Město Rakovník
MěstoRakovník

Oznamování porušení práva Unie - Whistleblowing

Informace k provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937
ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie

1. Úvod

V roce 2019 byla na úrovni Evropské unie přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“). Lhůta pro transpozici Směrnice do národní legislativy členských států byla stanovena do dne 17. 12. 2021. Vzhledem ke skutečnosti, že Česká republika ve stanovené lhůtě obsah Směrnice do svého právního řádu neimplementovala, stává se Směrnice ke dni 17. 12. 2021 pro Českou republiku přímo aplikovatelná.

2. Terminologie

Pro účely Směrnice se rozumí

 • „porušením“ jednání nebo opomenutí, jež je protiprávní a týká se aktů Unie a oblastí spadajících do věcné působnosti uvedené v článku 2; nebo maří předmět nebo účel pravidel stanovených v aktech Unie a oblastech spadajících do věcné působnosti uvedené v článku 2 Směrnice,
 • „informacemi o porušení“ informace, včetně důvodných podezření, o skutečných či možných porušeních, k nimž došlo nebo velmi pravděpodobně dojde v organizaci, ve které oznamující osoba pracuje nebo pracovala, či v jiné organizaci, s níž oznamující osoba je nebo byla v kontaktu na základě své pracovní činnosti, a o pokusech o utajení takových porušení,
 • „oznámením“ či „oznamováním“ ústní či písemné poskytnutí informací o porušení,
 • „interním oznámením“ ústní či písemné poskytnutí informací o porušení v rámci právního subjektu ve veřejném nebo soukromém sektoru,
 • „externím oznámením“ ústní nebo písemné poskytnutí informací o porušení příslušným orgánům,
 • „zveřejněním“ či „zveřejňováním“ zpřístupnění informací o porušení veřejnost,
 • „oznamující osobou“ nebo „oznamovatelem“ fyzická osoba, která oznámí či zveřejní informace o porušení, jež získala v souvislosti s činnostmi souvisejícími s prací,
 • „dotčenou osobou“ fyzická nebo právnická osoba, která je v oznámení či zveřejnění uvedena jako osoba, jíž se porušení přičítá nebo s níž je tato osoba spojována,
 • „povinným subjektem“ se rozumí
  • státní orgány, 
  • orgány územních samosprávných celků,  
  • další veřejné instituce (např. o Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, veřejné vysoké školy, ČEZ či Stanice technické kontroly apod.).
 • „odvetnými opatřeními“ jakékoli přímé či nepřímé jednání nebo opomenutí, k němuž dochází v pracovním kontextu, které je vyvolané interním či externím oznámením nebo zveřejněním a které oznamující osobě působí nebo může způsobit neoprávněnou újmu,
 • „následnými opatřeními“ jakákoli opatření přijatá příjemcem oznámení nebo jakýmkoli příslušným orgánem za účelem posouzení pravdivosti tvrzení uvedených v oznámení a případně k řešení oznámeného porušení, mimo jiné prostřednictvím opatření, jako je interní šetření, vyšetřování, stíhání, opatření k zpětnému získání finančních prostředků a ukončení řízení,
 • „zpětnou vazbou“ poskytnutí informací oznamujícím osobám o plánovaných či přijatých opatřeních a o důvodech těchto následných opatření,
 • „příslušným orgánem“ kterýkoli vnitrostátní orgán, který je určen přijímat oznámení v souladu s kapitolou III a poskytovat oznamujícím osobám zpětnou vazbu anebo který je určen k plnění povinností stanovených v této Směrnici, zejména co se týká následných opatření. Pro Českou republiku je tímto orgánem Ministerstvo spravedlnosti ČR.
 • (více čl. 5 Směrnice)

3. Povinnosti povinných subjektů

Město Rakovník (dále také „Povinný subjekt“) je dle čl. 9 Směrnice povinno zejména:

 • vytvořit vnitřní oznamovací systém (dále jen „VOS“) a nastavit postupy pro interní oznamování porušení práva unie a pro přijímání následných opatření. Tímto kanálem pak lze oznamovat povinnému subjektu porušení spadající do oblasti působnosti aktů Unie uvedených v příloze, která se týkají těchto oblastí:
  • zadávání veřejných zakázek,
  • finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu;
  • bezpečnost a soulad výrobků s předpisy,
  • bezpečnost dopravy,
  • ochrana životního prostředí,
  • radiační ochrana a jaderná bezpečnost,
  • bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat,
  • veřejné zdraví,
  • ochrana spotřebitele,
  • ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů,
  • porušení ohrožující finanční zájmy Unie podle článku 325 Smlouvy o fungování EU a blíže upřesněná v příslušných opatřeních Unie,
  • porušení týkající se vnitřního trhu podle čl. 26 odst. 2 Smlouvy o fungování EU, včetně porušení unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory, jakož i porušení týkající se vnitřního trhu v souvislosti s jednáními, která porušují pravidla týkající se daně z příjmů právnických osob, nebo s mechanismy, jejichž účelem je získání daňové výhody, která maří předmět nebo účel příslušného práva v oblasti daně z příjmů právnických osob,
 • stanovit příslušnou osobu, která přijímá a zkoumá oznámení a případně navrhuje povinnému subjektu opatření k nápravě zjištěného protiprávního stavu. Povinný subjekt ani nikdo jiný nesmí zasahovat do řádného výkonu činnosti příslušné osoby a nesmí ohrožovat ani její nestrannost.

Příslušnou osobou pro město Rakovník byl stanoven Mgr. Vladimír Pidrman, na adrese Husovo náměstí 27, 269 01 Rakovník, telefonní kontakt 313 259 140, 602 329 799, e-mailová adresa  whistleblowing@murako.cz,

 • zajistit, aby se s podanými oznámeními mohla seznamovat pouze příslušná osoba a aby byla zajištěna ochrana totožnosti oznamovatele a dalších osob a informací uvedených v oznámení (zachovávání důvěrnosti).

4. Příjem oznámení

Přijetí oznámení od oznamovatele protiprávního jednání je v rámci VOS svěřeno výlučně příslušné osobě. Povinný subjekt garantuje zajištění stavu, aby oznamovatel mohl oznámení podat tak, aby se s jeho obsahem mohla seznámit pouze příslušná osoba), a to:

 • písemně – elektronicky nebo v listinné podobě,
 • ústně – osobně (v přiměřené lhůtě) nebo telefonicky.

Vnitřní oznamovací systém města Rakovník je zřízen

 • pro písemné analogové oznámení na podatelně Městského úřadu Rakovník na adrese Husovo náměstí 27, 269 018 Rakovník. Obálku s oznámením vždy označte „DŮVĚRNÉ WHISTLEBLOWING“. Pro písemné oznámení lze použít formulář uvedený v příloze této informace,
 • pro elektronické oznámení na adrese whistleblowing@murako.cz. Do předmětu e-mailu vždy uvádějte „DŮVĚRNÉ WHISTLEBLOWING“. Pro oznámení můžete využít formulář uvedený v příloze této informace,
 • pro ústní oznámení na tel. čísle 313 259 140, 602 329 799 (z hovoru bude učiněn písemný záznam) nebo osobně po předchozí domluvě na adrese Městského úřadu Rakovník, Husovo náměstí 27, 269 018 Rakovník (bude pořízen písemný záznam do protokolu).

Příslušná osoba řádné posoudí důvodnost oznámení a jeho pravdivosti, případně požádá o součinnost ostatní útvary povinného subjektu. Na základě provedeného šetření pak posoudí obsah oznámení a rozhodne o dalším postupu ve věci.

Příslušná osoba má povinnost vyrozumět oznamovatele do 7 dnů o přijetí oznámení a do 3 měsíců o způsobu jeho vyřízení.

Doba uchovávání oznámení včetně obdržených dokumentů je 5 let (skartační znak S/5)

5. Externí oznamovací systém (EOS)

Provoz externího oznamovacího  systému rámci České republiky zajišťuje Ministerstvo spravedlnosti ČR.

6. Uveřejnění

Uveřejnění by mělo být oznamovatelem využíváno pouze ve výjimečných případech, kdy není možné dosáhnout účelu oznámení využitím standardních kanálů (VOS, EOS).  Může jednat například o situaci, kdy

 • v návaznosti na podané oznámení nebylo ve stanovených lhůtách přijato vhodné opatření (případy, kdy přijetí oznámení bylo odepřeno nebo oznámení nebylo posouzeno z hlediska své důvodnosti a pravdivosti, popř. o případy, kdy povinný subjekt návazně na podané oznámení nepřijal žádné vhodné opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu),
 • nečinností oznamovatele by mohlo dojít k ohrožení významného veřejného zájmu, např. z důvodu nebezpečí z prodlení (např. oblast ochrany jaderné bezpečnosti, veřejného zdraví či životního prostředí, riziko vzniku nenapravitelné újmy, případy které nebude možné odčinit uvedením do předešlého stavu),
 • není možné bez podstoupení zvýšeného rizika (například zničení důkazů, maření řádného posouzení oznámení či postihu oznamovatele) podat oznámení u Ministerstva spravedlnosti (existuje zde riziko odvetných opatření nebo je malá vyhlídka účinného řešení porušení vzhledem ke zvláštním okolnostem daného případu, například takovým, že důkazy mohou být zatajeny či zničeny nebo že příslušný orgán může být spolčen s pachatelem porušení či se může na porušení podílet).

Naplnění podmínek pro uveřejnění oznámení pak záleží na subjektivním posouzení oznamovatele. Vyjde-li později najevo, že podmínky v daném případě naplněny nebyly, bude oznamovatel za své jednání odpovědný podle příslušných právních předpisů.

Uveřejnění představuje plnohodnotnou formu oznámení a přiměřeně se na něj tedy použijí všechna ustanovení týkající se oznámení. Uveřejněním se rozumí jakékoliv zpřístupnění informací uvedených v oznámení veřejnosti, tzn. například prostřednictvím sociální sítě, příspěvku v médiích či na internetových stránkách.

7. Ochrana oznamovatelů a dalších osob

Za podmínek uvedených ve Směrnici zajistí město Rakovník, aby totožnost oznamující osoby nebyla sdělena bez jejího výslovného souhlasu nikomu kromě oprávněných pracovníků příslušných k přijímání oznámení nebo následných opatření. Totéž se vztahuje i na jakékoli další informace, z nichž by mohla být přímo či nepřímo vyvozena totožnost oznamující osoby.

Výjimky z této zásady jsou uvedeny v čl. 16 odst. 2. a 3. Směrnice.

Oznamovatelé mají nárok na ochranu podle Směrnice pokud:

 • mají oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení byly v době oznámení pravdivé (tzn. oznamovatel nesmí učinit oznámení vědomě nepravdivé) a že tyto informace spadaly do oblasti působnosti Směrnice; a
 • podali v souladu se Směrnicí oznámení buď prostřednictvím VOS, EOS, nebo učinili uveřejnění, případně oznámení podali přímo jiným příslušným orgánům veřejné moci.

Oznamovatelé oznamující či uveřejňující informace v souladu se Směrnicí nenesou za podané oznámení žádnou odpovědnost (mimo informací vyloučených z oznamování). To samé platí o získávání informací a přístup k nim, ledaže by takové jednání zakládalo trestný čin.

Za hlavní ochranné opatření lze považovat zákaz uplatnění odvetného opatření vůči oznamovateli a dalším fyzickým i právnickým osobám (např. kolegům, pomocníkům oznamovatele, osobám oznamovateli blízkým, právnickým osobám, jejichž společníkem je oznamovatel atd.). Tento zákaz dopadá předně na zaměstnavatele, ale také na další osoby pohybující se v pracovním prostředí. V případě porušení tohoto zákazu se oznamovatel bude moci vůči původci odvetného opatření domáhat přinejmenším náhrady škody. Uvažovat lze také o náhradě nemajetkové újmy.

V případě podání vědomě nepravdivého oznámení se nejedná o oznámení v režimu Směrnice a oznamovatel se tak vystavuje možným právním důsledkům, které pro něho vyplývají v případě nepravdivých údajů uvedených oznámení.

8. Důvěrnost

Město Rakovník nezveřejní identitu oznamovatele, pokud:

 • oznamovatel se zveřejněním nesouhlasí nebo
 • není zveřejnění vyžadováno platnými zákony.

Neoprávněné vyzrazení informací souvisejících s vyšetřováním, hlášením nebo identitou oznamovatele či jedince, který je předmětem vyšetřování, nebude tolerováno a povede k disciplinárnímu řízení, jehož následkem může být personální postih. Podle okolností může takové jednání vyvolat i jiné kroky včetně občanskoprávní či trestněprávní žaloby.

9. Střet zájmů

Pokud bude v oznámení označena osoba, která bude v zaměstnaneckém či obdobném poměru vůči povinnému subjektu, nebude tomuto jedinci povoleno podílet se na vyhodnocování oznámení a stanovování případných kroků, které je nutné v souvislosti s oznámením podniknout. 

10. Prohlášení o ochraně osobních údajů v souvislosti s whistleblowingem

 • Zpracování osobních údajů

Zpracovávány budou pouze osobní údaje nezbytně nutné pro zpracování a ověření pravdivosti hlášení, a to výhradně za účelem souladu s postupem stanoveným Směrnicí.

Město Rakovník tímto prohlašuje, že veškeré osobní údaje oznamujících osob a všech ostatních zapojených osob, včetně jakýchkoli zvláštních kategorií osobních údajů („citlivé osobní údaje“), které jsou získány při zpracovávání hlášení oznamovatelů, budou zpracovávány plně v souladu s ustanoveními všech platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů a s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Osobní údaje osob označených v oznámení jsou zpracovávány výhradě městem Rakovník.

V souvislosti s dotazy a připomínkami ke zpracování osobních údajů osoby podávající oznámení porušení a osob označených v oznámení porušení můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů Mgr. Vladimír Pidrmana Mgr. Vladimír Pidrman prostřednictvím e-mailové adresy  poverenec@murako.cz, případně na tel. čísle 313 259 140 nebo osobně na adrese Husovo náměstí 27, 269 01 Rakovník. Více ZDE.

 • Zákonnost zpracování osobních údajů

Podle čl. 6 odst. 1 písm. c) a e) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937  ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

Nařízení ke stažení ZDE.

 • Typy dat, které zpracováváme

         Když podáte oznámení o porušení, zpracováváme:

 1. základní informace o identitě, v případě, že nám tyto údaje poskytnete (např. vaše jméno, příjmení, společnost, pracovní pozici, adresu a telefonní číslo),
 2. základní informace o identitě osob uvedených v oznámení, v případě, že nám tyto údaje poskytnete,
 3. a jakékoli další osobní údaje, které se nám rozhodnete poskytnout.

U osob, které jsou předmětem vyšetřování možných Pochybení, zpracováváme:

 1. základní informace o jejich identitě (např. jméno, příjmení společnost, pracovní pozici, adresu a telefonní číslo),
 2. všechny další informace nezbytné pro zpracování stížnosti a pro prošetření příslušných obvinění.
 • Účel a právní základ pro zpracovávání osobních údajů
  • Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vyřešení stížností oznamovatele a prošetření příslušných obvinění,
  • Zpracování osobních údajů je nezbytné pro ochranu našeho oprávněného zájmu zachovat kredit města Rakovníka a zároveň řádně vyřešit podnět oznamovatelů.
  • Osobní údaje můžeme také zpracovávat za účelem vyhovění právním závazkům nebo odůvodněné žádosti ze strany orgánů činných v trestním řízení, justičních orgánů, vládních orgánů či subjektů včetně oprávněných orgánů pro ochranu osobních údajů.
  • Zpracování obdržených osobních údajů je nezbytné, abychom dodrželi své právní povinnosti.
 • Předávání osobních údajů

Obdržené osobní údaje může město Rakovník předat orgánům činným v trestním řízení jako podnět nebo důkaz, pokud existují důvodná podezření, že bylo ze strany oznamovatele v souvislosti s oznámením spácháno protiprávní jednání nebo zločin.

Modelové situace

Formulář pro učinění oznámení

 

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení