Město Rakovník
MěstoRakovník

Dopravní řešení Okružní ul.

logo

 

Dopravní řešení Okružní ul. u 3. Základní školy Rakovník


Základním požadavkem při řešení dopravní situace v okolí 3. Základní školy Rakovník bylo vyřešení pohybu chodců v prostoru přilehlé křižovatky ulic Malinovského, Huřvinská, Průběžná, Otýlie Beníškové a Okružní se zvláštním důrazem na bezpečnost dětí přicházejících ke 3. ZŠ a dále řešení krátkodobého parkování v prostoru před 3. ZŠ, a to především s ohledem na ranní dopravní špičku.

V návrhu je kladen maximální důraz na bezpečnost chodců v celé lokalitě. V současné době je pohyb chodců v prostoru rozlehlé křižovatky nedostatečně řešen.

 

Řešení pohybu chodců

Chodci směřujících z ul. Malinovského do ul. Otýlie Beníškové šikmo přecházejí celou křižovatku (délka 20 m). Chodci (především děti) směřující z ul. Malinovského do ul. Okružní (ke 3.ZŠ) přecházejí šikmo přes ul. Huřvinskou (délka 16 m). V lokalitě nebyla zajištěna bezpečná trasa pro pěší v obou těchto směrech.

Nově jsou chodci z ul. Malinovského pomocí zábradlí nasměrování k novému přechodu pro chodce přes ul. Huřvinskou (délka 6,5 m a šířka 3 m). Dva chodníky přes zelenou plochu jsou nahrazeny chodníkem novým šířky 2 m. V místě napojení na ul. Huřvinskou byl pokácen smrk a zelená plocha byla rozšířena na úkor vozovky, čímž došlo ke zkrácení délky přecházení na 6,5 m. Na obou stranách přechodu je podél vozovky (chodníku) osazeno zábradlí, aby bylo zabráněno zkracování trasy chodců šikmo přes křižovatku.

V ul. Okružní je vybudován nástupní prostor ke dvěma novým přechodům pro chodce. Nástupní plocha je rozšířena do vozovky a přechod pro chodce v ul. Okružní je zkrácen na 3,5 m. Tato úprava je možná s ohledem na jednosměrný pohyb vozidel před 3. ZŠ.

V ul. Otýlie Beníškové je vybudován zvýšený zpomalovací práh s integrovaným přechodem pro chodce, který nahradíil ocelový zpomalovací práh.

Vybudováním těchto 3 přechodů pro chodce je zajištěna bezpečná pěší trasa v obou hlavních směrech s maximální délkou přecházení 6,5 m.

 

Dopravní řešení

Došlo ke zjednosměrnění ul. Okružní v úseku od křižovatky s ul. Otýlie Beníškové ke křižovatce s ul. Boženy Němcové. Jednosměrný provoz zjednoduší provoz v lokalitě (především v době ranní špičky) a nebude docházet k otáčení vozidel, couvání a podobně.

V ul. Okružní je zachována průjezdní šířka 3,5 m. Na stávající vozovce šířky 6 m je na pravé straně vyznačen parkovací pás šířky 2,5 m s 16 podélnými stáními (v úseku mezi přechodem pro chodce a vstupem do školy). Za vstupem do školy jsou vybudována šikmá parkovací stání na úkor stávajícího chodníku a vozovky. V návaznosti na provoz ul. Okružní je zjednosměrněn i provoz v ul. Durasově a ul. Střípkově.

Před vstupem do školy je stávající chodník rozšířen směrem do vozovky (nástupní plocha nového přechodu pro chodce). Přechod u křižovatky s ul. Durasovou je zrušen a nahrazen novým 3,5 m dlouhým přímo před vstupem do školy.

Za vstupem do školy je navrženo podélné parkování na stávající vozovce stejně jako v první části. Podél jednosměrné vozovky vznikne celkem 28 podélných stání.

V místě stávající vyšlapané pěšiny je vybudován nový chodník k novému místu pro přecházení u křižovatky s ul. Střípkovou.

Podél parkovacích stání je na úkor zelené plochy vybudován chodník šířky 1,5 m.

 

Plánek si můžete prohlédnout zde.

 

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení