Město Rakovník
MěstoRakovník

Vodní hospodářství

 Vodní hospodářství

Rybník

   

Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství je tzv. vodoprávním úřadem. Vodoprávní úřad má pět hlavních okruhů působnosti a to:

 

 

  1. povolování nakládání s podzemními a povrchovými vodami (odběry, vypouštění, …),
  2. stavby vodních děl (povolování, odstraňování, užívání, údržba …),
  3. povodňovou problematiku (záplavová území, povodňové plány, prohlídky, …),
  4. problematikou závadných látek (havárie, havarijní plány), 
  5. kontrolování dodržování vodního zákona (vodoprávní dozory).

Při své působnosti se řídí zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) a zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Žádosti o nakládání s vodami, stavební povolení, ohlášení, užívání staveb, které povoluje zdejší vodoprávní úřad, jsou ke stažení na webových stránkách města Rakovník (servis-pro-obcany/dokumenty-ke-stazeni/?search_kateg=42&search_sort=1&search_search=) na stejném místě lze stáhnout i žádosti o udělení souhlasu vodoprávního úřadu, o vyjádření a další žádosti spadající pod kompetenci vodoprávního úřadu, předmětné žádosti je možné si vyzvednout i v kanceláři č. 209 na městském úřadě Rakovník, odboru životního prostředí. Všichni pracovníci vodoprávního úřadu Vám v případě nejasností rádi pomohou, kontakty na tyto pracovníky najdete na kontakty/?filtr=53.

 

ROZCESTNÍK:

#

   Voda a krajina

 

 

#

   Povodně

 

 

#

 

   Vodní toky a rybníky

 

 

 

#

   Revitalizace

 

 

#

  Studny (vodní zdroje)

 

 

#   Čistírny odpadních vod

 

 

#

   Vodovody a kanalizace

 

 

#

   Ekologické havárie

 

 

#

   Dotace

 

 

 

 

 

 

 

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení