Město Rakovník
MěstoRakovník

Revitalizace Husova náměstí

logo

 

Studie revitalizace Husova náměstí

Jedním z projektů, který se nachází v aktuálním zásobníku projektů města Rakovník je studie revitalizace Husova náměstí.

Vymezení řešeného území
Řešené území zahrnuje celou plochu Husova náměstí vč. probíhajících komunikací a vjezdu do prostoru náměstí, náměstí Jana Žižky (prostor od Husova náměstí až k Pražské bráně), východní část ulice Martinovského a jižní část ulice V Hradbách (prostor kolem Gymnázia Zikmunda Wintera).

Dlouhodobým záměrem je komplexní vyřešení veřejného prostoru náměstí jako celku, po stránce estetické, provozně-funkční a dopravní a vytvořit tak atraktivní prostředí v centru města pro místní obyvatele i návštěvníky.

Zpracování studie prostoru náměstí a navazujících prostor městského parteru vyplynulo z potřeby koordinovaně řešit jednotlivé opravy a stavební úpravy dílčích částí historického jádra města.

V blízké budoucnosti bude v prostoru náměstí nutno vyměnit značnou část jednotné kanalizace a doplnit či zrekonstruovat další inženýrské sítě, které se nacházejí na konci své životnosti. Připravuje se oprava a dostavba objektu č.p. 167 a 168 na rohu Husova a Žižkova náměstí, včetně úpravy parteru nástupní plochy.

Urbanistické a architektonické řešení stavby
Celková koncepce nového řešení Husova náměstí a navazujících ploch náměstí sleduje následující hlavní cíle:

  • o přehlednost a optická provázanost veřejné plochy náměstí,
  • o výrazové sjednocení prostoru náměstí jako komplexního celku i pri zdůraznění specifického pojetí úpravy jeho jednotlivých funkčních zón,
  • o dobrá průchodnost pro pěší ve všech směrech, bezbariérové řešení pěších tras,
  • o náměstí má naplňovat požadavky celého spektra obyvatel; dává možnost pro komunikaci a interakci dospělých i prostor pro odpočinek a dětské hry.

Funkce veřejného prostoru náměstí vycházejí z jeho tradičního i stávajícího využití a současných požadavků života města. Slouží jako prostranství pro občanské, kulturní a společenské aktivity, respektuje významné provozní trasy chodců i dopravy a vytváří atraktivní prostředí v samém jádru města. Náměstí plní svoji shromažďovací funkci, umožňuje pořádání výročních trhů a městských slavností, příležitostných výstav a jiných kulturních akcí. Procházející komunikace zastávají obslužnou funkci města s možností parkování. Travnaté plochy a částečně zpevněné plochy ve střední části náměstí, zejména akcentované klidové zóny při obou koncích Husova náměstí a ve středu náměstí při ústí Poštovní ulice poskytují prostor pro relaxaci a dětské hry.

V příčném směru je členěno symetricky: široký chodník při hraně zástavby; vozidlová komunikace š. 6 m; šikmá parkovací stání pod úhlem 30°; obslužný chodník; pás zeleně s listnatými stromy; centrální korzo; pás zeleně s listnatými stromy; obslužný chodník; parkovací stání pod úhlem 30°; vozidlová komunikace š. 6 m; široký chodník při hraně zástavby.

V podélném směru je plocha Husova náměstí o délce cca. 360 m členěna na jednotlivé funkční zóny. Typická část vychází z výše uvedeného příčného členění, v klíčových místech je však navržené řešení přizpůsobeno své funkci:

- klidová zóna v západní části Husova náměstí. Obdélná plocha zahrnující centrální korzo a oba pásy zeleně bude řešena jako klidová zóna pro posezení a relaxaci,

- čtvercová plocha před budovou radnice. Dlážděná plocha s centrálním čtvercem je určena především k plnění zejména funkce shromažďovací. Umožňuje pořádání výročních trhů a městských slavností, příležitostných výstav a jiných kulturních akcí,

- klidová plocha v centrální části náměstí, při ústí Poštovní ul. Směrem do ústí Poštovní ulice se prostor náměstí opticky otevírá – v této části bude vynechán jižní pás zeleně a nahrazen nízkým liniovým prvkem fontány, doplněným lavičkami a dalšími prvky městského mobiliáře. Vytvoří tak v centru náměstí klidovou zónu, sloužící k odpočinku, ale i jako místo setkávání, konání příležitostných výstav a jiných kulturních akcí,

- plocha v okolí Mariánského sloupu je již částečně nově zadlážděna,

- klidová plocha ve východní části Husova náměstí. Obdélná plocha v blízkosti základní školy, zahrnující centrální korzo a oba pásy zeleně, z jižní strany vymezená opěrnou zdí, bude řešena jako klidová zóna pro posezení, relaxaci a dětské hry,

- zpevněná plocha před kostelem sv. Bartoloměje. Obdélná plocha před hlavním průčelím kostela bude zadlážděna. Dojde tak k optickému a provoznímu propojení Husova a Žižkova náměstí s plochou před základní školou, před kostelem a s průchody do parku a směrem k Pražské bráně. Vzhledem k výškovým poměrům budou před průčelím školy provedeny dva schody, které poslouží i k příležitostnému posezení a odpočinku. V dlážděné ploše bude zvýrazněn půdorys základu bývalé historické budovy základní školy a budou ponechány dva vzrostlé duby před průčelím kostela.

Ulice a průchody navazující na plochu Husova náměstí jsou navrženy v kombinaci kamenných dlážděných ploch a zeleně. Za bližší zmínku stojí zejména individuální řešení některých provozně exponovaných částí: 

- průchod od Husova náměstí směrem k Pražské bráně kolem budovy kostela sv. Bartoloměje, Velké zvonice a budovy Muzea T. G. M. bude zachován. Budou zde provedeny opravy průběžné opěrné zdi z kamenného zdiva a historických dlážděných ploch,

- plocha před Gymnáziem Zikmunda Wintra bude provedena nově v rámci plánovaných oprav a dostavby budov č.p. 167 a 168 na rohu Husova a Žižkova náměstí. Je navržena jako plošně zadlážděná s úhlopříčným čtvercovým rastrem, výplň některých čtverců před budovou gymnázia bude ponechána zeleni a sloužit pro nové výsadby listnatých stromů. Vznikne tak pobytový městský prostor opticky propojující Husovo a Žižkovo náměstí s prostorem před Pražskou branou,

- výškově komplikovaná křižovatka vyústění ul. Martinovského do prostoru Žižkova náměstí, před budovou nové jídelny I. ZŠ, bude výškově a tvarově upravena a doplněno pobytovou plochou se zeleným ostrůvkem a stupňovitým amfiteátrem. 

Vzhledem k historickému charakteru řešeného prostoru bude kladen důraz na autentičnost a kvalitní materiálové a řemeslné provedení jednotlivých rešených povrchů a konstrukcí.

Povrch zpevněných ploch náměstí bude proveden z kamene v kombinaci kamenné deskové a kostkové dlažby, v historicky daných plochách doplněné dlažbou z lomového kamene (tzv. kočičí hlavy), kladené do pískového lože na propustné podloží.

Nově upravené plochy budou doplněny vhodnými prvky drobné architektury a městského mobiliáře. Zcela nově bude vyřešeno a provedeno veřejné osvětlení prostoru náměstí, vč. nasvětlení prvků drobné architektury a fasád historických objektů.

Mobiliář a drobná architektura
Stávající prvky drobné architektury (Mariánský sloup, opěrná zídka mezi kostelem sv. Bartoloměje a Velkou zvonicí), budou zachovány a podle potřeby opraveny. Budou doplněny novými prvky, zejména fontánou v centrální části náměstí, opěrnými zídkami a lavicemi ve svažitém terénu.
Prvky městského mobiliáře v rámci rekonstrukce městského parteru budou osazeny kompletně nové.

Sadové úpravy
Stávající listnaté stromy v prostoru náměstí budou z valné části zachovány, v případě nutnosti budou přesazeny. Pouze v prostorech před radnicí a kostelem určených k souvislému zadláždění bude nezbytný počet stromů odstraněn, dle možností a zdravotního stavu jednotlivých stromů přesazen.
Studie v řešeném území navrhuje nové výsadby listnatých stromů, kompozičně doplňujících založené stromořadí v prostoru Husova náměstí a dále před budovou Gymnázia Zikmunda Wintra.

Veřejné osvětlení
Veřejné osvětlení prostoru Husova náměstí i navazujících prostor bude řešeno nově, vč. nasvětlení prvků drobné architektury a fasád historických objektů.
Svítidla VO v rámci rekonstrukce budou osazeny kompletně nové – v prostoru Husova náměstí uliční svítidla s nepřímým rozptylným osvětlením na sloupech vysokých 7 - 8 m, v přilehlých prostorech sadová svítidla vhodná pro historické prostory na sloupech vysokých 4 - 5 m.

 

Celková plocha rešeného území 25.955 m2.


Detaily projektu je možné si prohlédnout zde.

Vizualizace je možné stáhnout zde (soubor .rar).

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení