Město Rakovník
MěstoRakovník

Informace o zpracování osobních údajů rezervačního systému

Informace o zpracování osobních údajů rezervačního systému

1. Úvod

Město Rakovník se sídlem Husovo nám. 27, 269 18 Rakovník, IČ: 00244 309 (dále jen „město Rakovník“) využívá rezervační, který je v jeho vlastnictví (dále jen „Systém“), pro rezervaci termínu na projednání záležitostí poskytovaných odborem dopravy Městského úřadu Rakovník (dále jen „odbor dopravy“).

Zpracování osobních údajů, které subjekt údajů do rezervačního Systému zadá, probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EU (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále také jen „GDPR“). Tento dokument přitom představuje srozumitelné informace pro subjekty údajů o tom, jak blíže je s osobními údaji nakládáno a jak mimo jiné město Rakovník jako správce osobních údajů plní povinnost zabezpečení osobních údajů v souladu s GDPR.

 2. Identifikace správce a jeho pověřence

Správce osobních údajů:

Město Rakovník

se sídlem Husovo nám. 27

269 18 Rakovník

IČ: 00244 30

Telefon: +420 313 259 111

e-mail: posta@murako.cz

ID datové schránky: qb9bqrd

Město Rakovník na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením o ochraně osobních údajů jmenovalo pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly stanovené zejména článkem 39 GDPR a pro veřejnost je kontaktní osobou pro řešení dotazů, požadavků nebo žádostí týkající se nakládání s osobními údaji městem Rakovník jako správcem.

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Vladimír Pidrman

e-mail:  poverenec@murako.cz

telefon: +420 313 259 140

3. Jaké osobní údaje město Rakovník zpracovává, za jakým účelem a na základě jakého právního základu

Město Rakovník zpracovává údaje, které do rezervačního formuláře uvede subjekt údajů za účelem objednání projednání své záležitosti v předem stanoveném čase. Některé z těchto údajů jsou přitom nezbytné pro zajištění příslušné agendy zpracovávané odborem dopravy. Konkrétně jde o následující osobní údaje:

 • jméno,
 • příjmení,
 • e-mailová adresa,
 • telefonní číslo

které jsou potřebné pro provedení objednaného úkonu. Veškeré údaje vkládá subjekt osobní údajů do Systému sám, má-li o příslušnou službu zájem.

Dobrovolně a nad rámec může subjekt údajů vyplnit také svoje telefonní číslo pro informování subjektu údajů o případných změnách v rezervaci.

V neposlední řadě je město Rakovník oprávněno zpracovávat osobní údaje také za účelem evidence zájemců do Systému s ohledem na nutnost regulovat kumulaci osob mající o předmětnou službu zájem.

4. Kategorie příjemců osobních údajů

Příjemcem osobních údajů je výhradně město Rakovník (jeho zaměstnanci), a to pro zajištění a poskytnutí rezervované služby. 

5. Doba uchovávání osobních údajů

Město Rakovník zpracovává osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování, tedy zpravidla nejpozději dne následujícího po dni rezervace.

6. Práva v oblasti zpracovávání osobních údajů

Každý subjekt údajů má mimo jiné následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům (za podmínek čl. 15 GDPR)
 • právo na opravu osobních údajů (za podmínek čl. 16 GDPR)
 • právo na výmaz osobních údajů (za podmínek čl. 17 GDPR)
 • právo na omezení zpracování osobních údajů (za podmínek čl. 18 GDPR)
 • právo vznést námitku proti zpracování (za podmínek čl. 21 GDPR)
 • právo na přenositelnost osobních údajů (za podmínek čl. 20 GDPR)
 • právo podat stížnost u dozorového orgánu (tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů) právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Jednotlivá práva lze uplatnit prostřednictví pověřence pro ochranu osobních údajů uvedeného v článku 2. 

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení