Město Rakovník
MěstoRakovník

Senior expres

SENIOR EXPRES -  služba radnice pro občany města Rakovník


I. Komu je služba určena?

Vedení města Rakovník zřídilo službu SENIOR EXPRES pro občany starší  65ti let nebo držitele průkazů ZTP a ZTP/P s trvalým pobytem na území obce Rakovník, či umístěných do DPS nebo domova seniorů v obci, přičemž tuto skutečnost dobrovolně prokáže osobním dokladem při nástupu do vozidla řidiči.  Službu je možné využít v rámci celého města Rakovník („od cedule k ceduli“) na dopravu k lékaři, do nemocnice, na rehabilitace, na nákup, na úřad atd.

Řidič nedoprovází seniora k lékaři, nepomáhá s nákupem apod. V případech po operacích nebo ambulantních zákrocích musí mít senior svůj doprovod (příbuzný, pečovatelská služba). Řidič nepřebírá odpovědnost doprovodu seniora. Službou Senior expres se nepřepravují děti do 15ti let a vozíčkáři, kteří nejsou schopni vozík opustit, případně jejich vozík nelze bezpečně přepravit.
 

II. Kolik zaplatím při jízdě?

Cestující uhradí řidiči SENIOR EXPRES za každou jednu jízdu v jednom směru částku ve výši 20,- Kč. Povolená čekací doba řidiče v cíli cesty je maximálně 15 minut a v takovém případě může cestující využít dopravy zpět bez úhrady zpáteční jízdy. Pokud čekací doba délku 15 minut přesáhne, řidič na cestujícího nečeká a případná vyžádaná cesta zpět je zpoplatněna stejně, tj. částkou ve výši 20,- Kč. Cestujícího může doprovázet maximálně jedna osoba, na kterou se vztahují stejné platební podmínky jako na cestujícího. Pouze doprovod držitele průkazu ZTP a ZTP/P má jízdu zdarma.
 

III. Kdy mohu službu využít?

V pracovní dny od 7:00 do 15:30 hodin. Maximálně 6x za měsíc pro jednoho žadatele.
 

IV. Jaké informace si mám připravit před objednáním?

Počet přepravovaných osob / Jméno a příjmení přepravovaných osob / Datum narození přepravovaných osob / Adresu trvalého bydliště přepravovaných osob / Datum a přesný čas místa nástupu / Místo výstupu / Vlastní telefonní číslo.
 

V. Jak objednávat?

Jízdu je potřeba si objednat v pracovní dny od 8:00 do 12:00 hodin na telefonním čísle 727872451 nejpozději 1 den před plánovanou jízdou, nejdříve 1 týden dopředu.
 

VI. Uzavření smlouvy.

Smlouva o přepravě je uzavřena ústní formou na základě předchozí ústní objednávky a k tomuto okamžiku nabývá platnosti. Účinnosti smlouva nabývá vsednutím objednatele do vozidla určeného k přepravě pasažérů služby SENIOR EXPRES. Objednáním přepravy se objednatel zavazuje uhradit poskytovateli za službu odměnu podle bodu II. výše. Úhrada služby bude provedena po ukončení objednané jízdy. 
 

VII. Informace o zpracování osobních údajů získaných při objednání služby SENIOR EXPRES

 

 1. Správce osobních údajů (dále také „OÚ“):

  Město Rakovník, IČO: 00244309, se sídlem Husovo náměstí 27, 269 01  Rakovník;

  kontaktní údaje na pověřence na ochranu osobních údajů jsou uvedeny zde.

 2. Subjekt / zdroj OÚ:

  Žadatel o poskytnutí služby „SENIOR EXPRES“.

   

 3. Účel zpracování OÚ:

  Ověření splnění podmínek pro poskytnutí  služby „SENIOR EXPRES“.

   

 4. Rozsah zpracování OÚ:

  Údaje o žadateli - jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, telefonní číslo, držení průkazu ZTP a ZTP/P.
   

 5. Příjemce osobních údajů:

  Městský úřad a třetí subjekty, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných OÚ.

   

 6. Právní základ:

  čl. 6 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob.

   

 7. Zpracování:

  Zpracováváme OÚ manuálně i elektronicky. Ochrana OÚ je technicky a organizačně zabezpečena v souladu s GDPR.

   

 8. Doba zpracování:

  Osobní údaje se zpracovávají po dobu nezbytně nutnou, která je stanovena příslušnými zákony a nařízeními a spisovým a skartačním řádem správce. Osobní údaje v evidenci provedených jízd jsou vymazány do 14 dnů po provedení jízdy, osobní údaje v databázi objednatelů jsou vymazány do 6 měsíců od objednání poslední jízdy.

   

 9. Práva subjektů údajů:

  Subjekt údajů má právo na informace o zpracování OÚ, právo na přístup subjektu k OÚ, právo získat kopii zpracovávaných OÚ, právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku, právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí, právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení