Město Rakovník
MěstoRakovník

Revitalizace sídliště Bendovka - 2. etapa

logo

 

Dotace přislíbena

V květnu jsme obdrželi z Ministerstva pro místní rozvoj dobrou zprávu: dotace bude přidělena, pokud dodáme veškeré potřebné podklady, mj. smlouvu se zhotovitelem stavby. Proto bylo zahájeno zadávací řízení na výběr zhotovitele stavby. Zadávací řízení bylo ukončeno, potřebné podklady předány a stavba byla zahájena. Tato etapa bude dokončena v polovině roku 2017.

Ing. arch. Jana Jirátková, aktualizováno 20. 9. 2016


Žádost o dotaci podána   

Děkujeme všem, kteří přispěli svými postřehy a poznatky z každodenního  života k tomu, abychom mohli projekt regenerace panelového sídliště Bendovka co nejlépe přizpůsobit jejich  požadavkům. Všechny podněty byly předány projektantovi a podle možností byly dále zapracovávány. Vždy je nutné zohlednit technické možnosti a majetkové poměry. Do projektu byly také zapracovány požadavky na umístění odpadkových košů a doplnění veřejného osvětlení. Druhá etapa projektu nejvíce reaguje na požadavky, které ve svých anketách obyvatelé sídliště zmiňovali: je navržena rekonstrukce chodníků a vozovky a vznikne 33 nových parkovacích míst. Budou upravena a nově vybudována kontejnerová stání. Samozřejmou součástí všech našich projektů regenerace sídlišť jsou parkové úpravy a doplnění nezbytného mobiliáře.

Projekt II. etapy regenerace panelového sídliště schválilo dne 23. 2. 2015 zastupitelstvo města a v únoru byla také podána žádost o dotaci z podprogramu Regenerace panelových sídlišť Ministerstva pro místní rozvoj, v kterém bylo město Rakovník v posledních třech letech opakovaně podpořeno. Z pomocí tohoto programu byl uveden v život veřejný prostor v sídlišti Čs. Legií, poté v sídlišti Klicperova a v letošním roce probíhá regenerace I. části sídliště Bendovka. Naším cílem je nabídnout veřejný prostor pro setkání všech generací pro odpočinek, zábavu i fyzickou kondici.

O tom, zda bude náš projekt II. etapy regenerace podpořen, se dozvíme v květnu tohoto roku.

Projekt v konečné podobě si můžete prohlédnout zde.

Ing. arch. Jana Jirátková, vedoucí oddělení rozvoje města a investic

vloženo 6. 3. 2015


Vážení obyvatelé sídliště Bendovka,

v roce 2014 byla zahájena první etapa regenerace panelového sídliště Bendovka (více zde). V létě 2014 jsme zahájili přípravy na druhé etapě projektu. V této fázi by mělo dojít především k navýšení kapacit parkovacích stání. Problematika parkování byla v anketních dotaznících velmi často zmiňována. Byly vytipovány plochy, které mohou být v tomto svažitém terénu k parkování využity. V přiloženém plánu je patrné navýšení parkovacích míst o  31 + 2 místa pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Zároveň dojde k obnově a vybudování nových pěších komunikací, opravě stávající komunikace a vybudování plochy pro kontejnery. Na regenerovaných plochách dojde k rekonstrukci veřejného osvětlení. Vytvoří se obytná zóna, která chrání chodce ve vyznačeném území.

V této fázi projektu vás prosíme o zaslání připomínek na adresu MěÚ Rakovník nebo e-mailem na jjiratkova@murako.cz do 10. 12. 2014.

Věříme, že i v dalších letech budeme moci pokračovat v regeneraci vašeho sídliště. Uděláme vše pro to, aby byla žádost o dotaci v programu Regenerace panelových sídlišť Ministerstva pro místní rozvoj úspěšná stejně, jako tomu bylo v předchozích letech, a abychom mohli navázat na právě probíhající úpravy v jižní části sídliště Bendovka.

Plánek si můžete prohlédnout zde.

 

 

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení