Město Rakovník
MěstoRakovník

Radní projednávali ...

Radní projednávali ... 1

Vybrané zprávy ze 102. schůze rady města.

Multigenerační hřiště – Ravos

Společnost RAVOS vybuduje na pozemcích města multigenerační hřiště a naučné místo Voda. Pozemek se nachází za areálem sídla společnosti podél Rakovnického potoka a navazuje na něj cyklostezka. Budou zde umístěny lavičky, stojan na kola, ruské kuželky a tři cvičební stroje.

Hřiště by mělo být vybudováno do konce srpna a bude financováno z přijatých finančních darů od nadačního fondu VEOLIA, společnosti RAVOS a dalších soukromých dárců.

 

Rozšíření MKDS

Na základě vypsaného zadávacího řízení na rozšíření městského kamerového dohledového systému byla vybrána společnost PKE ČR s. r. o. Její nabídková cena činila 413 072 Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota zakázky byla 415 000 Kč bez DPH. Tato částka vycházela z odhadu, který poskytla Městská policie.

Jedná se o dodání kamer, jejich zapojení a integraci do kamerového systému a souvisejících služeb týkajících se kamerových bodů „Malcova“ a „Na Váze“. Požadavkem nových kamerových bodů Malcova je nepřetržitý a nepřerušovaný pohled na komunikace do ulic Malcova, Havlíčkova, Sixtovo náměstí a Kokrdovská. U kamerového bodu Na Váze je požadavkem rozšíření stávajícího kamerového bodu sledovaného prostoru, monitoring křižovatky a komunikací ulic Čs. Legií, Trojanova směr náměstí, Trojanova směr Ottova a ulice Na Sekyře s nepřetržitým a nepřerušovaným dohledem. Termín dodání je do 31. 10. 2022.

 

Zastřešení Zimního stadionu v Rakovníku

V letošním roce rozhodlo vedení města zahájit činnosti směřujících ke zpracování projektové dokumentace na opravu střešního pláště zimního stadionu v Rakovníku. Stávající zastřešení zimního stadionu bylo realizováno v letech 1995-1996, kdy však došlo k položení pouze jednoplášťové krytiny (VSŽ plechy). Byl zpracován stavebně technický průzkum. Vlivem kondenzace v zimních měsících, případně při větších deštích, dochází k protékání a úkapům vody na ledovou plochu netěsnostmi ve světlících a ploše střechy. Prováděla se pouze drobná údržba, tj. přetěsnění za použití tmelů a silikonů.

Byl tedy osloven osvědčený projektant v oboru sportovních staveb Ing. arch. Viktor Drobný, který pro město v roce 2021 zpracovával architektonickou studii rekonstrukce a přístavby Sportovní haly Rakovník, architektonickou studii na rekonstrukci bazénu a také studii na rekonstrukci areálu SK Rakovník. Po seznámení se se současným stavem střešního pláště, prostudování původní projektové dokumentace a statického výpočtu stávající ocelové konstrukce ve stavebním archívu města předložil projektant nabídky ve variantních řešeních, jedná se o přestavbu či novostavbu zastřešení. Bylo rozhodnuto objednat studii „Novostavba zastřešení haly s ledovou plochou zimního stadionu v Rakovníku“ v ceně 226 270 Kč vč. DPH. Doba na zpracování architektonické studie je 20 týdnů.

Novostavba zastřešení haly s ledovou plochou zimního stadionu v Rakovníku by měla spočívat v demolici stávající ocelové nosné konstrukce opláštění haly a následné výstavbě co nejjednodušší konstrukce zastřešení a opláštění, která bude splňovat všechny současné technické požadavky. Použití oken bude minimalizováno jen na funkci orientačního denního osvětlení, nebo nebudou okna a světlíky využity vůbec. Součástí stavby bude též nové větrání VZT. Pro zakládání sloupů nesoucích hlavní nové vazníky haly se budeme snažit využít stávající základové konstrukce zastřešení haly (piloty).

 

Skatepark v Rakovníku

Na základě vypsaného zadávacího řízení veřejné zakázky „Skatepark v Rakovníku“ byla vybrána Mystic Constructions spol. s.r.o. Jejich nabídková cena činila 8 124 903 Kč bez DPH, tj. 9 831 133 Kč vč. DPH. Předpoklad pro zahájení plnění smlouvy je 1. 8. 2022, dokončení dle smlouvy o dílo maximálně do 15. 12. 2023.

Pro připomenutí:

Byla vypracována projektová dokumentace od společnosti Mystic Constructions s.r.o na vybudování Skateparku za Sokolovnou v Rakovníku. Skatepark je betonová plocha pro skateboarding o velikosti 800 m2. Betonový skatepark má různě veliké a tvarově členité plochy, které jsou výškově děleny schody, nebo nájezdovými rampami, které mají po stranách opěrné zídky různé šířky. Předpokládaná projekční cena výstavby Skateparku je 8 459 589 Kč vč. DPH.

 

Herní plocha - MŠ V Parku

V rámci připravované revitalizace zahrady MŠ V Parku, která by se měla uskutečnit v roce 2023, bylo rozhodnuto rozšířit herní plochu v zahradě s povrchem SmartSoft. Byla uzavřena smlouva se společností 4soft, s.r.o., za celkovou cenu 462 109,89 Kč s DPH a termínem plnění do 31. 12. 2022. 

 

Rekonstrukce ulic Pod Václavem a Fojtíkova

Bylo rozhodnuto zahájit zjednodušené podlimitní řízení na výběr zhotovitele stavby: „Rekonstrukce ulic Pod Václavem a Fojtíkova – II. etapy, Rakovník“.

Každoročně město rekonstruuje vybrané ulice ve spolupráci se správci inženýrských sítí. V obou ulicích proběhla, nebo probíhá kompletní rekonstrukce plynovodu a přípojek, vodovodu a přípojek, kanalizace a přípojek, dále rekonstrukce veřejného osvětlení a pokládka optického kabelu.

Předpoklad pro možné zahájení stavebních prací je 1. září 2022, předpokládané dokončení prací je do konce roku 2022 - I. etapa a do konce května 2023 - II. etapa. Odhadovaná hodnota veřejné zakázky je dle rozpočtu stanovena na cca 16,5 mil. Kč bez DPH.

 

Průzkumný vrt – TJ Tatran Rakovník

Sportovní areál TJ TATRAN Rakovník se už řadu let potýká s nedostatkem vody pro zavlažovací systém. V současné době se jako jediný zdroj vody pro závlahu používá studna, která má nedostatečnou kapacitu vody pro závlahu travních hřišť v areálu.

Na základě výše uvedených skutečností byly zahájeny kroky k získání dalšího možného zdroje vody pro areál TJ TATRAN Rakovník. Jednou z možností bylo vybudování dalšího vrtu/studny v areálu, tato varianta byla zamítnuta Povodím Vltavy státní podnik. Další variantou je navrtání důlního díla v blízkosti areálu, u této varianty se podařilo zajistit souhlas na ověřovací průzkumný zkušební vrt v lokalitě Rakovník-Šamotka.

Průzkumné práce budou provedeny s cílem posoudit hydrogeologické poměry v místě za účelem vybudování vrtané studny určené jako budoucí zdroj k zásobování sportovního areálu TJ Tatran Rakovník vodou. Průzkumný hydrogeologický vrt bude situován do místa s předpokládaným výskytem historických dobývek černého uhlí. Při průzkumu budou zjišťovány základní geologické a hydrogeologické parametry a možnost jímání vody z předpokládaného vodonosného horizontu – vytěžených prostor nebo jejich pozůstatků. Po ukončení prací se předpokládá definitivní vystrojení a zajištění vrtu za účelem následného využívání vrtu jako studny. Vrt provede společnost  Chemocomex, a.s. za celkovou cenu 488 800 Kč bez DPH.

Datum vložení: 25. 7. 2022 10:15
Datum poslední aktualizace: 25. 7. 2022 10:16
Autor: Bc. Kateřina Hradilová

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení