Město Rakovník
MěstoRakovník

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Dne 25. května 2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které je přímo účinné i v rámci právního řádu České republiky.

Dne 24. 4. 2019 vešel v účinnost zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (adaptační zákon).  Předmětem tohoto zákona je zapracovat příslušné předpisy Evropské unie (Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2016/680 ze dne 27. dubna 2016), zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie (Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES) a k naplnění práva každého na ochranu soukromí upravuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajů. Dále jiné ruší zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Město Rakovník, jakožto správce osobních údajů, tímto v souladu s čl. 12 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů tímto subjektem, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů Městským úřadem Rakovník v rámci samostatné i přenesené působnosti. Účely zpracování osobních údajů a dobu jejich zpracování eviduje město Rakovník pro jednotlivé agendy v záznamech o činnostech zpracování podle čl. 30 obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 

Správce osobních údajů:

Město Rakovník, se sídlem Husovo náměstí 27, 269 01  Rakovník

Telefon: +420 313 259 111
E-mail:  posta@murako.cz
Datová schránka: qb9bqrd

IČ:       00244309
DIČ: CZ00244309

V rámci organizační struktury Městského úřadu Rakovník byl podle článku 37 obecného nařízení o ochraně osobních údajů s účinností od 1. 1. 2018 ustanoven pověřenec pro ochranu osobních údajů (dále jen „pověřenec“). Pověřenec je zařazený do útvaru kanceláře tajemníka úřadu jako referent – právní agenda a DPO.

Pověřenec

Kontaktní údaje: 

Mgr. Vladimír Pidrman

e-mail: poverenec@murako.cz

telefon: 313 259 140

adresa: Husovo náměstí 27, 269 01  Rakovník

Účel a rozsah zpracování osobních údajů:

Město Rakovník, jako právnická osoba i jako orgán veřejné moci, zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy. Město Rakovník zpracovává pouze přesné osobní údaje, přičemž tyto osobní údaje shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v  nezbytném rozsahu, po nezbytnou dobu stanovenou právními předpisy pro stanovení skartačních lhůt.

Základní účely zpracování osobních údajů:

 • plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a souvisejících právních   

  předpisů

 • plnění dalších právní povinností
 • plnění ze smlouvy
 • poskytování služeb
 • zajištění provozních činností
 • účetní a daňové účely
 • personální účely
 • vymáhání pohledávek
 • ochrana majetku a osob 

Rozsah zpracování osobních údajů:

Město Rakovník zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, datum narození, číslo průkazu totožnosti, rodné číslo, místo narození, pohlaví;
 • adresní údaje: adresa trvalého, příp. přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, adresa odběrného místa, telefon, emailová adresa;
 • další osobní údaje: číslo bankovního účtu, další osobní údaje plynoucí z konkrétní smlouvy či ze zákona. 

  Doba zpracování osobních údajů:

 • po dobu stanovenou právními předpisy stanovenou skartačními lhůtami
  Zdroje osobních údajů: Město Rakovník získává osobní údaje zejména
 • od subjektu údajů v rámci výkonu přenesené a samostatné působnosti podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a souvisejících právních předpisů,
 • z jednání o uzavření smlouvy, příp. od třetích osob,
 • z veřejných evidencí,
 • od orgánů státní správy,
 • na základě zvláštních právních předpisů, 

   

   

 • Zpracovatelé a příjemci osobních údajů:

  Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle města Rakovník a jeho zaměstnanců zpracovávány také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s platnou legislativou.

   

  Zpracovateli osobních údajů města Rakovník jsou zejména:

 • Městský úřad Rakovník,
 • dodavatelé nebo poskytovatelé služeb,
 • jiné třetí strany, které poskytují nebo přijímají služby v souvislosti s plněním smluvních nebo zákonných povinností města Rakovník.

   

  Předávání osobních údajů:

  Město Rakovník informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí předání předmětných osobních údajů vyžadovat.

   

  Práva subjektů údajů:

 • právo na informace o zpracování osobních údajů
 • právo na přístup subjektu k osobním údajům (právo získat od správce osobních údajů potvrzení o zpracování osobních údajů, právo získat kopii zpracovávaných osobních údajů)
 • právo na opravu osobních údajů
 • právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“)
 • právo na omezení zpracování osobních údajů
 • právo na přenositelnost osobních údajů
 • právo vznést námitku
 • právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí
   

  Vymezení základních užitých pojmů:

 • osobními údaji – jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby;
 • subjekt údajů– subjektem údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují;
 • správce– správcem je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj;
 • zpracovatel– zpracovatelem je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje podle tohoto zákona;
 • příjemce - příjemcem je každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny;
 • zpracování osobních údajů - je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

   

  Bližší informace naleznete na stránkách Úřadu na ochranu osobních údajů:

  Informace o právech občanů

  https://www.uoou.cz/assets/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=28813

  Za účelem uplatnění svých práv je možné se obracet na správce a pověřence na výše uvedených kontaktech.

   

  Odkazy na právní předpisy

  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN

   

  Další užitečné odkazy 
  https://www.uoou.cz/gdpr-obecne-narizeni/ds-3938/p1=3938

  http://www.mvcr.cz/gdpr/Default.aspx

   

Kamerový systém města Rakovník

Za účelem zajištění ochrany a bezpečnosti osob a majetku jsou ve vybraných lokalitách města Rakovník v souladu § 24b   zák. 553/1991 Sb. o obecní policii nainstalovány kamerové systémy. O umístění a provozu kamerových systémů jsou subjekty údajů informovány na webových stránkách města Rakovník mestska-policie/kamerovy-system/?ftresult_menu=kamerov%C3%BD+syst%C3%A9m. Záznamy z kamerových systémů jsou archivovány po nezbytně nutnou dobu, nejdéle po dobu 14 dní a mimo uvedený účel nejsou dále nijak zpracovávány.

Provoz kamerového systému a zpracování osobních údajů z hlediska GDPR

 • Účel zpracování:
  • v souladu se zákonem  č. 553/1991 Sb., o obecní policii realizace zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plnění dalších souvisejících úkolů, které jsou stanoveny v § 2 zákona o obecní policii,
  • zajištění ochrany a bezpečnosti osob a majetku, dohlížení na dodržování pravidel občanského soužití, dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, podílení se na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku, podílení se na prevenci kriminality v obci, dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci, odhalování přestupků, jejichž projednávání je v působnosti obce a poskytování údajů obecní policii za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra.
  • zabezpečování veřejného pořádku prostřednictvím kamerových systémů, zpracování osobních údajů pro účely řešení přestupkové agendy nebo evidence osobních údajů souvisejících s dokumentací zákroků strážníků v konkrétních případech (viz § 24b odst. 1 zákona o obecní policii).
 • Právní základ pro zpracování:
  • Čl. 6 odst. 1 písm. c) a e) GDPR – zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
  • zákon  č. 553/1991 Sb., o obecní policii
 • Rozsah zpracování osobních údajů:

Obecní policie zpracovává pouze osobní údaje, jejichž zpracování je nezbytné ve vztahu k danému účelu zpracování, tedy zejména k zajištění veřejného pořádku prostřednictvím plnění výše popsaných úkolů obecní policie.

 • Kategorie subjektů osobních údajů:

osoba, která je v rámci činnosti obecní policie při zajišťování veřejného pořádku ztotožňována, vůči které obecné policie zasahuje nebo jiným způsobem přichází do kontaktu s jejími osobními údaji

 • Kategorie osobních údajů:

vizuální záznam, v případě potřeby následně jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo a bydliště ztotožňované osoby

 • Kategorie příjemců údajů:

orgány obce, Policie ČR a další orgány veřejné moci, je-li to nutné k plnění jejich úkolů.

 • Doba uchování: maximálně 14 dní, poté je záznam smazán. V případě použití záznamu pro účely      oprávněných orgánů (Policie ČR, správní orgány apod.) je skartační lhůta závislá na navazujícím řízení.

Rozsah zpracování osobních údajů:

Město Rakovník provádí následující zpracování osobních údajů, které mu ukládá zvláštní zákon, nebo je takových osobních údajů třeba k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštního zákona:

Evidence daní a poplatků

 • Účel zpracování: evidence, správa, placení a vymáhání místních poplatků v souladu se zákonem o místních poplatcích a OZV
 • Právní základ pro zpracování:
  • Čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR - zpracování nezbytné pro výkon veřejné moci, kterým je obec pověřena,
  • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
  • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád,
  • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
  • zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
  • zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů,
  • zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
  • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
  • Obecně závazná vyhláška města Rakovník č. 8/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 • Kategorie osobních údajů:

Údaje o poplatníkovi nebo plátci v rozsahu ohlašovací povinnosti podle § 14a zákona o místních poplatcích – základní identifikační údaje, údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, údaje rozhodné pro úlevy či osvobození od poplatků, údaje rozhodné pro prominutí poplatku nebo jeho příslušenství. Údaje využívané pro účely řízení o místních poplatcích ze základního registru obyvatel, z informačního systému evidence obyvatel a z informačního systému cizinců v rozsahu podle § 16 zákona o místních poplatcích

 • Kategorie subjektu údajů: poplatník a plátce daní a poplatků
 • Kategorie příjemců údajů: útvary města Rakovníka, nadřízený správce daně (krajský úřad), orgány finanční správy
 • Doba uchování:

Údaje jsou zpracovávány po dobu trvání poplatkové povinnosti a po dobu běhu lhůty pro placení daně (§ 160 daňového řádu). Uplatní se skartační lhůty stanovené spisovým a skartačním řádem: úkony podle dílu 5 hlavy V části třetí a následujících zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád – 15 let, pro dokumenty týkající se správy místního poplatku tj. úkony, které předcházejí vymáhání místního poplatku a řízení o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství – 5 let.

Vymáhání místních poplatků

 • Účel zpracování: vymáhání neuhrazených místních poplatků
 • Právní základ pro zpracování:      
  • čl. 6 odst. 1 písm. c) a e) GDPR
  • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
  • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
  • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
  • zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
  • zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
  • zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
  • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • Kategorie osobních údajů: Jména, příjmení, rodné číslo, adresa místa pobytu, další adresa pro doručování, údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti; adresní a identifikační údaje, dále pak referenční údaje ze základního registru obyvatel, referenční údaje z informačního systému evidence obyvatel, referenční údaje z informačního systému cizinců, kontaktní údaje – telefonní číslo a e-mailová adresa.
 • Kategorie subjektu údajů: poplatník a plátce místního poplatku, opatrovník, zmocněnec.
 • Kategorie příjemců údajů: správce daně, nadřízený správce daně (Krajský úřad Středočeského kraje), insolvenční soudy, soudy, exekutorské úřady, zdravotní pojišťovny, Česká správa sociálního zabezpečení, plátci mzdy poplatníka, poskytovatelé platebních služeb
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu: U dokumentů týkajících se vymáhání daného místního poplatku, tj. úkony podle dílu 5 hlavy V části třetí a následujících zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád - S/15, pro dokumenty týkající se správy místního poplatku tj. úkony, které předcházejí vymáhání místního poplatku a řízení o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství – S/5.

Vymáhání pohledávek v rámci samostatné a přenesené působnosti

 • Účel zpracování: vymáhání pohledávek
 • Právní základ pro zpracování:        
  • čl. 6 odst. 1 písm. c) a e) GDPR
  • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
  • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
  • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
  • zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
  • zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
  • zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
  • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • Kategorie subjektů osobních údajů: povinný, zákonný zástupce, opatrovník, zmocněnec.
 • Kategorie osobních údajů: Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, doručovací adresa, kontaktní údaje – telefonní číslo a e-mailová adresa.
 • Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Rakovník, nadřízený orgán (Krajský úřad Středočeského kraje), peněžní ústavy, cizinecké policie, věznice, Magistráty a městské úřady,  úřady práce, ČSSZ, plátci mezd (u exekučních titulů), insolvenční soudy, soudy, exekutorské úřady, místně příslušný obecný správce daně (celní úřady) soudy, , krajský úřad
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu - podle dílu 5 hlavy V části třetí a následujících zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád - S/15, 15 let.

Územní a stavební řízení

 • Účel zpracování: vedení správních řízení a vydávání opatření ve smyslu stavebního zákona
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: stavebník
 • Kategorie příjemců údajů: MěÚ Rakovník, případně příslušné městské či obecní úřady, kdy zdejší stavební úřad v rámci své působnosti rozhoduje v jejich správních územích
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

Agenda přestupků a správních deliktů

 • Účel zpracování: řízení o přestupcích a správních deliktech
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: účastníci přestupkového řízení
 • Kategorie příjemců údajů: soudy, státní zastupitelství, Policie ČR, Magistráty a městské úřady, pojišťovny, krajský úřad
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

Agenda silničního hospodářství

 • Účel zpracování: řízení o silničním hospodářství
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: účastníci řízení
 • Kategorie příjemců údajů: Policie ČR, vlastníci a správci komunikací, projektanti, stavební úřady, krajský úřad
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

Agenda registru vozidel

 • Účel zpracování: registrace vozidel
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: účastníci řízení
 • Kategorie příjemců údajů:  soudy, exekutoři, Policie ČR, Magistráty a městské úřady, finanční úřady, správy sociálního zabezpečení, krajský úřad
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

Agenda řidičských průkazů

 • Účel zpracování: registrace řidičů a řidičských průkazů, profesních průkazů, digitálních karet
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: účastníci řízení
 • Kategorie příjemců údajů:  soudy, Policie ČR, Magistráty a městské úřady, krajský úřad, Ministerstvo dopravy ČR
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

Agenda zkušebních komisařů

 • Účel zpracování: registrace žadatelů o řidičské oprávnění
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: účastníci řízení
 • Kategorie příjemců údajů: Magistráty a městské úřady, zdravotnická zařízení, Policie ČR, krajský úřad
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

Agenda vymáhání pokut

 • Účel zpracování: vymáhání pokut
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: plátci pokut
 • Kategorie příjemců údajů:  soudy, peněžní ústavy, cizinecké policie, věznice, Magistráty a městské úřady, úřady práce, ČSSZ, plátci mezd (u exekučních titulů), krajský úřad
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

Živnostenský rejstřík – evidence podnikatelů

 • Účel zpracování: živnostenský rejstřík
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o živnostenský list FO, statutární orgán PO, odpovědný zástupce
 • Kategorie příjemců údajů: MěÚ Rakovník, Obchodní rejstřík, Finanční úřad, OSSZ, ZP, ČSÚ, ÚP, Policie ČR, Cizinecká policie
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

Rejstřík zemědělských podnikatelů

 • Účel zpracování: rejstřík zemědělských podnikatelů
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o zápis do evidence zemědělských podnikatelů FO, statutární orgán PO, odpovědný zástupce
 • Kategorie příjemců údajů: MěÚ Rakovník, Obchodní rejstřík, Finanční úřad, OSSZ, ZP, ČSÚ, ÚP, Policie ČR, Cizinecká policie
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

 Opatrovnictví osob, jejich pobyt není znám

 • Účel zpracování: ustanovení opatrovníka osobám, jejichž pobyt není znám
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: opatrovanec
 • Kategorie příjemců údajů: MěÚ Rakovník
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

Oblast sociální věcí

 • Účel zpracování: zajištění sociální péče občanů správního obvodu pověřeného úřadu a ORP
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o dávky hmotné nouze, sociální péče a žadatelé o příspěvek na péči, příp. jiné sociální služby
 • Kategorie příjemců údajů: MěÚ Rakovník, úřad práce, OSSZ, KÚ Středočeského kraje
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

Sociálně-právní ochrana dětí podle zákona č. 359/1999 Sb.,

 • Účel zpracování: zajištění sociálně-právní ochrany dětí
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje Kategorie subjektu údajů: dítě, jehož práva mají být chráněna, a jeho rodiče
 • Kategorie příjemců údajů: MěÚ Rakovník, soudy, orgány činné v trestním řízení, Veřejný ochránce práv
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

Grantové řízení

 • Účel zpracování: poskytování finančních příspěvků na podporu aktivit občanů, zájmových sdružení a spolků na území města v oblasti kultury, sportu a životního prostředí
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, bankovní spojení
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o finanční příspěvek
 • Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Rakovník
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

Přestupky na úseku památkové péče a autorského zákona

 • Účel zpracování: řízení o přestupcích na úseku památkové péče a autorského zákona
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: účastníci přestupkového řízení
 • Kategorie příjemců údajů: MěÚ Rakovník, odbor školství, památkové péče, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

Personální a mzdová agenda

 • Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, členové zastupitelstva, ředitelé příspěvkových organizací zřízených městem, členové volebních komisí a ostatních komisí a výborů
 • Kategorie příjemců údajů: Město Rakovník, OSSZ, zdravotní pojišťovny, MF ČR, FÚ, banky, penzijní fondy, inspektorát práce, úřad práce, závodní lékař, vzdělávací agentury, soudy
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

Výběrová řízení na obsazení volných pracovních míst

 • Účel zpracování: zajišťování agendy výběrových řízení v souladu s ust. zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, výpis z Rejstříku trestů, doklad o dosaženém vzdělání, lustračním osvědčení (u vedoucích funkcí).
 • Kategorie subjektu údajů: účastníci výběrových řízení.
 • Kategorie příjemců: útvary města Rakovníka, (členové výběrových komisí).
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

Majetkové smlouvy

 • Účel zpracování: uzavírání majetkoprávních smluv při nakládání s majetkem města
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: občané, firmy, s nimiž se smluvní vztah uzavírá
 • Kategorie příjemců údajů: odbor správy majetku (následně ekonomický odbor a archiv), dále pak jsou smlouvy postoupeny na katastrální úřad
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

Matrika

 • Účel zpracování: vedení matrik, změny jména a příjmení
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje
 • Kategorie subjektu údajů: fyzické osoby
 • Kategorie příjemců údajů: MěÚ, Ministerstvo vnitra, soudy, VZP, ČSÚ,

  krajské vojenské velitelství, ÚZIS,ČSSZ, zastupitelské úřady

 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

Ověřování podpisů na listinách

 • Účel zpracování: agenda ověřování podpisů a listin
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o ověření podpisu nebo listiny
 • Kategorie příjemců údajů: MěÚ Rakovník
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

Identifikace

 • Účel zpracování: provedení identifikace a sepsání veřejné listiny o identifikaci
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o provedení identifikace
 • Kategorie příjemců údajů: MěÚ Rakovník
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

Czech POINT

 • Účel zpracování: vydání výpisu z Rejstříku trestů
 • Kategorie osobních údajů: identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o výpis z RT
 • Kategorie příjemců údajů: MěÚ Rakovník
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

Cestovní doklady

 • Účel zpracování: vydávání cestovních dokladů
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o cestovní průkaz
 • Kategorie příjemců údajů: útvary města Rakovníka, Ministerstvo vnitra ČR
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

Hlášení pobytu obyvatel

 • Účel zpracování: hlášení pobytu obyvatel
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: osoby ohlašující pobyt na území města Rakovníka
 • Kategorie příjemců údajů: útvary města Rakovníka, Ministerstvo vnitra ČR, Policie ČR
 • Doba uchování: 50 let

Vydávání občanských průkazů

 • Účel zpracování: vydávání občanských průkazů
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o vydání občanského průkazu
 • Kategorie příjemců údajů: útvary města Rakovníka, Ministerstvo vnitra ČR
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

Volební seznamy

 • Účel zpracování: stálý seznam voličů
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: občané města Rakovníka starší 18 let
 • Kategorie příjemců údajů: útvary města Rakovníka
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

Volební komise

 • Účel zpracování: zajištění voleb
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: členové volebních komisí
 • Kategorie příjemců údajů: útvary města Rakovníka
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

Vydávání voličských průkazů

 • Účel zpracování: zajištění voleb – vydávání voličských průkazů
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o voličský průkaz
 • Kategorie příjemců údajů: útvary města Rakovníka
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

Vodoprávní řízení

 • Účel zpracování: vedení správních řízení a vydávání opatření ve smyslu vodního a stavebního zákona
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů:  účastník řízení
 • Kategorie příjemců údajů: MěÚ Rakovník, případně příslušné městské či obecní úřady, kdy zdejší správní úřad v rámci své působnosti rozhoduje v  jejich správních územích
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

Agenda lesní hospodářství

 • Účel zpracování: vedení agendy lesního hospodářství a vedení správních řízení ve smyslu lesního zákona a zákona o obchodu s reprodukčním materiálem
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: účastníci řízení, žadatelé
 • Kategorie příjemců údajů: MěÚ Rakovník, odborný lesní hospodář, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, projektanti, taxační kanceláře
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

Agenda rybářství

 • Účel zpracování: řízení o rybářství
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: účastníci řízení
 • Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

Agenda myslivosti

 • Účel zpracování: řízení o myslivosti
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: účastníci řízení
 • Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

Agenda ochrany zvířat proti týrání

 • Účel zpracování: řízení vedená na úseku ochrany zvířat proti týrání
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: účastníci řízení
 • Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

Přestupky na úseku myslivosti a ochrany zvířat proti týrání

 • Účel zpracování: řízení o přestupcích
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: účastníci přestupkového řízení
 • Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí, soudy,Policie ČR
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

Agenda ochrany zemědělského půdního fondu

 • Účel zpracování: vedení správních řízení, vydávání závazných stanovisek a vyjádření

  ve smyslu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu

 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů:  účastníci řízení, žadatelé
 • Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí, pověřené    obecní úřady, celní úřad
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

Přestupky na úseku zemědělství a na úseku rostlinolékařské péče

 • Účel zpracování: vedení řízení o přestupcích
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů:  účastníci přestupkového řízení
 • Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

Přestupky na úseku ochrany ovzduší

 • Účel zpracování:řízení o přestupcích
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: účastníci přestupkového řízení
 • Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

Přestupky na úseku odpadového hospodářství

 • Účel zpracování: řízení o přestupcích
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: účastníci přestupkového řízení
 • Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

Agenda ochrany přírody a krajiny

 • Účel zpracování: vedení správních řízení, vydávání závazných stanovisek a vyjádření ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: účastníci řízení, žadatelé
 • Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

Přestupky na úseku ochrany přírody a krajiny

 • Účel zpracování: řízení o přestupcích
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: účastníci přestupkového řízení
 • Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

Poskytování informací dle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí

 • Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci
 • Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • Účel zpracování: poskytování informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci
 • Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Rakovník
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

Městská policie

 • Účel zpracování:
  • realizace zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plnění dalších souvisejících úkolů, které jsou stanoveny v § 2 zákona o obecní policii,
  • zajištění ochrany a bezpečnosti osob a majetku, dohlížení na dodržování pravidel občanského soužití, dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, podílení se na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku, podílení se na prevenci kriminality v obci, dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci, odhalování přestupků, jejichž projednávání je v působnosti obce a poskytování údajů obecní policii za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra,
  • prokazování totožnosti.
 • Právní základ pro zpracování:
  • Čl. 6 odst. 1 písm. c) a e) GDPR – zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
  • zákon  č. 553/1991 Sb., o obecní policii
 • Rozsah zpracování osobních údajů: Obecní policie zpracovává pouze osobní údaje, jejichž zpracování je nezbytné ve vztahu k danému účelu zpracování, tedy zejména k zajištění veřejného pořádku prostřednictvím plnění výše popsaných úkolů obecní policie.
 • Kategorie subjektů osobních údajů: osoba, která je v rámci činnosti obecní policie při zajišťování veřejného pořádku ztotožňována, vůči které obecné policie zasahuje nebo jiným způsobem přichází do kontaktu s jejími osobními údaji.
 • Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo a bydliště ztotožňované osoby
 • Kategorie příjemců údajů: orgány obce, Policie ČR a další orgány veřejné moci, je-li to nutné k plnění jejich úkolů.
 • Doba uchování: 1 rok - dle § 11a odst. 6, zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii. V případě použití záznamu pro účely oprávněných orgánů (Policie ČR, správní orgány apod.) je skartační lhůta závislá na navazujícím řízení.

Poskytování služby  SENIOR EXPRES

 • Účel zpracování: ověření splnění podmínek pro poskytnutí  služby „SENIOR EXPRES“
 • Rozsah zpracování OÚ: údaje o žadateli - jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, telefonní číslo, držení průkazu ZTP a ZTP/P
 • Subjekt údajů: objednatel služby SENIOR EXPRESS
 • Příjemce osobních údajů: Městský úřad a třetí subjekty, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných OÚ
 • Právní základ: čl. 6 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
 • Doba zpracování: osobní údaje se zpracovávají po dobu nezbytně nutnou, která je stanovena příslušnými zákony a nařízeními a spisovým a skartačním řádem správce. Osobní údaje v evidenci provedených jízd jsou vymazány do 14 dnů po provedení jízdy, osobní údaje v databázi objednatelů jsou vymazány do 6 měsíců od objednání poslední jízdy

Zpracování osobních údajů pro účely oceňování životních jubileí občanů nebo vítání občánků

Tato informace slouží k zajištění plné a transparentní informovanosti občanů jako subjektů údajů o zpracování osobních údajů fyzických osob, zejména občanů, jejichž osobní údaje město Rakovník jakožto správce osobních údajů zpracovává, pro účely oceňování životních jubileí svých občanů a vítání občánků.

 • Rozsah zpracování osobních údajů: 

  Jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého bydliště jubilantů a novorozenců a jejich rodičů či zákonných zástupců  je obec oprávněna zpracovávat interně jako informace získané z informačních systémů veřejné správy.

 • Účely zpracování:

  Účelem zpracování osobních údajů je zpracování podkladů pro  blahopřání a následné předání blahopřání k významné životní události, případně pozvání na jeho slavnostní předání.

 • Právní základ pro zpracování údajů:

  Oprávněný zájem správce údajů na ocenění životního jubilea občanů obce nebo blahopřání k narození dítěte, podložené ustanovením § 36a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)  Pro případnou publikaci fotografií fyzických osob jako subjektů údajů je právním základem oprávněný zájem obce v kombinaci se specifickou právní úpravou zveřejňování podoby fyzické osoby obsaženou v ustanoveních § 84 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.  

   

 • Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů (včetně zpracovatelů):

  Adresáti: jubilant, rodiče nebo zákonný zástupce nově narozeného dítěte. V případě publikace fotografického materiálu jím může byt externí redakce obecního periodika, externí správce webových stránek, případně široká veřejnost.

 • Doba uložení osobních údajů:

  Správce zpracovává osobní údaje získané z informačních systémů veřejné správy po dobu potřebnou k přípravě publikace blahopřání. Publikace informací v obecním periodiku je realizována vydáním tištěného vyhotovení periodika a není časově omezena.

 • Publikace Vašich osobních údajů:

  Poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné, nepodléhá však Vašemu výslovnému souhlasu se zpracováním osobních údajů. Proti publikaci Vašich osobních údajů je však možné podat námitku, resp. vyjádřit Vaši vůli na tom, aby Vaše osobní údaje nebyly publikovány. V tom případě je nutné kontaktovat pověřence obce pro ochranu osobních údajů.

  Pokud jde o publikaci osobních údajů v souvislosti s významnou životní událostí nebo narození dítěte, je bez souhlasu dotčených osob publikována pouze uvedením jména a příjmení bez jakýchkoliv dalších údajů.

 • Ke zveřejňování dalších údajů, např. věku, data narození, části obce, je nutné, aby obec disponovala souhlasem se zpracováním osobních údajů subjektu údajů či zákonného zástupce.

   

 • Dále máte následující práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů:
 • právo na přístup k osobním údajům, které ve Vašem případě zpracováváme, včetně práva na jejich kopii
 • právo na opravu Vašich osobních údajů v případě, že by byly v kterémkoli směru nesprávné, či nepřesné;
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, neb zpracování je prováděno z důvodu oprávněného zájmu správce nebo třetích osob,
 • právo na omezení zpracování, a to v následujících případech:
 • jestliže popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
 • zpracování je protiprávní, ale namísto výmazu osobních údajů žádáte o omezení jejich použití;
 • že obec jakožto správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • jestliže jste již vznesl námitku proti zpracování, a to v případě zpracování v oprávněném zájmu obce či třetích osob, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody obce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.
 • kromě výše uvedeného máte též právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení