podloží. Zároveň však musíme chránit konstrukční vrstvy vozovek proti působení vody, a tak jsou na úrovni původního terénu (pláně) pokládány drenáže, které přebytečnou vodu odvedou do kanalizace. Již to, že voda musí projít všemi vrstvami, je významné zdržení odtoku. Při přívalovém dešti bývá kanalizace brzy zahlcena, a proto můžeme na již známých místech vidět tryskat vodu zpět kanály na povrch. Proto je každé pozdržení dešťové vody důležité, aby mohla voda odtéci a přefiltrovaný déšť se dostal do již volné kapacity kanalizace.

Protože opakovaně dochází k zaplavování komunikace pod železničním viaduktem na Plzeňské ulici, zadali jsme v roce 2015 Studii odvodnění území Rakovník – Zátiší, které je územím pro povrchový odtok se zmíněným problematickým místem. Ke spolupráci jsme přizvali odborníky, kteří se zaměřují na projektování inženýrských staveb a mají zkušenost s vodohospodářskou infrastrukturou v obcích. Aby bylo možné nasimulovat strážkoodtokové počítačové modely,  nechali jsme změřit srážky a zároveň průtoky v kanalizaci. Protože se jednalo o velmi suchý rok, museli jsme čekat na „příznivé“ podmínky, které by nám ukázaly průběh srážek a navazující funkci kanalizačního systému. Odborníci konstatovali, že vzhledem k omezeným možnostem zasakování je nutné hledat řešení v maximálním zadržení a zpomalení srážkových vod v území a následné odvedení do recipientu, protože využití stávající jednotné kanalizace není možné. Ani geologické podmínky nám příliš nepřejí, zasakování v oblasti Zátiší není zcela ideální, proto do návrhu možných variant přicházejí i myšlenky na podzemní retenční objekty. Ty však vyžadují vysoké investiční náklady.

Navržená opatření byla v návrhu rozdělena tak, aby bylo možné je při případných rekonstrukcí ulic realizovat postupně. Při první přípravě projektu na rekonstrukci ulice Malinovského, Rubínova, Rejčkova a Burianova jsme využili příležitosti a do návrhu zahrnuli všechna související opatření. Nejvýznamnějším zásahem bude vybudování povrchových retencí v zeleném pásu v ulici Malinovského. Do systému hrázek budou přitékat dešťové vody, které se budou pomalu zasakovat. V případě, že budou naplněny, je bezpečnostní přepad napojen na jednotnou stávající kanalizaci. Kapacita hrázek v zeleni je dimenzována tak, že do nich můžeme poslat část vod, které spadnou na ulici Plzeňská pod benzínovou stanicí. Dalším opatřením, kterým zdržíme při přívalovém dešti množství vod, budou hrázky podél ulice Plzeňská od křižovatky s Malinovského až k náměstí Komenského. Kaskádovité hrázky zadrží desítky kubických metrů. Proto, abychom zabránili promáčení podkladních vrstev komunikací, položíme opět drenážní potrubí podél celé soustavy. Neméně významným článkem jsou v případech potřeby zdržení vod u komunikací parkovací pásy, které v maximální možné míře provádíme s propustnou zámkovou dlažbou. Betonové dlažby, které používáme, mají podíl propustné plochy 27,5 % z celkového zpevněného odstavného pruhu.

Všechny tyto dílčí úpravy pomůžou k tomu, že v řešeném území při přívalovém dešti zdržíme téměř 400 m3 vod. Významně tak pomůžeme přetížené kanalizaci při přívalových deštích.

Že je situace s nakládáním se srážkovými vodami aktuální otázkou, dosvědčuje nabídka dotačních titulů Státního fondu životního prostředí. Ještě v letošním roce bychom rádi podali žádost o dotaci na hospodaření s dešťovou vodou, která by pokryla část nákladů na opravu ulice Malinovského a přilehlých komunikací. Odhadovaná výše požadované dotace je nyní okolo 3,9 mil. Kč. Ze zadávacího řízení na dodavatele stavby vzešla jako dodavatel díla společnost Froněk, spol. s r. o., se kterou byla uzavřena v září 2020 smlouva o dílo za celkovou cenu 16,4 mil. Kč. Na tuto stavbu jsme již získali příslib dotace od Ministerstva pro místní rozvoj z programu Podpory obnovy místních komunikací a po vysoutěžení a uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem předpokládáme dotaci ve výši 4,5 mil. Kč.

Zahájení stavby je plánováno na konec října 2020 s termínem dokončení do října 2021.

 

Ing. arch. Jana Jirátková, vedoucí odd. rozvoje města a investic, vloženo 12. 10. 2020

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení