Město Rakovník
MěstoRakovník

Páteřní cyklostezka

logo

 

Cyklostezka dokončena - městem můžeme nyní podél potoka projet bezpečně

V listopadu 2017 byla otevřena cyklostezka podél Rakovnického potoka. Byly dokončeny povrchy pro provoz pěších i cyklistů, cesta podél potoka byla v nejužších místech rozšířena. To nejdůležitější, bezpečné mimoúrovňové křížení s frekventovanými krajskými komunikace II/229 a III/22912, již slouží všem, kteří si chtějí vychutnat procházku nebo projížďku podél krásné lipové aleje. Cyklostezka je součástí cyklotrasy Greenline Berounka – Střela a mezinárodní, 4000 km dlouhé cyklotrasy Eurovelo 4 Roscoff – Kyjev. Hlavním přínosem nové páteřní cyklostezky pro občany města, ale i pro ostatní uživatele je bezpečný průjezd městem.

 

Stavba zahájena

Projekt páteřní cyklostezky dospěl do své realizační fáze. Bedlivě sledujeme postup prací v ochranném pásmu památného stromořadí. První nadšenci by se měli bezpečně projet podél Rakovnického potoka již v listopadu tohoto roku.

Ing. arch. Jana Jirátková, aktualizováno 15. 7. 2017


Městu Rakovník se podařilo získat na projekt „Páteřní cyklostezka městem Rakovník“ finanční podporu z EU.

Město Rakovník podalo v dubnu 2016 žádost o dotaci na projekt „Páteřní cyklostezka městem Rakovník“. I přes velký zájem ze strany žadatelů se městu dotaci podařilo získat a realizaci projektu tak již nic nestojí v cestě. Nová cyklostezka bude měřit 1831 metrů a povede po nábřeží Rakovnického potoka, v úseku od sportovního areálu SK Rakovník k silničnímu mostu v ul. Fr. Diepolta (u plynárny). Největším přínosem projektu je zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů vybudováním dvou podjezdů pod stávajícími mosty, které řeší kolizní místa na křížení s krajskými silnicemi III/22912 (ul. Ottova) a II/229 (ul. Nádražní). Toto opatření zároveň přispěje ke zvýšení plynulosti automobilové dopravy. Podél trasy plánované cyklostezky bude také zrekonstruováno příp. doplněno veřejné osvětlení, čímž bude zajištěna větší přehlednost a bezpečnost pohybu chodců a cyklistů ve večerních a nočních hodinách. Součástí projektu je také doplnění městského mobiliáře o nové lavičky, odpadkové koše, informační tabule a stojany na kola. Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti dopravy, rozvoj městské mobility, zlepšení přístupu k vybraným lokalitám a vytvořit podmínky a dostatečnou infrastrukturu pro ekologickou formu dopravy ve městě. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu ve výši maximálně 8,1 mil. Kč a předpokládané náklady činí 8,9 mil. Kč.

Bc. František Štiller, aktualizováno 25. 1. 2017


Žádost o dotaci podána

Projekt páteřní cyklostezky byl doveden do fáze, kdy je připraven k realizaci. Uspíšit by ji mohla dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, kam byla také žádost podána. Pokud projekt uspěje, realizace bude na dosah.

Ing. arch. Jana Jirátková, aktualizováno 10. 8. 2016


Projekt páteřní cyklostezky Rakovník

Město Rakovník chce zvýšit bezpečnost cyklistů, kteří městem projíždí. Rakovník protíná trasa cyklistické Greenway Berounka – Střela, která vede podél Rakovnického potoka, a v cyklistické sezóně je zde velký pohyb milovníků kol. Trasa greenway procházející městem však protíná dvě frekventované komunikace – Nádražní a Ottovu ulici – a dochází zde ke kolizním situacím. Z tohoto důvodu připravilo studii a projekt zajišťující bezpečnější pohyb po této cyklostezce. V současné době (listopad 2014) probíhá územní řízení, na které naváže řízení o stavebním povolení.

Níže si můžete přečíst podrobnosti o chystaném projektu.

Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění
V listopadu 2013 byla zpracována studie řešící úpravu trasy stávající páteřní cyklostezky, která vede po nábřeží Rakovnického potoka, v úseku od sportovního areálu SK Rakovník k silničnímu mostu v ul. Fr. Diepolta. Městská cyklostezka je součástí cyklotrasy č. 351 Greenway Berounka – Střela, vyznačené svislými dopravními značkami. Celková délka předmětného úseku je 1,9 km.
V převážné délce trasy bude prováděna pouze oprava stávajícího krytu z kameniva. Součástí upravené trasy cyklostezky jsou i dva podjezdy pod stávajícími mosty a navazující úsek podél parkoviště v ul.Trávnické. Tyto dva úseky řeší kolizní místo na křížení s krajskými silnicemi III/22912 (ul.Ottova) a II/229 (ul.Nádražní). Nová trasa bude vedena mimo stávající cyklostezku a chodníky v korytě Rakovnického potoka.
 

Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití
Stavba obou podjezdů se nachází v celé délce v korytě Rakovnického potoka, v záplavovém území. Trasa je vedena v místě stávajícího svahu s travním krytem. Pod mostem v ul.Ottově jsou v místě nové cyklostezky zbytky betonu. Pod mostem v ul.Nádražní je plocha z vegetační dlažby, která byla při povodních narušena. Na podjezd v ul.Nádražní navazuje nový úsek cyklostezky, v trase stávajícího úzkého chodníku. V 1.části lemuje cyklostezku na levé straně stávající komunikace a ve 2. části svahpodél stávajícího parkoviště.
Cyklostezka je vedena v intravilánu města Rakovníka.

Řešení
Pod mostem na silnici III/22912 (ul. Ottova) bude proveden podjezd v délce 89 m. Cyklostezka bude napojena na stávající živičný úsek, který bude ponechán bez úprav. Dále bude provedeno napojení na stávající chodník (pěšinu), který bude v rámci navazujícího úseku mírně rozšířen a opatřen krytem z kameniva. Vozovka cyklostezky bude vybudována v šířce 2,5 m s rozšířením v místě napojení. Pravá hrana cyklostezky je vedena rovnoběžně s krajem koryta potoka ve vzdálenosti cca 5 m. Pod mostem bude cyklostezka vedena za mostním pilířem.

Pod mostem na silnici II/229 (ul. Nádražní) bude proveden podjezd v délce 109 m. Bude provedeno napojení na stávající chodník (pěšinu), který bude v rámci navazujícího úseku opatřen krytem z kameniva. Dále bude cyklostezka pokračovat v trase stávajícího živičného chodníku. Vozovka šířky 2,5 m bude vybudována ve vzdálenosti 3,5 - 4 m od hrany koryta potoka. Od KÚ bude cyklostezka pokračovat v trase stávajícího chodníku směrem k objektu sauny. V tomto úseku bude zachována pravá hrana stávajícího chodníku a vozovka bude rozšířena směrem vlevo na úkor stávající komunikace a svahu podél parkoviště. Aby byl minimalizován zásah do stávajícího parkoviště budou v patě svahu osazeny palisády výšky 1 m. Konec úpravy je u objektu sauny, kde bude cyklostezka pokračovat směrem do Čermákových sadů a bude provedena s krytem z kameniva.

Situaci širších vztahu ke stažení zde, celková situace ke stažení zde, situace v ul. Ottova ke stažení zde, situace v ul. Nádražní ke stažení zde.

 

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení