Město Rakovník
MěstoRakovník

Sídliště U Křížku

Studie připravena

V sídlišti U Křížku je navrženu obnova městského mobiliáře, základní doplnění a úpravy vzrostlé zeleně, drobná architektura a obnova a doplnění pěších tras s přístupy.

Návrh počítá s komplexními úpravami, které zlepší veřejný prostor v okolí panelových domů. Zadání vyžadovalo úpravy, které by dodaly parteru osobní charakter. Ing. arch. Zuska se do sídliště opakovaně vracel v různých denních dobách, aby sledoval, jaká místa vyhledávají obyvatelé k posezení, zastavení a kudy vedou jejich cesty. Sídliště doplnil o drobnou architekturu, která dodá místu svůj osobitý charakter. Kameny, které jsou dnes rozmístěny bez hlubšího smyslu, budou rozestavěny do energetického kruhu, kde každý kámen dostane svoje místo vzhledem ke svému tvaru a objemu. Cesty budou doplněny tak, aby následovaly dnešní používané trasy. Jejich provedení vychází z účelu, pro který se budou používat. Do klidové zóny u Luženské ul. povede vstupní treláž s popínavou zelení. Východně od hřiště je navržen dřevěný prvek. Jedná se o kmen stromu, který bude rozříznut a vytvarován tak, aby vznikly průhledy ve tvaru křížů, uvnitř s černým povrchem, v noci nasvětlené.

Důležitou součástí úprav je návrh úprav zeleně. Byl proveden dendrologický průzkum, který popisuje stromy, které je nutno v pokácet nebo ošetřit prořezem. Kácené stromy jsou vyznačeny ve výkrese. Nově navržené stromy a keře doplňují celkový charakter sídliště.

Odhad nákladů na všechny navrhované úpravy je 2,3 mil. Kč a jejich realizace je závislá na volných prostředcích města.

Na návrh úprav můžete pohlédnout zde.

Ing. arch. Jana Jirátková, vloženo 21. 11. 2019


Ankety vyhodnoceny

Děkujeme vám za všechny zaslané příspěvky, které nám pomohly při přípravě dalších úprav. Vaše postřehy a připomínky jsou vodítkem pro návrh dalších změn. V současné době probíhá zpracování studie úprav, které by mělo navazovat na probíhající rekonstrukci ulic U Křížku, Vinohradská, Zd. Štěpánka a bezejmenná, které jsou plně v kompetenci odboru správy majetku. Z vašich dotazníků vyplynulo, že jednoznačná shoda panuje v tom, že v sídlišti chybí odpadkové koše. Souhlasně jste se vyjádřili také k realizaci opatření, která jsou v souladu s moderními postupy úprav pro zadržování vody v intravilánu města. Jednoznačně byste uvítali úpravu zeleně a její údržbu. Z nové výsadby vychází požadavek na dosázení stromů i keřů, může být osázeno jak listnatými, tak jehličnatými stromy. V otázce parkovacích míst mírně převažuje názor, že parkovací místa nechybí. Ze zásadních požadavků nám vyplývá, že nejaktuálnějším problémem je rekonstrukce chodníků v samotném sídlišti.

Studie, která přinese nový pohled na estetiku i funkčnost všech aspektů vašeho sídliště, bude hotova v říjnu 2019. Zpracovává ji pro nás Ing. arch. Karel Zuska, který má s návrhy úprav v sídlištích bohaté zkušenosti. Na základě jeho návrhu jsme již realizovali několik sídlišť, která jsou vděčným cílem obyvatelů všech věkových kategorií. Jakmile bude odevzdaná studie k dispozici, předložíme ji k vašemu vyjádření.

J. Jirátková, aktualizováno 2. 9. 2019


Přání, podněty, nápady vítány

Vážení předsedové výboru, vážení majitelé bytů v sídlišti U Křížku,

Město Rakovník se dlouhodobě zabývá revitalizací sídlišť a postupnými kroky přispívá ke zlepšování prostředí v jejich okolí. Také sídliště nazývané U Křížku bychom rádi zařadili do projektů připravovaných k realizaci v nejbližších letech. Abychom mohli co nejlépe připravit projekt na samotnou realizaci, budeme rádi, pokud věnujete pozornost našim otázkám připraveným v dotazníku. Tak budeme moci reagovat na Vaše přání a vyhovět tak požadavkům, které jsou pro Vás nejzásadnější.

Obracíme se na Vás prostřednictvím předsedů výboru společenství vlastníků, které tímto prosíme o rozšíření dotazníků mezi samotné vlastníky, ať už například předložením při společných jednáních, nebo informací, kde jsou dotazníky ke stažení. Zároveň můžete dotazník získat přímo z této stránky.

Byli bychom rádi, kdybyste se vyjádřili k navrhovaným úpravám buď za celé společenství nebo, v ideálním případě, zasláním dotazníku za každého majitele. Tak bude moci rada města rozhodnout o další přípravě projektu na zlepšení okolí Vašich domů.

Dotazník ke stažení naleznete zde.

Dotazník a vyjádření můžete odevzdat na podatelně MěÚ Rakovník nebo odeslat na adresu jjiratkova@murako.cz do 11. 11. 2018.

Ing. arch. Jana Jirátková, vedoucí odd. rozvoje města a investic, vloženo 3. 9. 2018


Dotazník byl rozšířen o sedmou otázku, která se týká hospodaření s dešťovými vodami. Při novém stažení na výše uvedeném odkazu již bude v souboru obsažena. Tato otázka je doplňková, není nutné kvůli ní odevzdávat nový dotazník v případě, že jste již odpovědi odeslali.

J. Jirátková, aktualizováno 14. 9. 2018

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení