Město Rakovník
MěstoRakovník

Směsný komunální odpad

  • Vznik a zánik poplatkové povinnosti je poplatník povinen dle § 14a odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a Obecně závazné vyhlášky Města Rakovník č. 3/2021, ohlásit tuto skutečnost správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
  • Při nesplnění ohlašovací povinnosti může být uložena pokuta za neplnění povinností nepeněžité povahy, a to až do výše 50 000,- Kč, dle § 247a odst. 1, zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.
  • Nezaplacení místního poplatku (včas nezaplacené, resp. neodvedené poplatky) lze postihnout zvýšením poplatku až na trojnásobek v souladu se zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.
  • Dlužníkem se občan stává následujícím dnem po dni splatnosti poplatku, který není uhrazen. Správce poplatku – obec – v případech, kdy není poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměřuje tento poplatek platebním výměrem. Nezaplatí-li poplatník takto vyměřený místní poplatek ve stanovené lhůtě, stává se platební výměr vykonatelným.
  • Informaci o výši případného dluhu lze získat na ekonomickém odboru, Husovo nám. 27, kancelář č. 9, tel. č.: 313 259 104, e-mail: lsixtova@murako.cz, dbrozova@murako.cz

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení