Město Rakovník
MěstoRakovník

Organizační struktura

Organizační struktura Městského úřadu

Městský úřad Rakovník tvoří starosta, místostarosta, tajemník městského úřadu a zaměstnanci Města Rakovník zařazení do struktury Městského úřadu Rakovník. V čele MěÚ je starosta.

Městský úřad:

 • v oblasti samostatné působnosti:
  • plní úkoly, které mu uložila rada města nebo zastupitelstvo města  
  • pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti

    

 • v oblasti přenesené působnosti:
  • vykonává státní správu s výjimkou věcí, které patří do působnosti zastupitelstva města, rady města a zvláštních orgánů města, případně komisí  
  • rozhoduje o poskytování informací žadateli podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  
  • ve věcech přenesené působnosti je městský úřad podřízen krajskému úřadu, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak

    

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení