Město Rakovník
MěstoRakovník

Parkovací systém Husova náměstí

Na začátku srpna roku 2018 byl na Husově náměstí spuštěn nový modernizovaný parkovací systém.

Parkovací systém přichystal několik novinek. V první řadě se jedná o scanner registračních značek, který výrazně urychlí vjezd i výjezd ze systému. Velkou změnou bude zrušení výběrčí budky v rámci automatizace vybírání parkovného, po odstranění výběrčí budky na Žižkově náměstí budou k výjezdu sloužit dvě závory pro rychlejší odbavení řidičů. Obě výjezdové závory se posunou za odbočku do ul. V Hradbách. V ulici Trojanova se prozatím žádné změny neplánují, Trojanova ul. tak nadále zůstává v režimu pěší zóny s dopravním omezením, tj. neomezený vjezd pouze pro rezidenty a abonenty z ulice Trojanova a omezený vjezd v určitých časech pro zásobování.

Na Husově náměstí budou osazeny 4 platební automaty a na Žižkově náměstí 1 platební automat. Všechna zařízení budou propojena optickým kabelem na uzavřeném okruhu pro bezpečnější a rychlejší přenos dat. Další novinkou je možnost zaplacení bezhotovostní platební kartou v těchto automatech.

V rámci zkušebního provozu bude zřízeno dočasné kontaktní místo v budově čp. 167 na Husově náměstí (vchod do kanceláře je ze Žižkova náměstí - bývalá cestovní agentura), kde bude také možnost uhradit parkovné. Po skončení zkušebního provozu bude kontaktní místo zrušeno a systém bude dále provozován jako bezkontaktní. Na toto místo je také možné se dovolat prostřednictvím vyznačeného tlačítka na platebním automatu v případě jakéhokoliv problému.

Závory budou fungovat 24 hodin denně s tím, že placená doba zůstává stejná, tj. od 8:00 – 18:00 hod.

 

Provozní doba:

pondělí – pátek                                            od 08:00 do 18:00 hod
sobota                                                           od 08:00 do 12:00 hod
státem uznané svátky                                 zdarma

 

Ceník:

1 min. až 30 min.                                             10,- Kč

31 min. až 60 min.                                           dalších 10,- Kč

61 min. až 90 min.                                           dalších 10,- Kč

91 min. až 120 min.                                         dalších 20,- Kč

za každých dalších 30 min.                            dalších 30,- Kč

 

Ztráta lístku bude zpoplatněna částkou 600,- Kč.

 

Návod na používání závorového systému:

Běžní návštěvníci:

Návštěvník zajede ke vjezdovému stojanu, vytáhne si lístek a zaparkuje. Před odjezdem navštíví platební automat, kde si lístek načte a automat mu zobrazí částku, kterou návštěvník uhradí. Poté mu běží lhůta 15. minut na to, aby placený prostor opustil. V případě, že nebude dodržen odjezd z placeného prostoru do 15. minut, závora se již neotevře. Scanner značek rozezná vozidlo, které již parkovné uhradilo a závora se zvedne, aniž bude muset řidič zastavit. 

Pokud vjede návštěvník na náměstí v čase, kdy se neplatí (v čase od 18:01 – 7:59 hod.), nemusí automat navštívit, ale rovnou odjíždí. Závora se mu automaticky otevře, protože scanner registračních značek vozidlo pozná.  Pokud návštěvník vjede do placeného prostoru v době, kdy se parkovné platí a bude odjíždět v čase, kdy se již parkovné neplatí, musí navštívit platební automat a uhradit částku za dobu strávenou ve zpoplatněném prostoru.

DŮRAZNĚ UPOZORŇUJEME, ŽE PARKOVNÉ NENÍ MOŽNÉ ZAPLATIT V PROSTORU VÝJEZDOVÝCH ZÁVOR! Parkovné musí být vždy uhrazeno před výjezdem v platebních automatech (4x Husovo náměstí, 1x Žižkovo náměstí).

 

Rezidenti a abonenti

Rezident pro stání vozidel ve vymezené oblasti (dále jen „VO“) je fyzická osoba, která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve VO.

Abonent pro stání vozidel ve VO je fyzická nebo právnická osoba s oprávněním podnikat dle zvláštního právního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu ve VO a prokáže, že je provozovatelem vozidla.

 

Rezident a abonent, který na své nemovitosti prostor pro parkování, obdrží na základě žádosti bezkontaktní čipovou kartu (dále jen čipovou kartu) a známku s označením „V“ (vjezd), kterou si nalepí na boční okno vozidla. Tito rezidenti a abonenti nesmí parkovat ve VO.

Rezident a abonent, který nemá možnost zaparkovat na své nemovitosti (na pozemku, ve stavbě), obdrží na základě žádosti a po zaplacení ceny uvedeném v ceníku, čipovou kartu a známku s označením „P“ (parkování), kterou si nalepí na boční okno vozidla. Tito rezidenti a abonenti mohou parkovat ve VO.

 

Palackého (v placeném prostoru), Husovo náměstí, Masná, Kamenná, Žižkovo náměstí, Martinovského, V Hradbách, U Hluboké studny

Rezidenti a abonenti z uvedených ulic mohou pro vjezd do placeného prostoru použít obě vjezdové brány. Výjimkou jsou držitelé čipových karet „V“ z Palackého ulice, kteří mohou do VO vjíždět pouze přes vjezdovou bránu v ulici Palackého. Karta bude mít párování vjezdu a výjezdu, při jiném použití se karta zablokuje. (např. neoprávněný výjezd ulicí Trojanova).

 

Palackého (mimo placený prostor)

Rezidenti a abonenti z uvedené ulice mají nově nárok na vydání čipové karty a známky „V“, umožňující výjezd z placeného prostoru. Pro vjezd do placeného prostoru mohou použít pouze vjezdovou bránu v ulici Palackého, karta nebude funkční při vjezdu do VO z ulice Vysoká. Karta bude mít párování vjezdu a výjezdu, při jiném použití se karta zablokuje. (např. neoprávněný výjezd ulicí Trojanova). Další novinkou v ulici Palackého (mimo placený prostor) bude skutečnost, že všechna parkovací místa v této části ulice budou vyhrazena pro rezidenty a abonenty čp. 2098-2102, 69, 71, 72, 73 a 74. Parkovací karty budou k vyzvednutí od 1. 7. 2018.

 

Vysoká (v placeném prostoru)

Rezidenti a abonenti z uvedené ulice mohou pro vjezd do placeného prostoru použít pouze vjezdovou bránu v ulici Vysoká, karta nebude funkční při vjezdu do VO z ulice Palackého. Karta bude mít párování vjezdu a výjezdu, při jiném použití se karta zablokuje. (např. neoprávněný výjezd ulicí Trojanova).

 

Trojanova

Rezidenti a abonenti z uvedené ulice mohou pro vjezd do placeného prostoru použít obě vjezdové brány, karta se nebude párovat, bude mít nastavený pouze vjezd. Při pokusu o výjezd přes výjezdové brány na Žižkově náměstí se karta zablokuje.

 

Nádražní

Rezidenti a abonenti z uvedené ulice nemají nárok na vydání bezplatné čipové karty a známky „V“. V tomto případě je systém nastavený tak, že si rezident, abonent a zásobování u vjezdového stojanu odeberou parkovací lístek a na opuštění placeného prostoru budou mít k dispozici 10 minut. Ulice Nádražní nadále zůstává v režimu pěší zóny s dopravním omezením, tj. neomezený vjezd pouze pro rezidenty a abonenty z ulice Nádražní a omezený vjezd v určitých časech pro zásobování. Běžný návštěvník nemá umožněn vjezd do placené zóny z této ulice. Prostor ulice je monitorován dohledovým zařízením.

 

V této ulici bude osazen vjezdový stojan bez závory se světelným signalizačním zařízením. Toto zařízení bude fungovat na principu semaforu, svítí zde červená barva, JE NUTNÉ ZASTAVIT, odebrat lístek a po rozsvícení zelené barvy vjet do placeného prostoru.

 

Návštěvnické karty

Rezidenti a abonenti, kteří mají na své nemovitosti prostor pro parkování více vozidel, mají možnost po prokázání obdržet „návštěvnickou“ kartu. Tato karta bude přenosná a bude nastavena pouze pro výjezd. Při pokusu o vjezd přes vjezdové brány se závory nezvednou. Příklad: Návštěvník si u vjezdového stojanu vytáhne parkovací lístek a zaparkuje uvnitř nemovitosti rezidenta příp. abonenta. Poté mu bude rezidentem nebo abonentem zapůjčena návštěvnická karta, která mu umožní bezplatný výjezd z placené zóny. Jak si vlastníci návštěvnických karet zajistí jejich navrácení je na jejich uvážení.

 

Instituce (příp. abonenti) se sídlem ve VO a možností parkování mimo veřejné prostranství mají pro své zaměstnance nárok na vydání takového počtu čipových karet a známek s označením „V“, kolik mají prokazatelných parkovacích míst na své nemovitosti. Karta bude mít párování vjezdu a výjezdu, při jiném použití se karta zablokuje.

 

Držitelé průkazů ZTP a TP

Spuštěním nového parkovacího systému budou pro držitele uvedených průkazů platit stejná pravidla jako pro běžné uživatele, tedy budou zpoplatněni podle schváleného ceníku.

 

Vlastníci, popř. provozovatelé jednostopých motorových vozidel a cyklisté

Vlastníci, popř. provozovatelé jednostopých motorových vozidel a cyklisté jsou od poplatku v placené zóně osvobozeni. Vedle vjezdových i výjezdových závor pro ně bude vytvořen prostor pro bezpečné projetí, aniž by museli odebírat parkovací lístek.

 

Bez poplatku je ve vymezených oblastech povoleno stání vozidel:

 • držitelům průkazu ZTP/P, 
 • Ministerstva vnitra používaná Policií ČR a označená nápisem „POLICIE“,
 • Vězeňské služby ČR,
 • ozbrojených sil ČR včetně vojenské policie označená nápisem „VOJENSKÁ POLICIE“,
 • městské nebo obecní policie označené „MĚSTSKÁ POLICIE“ nebo „OBECNÍ POLICIE“,
 • hasičských záchranných sborů a jednotek dobrovolných hasičů opatřených nápisem „HASIČI“,
 • celních orgánů opatřených nápisem „Celní správa“,
 • poskytovatele zdravotnické záchranné služby, poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče, převážející krev a biologický materiál
 • havarijních čet při odstraňování poruch dodávky elektrické energie, vody, plynu, tepla nebo kanalizace,
 • poskytovatelům sociálních služeb a zdravotní péče (pečovatelské služby, domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením, zdravotní služby, domácí zdravotní péče apod.),
 • právnických osob zřízených a založených městem Rakovníkem,
 • města Rakovníka,
 • servisních firem zajišťujících služby na základě smlouvy s městem Rakovník,

za předpokladu, že byla Městským úřadem Rakovník na žádost vydána bezkontaktní čipová karta dle Pravidel pro vydávání a používání parkovacích známek a bezkontaktních čipových karet ve vymezených oblastech.

 

Vydávání čipových karet, známek a parkovacích karet do ulice Palackého je možné na ekonomickém odboru u paní Renaty Hejdové (rhejdova@murako.cz, 313 259 133), číslo dveří 19.

 

Zároveň abonenti a rezidenti vymezených oblastí, kteří vlastní parkovací kartu se musí, nejpozději do spuštění nového systému, dostavit na ekonomickém odboru u paní Renaty Hejdové (č. dveří 19) a vyměnit tuto kartu za novou. Nová karta se bude aktivovat v návaznosti na spuštění nového parkovacího systému.

Informace ke stažení v PDF - ZDE

Hodnotící zpráva po 11 měsíčním zkušebním provozu ke stažení v PDF - ZDE

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení