Město Rakovník
MěstoRakovník

Radní projednávali

Radní projednávali 1

Vybrané zprávy z 29. a 30. schůze rady města.

Zpracování lesních hospodářských osnov na území zařizovacího obvodu Křivoklát v působnosti obce s rozšířenou působností Rakovník

Rada města zahájila zadávací řízení na zakázku malého rozsahu na zpracování lesních hospodářských osnov na území obce s rozšířenou působností Rakovník s platností od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2034, a to na území zařizovacího obvodu Křivoklát v katastrálních územích: Branov, Hracholusky nad Berounkou, Hřebečníky, Chlum u Rakovníka, Kalubice, Karlova Ves, Kostelík, Krakov, Krakovec u Rakovníka, Křivoklát, Lašovice, Městečko u Křivoklátu, Modřejovice, Nezabudice, Novosedly u Rakovníka, Nový Dům, Panoší Újezd, Pustověty, Račice nad Berounkou, Rousínov u Rakovníka, Roztoky u Křivoklátu, Ryšín, Skryje nad Berounkou, Skřivaň, Skupá, Slabce, Svinařov, Sýkořice, Týřovice nad Berounkou, Tytry, Újezd nad Zbečnem, Újezdec u Rakovníka, Velká Buková, Všetaty u Rakovníka a Zbečno.

Dle zákona o lesích a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění pro zjištění stavu lesa a pro výkon státní správy lesů se pro všechny lesy o výměře menší než 50 ha ve vlastnictví fyzických a právnických osob, pokud pro ně není zpracován plán, zpracovávají lesní hospodářské osnovy. Osnovy se zpracovávají obvykle na deset let se stejnou platností v určeném území. Na zpracování lesních hospodářských osnov má největší zájem stát, proto jejich zpracování zadává orgán státní správy lesů jako zadavatel a náklady na zpracování osnov hradí stát.

 

Programy pro poskytování dotací města Rakovníka

Rada města vyhlásila Programy pro poskytování dotací z rozpočtu města Rakovníka v roce 2024. Program pro poskytování dotací města Rakovníka v oblasti sportu v roce 2024.

Město Rakovník každoročně podporuje aktivity občanů, zájmových spolků aj. v oblasti sportu, kultury, životního prostředí a prevence sociálně patologických jevů, které nemají komerční charakter, realizují se na území města a významně tím přispívají k obohacení kulturního, společenského a sportovního života a zlepšení jeho životního prostředí.

Částky, určené pro poskytování dotací z rozpočtu města ve vyhlašovaných programech, vycházejí z návrhu rozpočtu města Rakovníka na rok 2024, který bude schvalovat zastupitelstvo města dne 11. 12. 2023 a rozpisu tohoto rozpočtu, který bude schvalovat rada města dne 13. 12. 2023 takto:

 • Příspěvky v oblasti sportu 4 000 000 Kč
 • Příspěvky v oblasti kultury 1 000 000 Kč
 • Příspěvky na podporu zájmových spolků 450 000 Kč
 • Příspěvky v oblasti životního prostředí 150 000 Kč
 • Příspěvky v oblasti prevence sociálně patologických jevů 150 000 Kč

Žádosti musejí být doručeny do podatelny MěÚ ve lhůtě od 2. 1. 2024 do 17. 1. 2024 do 12:00 hodin. 

Veškeré informace najdete na webu města:

aktualne/aktuality/program-pro-poskytovani-dotaci-mesta-rakovnika-v-roce-2024-829cs.html

 

Vybavení kuchyněk a dílen 2. ZŠ Rakovník – dodávka vybavení

Tato veřejná zakázka byla rozdělena do 4 částí, během vypsaného zadávacího řízení na část 1) Nábytek dílny, na část 2) Nábytek kuchyně a na část 3) Vybavení dílen – nářadí a nástroje byly doručeny vždy 2 nabídky. Na část 4) Elektronika – IT vybavení jsme neobdrželi žádnou nabídku, zadávací řízení se tedy pro tuto část bude znovu zahajovat.

Na základě doporučení komise rozhodla rada města:

 • uzavřít kupní smlouvu pro část 1) Nábytek dílny s IN SPACE s.r.o., jejichž nabídková cena činila 845 185 Kč vč. DPH,
 • uzavřít kupní smlouvu pro část 2) Nábytek kuchyně s Artspect, a.s., jejichž nabídková cena činila 712 496,40 Kč vč. DPH,
 • uzavřít kupní smlouvu pro část 3) Vybavení dílen – nářadí a nástroje s IN SPACE s.r.o., jejichž nabídková cena činila 1 183 442,92 Kč vč. DPH.

Pro připomenutí:

Během vypsaného zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Vybavení kuchyněk a dílen 2. ZŠ Rakovník – stavební část“ byla doručena pouze 1 nabídka. Na základě doporučení komise rozhodla rada města uzavřít smlouvu o dílo s Tepeza spol. s r.o., jehož nabídková cena činí 2 799 965,31 Kč bez DPH.

V srpnu 2022 zpracoval projektant Jaroslav Kodeš projektovou dokumentaci. Projekt se zabývá rekonstrukcí žákovských dílen v 1. PP a rekonstrukcí cvičné žákovské kuchyně v 1.NP. V rámci rekonstrukce dílen mají být realizována opatření na snížení vlhkosti prostor, vybudována nová elektroinstalace, rozvody kanalizace, vody, topení a vzduchotechniky. Prostory dílen jsou funkčně rozčleněny na 3 části – sklad, přípravnu a univerzální žákovskou dílnu. Všechny místnosti budou nově vybaveny dle požadavků školy. Při rekonstrukci žákovských kuchyněk dojde k výměně elektroinstalace, pokládce nových podlah, opravě stěn, stropů a instalaci nových keramických obkladů. Předběžné náklady na celý projekt, tj. stavební práce a vybavení nábytkem a pomůckami (včetně PD, TDS, BOZP atd.) jsou vyčísleny na 11 mil. Kč. V této etapě bude vysoutěžen pouze dodavatel stavebních prací, které byly projektantem vyčísleny na 3,9 mil. Kč vč. DPH. V dalších samostatných zakázkách budou soutěženy učební pomůcky a vybavení učeben nábytkem.

Větší část nákladů by měla být pokryta dotací z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Žádost o dotaci byla podána v listopadu 2022, úspěšně prošla hodnocením formálních náležitostí a analýzou rizik a byla Centrem pro regionální rozvoj ČR doporučena k financování bez výhrady. Městu bylo vystaveno rozhodnutí o poskytnutí dotace na částku maximálně 7 143 847,56 Kč, v závislosti na vysoutěžené ceny projektu.

 

Zpracování komplexních projektových dokumentací pro výrobu elektrické energie z FVE na objektech MŠ V Parku, MŠ Průběžná a 3. ZŠ Rakovník

Bylo zahájeno zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Zpracování komplexních projektových dokumentací pro výrobu elektrické energie z FVE na objektech MŠ V Parku, MŠ Průběžná a 3. ZŠ Rakovník“.

V letošním roce byla dokončena technicko-ekonomická studie od PKV BUILD s.r.o., která bude podkladem pro zpracování projektových dokumentací na instalaci fotovoltaických elektráren na střechách budov MŠ V Parku, MŠ Průběžná a 3. ZŠ Rakovník. Předběžné náklady na zpracování odhadujeme na 300 tis. Kč vč. DPH za každý projekt. Komplexní zpracování projektové dokumentace každého objektu bude obsahovat statický posudek, žádost o připojení k distribuční soustavě, projektovou dokumentaci pro SP a DPS a inženýrskou činnost.

 

Rekonstrukce ulic Jiráskova a Žlutického

V letošním roce dochází k rekonstrukcím ulic Jiráskova a Žlutického. Rekonstrukce probíhá jako již několikrát ve spolupráci se správci sítí (vodovod, kanalizace, plynovod, optické kabely a VO). Smlouva byla uzavřena na komplet všechny ulice s tím, že I. etapa bude dokončena do 31. 12. 2023 a II. etapa do 31. 5. 2023.

Celkové vyčíslení za méněpráce ve všech ulicích, od všech síťařů je ve výši 929 845,57 bez DPH, tj. 1 125 113,14 Kč vč. DPH.  Rada města uzavřela dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s Froněk, spol. s r.o., jehož předmětem je snížení ceny díla o 929 845,57 Kč bez DPH.

 

Vánoce v Rakovníku

Přehled akcí, které se u nás konají během adventu:

 • Adventní svícení - 12. 12. 2023
 • Pohoda s knihovnou - 14. 12. 2023
 • Rakovnické nadělení - 16. 12. 2023
 • Vánoční koncert Hradní duo a hosté - 22. 12. 2023
 • Brutus - 25. 12. 2023

Více informací na webu města: aktualne/aktuality/vanoce-v-rakovniku-827cs.html

 

Datum vložení: 7. 12. 2023 13:33
Datum poslední aktualizace: 7. 12. 2023 13:35
Autor: Bc. Kateřina Hradilová

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení