Město Rakovník
MěstoRakovník

Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
město Rakovník

Město Rakovníkj e v souladu s Ústavou ČR a zákonem č. 128/2000 Sb.,o obcích, územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek , který je vymezen hranicí území města .
Město je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
Město pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech .
Město Rakovník vykonává ve svém území státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů a dále návrhy opatření popřípadě rozhodnutími krajského úřadu, učiněnými podle zvláštního zákona v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti.

Husovo náměstí 27
26901 Rakovník
Telefon: +420 313 259 111
Fax: +420 313 517 302
E-mail: posta@murako.cz
WWW: www.mesto-rakovnik.cz
ID Datové schránky: qb9bqrd
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Husovo náměstí 27
  26901 Rakovník
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Husovo náměstí 27
  26901 Rakovník
 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí8:00 – 17:00
  středa8:00 – 17:00
  pátek8:00 – 12:00
 • 4.4 Telefonní čísla

 • 4.5 Adresa internetové stránky

 • 4.6 Adresa podatelny

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

 • 4.8 Datová schránka

  ID Datové schránky: qb9bqrd
Základní bankovní účet(poplatky): 51005100/0300 (Československá obchodní banka, a.s.)
Ostatní platby: 50045004/0300 (Československá obchodní banka, a.s.)
00244309
DIČ: CZ00244309

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají:

 • ústně – Městský úřad Rakovník, Husovo náměstí 27, 269 18  Rakovník
 • písemně – Městský úřad Rakovník, Husovo náměstí 27, 269 18  Rakovník
 • e-mailem: posta@murako.cz
 • elektronickým podáním: posta@murako.cz
 • telefonicky na tel. čísle: +420 313 259 111

úřední hodiny

pondělí 8:00 - 17:00
středa 8:00 - 17:00
pátek 8:00 - 12:00

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci (§ 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace (§ 14 odst. 3, písm. a) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu (§ 14 odst.3, písm. b) - 3 dny
 • Poskytnutí informace žadateli (§ 14 odst. 3, písm. c) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů (§ 14 odst. 5) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání (§ 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele (§ 14 odst. 3, písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro odvolání, jestliže povinný orgán ve lhůtě neposkytl informaci či nevydal rozhodnutí o nevyhovění (§ 15 odst. 4) - 15 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí a odmítnutí žádosti (§ 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2)-od 1.1.2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat

 • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy informaci neposkytne

 • je-li požadovaná informace označena za utajovanou skutečnost
 • jde-li informace vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby (národnost, rasový původ, náboženské zaměření, členství v politických stranách a hnutí, o její trestné činnosti, zdraví, majetkových poměrech atd.)
 • pokud je požadovaná informace označena za obchodní tajemství
 • jde-li o informace o probíhajícím trestním řízení
 • pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům toho, kdo je o informaci požádán

Jak se o informaci žádá

 • ústně, tj. osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení
 • písemně, není-li např. na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo není-li informace z pohledu žadatele dostatečná

Co musí písemná žádost obsahovat

 • musí z ní být zřejmé, komu je žádost určena, o jakou informaci se žádá a kdo ji činí
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, nebude vyřízena (žádost se odloží)

Jaký bude postup povinného orgánu

 • je-li žádost nesrozumitelná, vyzve žadatele o její upřesnění. Nebude-li upřesněna do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti
 • pokud informace nespadá do jeho působnosti, žádost odloží a toto sdělí žadateli do tří dnů - pokud žádost splňuje všechny náležitosti, poskytne požadovanou informaci nejpozději do 30 dnů ( od 1. 1. 2001 do 15 dnů)
 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
   (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
  • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
   (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
  • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
   (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
  • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
  • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
  • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
  • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • Platné obecně závazné vyhlášky
  • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zde
 • 11.2 Vydané právní předpisy

  Město Rakovník vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Náklady na pořízení kopií

   
  1.       Pořízení kopií, je-li informace poskytována formou fotokopie nebo výstupem z tiskárny (cena za 1 kus):
   
  černobílý formát A4         jednostranně/oboustranně                      3,- Kč/5,- Kč
  černobílý formát A3         jednostranně/oboustranně                     6,- Kč/10,- Kč
  černobílý formát A2         jednostranně                                                 20,- Kč
  černobílý formát A1         jednostranně                                                 32,- Kč
  černobílý formát A0         jednostranně                                                 45,- Kč
   
  barevný formát A4                      jednostranně/oboustranně        15,- Kč/30,- Kč
  barevný formát A3                      jednostranně/oboustranně        30,- Kč/60,- Kč
  barevný formát A2                      jednostranně                                     105,- Kč
  barevný formát A1                      jednostranně                                     210,- Kč
  barevný formát A0                      jednostranně                                     420,- Kč
   
  2.       Vyžaduje-li podání informace poskytnutí fotokopie nebo výstupu z tiskárny ve formě mapy, fotografie apod. zvyšuje se cena jednotlivých formátů na dvojnásobek.
  3.       Pořízení elektronických kopií skenováním (cena za 1 kus):
   
  formát A4                        3,- Kč
  formát A3                        6,- Kč
   
  4.       V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných městem Rakovníkem se výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.

  Náklady na opatření technických nosičů dat

                                          
  1.       Opatření technických nosičů dat, je-li informace poskytována na technickém nosiči dat (cena za 1 kus):
   
  CD disk                                        20,- Kč
  DVD disk                                     20,- Kč
  Ostatní nosiče                              dle jejich pořizovací ceny
   
  2.       Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.
   

  Náklady na odeslání informací žadateli

   
  1.       Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle aktuálního ceníku České pošty s. p.
  2.       V případě doručování informace doručovatelkou povinného subjektu bude účtována úhrada dle aktuálního ceníku České pošty s. p. 
  3.       Náklady na balné se stanovují paušální částkou ve výši 10,- Kč za každou odeslanou informaci.

  Ostatní náklady spojené s vyhledáváním informace

   
  1.       V případě použití telekomunikačních prostředků bude účtováno:
   
  telefon                                         dle platného tarifu operátora
  fax                                              dle platného tarifu operátora
  internet                                        40,- Kč/započatá hodina
  datová schránka                           dle platného tarifu poskytovatele služeb
   

  Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

   
  1.       Paušální sazba za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací 200,- Kč /započatá hodina.
 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

Výroční zpráva za rok 2023

Vyrocni_zprava_2023_UD.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 252,33 kB

Výroční zpráva za rok 2022

Vyrocni_zprava_2022_UD.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 417,18 kB

Výroční zpráva za rok 2021

Vyrocni_zprava_2021_UD.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 384,71 kB

Výroční zpráva za rok 2020

Vyrocni_zprava_2020_UD.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 336,67 kB

Výroční zpráva za rok 2019

SKM_C30820040907330.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 303,76 kB

Výroční zpráva za rok 2002

Výroční zpráva za rok 2002.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 20,5 kB

Výroční zpráva za rok 2003

Výroční zpráva za rok 2003.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 704,5 kB

Výroční zpráva za rok 2004

Výroční zpráva za rok 2004.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 374,9 kB

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 92,92 kB

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 46,99 kB

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 87,45 kB

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 134,8 kB

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 302,83 kB

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 274,3 kB

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 307,35 kB

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 331,78 kB

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 521,96 kB

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 366,04 kB

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 832,24 kB

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2016.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,58 MB

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,56 MB

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,83 MB

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení