Město Rakovník
MěstoRakovník

Kamerový systém

1

Zpracování osobních údajů obecní policií je upraveno zejména v ustanovení § 12, § 11a, § 24a, § 24b a § 26 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii.

Zaměstnanci obce zařazení k obecní policii jsou oprávněni zpracovávat osobní údaje a současně jsou povinni chránit osobní údaje ve smyslu platných právních přepisů týkajících se ochrany osobních údajů.   

Subjektem osobních údajů je osoba, která je v rámci činnosti obecní policie při zajišťování veřejného pořádku ztotožňována, vůči které obecné policie zasahuje nebo jiným způsobem přichází do kontaktu s jejími osobními údaji. V okamžiku zahájení zpracování osobních údajů bude jejich subjekt informován o všech souvislostech zpracování jejích údajů obecní policií i o tom, komu eventuálně její údaje mohou být dále předány (v případě obecní policie zejm. v souladu s § 24a odst. 2 zákona o obecní policii půjde o možné předání policii, orgánům obce a dalším orgánům veřejné moci, je-li to nutné k plnění jejich úkolů).

K osobním údajům zpracovávaným obecní policií mají přístup

 • jednotlivé osoby vykonávající práci u obecní policie a v rozsahu jim svěřené agendy,
 • osoby jim nadřízené (vedoucí služebny, určený strážník, strážník pověřený vedením městské policie a jeho zástupce),
 • jednotlivé osoby rámci městského úřadu nebo zastupitelstva, v jejichž gesci je řízení obecní policie (starosta nebo jiný pověřený člen zastupitelstva) jako orgánu obce,
 • jednotlivé osoby vykonávající svěřené agendy na úseku městského úřadu, v jehož gesci je řešení přestupků u obecní policie, eventuálně činnost v návaznosti na přestupky řešené městskou policií,
 • orgány, které jsou ze zákona touto pravomocí nadány (např. orgány činné v trestním řízení).

V posledním zmíněném případě je navýsost vhodné upravit povinnosti tohoto externího provozovatele ve smlouvě o provozování kamerového systému nebo ve speciální smlouvě o zpracování osobních údajů. V návaznosti na míru rizikovosti jednotlivých operací zpracování údajů je pak zapotřebí stanovit postup pro hlášení případů porušení zabezpečení údajů, provádění posouzení dopadů na ochranu osobních údajů apod.

 

Městský kamerový dohlížecí systém

V roce 2001 byl v Rakovníku učiněn sociologický průzkum ohledně pocitu bezpečnosti občanů ve městě. Z výsledků studie vyplynulo, že obyvatelé jsou přesvědčeni o potřebě kamerového systému, který by dle nich zásadně pomohl v prevenci a postihu kriminality ve městě.

Na základě průzkumu se o kamerovém systému začalo vážně uvažovat a postupně se začaly podnikat kroky k jeho realizaci.

K samotné realizaci tohoto systému došlo na podzim roku 2005. Vzhledem k tomu, že systém slouží primárně k prevenci  a dohledu nad frekventovanými lokalitami na území města Rakovník, Městská policie Rakovník začala s tímto systémem pracovat.

Rok 2006 byl prvním úplným rokem fungování kamerového systému. Strážníci se s ním naučili efektivně pracovat a byla navázána spolupráce s Policií ČR i v rámci kamerového systému.

V současné době MKDS tvoří celkem 28 kamerových bodů a tyto kamerové body obsahují 93 kamer. 

Umístění kamerových bodů v ulicích:

Husovo nám., Žižkovo nám., Autobusové nádraží, Nádražní, Na Sekyře, Masná, Bendovka, Čs. legií, Palackého, nábr. Dr. Beneše, Pražská, Tyršova, Dukelských hrdinů, Vysoká, Havlíčkova, Trojanova, Sixtovo nám.

 

Provoz kamerového systému a zpracování osobních údajů z hlediska GDPR

 • Účel zpracování:
  • v souladu se zákonem  č. 553/1991 Sb., o obecní policii realizace zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plnění dalších souvisejících úkolů, které jsou stanoveny v § 2 zákona o obecní policii,
  • zajištění ochrany a bezpečnosti osob a majetku, dohlížení na dodržování pravidel občanského soužití, dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, podílení se na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku, podílení se na prevenci kriminality v obci, dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci, odhalování přestupků, jejichž projednávání je v působnosti obce a poskytování údajů obecní policii za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra.
  • zabezpečování veřejného pořádku prostřednictvím kamerových systémů, zpracování osobních údajů pro účely řešení přestupkové agendy nebo evidence osobních údajů souvisejících s dokumentací zákroků strážníků v konkrétních případech (viz § 24b odst. 1 zákona o obecní policii).
 • Právní základ pro zpracování:
  • Čl. 6 odst. 1 písm. c) a e) GDPR – zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
  • zákon  č. 553/1991 Sb., o obecní policii
 • Rozsah zpracování osobních údajů:
  • Obecní policie zpracovává pouze osobní údaje, jejichž zpracování je nezbytné ve vztahu k danému účelu zpracování, tedy zejména k zajištění veřejného pořádku prostřednictvím plnění výše popsaných úkolů obecní policie.
 • Kategorie subjektů osobních údajů:
  • osoba, která je v rámci činnosti obecní policie při zajišťování veřejného pořádku ztotožňována, vůči které obecné policie zasahuje nebo jiným způsobem přichází do kontaktu s jejími osobními údaji
 • Kategorie osobních údajů:
  • vizuální záznam, v případě potřeby následně jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo a bydliště ztotožňované osoby
 • Kategorie příjemců údajů:
  • orgány obce, Policie ČR a další orgány veřejné moci, je-li to nutné k plnění jejich úkolů.
 • Doba uchování:
  • maximálně 14 dní, poté je záznam smazán. V případě použití záznamu pro účely oprávněných orgánů (Policie ČR, správní orgány apod.), je skartační lhůta závislá na navazujícím řízení. Záznamy jsou poskytovány na základě žádosti od výše uvedených orgánů.

 

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení