Město Rakovník
MěstoRakovník

Ochrana přírody

Ochrana přírody

Příroda    Odbor životního prostředí na úseku ochrany přírody a krajiny zajišťuje pouze výkon přenesené působnosti (státní správy). Jedná se o velice konfliktní a náročnou agendu. Na tomto úseku jsou vydávány souhlasy ke stavbám a činnostem, které by mohly narušit krajinný ráz a to na území celé obce s rozšířenou působností. To znamená, že veškeré stavby (včetně oplocení) a činnosti, které mají být realizovány do volné, nezastavěné krajiny (i v návaznosti na stávající sídla) je třeba projednat s odborem životního prostředí. Přitom je třeba respektovat zpracované územně plánovací dokumentace (územní plány, urbanistické studie). Do těchto dokumentací je možné nahlédnout na příslušné obci. Z dokumentace je zcela zřejmé k jakému účelu jsou pozemky určeny. Odbor dále vymezuje lokální systém ekologické stability krajiny, vyjadřuje se k územně plánovacím dokumentacím a pozemkovým úpravám.
    Dále tento odbor vydává závazná stanoviska k zásahům do významných krajinných prvků ze zákona (do lesů, rybníků, jezer, rašelinišť, vodních toků, niv vodních toků, ) na území celé obce s rozšířenou působností a dále pak k registrovaným krajinným prvkům, ale to pouze na území pověřeného obecního úřadu Rakovník (poznámka: pověřené obecní úřady na Rakovnicku jsou- Rakovník, Nové Strašecí, Jesenice, Křivoklát). Vyhlašuje památné stromy a vydává výjimky k jejich ochranným pásmům, vydává souhlas ke zřizování a rušení účelových komunikací, stezek a pěšin (obojí také pouze na území pověřeného obecního úřadu Rakovník, na území CHKO Křivoklátsko tuto činnost vykonává Správa CHKO Křivoklátsko, Zbečno 5).
    Na celém území ORP může odbor vyhlásit přechodně chráněné plochy. Odbor životního prostředí nezajišťuje agendu zvláště chráněných území a zvláště chráněných druhů, nezajišťuje ani agendu CITES (kompetence krajských úřadů, MŽP a Správy CHKO) a státní správu ochrany přírody a krajiny na území CHKO Křivoklátsko. Na území obce s rozšířenou působností odbor zajišťuje v  určitém rozsahu obecnou ochranu druhů např. povoluje rozšiřování geograficky nepůvodních druhů dřevin (např. při zalesňování pozemků např. dubem červeným, modřínem opadavým). Dále vydává závazné stanovisko k zalesňování pozemků nad 0,5 ha.

    Odbor životního prostředí povoluje kácení dřevin rostoucích mimo les a ukládá náhradní výsadby, ale pouze na území města Rakovníka. Neřeší ořezávání dřevin, pokud nedojde k jejich poškození. V případě, že někdo požaduje kácet nebo ořezat stromy nebo keře na pozemcích ve vlastnictví města Rakovníka, musí se obrátit na odbor správy majetku Městského úřadu Rakovník, který spravuje majetek města včetně zeleně. V jiných obcích je třeba se obrátit na příslušné obecní úřady.

Materiály ke stažení:

Příroda Rakovnicka (pdf, 933 kB)

Příroda Rakovníka a jeho okolí (pdf, 886 kB)

Příroda Rakovníka a jeho okolí 2 (pdf, 3,22 MB)

Novostrašecko (pdf, 859 kB)

Zvláště chráněná území okresu Rakovník (pdf, 1 MB)

Přírodní park Džbán (pdf, 957 kB)

Přírodní park Jesenicko (pdf, 904 kB)

Zvláště chráněná území okresu Rakovník (pdf, 103 kB)

 

Památné stromy

Významné krajinné prvky Rakovnicka

Významné krajinné prvky Rakovnicka - tabulka k textu

Evropsky významné lokality (pdf, 79,3 kB)

Ptačí oblast - Křivoklátsko (pdf, 215 kB)

Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko (pdf, 103 kB)

Druhová ochrana (pdf, 385 kB)

Evidence živočichů a CITES (pdf, 36,2 kB)

Nález zraněného živočicha (pdf, 31,4 kB)

Geograficky nepůvodní druhy (pdf, 32,8 kB)

Zeleň Rakovníka (pdf, 69,8 kB)

Revitalizace vodních toků (pdf, 91,4 kB)

Důležité kontakty (pdf, 24,2 kB)

 

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení