Město Rakovník
MěstoRakovník

Odpady

Odpady

Skládka odpadůMěstský úřad Rakovník, odbor životního prostředí, oddělení ekologie krajiny především vede a zpracovává evidenci odpadů a způsobů nakládání s nimi, evidenci autovraků a způsobů jejich zpracování, typu, množství a způsobu zpracování, využití nebo odstranění elekroodpadu, jím vydaných souhlasů a dalších rozhodnutí podle tohoto zákona a na požádání podává informace žadatelům o sídle zařízení vhodných k odstranění nebo využití jimi vyprodukovaného odpadu.

Dále kontroluje, jak jsou právnickými osobami, fyzickými osobami oprávněnými k podnikání a obcemi dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí ministerstva a jiných správních úřadů v oblasti odpadového hospodářství, a zda pověřené osoby dodržují stanovený způsob hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. Na katastrálním území města Rakovníka kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání využívají systému zavedeného městem pro nakládání s komunálním odpadem pouze na základě písemné smlouvy s městem a zda fyzická osoba, která není podnikatelem, se zbavuje odpadu pouze v souladu s tímto zákonem. Dále odbor životního prostředí na území obce s rozšířenou působností uděluje souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady původci odpadů, který nakládá s odpady v množství menším než 100 tun nebezpečných odpadů za rok (pozn. shromažďování a přeprava nebezpečných odpadů nepodléhá souhlasu) a uděluje souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů původci, který nakládá s odpady v množství menším než 100 tun nebezpečných odpadů za rok. Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady původci odpadů, který nakládá s odpady v množství větším než 100 tun nebezpečného odpadu za rok a souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů původci, který nakládá s odpady v množství větším, než 100 tun nebezpečného odpadu za rok uděluje příslušný krajský úřad.

Odbor životního prostředí vydává závazné stanovisko k řízením podle zvláštního právního předpisu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, z hlediska nakládání s odpady. Jedná se o závazné stanovisko k územnímu řízení (jehož předmětem je umístění stavby nebo změna využití území), ke společnému územnímu a stavebnímu řízení a ke stavebnímu řízení. Dále se vyjadřuje ke zřízení zařízení k odstraňování odpadů, k připravovaným změnám výrobního procesu nebo výroby, které mají vliv na nakládání s odpady a ke zřízení malých zařízení pro biologické zpracování využitelných biologicky rozložitelných odpadů. Zařízení k využívání (např. recyklace kovů, rafinace použitých olejů), k odstraňování (např. skládky), ke sběru nebo výkupu odpadů (např. sběrny odpadů, sběrny autovraků) lze provozovat pouze na základě rozhodnutí příslušného krajského úřadu, kterým je udělen souhlas k provozování tohoto zařízení a s jeho provozním řádem.

Odbor životního prostředí na katastrálním území města Rakovníka zajišťuje přemístění opuštěného vozidla, které se nachází mimo komunikace, na vybrané parkoviště, popřípadě zajišťuje odstranění vozidla jako autovraku a to na náklady posledního vlastníka motorového vozidla uvedeném v registru motorových vozidel. Pokud se autovrak nachází na komunikaci, zajišťuje jeho odstranění vlastník komunikace ve spolupráci s odborem dopravy, na území města Rakovníka má přemístění opuštěného vozidla z komunikace na starosti Městský úřad Rakovník, odbor správy majetku. Pokud se vrak nachází mimo komunikace, v jiné obci než v Rakovníku, je třeba se obrátit na příslušný obecní úřad, na jehož katastrálním území se autovrak nachází.

Odbor životního prostředí vykonává pouze státní správu na úseku odpadového hospodářství, nezajišťuje sběrné nádoby na odpad po městě (působnost odboru správy majetku MěÚ Rakovník) ani nevybírá poplatky za odpady (příslušnost centrální pokladny MěÚ Rakovník).

Důležité informace:

● Subjekty plnící ohlašovací povinnosti dle zákona o odpadech ohlašují údaje prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP). Podrobnější informace jsou zveřejněny na webových stránkách www.ispop.cz.

● Na webových stránkách Informačního systému odpadového hospodářství (ISOH) https://isoh.mzp.cz/ jsou pro státní správu i veřejnost přístupné některé informace z hlediska odpadového hospodářství (např. Registr zařízení a spisů - informace o zařízeních k nakládání s odpady, Registr míst zpětného odběru elektrozařízení – informace o sběrných nádobách a sběrných místech, kde je možné odevzdat vysloužilé elektrické spotřebiče, atd.).

Materiály ke stažení:

Autovraky

Černé skládky

 

 

 

 

 

 

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení