Město Rakovník
MěstoRakovník

Územně analytické podklady

pro správní území obce s rozšířenou působností (ORP) města Rakovník

logo IOP

K 1. lednu 2007 vstoupil v platnost nový stavební zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, který v sobě zahrnuje mimo jiné i nový nástroj územního plánování v podobě územně analytických podkladů (dále jen ÚAP).

ÚAP v sobě obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území. Nově zpracované ÚAP nahradí z velké části průzkumy a rozbory pořizované do 31. 12. 2006, nyní již zcela nedostačují, a budou sloužit zejména pro pořizování regulačních plánů, územních plánů a zásad územního rozvoje, pro poskytování územně plánovacích informací, pro vyhodnocování vlivů na udržitelný rozvoj, pro vyhodnocování vlivů záměrů na životní prostředí, pro rozhodování stavebních úřadů v územích, pro která nebyl vydán územní plán, pro posouzení vlivů záměrů na veřejnou infrastrukturu a pro uzavření plánovací a veřejnoprávní smlouvy.

Pracovníci oddělení investic MěÚ Rakovník bedlivě monitorovali informace týkající se ÚAP a hned po zveřejnění výzvy Ministerstvem pro místní rozvoj ČR o poskytnutí podpory v rámci Integrovaného operačního programu začali realizovat přípravné práce vedoucí k podání žádosti. Konkrétní kontinuální výzva se týkala oblasti 5.3 Modernizace a rozvoje systémů tvorby územních politik se zaměřením výzvy 5.3a) na Podporu při zavádění územně analytických podkladů obcí (na úrovni obcí s rozšířenou působností – dále jen „ORP“) a krajů.

V polovině července 2008 byla žádost o poskytnutí dotace na Projekt Územně analytické podklady ORP Rakovník včetně uzavřené smlouvy o dílo s externím odborným dodavatelem odevzdána na Centrum pro regionální rozvoj ČR. Poté prošla žádost bez problémů všemi potřebnými kontrolami a 11. září 2008 došlo ke schválení poskytnutí finanční dotace. Městu Rakovník se tak podařilo získat částku 1,1 miliónu korun, která představuje maximální přípustnou výši celkových způsobilých výdajů na pořízení ÚAP pro ORP Rakovník.

Územně analytické podklady ORP Rakovník byly pořízeny za finanční spoluúčasti Evropské Unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj k 31. 12. 2008. Následná úplná aktualizace ÚAP byla provedena k 22. 12. 2010.

Odkaz na mapový server:

Více informací k výše uvedenému projektu Vám poskytne:

Ing. František Staněk, vedoucí odboru výstavby a investic MěÚ Rakovník

 

Související internetové stránky:

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení