Město Rakovník
MěstoRakovník

Celkové řešení botanické zahrady

 

Projekt botanické zahrady má pokračování

Včelín

První etapu projektu máme již téměř celou za sebou, v západní části zahrady čekáme pouze na osazení dřevěné lávky, která uzavře všechny stavební práce v její západní části . Přes léto jsme se však již začali věnovat východní části, která by si také zasloužila modernější ráz. Stala by se tak cílem pro všechny milovníky botaniky a třeba i drobného zvířectva. Budovy ve stávající botanické zahradě už dnes neodpovídají standardům moderního zázemí pro výuku, nejsou vhodné ani pro případné rozšířené využití  jako je pořádání svatebních obřadů a vzdělávacích akcí. Proto jsme navázali na studii celkového řešení botanické zahrady z roku 2016, kterou zpracoval Ing. arch. Karel Zuska a sestavili aktualizované zadání. Impulsem pro revizi studie byl cíl vytvořit z východní části místo, které se stane magnetem pro nové iniciativy k setkávání a poznávání rostlinné i živočišné říše. Oslovili jsme prof. Ing. arch. Martina Rajniše, který je úspěšným realizátorem ekologické architektury. Mezi jeho obdivované stavby patří obří dřevěná vzducholoď Gulliver v centru DOX: https://hutarchitektury.cz/blog/projekty/gulliver/, klinika v Mladé Boleslavi: https://hutarchitektury.cz/blog/projekty/klinika-mlada-boleslav-2/, věž v Jeruzalémě: https://hutarchitektury.cz/blog/projekty/vez-ester-v-jeruzaleme-realizace/ nebo včelín v pražské zahradě: https://hutarchitektury.cz/blog/projekty/vcelin-stara-strahovska-zahrada/. Jeho další realizace můžete shlédnout přehledně na těchto webových stránkách: https://hutarchitektury.cz/projekty/. Právě stavba včelína byla hlavním bodem této části.

voliéry

Vznikla studie pro východní část, která navrhuje celkovou provozní a architektonickou kompozici dosud neupravovaných míst. Definuje nové pohledové osy, umisťuje nově bezbariérové chodníky, vytváří prostor pro vznik ekocentra a nově umisťuje na křížení kompozičních os nový včelín jako architektonickou dominantu. Jako lehké dřevěné stavby s jednotnou architekturou jsou navrženy voliéry a objekty pro chov drobného zvířectva. Veškeré informace jsou uvedeny v koncepční studii, kterou si můžete prohlédnout zde. Typ: PDF dokument, Velikost: 103.47 MB.

Nabídku na další stupně projektové dokumentace pro první etapu nyní připravuje Huť architektury. Jednalo by se o první etapu projektu, ve které by došlo k vyčištění a kultivaci východní části, zejména k úpravě oplocení, vybudování pěších tras i obslužné komunikace pro požadovanou zemědělskou techniku. Byly by postaveny nové voliéry a dominantou by se stal objekt včelína. Tato část projektu vyžaduje také úpravy inženýrských sítí. Odhadované náklady na tuto etapu činí 12,9 mil. Kč bez DPH. Projektová dokumentace pro stavební povolení i pro provádění stavby by byla zpracována během roku 2024. V případě volných prostředků města by bylo možné zahájit stavební práce ještě v roce 2024.

Ing. arch. Jana Jirátková, vedoucí odd. rozvoje města a investic, vloženo 8. 11. 2023

První etapa projektu zahájena

V roce 2023 jsme se vrátili k odloženému projektu řešení odvodnění ve sbírkové části botanické zahrady. Protože docházelo opětovně k zamokřování sbírkové části, vrátili jsme se po delší době k výběru dodavatele. Tentokrát jsme byli úspěšní a podařilo se najít dodavatele stavby. Společnost Environmental Building a. s. se do rekonstrukce pustila s nevídaným nadšením, a tak již během července bylo hotové nové jezírko včetně přilehlých přístupových cest a nové schodiště. Zatím nám chybí dřevěná lávka, která je nyní ve výrobě, ale skutečná podoba se rýsuje již nyní. Z důvodů rychlých prací a velmi dobré spolupráce s pracovníky Střední zemědělské školy jsme oslovili dodavatele stavby, aby nacenil i ostatní cesty v západní části zahrady. V červenci 2023 byla uzavřena smlouva o dílo na zpevněné cesty, které nyní završí všechny stavební práce v této části zahrady a nebude již do sbírkové části v budoucnu nutno zasahovat.

V současné době probíhá úprava celkového řešení botanické zaharady ve východní části, o které Vás budeme brzy informovat.

Ing. arch. J. Jirátková, vedoucí odd. rozvoje města a investic, vloženo 2. 8. 2023

Projekt odložen

V roce 2018 jsme se třikrát neúspěšně pokoušeli najít dodavatele dílčího projektu na část botanické zahrady. Bohužel nám ani jednou nedorazila žádná nabídka. Pokoušeli jsme se oslovit dodavatele, s kterými město běžně spolupracuje, nicméně o zakázku nebyl zájem. Jediná nabídka, kterou se nám podařilo získat, byla o více než 30% vyšší než předpokládal rozpočet projektanta. Proto byl prozatím projekt odložen.

J. Jirátková

Projekt na vodní plochu odevzdán, přípravy pokračují

Rybníček drobného měřítka, který by měl vyřešit záchranu ohrožené flóry ve sbírkové části, připravujeme tak, abychom mohli zahájit práce ihned po zimě. Dokumentace na jeho výstavbu vznikla ve spolupráci s hydrogeologem, který doporučil způsob regulace hladiny vody. Jakmile bude vydáno stavební povolení na tento projekt, zahájíme výběr zhotovitele. 

Ing. arch. Jana Jirátková, vedoucí odd. rozvoje města a investic, aktualizováno 15. 9. 2017


Studie celkového řešení botanické zahrady města Rakovník

V roce 2015 byly formulovány myšlenky podporující vznik environmentálního centra ve východní části botanické zahrady. Protože jsou tyto projekty podporovány např. Krajským úřadem Středočeského kraje, bylo nutné vytvořit podklad, který by sloužil jako výchozí dokument pro žádosti o dotace. Protože vznikl také požadavek na řešení špatné situace v oblasti sbírkových rostlin, kde v poslední době dochází k zamokření, byla v roce 2016 zpracována studie celkového řešení botanické zahrady. Na pozemku o dnešní celkové ploše cca 1,5 ha byla založena botanická zahrada v roce 1963. Dnes rostou v zahradě nejen domácí okrasné a ovocné dřeviny, ale i vzácné cizokrajné rostliny. Teplomilné rostliny jsou pěstovány ve skleníku, který není bohužel ve zcela optimální kondici, neboť bývá v případě větších dešťových srážek zaplavován. Cílem studie bylo popsat možnosti hospodaření a nakládání se srážkovými vodami, které v současné době způsobují velké komplikace stávajícím sbírkovým rostlinám, ale i stavbám. Dále jsou definovány poruchy drobnějšího charakteru, jako např. dosluhující části oplocení atp. Studie předkládá názor na celkovou rekonstrukci a doplnění stavebních objektů a drobné architektury, komunikačního řešení i oplocení. Návrh neřeší zásahy do zeleně, které ponechává na odbornících nejpovolanějších, správcích zahrady, kteří se také do přípravy projektu aktivně zapojili. Ke vzniku studie bylo zapojeno mnoho odborníků, kteří pomáhali hledat a rozpoznávat problémy a navrhovat způsoby řešení. Ing. arch. Karel Zuska, který je autorem celkového řešení, dal celému záměru řád a skloubil všechny požadavky tak, aby vyhovovaly většině uživatelů.

Navrhované zásahy ponechávají vegetační prvky zahrady bez výrazných změn, rostliny, které mohou být přemístěny, budou v případě nutnosti odborně přesazeny. Provoz zahrady je navržen ve dvou režimech užívání: část západní, resp. sbírková bude sloužit převážně studentům a vědeckým účelům a část východní bude zpřístupněna veřejnosti. Jihovýchodní část zahrady je řešena jako odpočinková, severovýchodní část je navržena pro provoz ekologického centra se zelenou střechou. Vznikne učebna s terasou pro venkovní akce a zázemí, které bude sloužit i botanické zahradě. Samozřejmostí je vybudování bezbariérového přístupu. Nejdůležitějším výrazným zásahem v západní části zahrady je řešení odvodnění novou vodní plochou – rybníčkem, který umožní regulaci vodní hladiny v závislosti na aktuální situaci srážkových vod. Veškeré další navrhované úpravy mají zajistit pohodlné a komfortní využití celého areálu. Zpevněné povrchy jsou řešeny částečně zadlážděné a částečně s mlatovým povrchem.

Protože problémy se zavodněním jsou velmi závažné a ohrožují sbírkové rostliny, byla v rozpočtu města pro rok 2017 vyčleněna částka pro přípravu a realizaci vodní plochy, která by měla tuto situaci vyřešit. OVaI bude v roce 2017 pokračovat v přípravě tohoto projektu pro samotnou realizaci.

Návrh úprav si můžete prohlédnout zde.

Ing. arch. Jana Jirátková, vedoucí oddělení rozvoje města a investic

vloženo 19. 12. 2016

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení