Město Rakovník
MěstoRakovník

Sběrný dvůr

Město Rakovník bude na projekt „Navýšení kapacity sběrného dvora“ čerpat finanční podporu z EU.

Město Rakovník obdrželo 13. 2. 2017 Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 5,4 mil. Kč na projekt „Navýšení kapacity sběrného dvora Rakovník“. Areál sběrného dvora bude tvořen zpevněnou betonovou plochou, která bude nově opatřena živičným krytem. Pro vjezd a výjezd do areálu budou nadále sloužit stávající vjezdy s uzamykatelnými vraty. Celý areál sběrného dvora bude oplocen pomocí nového drátěného oplocení. Pro lepší manipulaci s odpady ze strany občanů, bude v rámci sběrného dvora vybudována nájezdová rampa, ze které bude možné odkládat odpady do předem připravených kontejnerů. Pro obsluhu bude na sběrném dvoře umístěn správní objekt v podobě mobilního kancelářského kontejneru se sociálním zázemím. Pro kontrolu množství odpadů bude v areálu sběrného dvora mostová váha, napojená na centrální počítač se softwarem pro evidenci odpadů. Ocelová hala sloužící jako shromaždiště nebezpečného a ostatního odpadu bude upravena (sanace, nové vnější opláštění stěn a střechy, upravené výplňové otvory, stávající podlaha bude nahrazena novou s nepropustným povrchem). V rámci projektu bude hala přistavěna o zastřešený sklad elektrospotřebičů. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Celkové náklady na stavbu jsou 9,5 mil. Kč a předpokládaný termín ukončení stavebních prací je 31. 8. 2017.

 

 

vloženo 15. 2. 2017

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení