Město Rakovník
MěstoRakovník

Revitalizace Husova náměstí

logo

 

Vyhodnocení připomínek k návrhu územní studie

Husovo náměstí – Územní studie – autor: Ing. arch. Martin Řehák

červen 2022

 

Veřejné projednání a představení konceptu: 9. 3. 2022 v Kulturním centru v Rakovníku

Připomínky: do 30. 4. 2022

Počet došlých připomínek prostřednictvím FB, podatelny nebo e-mailem: 50

Celý dokument po úpravě můžete zhlédnout zde

Hlavní výkres můžete zhlédnout zde

 

Ve stanoveném termínu využilo naší výzvy k vyjádření vlastních postřehů, námětů a připomínek 50 obyvatel nebo návštěvníků Rakovníka. Některé připomínky se opakovaly, proto nyní předkládáme soubor všech podnětů a otázek, ve kterém si jistě každý adresát najde odpověď na to, co ho nejvíce zajímalo, a také může narazit na zajímavé podněty, které se objevily v jiných zprávách.

V textech jsme zaznamenali ohlasy, které ukazují, že optika, kterou na zpracování konceptu jednotlivý člověk používá, může být různá. Každý má jiné priority, a tak v kladných ohlasech můžeme nakonec nalézt věty, které někdo jiný vyhodnotil jako negativum:

 • návrhy působí čistě a jednotně
 • západní část by mohla fungovat a vypadat vhodně
 • projekt vypadá sympaticky
 • projekt vypadá zajímavě
 • vytvoří se parkoviště K+R
 • ubydou parkovací místa, v důsledku toho dojde ke zklidnění
 • vodní prvek ve středu náměstí prospěje a oživí prostor
 • vodní prvky působí dobře, v letních měsících zpříjemní prostor
 • zrušení štěrkových ploch
 • zachování mlatového pásu na středu
 • celkové množství zeleně je v pořádku

Mnoho dotazů a připomínek se týkalo zeleně, došlo nejspíše k nepochopení záměru, kdy zeleň nebyla redukována, jak bylo mylně interpretováno. Níže uvádíme výčet všech dotazů a připomínek:

 • ničení a rušení zeleně, na náměstí bude po úpravách méně zeleně
 • studie navrhuje větší množství dlažby
 • ubyde zeleň na úkor nezpevněné plochy, betonu a dláždění
 • chcete ničit zeleň? Budeme se zbavovat zeleně? Je nutné odstraňovat vzrostlé zdravé dřeviny?
 • šlo by dát více zeleně a méně betonu?
 • nevyhovující poměr betonu a zeleně
 • zůstanou zachovány růžové záhony?
 • jaká zeleň má být použita?
 • dojde k úbytku zeleně oproti stávající situaci?
 • o kolik se zmenší plocha volné půdy určené k osazení stromy nebo jinými rostlinami na úkor dláždění?

Celkové množství nízkých travnatých a květinových ploch činí ve stávajícím stavu cca 1 655 m2. V návrhu územní studie je navrženo pro tyto plochy 1 675 m2. Dochází k odstranění čtyř stromů před budovou radnice za účelem vytvoření polyfunkčního prostoru.Nově je vysázeno 21 ks hlohů. Zachovány zůstanou růžové a letničkové záhony.

Z výše uvedeného vyplývá celkové navýšení intenzivní i extenzivní zeleně v nemalém měřítku. Poměr dlážděných ploch vůči zeleni je tedy návrhem zlepšen ve prospěch zeleně. Betonové plochy nejsou vůbec uvažovány.

 • Bude podpořeno keřové a bylinné patro záhonů?

Zachovány jsou růžové a letničkové záhony. Keřové patro není navrhováno, jednalo by se o nadbytečnou optickou bariéru v prostoru.

 • Budou odstraněny hlohy

Dochází k odstranění čtyř stromů před budovou radnice za účelem vytvoření polyfunkčního prostoru.Nově je vysázeno 21 ks hlohů. Z výše uvedeného vyplývá celkové navýšení počtu vzrostlých stromů.

 • Které druhy listnatých stromů budou na náměstí vysazeny? Nebudou probouzet alergie?

Navrhujeme stromy stejného druhu – hlohy, které jsou na náměstí už vysazeny.

 • Budou vysazeny jehličnany?

Ne. Jehličnany nejsou stromem typickým a vhodným do center a historických jader měst.

 • Nebylo by lepší zakomponovat stávající zeleň do nového plánu?

Stávající zeleň je v převážné části do nového návrhu zakomponována.

 • Jaké dřeviny je v plánu přesadit?

Uvažujeme o pokusu přesadit čtyři hlohy, které se nacházejí před budovou radnice.

 • Budou odstraněny tisy
 • Ponechat keře u kostela nebo případně nahradit stejným množstvím zeleně
 • Zůstanou zachovány záhony růží a letniček u kostela? Je nutné odstranit vzrostlé tisy?

Ano, za účelem vytvoření důstojného před prostoru kostela sv. Bartoloměje. Prostor se stává více využitelným. Na místě nízkých, neprůhledných, přerostlých a jedovatých tisů bude vysázeno celkem osm nových hlohů, které poskytnou více stínu a výrazněji zlepší mikroklima než nízké keřové skupiny. Záhony růží a letniček u kostela zůstanou, je pouze změněna jejich plocha a tvar.

 • Změní se mikroklima před kostelem?

Ano, vlivem osázení nových hlohů se sníží množství v létě přehřívané dlažby, která bude stíněna korunami stromů.

 • Budou lavičky před kostelem ve stínu?

Ano, pod korunami nových vzrostlých stromů.

 • Úprava naruší pohled na dominantu města

V rámci úprav je pouze zachována a podpořena středová linie vzrostlých stromů. Žádné prostorové bariéry, které by mohly narušit pohledové osy na dominanty města, nejsou navrhovány.

 • Projekt nemá historickou souvislost, nerespektuje historickou hodnotu

Návrh respektuje tvarosloví náměstí, jeho historii, materiálové řešení a množství zeleně, která se v něm nachází. Nevnáší do prostoru nové cizorodé prvky, které by negativně ovlivňovaly jeho historickou hodnotu.

 • Snahou o přehnanou modernizaci dojde ke zničení rázu náměstí
 • Dlažba, strohost a moderní pojetí neprospěje

Nejedná se o modernizaci, ale o možnost poskytnout náměstí plochy, kde může uskutečnit vše, co k náměstí našich historických měst patří. Možnost pořádat kulturní akce, shromažďování lidí, pořádání koncertů a jiné. Respekt k zachování zeleně, tradiční materiálové řešení a výběr mobiliáře naopak celkově ráz náměstí podporují.

 • Vydlážděné plochy jsou ošklivé, beton a dlažba působí studeně, neživě

V prostoru náměstí nejsou žádné betonové prvky navrhovány. Dlažba je navrhována žulová štípaná v barvě šedé, tmavě modré a okrové. Dále jsou navrhovány lámané kamenné prvky z lomu v Brantu u Lubné. Jedná se o tradiční materiál používaný na Rakovnicku. Na obrazce bude použita i dlažba vápencová nebo čedičová.

 • Nikdo nepotřebuje vědět o škole, která stála u kostela

Jedná se o zaniklou historii místa, která kdysi ovlivňovala nemálo rakovnických dětí. S úctou k této instituci, která mnohdy fungovala na základě darů a dobrovolné činnosti, je v dlažbě zaznamenán její odkaz i s historickým výkladem. Historická stopa, její začlenění do návrhu, je taktéž požadována zástupci Národního památkové ústavu.

 • Před kostelem by měla podoba prostranství pokračovat v duchu přilehlého parku, je to rovněž duchovní prostor

Prostor před kostelem byl historicky plně zastavěnou částí. Nacházely se zde hradby, obranný příkop a budova školy. Jednalo se multifunkční prostranství, jehož původní obranný význam zanikl. Nicméně, jeho podstata místa určeného ke vzdělávání je oživena formou volného prostranství určeného pro pořádání komorních koncertů, drobných akcí a jiných.

 • Vodní prvek je zbytečný (si strčte někam)
 • Vodní prvek má být historický

Vodní prvek je nedílnou součástí téměř všech náměstí již od středověku. Z původního místa, kde se brala užitková voda, se stalo vlivem sociologického vývoje společnosti a změnou světového klimatu místo pro letní osvěžení, potkávání a zlepšení mikroklimatu prostředí. Voda tak není jen pouhým objektem na pozorování, ale je aktivně využitelnou součástí náměstí.

 • Vodní prvek nepoužívá znak města

Vodní prvek není v současné době více rozpracován, a tak není ani známa jeho konkrétní podoba. Jeho konkrétní podoba bude mít podrobnější obrysy až v následných fázích projektové dokumentace. Znak města není nutné vždy použít. Rakovnický rak je nicméně využit ve formě ornamentu v rámci dlažby na některých úsecích náměstí.

 • Z výrazného vodního prvku se přešlo k mlhovišti

Vodní prvek je výrazný svým funkčním pojetím. Možnost jej aktivně využít, osvěžit se, z něj činí neuvěřitelně přínosným oproti vodním plochám, určeným pouze k pozorování a formální okrase.

 • Bude vodní prvek interaktivní?

Ano. Bude obsahovat povrchové trysky, které budou stříkat / mlžit v různých výškových úrovních, intenzitách a v závislosti na pohybu kolemjdoucích.

 • Místo na shromažďování není potřeba

Místo pro shromažďování, to je podstata a základní důvod vzniku veřejného prostor typu náměstí. Města typu Rakovník jsou na tomto principu založena. Bez prostor pro shromažďování se náměstí vylidňuje, stává se pouze průjezdným bodem bez cíle či bez možností setkávání.

 • Z náměstí se stává parkoviště

V rámci návrhu je kapacita parkování na náměstí snížena o cca 45 stání oproti stávajícími stavu.

 • Zprůjezdnění Poštovní ulice

Současný dopravní systém v Poštovní ulici je nevyhovující. Na konci ulice chybí bezpečné obratiště, které zde z prostorových důvodů nelze vybudovat. Při vycouvávání do křižovatky s ulicí Na Sekyře dochází k velmi nebezpečným kolizním situacím. Zprůjezdnění na Husovo náměstí je jediným bezpečným řešením pro všechny uživatele, třetím vjezdem na náměstí navíc dojde k dalšímu rozmělnění dopravy a odlehčení zejména Palackého ulice.

 • Projekt je proti současným trendům a přírodě

Množství zeleně je v návrhu zvýšeno viz předchozí odpovědi. Důraz je kladen na řešení tzv. zelenomodré infrastruktury, hospodaření s dešťovými vodami a v neposlední řadě také na prvky Smart City.

 • Nebyla vypsána urbanistická soutěž

Historie projektu sahá do roku 2004, kdy byl zpracován Ateliérem A1 problémový výkres historického jádra města. Rozpracováno bylo celé náměstí s přilehlými ulicemi v roce 2011 a od té doby probíhají rekonstrukce navazujících ulic podle tohoto plánu, přitom každá projektová dokumentace prochází revizí. Urbanistická soutěž by byla velmi náročná nejen časově, ale především finančně.

 • Návrh degraduje původní studii architekta Zusky

Původní studie je respektována a v některých částech upravena. Zejména v množství zeleně, kterábude více. Územní studie je taktéž s panem arch. Zuskou průběžně diskutována, ví tak o ní a má možnost se ke všem úpravám vyjádřit.

 • Fragmentace zelených ploch je nežádoucí

Zelené plochy jsou naopak scelovány. Jako příklad lze uvést prostor v ústí ulice Poštovní, kde je středová alej stromů znovu propojena.

 • Pokud parkuji na jedné straně, musím objet celé náměstí zvenku, aby bylo možné parkovat na druhé straně

Ano, dopravně je náměstí řešeno tak, aby z něj nevznikla velká okružní křižovatka, což není v centrech měst žádoucí.V případě, že je návštěvník osobou se sníženou schopností pohybu, je možné náměstí dokola objet po vnitřním okruhu města, který má dostatečnou kapacitu a tvarové poměry.

 • K+R je od 2. ZŠ daleko

Parkování K+R se nachází cca 70 m pěšky od vstupu. Toto je zcela standardní vzdálenost, která je navíc vedena bezpečně pouze v rámci pěšího koridoru.

 • Chybí pěší průchody přes trávníky u K+R

Vzhledem k trendu maximálně zachovat zelené plochy nejsou průchody zřizovány. Provozně nezpůsobují obtíže vzhledem ke všem předpokládaným trasám především do základních škol.

 • Stání na rohu cukrárny budou viditelná z Nádražní ulice

Je nutno zachovat obsluhu nemovitostí, které nyní nebudou mít možnost příjezdu až ke vchodu. Stání zasahují svou délkou o cca 2,5 m do průhledové osy. Jedná se však o pozemní objekt, který nijak zásadně průhledy nedegraduje. Jedná se o přirozenou součást náměstí, která se v průběhu dne mění, stejně jako stánky, zahrádky a jiné.

 • Projekt nemá vizi 21. století, nesměřuje k místu umožňujícímu nakupovat, odpočívat, potkávat se, kulturně žít

Přesně naopak, navrhované prostory pro setkávání lidí, pořádání kulturních akcí, zvětšení ploch zeleně a zvýšení prvků pro posezení z něj činí skutečné místo pro život, srdce Rakovníka.

 • Návrh podporuje tržiště

Ano, jedná se o jednu ze základních náplní, kvůli kterým byla náměstí zakládána.        

 • Není komplexní revitalizace Husova náměstí zbytečná?

Musí dojít zejména ke komplexní rekonstrukci technické infrastruktury především vodovodu a kanalizace. Životnost současné betonové dlažby z 90. let také spěje ke svému konci, žulové dlažby vykazují již dnes řadu poruch zejména v podkladních vrstvách komunikací. Komplexní revitalizace je tedy nevyhnutelná.

 • Počítá se se zadržováním srážkové vody v podobě zásaku do půdy?
 • Dosáhne se použitím kamenných dlažeb potřebného zasakování vody? Počítal někdo podle daných koeficientů?

Kamenná dlažba ve štípané verzi obsahuje širší spáry, kterými může voda dále protékat a vsakovat se do podloží. Nicméně, všechny zpevněné plochy jsou spádovány do povrchových žlabů a podzemních akumulačních nádrží. Tato nasbíraná dešťová voda bude gravitačním způsobem distribuována ke všem stromům. Je tedy využita veškerá dešťová voda v prostoru náměstí. Veškeré konkrétní navrhované prvky budou muset být v projekční fázi ověřeny podrobným hydrogeologickým průzkumem.

 • Jak bude řešen prostor mezi gymnáziem a kostelem? Dala by se řešit plocha pro přecházení?

Ano, zapracováno.

 • Počítá se s rekonstrukcí kanalizace?
 • Ano, územní studie tyto podrobnosti ovšem neřeší.
 • Mohlo by místo plochy pro společenské akce vzniknout parkoviště?

Náměstí slouží v první řadě pro setkávání, shromažďování, možnost nakupovat či pořádat kulturní akci. Parkovací kapacita je v návrhu snížena na cca 140 stání, což je dostatečné vzhledem k počtu a rozmístění záchytných parkovišť v docházkové vzdálenosti okolo historického jádra.

 • Nestačí na náměstí tři vjezdy?
 • Zvýší se dopravní ruch a zaplní se více náměstí zprůjezdněním Poštovní ulice?
 • Dojde ke zhoršení bezpečnosti chodců při zprůjezdnění Poštovní ulice?
 • Dal by se problém v Poštovní ulici vyřešit podélným parkováním a ne zprůjezdněním?
 • Zprůjezdnění ulice Poštovní slouží ve fázi územní studie pro ověření dopravních možností náměstí a jeho blízkého okolí. V tomto případě se nejedná o cílový stav. Na základě dalších dopravních analýz a stupňů projektové dokumentace bude tento návrh podrobně řešen a případně přehodnocen.
 • Mohl by být změněn koncept fungování náměstí na současné příjezdy a výjezd Poštovní ulicí a východní polovina náměstí být pouze pěší zónou?

Vzhledem k vysoké kapacitě parkovacích stání na náměstí, která zůstane i po snížení jejich počtu, je vhodné spíše rovnoměrné distribuování dopravy v celé jeho ploše. Ve východní části je dostatek prostoru pro napojení na vnitřní okruh (ulice Pražská), které jinde po délce náměstí není.

 • Nebylo by možné zachovat současné členění náměstí?

Současné členění náměstí poskytuje pouze plochy pro parkování, dopravu a středový pás se zelení obklopený komunikacemi. Náměstí slouží v první řadě pro setkávání, shromažďování, možnost nakupovat či pořádat kulturní akce. Za tím účelem je také částečně uvažováno o změně.

 • Dojde před ordinacemi lékařů k úbytku parkovacích míst? Budou vytvořena nová parkovací místa v okolí náměstí?

Parkovací kapacita je v návrhu plošně snížena na celém náměstí na cca 140 stání, což je dostatečné vzhledem k počtu a rozmístění záchytných parkovišť v docházkové vzdálenosti okolo historického jádra.

 • Kolik stála původní studie z roku 2011?
 • Studie z roku 2011 byla součástí celého souboru dokumentů, který vznikal již od roku 2004 a zahrnoval nejen řešení Husova náměstí a přilehlých ulic, ale také problémový výkres pro celou Městskou památkovou zónu, celkem za částku 233625 Kč
 • Kolik stála studie v roce 2022?
 • 181500 Kč
 • Je volný prostor před radnicí dostatečně velký?

Ano, jeho rozměry jsou 40 m na délku a 30 m na šířku. Tato plocha je dostatečná k pořádání kulturních a jiných akcí.

 • Mohlo by být zřízeno pítko?

Ano, pítko je uvažováno u vodní plochy.

 • Mohly by být zřízeny koše na tříděný odpad?

Ano, koše na tříděný odpad jsou v prostoru náměstí uvažovány.

 • Bude dostatek laviček?

Ano, počet laviček oproti současnému stavu zvýšíme asi o polovinu.

Ing. arch. Jana Jirátková, vloženo 2. 6. 2022

 

Územní studie Husova náměstí

Regenerace ulic v městské památkové zóně probíhá kontinuálně. Jako první město zrekonstruovalo ulice na jih od náměstí - Trojanovu, Poštovní a Nádražní. Od roku 2010 do roku 2020 jsme pokračovali rekonstrukcí ulic na sever od náměstí – Vysoké, Kamenné, Masné a Martinovského. V letošním roce budeme rekonstruovat povrchy na Žižkově náměstí. Na tuto stavbu je již uzavřena smlouva o dílo a práce na ní začnou v červnu tohoto roku. Současně probíhá příprava rekonstrukce ulice Palackého, na kterou máme vydané stavební povolení. Tuto stavbu budeme moci zahájit po dokončení obnovy inženýrských sítí.

Před námi je nyní příprava revitalizace největší souvislé plochy v centru města. Protože se jedná o cca 20 000 m2, jsou zcela zásadní podmínkou pro zahájení stavby dostatečné finanční zdroje. Je pro nás proto velkou motivací být připraveni na plánované výzvy z nového programového období IROP 2021-2027 a v případě souladu s požadavky výzvy zažádat včas o dotaci. Z tohoto důvodu rozhodla rada města zadat vypracování územní studie společnosti Arkáda s. r. o., která po předchozích konzultacích se zástupci města a především památkové péče předložila návrh úprav. Zásadní je fakt, že charakter náměstí a jeho podoba od doby první republiky zůstává respektován a není narušen.

Ve středu 9. 3. 2022 se od 16 hodin konalo v sále Kulturního centra představení a projednání územní studie. Ing. arch. Martin Řehák představil základní principy návrhu. Nejprve vysvětlil základní rozvržení funkcí částí náměstí:

Od západu byla před radnicí navržena plocha, která bude mít společenskou funkci. Bude využívána na společenské akce, kulturní aktivity, a podobně. Je do ní možné instalovat větší pódium pro jednotlivé akce.

Do středu je navržena pobytová plocha volnočasového charakteru. Její součástí je také vodní prvek, který v územní studii nemá zcela přesné obrysy, je podnětem a základem pro další rozpracování.

Plocha u Mariánského sloupu je velmi důležitým prostorem s historickou a duchovní funkcí.

Konečně před kostelem vznikne klidová zóna, která plní funkci pobytové plochy pro žáky všech okolních škol, a je také příležitostí pro konání komorních akcí s historickou kulisou fasády našeho největšího kostela.

Nové prvky, které studie předkládá, jsou následující:

Zprůjezdnění Poštovní ulice pro zvýšení plynulosti dopravy. Bezpečnost chodců bude zajištěna sloupky, které zajistí prostupnost a zároveň jednoznačně vymezí prostor určený pro vozidla. Parkovací systém zůstane zachován, Poštovní ulice bude doplněna o vjezdovou závoru.

Parkoviště Kiss and Ride – takto tento prostor dnes již zcela přirozeně funguje před budovou 2. ZŠ. Auta bez problémů plynule najíždějí a vysazují děti. Nově je parkoviště K&R posunuto k budoucí knihovně, se stejným způsobem provozu. Cílem je opět dosáhnout maximální bezpečnosti pro děti, které jejich rodiče vozí autem na náměstí.

Co zůstane zachováno? Forma zeleně je nadále ve dvou osách, které jsou v části doplněny, v části přerušeny. Hlavní linie zůstávají zachovány.

Stejně tak zachováme možnost provozovat trhy se stánkovým prodejem, což bylo požadavkem.

Parkovaní místa jsou redukována, pouze v nezbytném množství a míře vynucené změnami.

Materiálové řešení je následující: pro celé náměstí bude použita kamenná dlažba, místy doplněná vápencovými kostkami, aby mohly být dotvořeny kontrastní obrazce.

Mobiliář (lavičky, odpadkové koše) bude v osvědčené kombinaci dřeva na sedáky a opěráky a nosné kovové konstrukce.

Důležitým prvkem, který bude v dlažbě propsán, bude obrys opevněného objektu budovy školy, která stála před kostelem.

V drobném měřítku pak bude znázorněn detail v dlažbě, kdy jsou s odkazem na heraldiku do tvaru trojúhelníku rozmístěni raci z vápencových kostek.

V dotazech pak panovaly největší obavy z rekonstrukce inženýrských sítí, které máme také v plánu obnovovat, a to před rekonstrukcí povrchů.

Redukce parkovacích míst je také velkou diskutovanou změnou. Zcela zásadní je požadavek na zachování společenské funkce celého náměstí. Ze zahraničních zkušeností víme, že často současně se zklidněním dopravy dochází i k oživení veřejných ploch chodci, kterým je jinak přítomnost hluku a nebezpečí z dopravy nepříjemné. Zároveň je potřeba, aby byly obchody a služby na náměstí dostupné i motoristům. Je zásadní socio-společenskou otázkou, jak hledat rovnováhu mezi plochami pro parkování a společenským prostorem, jehož oživení je provázáno právě s místem pro setkávání a kumulací komunikační energie. Pro příklad uvádíme poznámku Ing. arch. Řeháka, který uvedl, že Mělník, který má více obyvatel než Rakovník, má na náměstí k dispozici 40 parkovacích míst oproti našim stávajícím 170 místům.

Zpracování územní studie je odrazovým můstkem pro přípravu pro žádost o dotaci. Bude podmínkou, kterou bude nejspíše nutné splnit v následující výzvě na regeneraci veřejných prostranství. Přípravě se budeme dále věnovat.

Vaše náměty a postřehy očekáváme do 30. 4. 2022. Můžete je zasílat do podatelny města nebo přímo na adresu jjiratkova@murako.cz.

Koncept územní studie můžete zhlédnout zde (11.5 MB).

Ing. arch. Jana Jirátková, vedoucí odd. rozvoje města a investic

vloženo dne 11. 3. 2022

 

Studie revitalizace Husova náměstí

Jedním z projektů, který se nachází v aktuálním zásobníku projektů města Rakovník je studie revitalizace Husova náměstí.

Vymezení řešeného území
Řešené území zahrnuje celou plochu Husova náměstí vč. probíhajících komunikací a vjezdu do prostoru náměstí, náměstí Jana Žižky (prostor od Husova náměstí až k Pražské bráně), východní část ulice Martinovského a jižní část ulice V Hradbách (prostor kolem Gymnázia Zikmunda Wintera).

Dlouhodobým záměrem je komplexní vyřešení veřejného prostoru náměstí jako celku, po stránce estetické, provozně-funkční a dopravní a vytvořit tak atraktivní prostředí v centru města pro místní obyvatele i návštěvníky.

Zpracování studie prostoru náměstí a navazujících prostor městského parteru vyplynulo z potřeby koordinovaně řešit jednotlivé opravy a stavební úpravy dílčích částí historického jádra města.

V blízké budoucnosti bude v prostoru náměstí nutno vyměnit značnou část jednotné kanalizace a doplnit či zrekonstruovat další inženýrské sítě, které se nacházejí na konci své životnosti. Připravuje se oprava a dostavba objektu č.p. 167 a 168 na rohu Husova a Žižkova náměstí, včetně úpravy parteru nástupní plochy.

Urbanistické a architektonické řešení stavby
Celková koncepce nového řešení Husova náměstí a navazujících ploch náměstí sleduje následující hlavní cíle:

 • o přehlednost a optická provázanost veřejné plochy náměstí,
 • o výrazové sjednocení prostoru náměstí jako komplexního celku i pri zdůraznění specifického pojetí úpravy jeho jednotlivých funkčních zón,
 • o dobrá průchodnost pro pěší ve všech směrech, bezbariérové řešení pěších tras,
 • o náměstí má naplňovat požadavky celého spektra obyvatel; dává možnost pro komunikaci a interakci dospělých i prostor pro odpočinek a dětské hry.

Funkce veřejného prostoru náměstí vycházejí z jeho tradičního i stávajícího využití a současných požadavků života města. Slouží jako prostranství pro občanské, kulturní a společenské aktivity, respektuje významné provozní trasy chodců i dopravy a vytváří atraktivní prostředí v samém jádru města. Náměstí plní svoji shromažďovací funkci, umožňuje pořádání výročních trhů a městských slavností, příležitostných výstav a jiných kulturních akcí. Procházející komunikace zastávají obslužnou funkci města s možností parkování. Travnaté plochy a částečně zpevněné plochy ve střední části náměstí, zejména akcentované klidové zóny při obou koncích Husova náměstí a ve středu náměstí při ústí Poštovní ulice poskytují prostor pro relaxaci a dětské hry.

V příčném směru je členěno symetricky: široký chodník při hraně zástavby; vozidlová komunikace š. 6 m; šikmá parkovací stání pod úhlem 30°; obslužný chodník; pás zeleně s listnatými stromy; centrální korzo; pás zeleně s listnatými stromy; obslužný chodník; parkovací stání pod úhlem 30°; vozidlová komunikace š. 6 m; široký chodník při hraně zástavby.

V podélném směru je plocha Husova náměstí o délce cca. 360 m členěna na jednotlivé funkční zóny. Typická část vychází z výše uvedeného příčného členění, v klíčových místech je však navržené řešení přizpůsobeno své funkci:

- klidová zóna v západní části Husova náměstí. Obdélná plocha zahrnující centrální korzo a oba pásy zeleně bude řešena jako klidová zóna pro posezení a relaxaci,

- čtvercová plocha před budovou radnice. Dlážděná plocha s centrálním čtvercem je určena především k plnění zejména funkce shromažďovací. Umožňuje pořádání výročních trhů a městských slavností, příležitostných výstav a jiných kulturních akcí,

- klidová plocha v centrální části náměstí, při ústí Poštovní ul. Směrem do ústí Poštovní ulice se prostor náměstí opticky otevírá – v této části bude vynechán jižní pás zeleně a nahrazen nízkým liniovým prvkem fontány, doplněným lavičkami a dalšími prvky městského mobiliáře. Vytvoří tak v centru náměstí klidovou zónu, sloužící k odpočinku, ale i jako místo setkávání, konání příležitostných výstav a jiných kulturních akcí,

- plocha v okolí Mariánského sloupu je již částečně nově zadlážděna,

- klidová plocha ve východní části Husova náměstí. Obdélná plocha v blízkosti základní školy, zahrnující centrální korzo a oba pásy zeleně, z jižní strany vymezená opěrnou zdí, bude řešena jako klidová zóna pro posezení, relaxaci a dětské hry,

- zpevněná plocha před kostelem sv. Bartoloměje. Obdélná plocha před hlavním průčelím kostela bude zadlážděna. Dojde tak k optickému a provoznímu propojení Husova a Žižkova náměstí s plochou před základní školou, před kostelem a s průchody do parku a směrem k Pražské bráně. Vzhledem k výškovým poměrům budou před průčelím školy provedeny dva schody, které poslouží i k příležitostnému posezení a odpočinku. V dlážděné ploše bude zvýrazněn půdorys základu bývalé historické budovy základní školy a budou ponechány dva vzrostlé duby před průčelím kostela.

Ulice a průchody navazující na plochu Husova náměstí jsou navrženy v kombinaci kamenných dlážděných ploch a zeleně. Za bližší zmínku stojí zejména individuální řešení některých provozně exponovaných částí: 

- průchod od Husova náměstí směrem k Pražské bráně kolem budovy kostela sv. Bartoloměje, Velké zvonice a budovy Muzea T. G. M. bude zachován. Budou zde provedeny opravy průběžné opěrné zdi z kamenného zdiva a historických dlážděných ploch,

- plocha před Gymnáziem Zikmunda Wintra bude provedena nově v rámci plánovaných oprav a dostavby budov č.p. 167 a 168 na rohu Husova a Žižkova náměstí. Je navržena jako plošně zadlážděná s úhlopříčným čtvercovým rastrem, výplň některých čtverců před budovou gymnázia bude ponechána zeleni a sloužit pro nové výsadby listnatých stromů. Vznikne tak pobytový městský prostor opticky propojující Husovo a Žižkovo náměstí s prostorem před Pražskou branou,

- výškově komplikovaná křižovatka vyústění ul. Martinovského do prostoru Žižkova náměstí, před budovou nové jídelny I. ZŠ, bude výškově a tvarově upravena a doplněno pobytovou plochou se zeleným ostrůvkem a stupňovitým amfiteátrem. 

Vzhledem k historickému charakteru řešeného prostoru bude kladen důraz na autentičnost a kvalitní materiálové a řemeslné provedení jednotlivých rešených povrchů a konstrukcí.

Povrch zpevněných ploch náměstí bude proveden z kamene v kombinaci kamenné deskové a kostkové dlažby, v historicky daných plochách doplněné dlažbou z lomového kamene (tzv. kočičí hlavy), kladené do pískového lože na propustné podloží.

Nově upravené plochy budou doplněny vhodnými prvky drobné architektury a městského mobiliáře. Zcela nově bude vyřešeno a provedeno veřejné osvětlení prostoru náměstí, vč. nasvětlení prvků drobné architektury a fasád historických objektů.

Mobiliář a drobná architektura
Stávající prvky drobné architektury (Mariánský sloup, opěrná zídka mezi kostelem sv. Bartoloměje a Velkou zvonicí), budou zachovány a podle potřeby opraveny. Budou doplněny novými prvky, zejména fontánou v centrální části náměstí, opěrnými zídkami a lavicemi ve svažitém terénu.
Prvky městského mobiliáře v rámci rekonstrukce městského parteru budou osazeny kompletně nové.

Sadové úpravy
Stávající listnaté stromy v prostoru náměstí budou z valné části zachovány, v případě nutnosti budou přesazeny. Pouze v prostorech před radnicí a kostelem určených k souvislému zadláždění bude nezbytný počet stromů odstraněn, dle možností a zdravotního stavu jednotlivých stromů přesazen.
Studie v řešeném území navrhuje nové výsadby listnatých stromů, kompozičně doplňujících založené stromořadí v prostoru Husova náměstí a dále před budovou Gymnázia Zikmunda Wintra.

Veřejné osvětlení
Veřejné osvětlení prostoru Husova náměstí i navazujících prostor bude řešeno nově, vč. nasvětlení prvků drobné architektury a fasád historických objektů.
Svítidla VO v rámci rekonstrukce budou osazeny kompletně nové – v prostoru Husova náměstí uliční svítidla s nepřímým rozptylným osvětlením na sloupech vysokých 7 - 8 m, v přilehlých prostorech sadová svítidla vhodná pro historické prostory na sloupech vysokých 4 - 5 m.

 

Celková plocha rešeného území 25.955 m2.


Detaily projektu je možné si prohlédnout zde.

Vizualizace je možné stáhnout zde (soubor .rar).

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení