Město Rakovník
MěstoRakovník

Odpady

Odpady

Skládka odpadů

Odpadové hospodářství je založeno na hierarchii odpadového hospodářství, podle níž je prioritou předcházení vzniku odpadu, a nelze-li vzniku odpadu předejít, pak v následujícím pořadí jeho příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití, včetně energetického využití, a není-li možné ani to, jeho odstranění. Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí, oddělení ekologie krajiny vede a zpracovává evidenci jím vydaných souhlasů a dalších rozhodnutí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen“ zákon o odpadech“). Dále kontroluje a zpracovává hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence původců odpadů, provozovatelů zařízení a obchodníků, kteří přísluší obci s rozšířenou působností podle místa vzniku odpadu v případě vzniku odpadu mimo provozovnu, podle místa zařízení určeného pro nakládání s odpady, podle místa nakládání s odpadem v případě mobilních zařízení k úpravě nebo využití odpadu a podle sídla provozovatele nebo obchodníka s odpady v případě mobilních zařízení ke sběru odpadu nebo obchodníků s odpady. Na požádání poskytuje informace žadatelům o zařízení určených pro nakládání s odpady, kterým je možné předat jimi vyprodukovaný odpad v souladu se zákonem o odpadech.

Dále kontroluje, jak jsou dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí ministerstva a jiných správních úřadů ve všech oblastech působnosti tohoto zákona, s výjimkou oblastí, v nichž je ke kontrole příslušný obecní úřad, a zda pověřené osoby dodržují stanovený způsob hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí, oddělení ekologie krajiny na katastrálním území města Rakovníka kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání využívají obecní systém pouze na základě písemné smlouvy s městem a v souladu s ní a zda nepodnikající fyzické osoby nakládají s komunálním odpadem v souladu s tímto zákonem, a mají zajištěno převzetí odpadu, který samy nezpracují v souladu s tímto zákonem, osobou oprávněnou k převzetí daného druhu a kategorie odpadu podle zákona o odpadech.

Odbor životního prostředí vydává z hlediska nakládání s odpady nebo vedlejšími produkty závazné stanovisko k terénním úpravám a k odstranění stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle zvláštního právního předpisu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Dále se vyjadřuje z hlediska nakládání s odpady ke změně dokončené stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona a ke zřízení zařízení určeného pro nakládání s odpady, k zavedení nebo rozšíření výroby oxidu titaničitého a vydává souhlas k provozu malých zařízení pro nakládání s biologicky rozložitelným odpadem. K vydání povolení k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů je příslušný krajský úřad, jde-li o zařízení určené pro nakládání s odpady, s výjimkou malého zařízení. V ostatních případech a malých zařízení je k vydání tohoto povolení příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností. Zařízení určené pro nakládání s odpady - skladování, sběr, úprava, využití nebo odstranění odpadu lze provozovat pouze na základě povolení příslušného krajského úřadu, kterým je udělen souhlas k provozování tohoto zařízení a s jeho provozním řádem. Provoz zařízení k využití odpadu provozovaného na základě výjimky z povinnosti získat povolení k provozu a které je vymezené v příloze 4 zákona o odpadech, musí být před zahájením provozu ohlášené krajskému úřadu.

Odbor životního prostředí na katastrálním území města Rakovníka zajišťuje přemístění odstaveného vozidla, které se nachází mimo komunikace, na vybrané parkoviště, popřípadě zajišťuje předání odstaveného vozidla osobě oprávněné ke sběru vozidel s ukončenou životností a to na náklady vlastníka odstaveného vozidla. Pokud se vozidlo s ukončenou životností nachází na komunikaci, zajišťuje jeho odstranění vlastník komunikace ve spolupráci s odborem dopravy. Na katastrálním území města Rakovníka má přemístění vozidla s ukončenou životností z komunikace na starosti Městský úřad Rakovník, odbor správy majetku. Pokud se vozidlo s ukončenou životností nachází mimo komunikace, v jiné obci než v Rakovníku, je třeba se obrátit na příslušný obecní úřad, na jehož katastrálním území se odstavené vozidlo nachází.

Odbor životního prostředí vykonává pouze státní správu na úseku odpadového hospodářství, nezajišťuje sběrné nádoby na odpad po městě (působnost odboru správy majetku MěÚ Rakovník) ani nevybírá poplatky za odpady (příslušnost centrální pokladny MěÚ Rakovník).

Poznámky:

  • Subjekty plnící ohlašovací povinnosti dle zákona o odpadech ohlašují údaje prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP). Podrobnější aktuální informace jsou zveřejněny na webových stránkách www.ispop.cz.
  • Na webových stránkách Informačního systému odpadového hospodářství (ISOH) https://isoh.mzp.cz/ jsou pro státní správu i veřejnost přístupné některé informace z hlediska odpadového hospodářství (např. Registr zařízení a spisů - informace o zařízeních určených k nakládání s odpady, Registr míst zpětného odběru elektrozařízení – informace o sběrných nádobách a sběrných místech, kde je možné odevzdat vysloužilé elektrické spotřebiče, atd.).

 

 

 

 

 

 

 

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení