Město Rakovník
MěstoRakovník

Radní projednávali ...

Radní projednávali ... 1

Vybrané zprávy ze 77. schůze rady města, která se konala 22. 9. 2021 a ze 78. schůze rady města, která se konala 6. 10. 2021

Pracovní skupina – spoluvlastnické podíly

Na zasedání zastupitelstva města bylo rozhodnuto, že bude sestavena pracovní skupina složená ze zastupitelů a zástupců odboru správy majetku, která bude jednat o podmínkách a podrobnostech úplatného převodu spoluvlastnického podílu s tím, že na jednání pracovní skupiny budou přizváni zástupci Investičního bytového družstva Rakovník.

Na schůzi rady města bylo dle usnesení schváleno složení této pracovní skupiny: PaedDr. Luděk Štíbr, Ing. Jan Švácha, Mgr. Ludvika Trešlová, MUDr. Ivo Trešl, Bc. Markéta Dubinová, Petra Davidová, RSDr. Vladimír Kvasnička, Milan Let, JUDr. Jiří Černý, Petr Šajner.

 

Údržbové práce travních hřišť

Bylo zahájeno zadávací řízení k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Údržbové práce travních hřišť a hřiště s umělým povrchem v areálech SK Rakovník a TJ TATRAN Rakovník“.

Jedná se celkem o 5 travních hřišť, kdy 3 hřiště jsou v areálu SK Rakovník a 2 hřiště v areálu TJ TATRAN RAKO Rakovník. V rámci této smlouvy jsou prováděny níže uvedené práce:

 • Vertikutace - Prořezání (pročesání) trávníku a odstranění travní plsti svislým prořezáním. Uvolněná plsť je odstraňována z trávníku vertikutačním strojem. Tímto zásahem se zvýší cirkulace vzduchu¨, rychlost průsaku vody a živin do vegetační vrstvy. Tak se omezí růst plevelů a podpoří se růst kořenů trav.
 • Aerifikace – Provzdušnění půdního profilu do hloubky 10 cm. Pomocí dutých hrotů vynáší na povrch „špunty“ z travního drnu. Cílem je snížení stupně zhutnění vegetační vrstvy,
 • hloubková Aretifikace (provzdušnění) – radikální hloubkové provzdušnění a uvolnění povrchu hřiště do hloubky 10 – 40 cm. Dochází tak ke zlepšení propustnosti pro vodu a ke vzniku bohatšího kořenového systému. Hloubková aretifikace je jedním z nejúčinnějších opatření pro podporu růstu trávníku, které je možné provést kdykoliv během vegetačního období, aniž by byl narušen hrací provoz hřiště.
 • Zatahování (smykování) – je nutné provést z důvodu urovnání povrchu a rozhrnutí nerovností, rozmělnění válečků zeminy a substrátu po provedení aretifikace.
 • Pískování – rovnoměrné rozprostření písku pomocí pískováčky. Zlepší se tak fyzikální vlastnosti povrchové části vegetační vrstvy ve prospěch trav. Jedná se především o zvýšení obsahu půdního vzduchu.
 • hnojení – pro podporu růstu vegetace
 • dosev – doplnění vegetace

Výše uvedené práce jsou prováděny během celého vegetačního roku. V jarním období začínají údržbové práce spočívající v první vertikutaci. Nejvíce udržovacích prací je prováděno v rámci regenerace travního porostu v měsíci květen – červen, kdy nejsou hřiště zatěžována. Dále je prováděna podzimní údržba spočívající v chemickém ošetření proti plísni sněžné, popřípadě další poslední vertikutace.

Původní smlouva na údržbu travních hřišť dne 30. 6. 2021 skončila a je třeba uzavřít smlouvu novou za stejných podmínek, tak aby byla zachována standartní kvalita hracích ploch.

Do zadávacího řízení byla zahrnuta i údržba hřiště s umělým trávníkem 3. generace v areálu TJ TATRAN Rakovník. Pravidelná údržba spočívá v níže uvedených pracích:

 • Provzdušnění a dekomprese – uvolnění granulátu. Povrch fotbalového hřiště se časem zhutňuje (ztrácí elastiku) a může docházet ke zranění hráčů. Při provedení dekomprese se umělý povrch změkčí a uvolní sešlapaný granulát.
 • Čištění rotačními kartáči s odstraněním nečistot. Touto činností se fotbalové hřiště zbavuje mechanických nečistot. Nečistoty se zachytávají v sběrném sítu a čistý granulát se vrací na umělý trávník.
 • Kartáčování plochy smýkajícím kartáčem s odsáváním. Hlavním účinkem kartáčování je srovnat výplň a tím zajistit rovinatost hrací plochy a rovnoměrnost výšky vsypu. Zároveň se kartáčováním narovnávají syntetická vlákna, která se touto činností udržují ve vztyčené poloze.
 • Doplnění granulátu. Během užívání fotbalového hřiště je třeba v některých místech doplnit granulát. Doplňování granulátu se provádí individuálně podle stavu konkrétních míst na celé hrací ploše. Po doplnění granulátu se musí celá plocha překartáčovat příčným kartáčem.

 

Omáčkovna 1. ZŠ Rakovník

Realizace vlastní stavby byla zahájena v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo. Stavební práce zhotovitel zahájil výstavbou lešení kolem celého objektu. Následně byly zahájeny práce na demontáži střešní krytiny z hliníkových šablon a výměna poškozených prvků konstrukce krovu. Souběžně se provádělo odstraňování násypů podlahových konstrukcí stropů v 2. NP (půda) a nesoudržných omítek fasády objektu.

V průběhu postupného otloukání omítek bylo konstatováno, že rozsah degradovaných omítek je podstatně vyšší než projekt předpokládal.  S ohledem na výrazně vyšší rozsah prací na fasádě požádal zhotovitel stavby o prodloužení konečného termínu dokončení. Konečný termín se dokončení díla se přesunul z 30. 9. 2021 na 22. 10. 2021.

Oproti vícepracím se naopak započítají práce zhotovitelem neprováděné – méněpráce. Zde se jedná zejména o menší rozsah opravy hlavní římsy pod pozednicí, menší rozsah výměn střešní vazby, stropních trámu, ponechání stávajícího prkenného bednění střechy a antigraffity nátěr.

Předpokládaná celková cena za dílo je tedy 3 765 110,81 Kč bez DPH.

 

Podpora vydání publikace pro děti

Jedná se o osvětově výchovný projekt Mezinárodní policejní asociace, který se snaží zvýšit povědomí o základních pravidlech užívání internetu, užívání sociálních sítí, o nebezpečí, která plynou ze sdělování osobních údajů a fotografií, či z navazování osobních kontaktů s cizími lidmi. Tato osvětová akce probíhá postupně v celé České republice, ale jednotlivá vydání jsou připravována vždy pro konkrétní region.

Distribuce publikace probíhá zdarma a to do škol, domů dětí a mládeže, dětských domovů, ordinací dětských lékařů, knihoven a dalších institucí. Vydání publikace je plánováno na polovinu ledna 2022. Rada města rozhodla podpořit projekt formou prezentace města Rakovníka v publikaci pro děti „Anetka potřebuje pomoc…“ u IV – Nakladatelství s.r.o. za cenu 8 809 Kč vč. DPH.

 

Zpracování Územních studií stanovených Územním plánem Rakovník

Zastupitelstvo města Rakovník na svém zasedání dne 25. 1. 2021 vydalo „Územní plán Rakovník“, který se stal účinným dne 15. 2. 2021. Uvedená dokumentace vymezuje 6 ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie. Lhůta pro vložení dat o všech výše uvedených územních studiích do evidence územně plánovací činnosti je stanovena nejpozději do 6 let od data nabytí účinnosti opatření obecné povahy, kterým se vydává Územní plán Rakovník, tzn. do 15. 2. 2027.

Z důvodu zajištění splnění uvedených podmínek územního plánu bylo navrženo pořízení studií rozdělit do etap podle aktuální potřeby a využitelnosti. Pro tento rok bylo navrženo zajistit zpracování Územní studie US-02 Zátiší vč. plochy 200-P a US-06 Bendovka jelikož v těchto lokalitách jsou evidovány záměry na výstavbu.

Rada města rozhodla vybrat zpracovatele územních studií - Ing. arch. Martina Řeháka, Architektonický atelier ARKÁDA, spol. s r.o. za cenu celkem 235 000 Kč + DPH.

 

Městský informační systém (MIOS)

Zajištění městského informačního systému na území města Rakovník zajišťuje společnost INFORM v.o.s. Na základě smlouvy musí zhotovitel odvádět městu Rakovník 33% z čistého zisku ročně, a to v požadované formě (finanční prostředky nebo mobiliář) a ze svého podílu z hospodaření střediska Rakovník, který na něho připadá, se zavazuje reinvestovat zpět pro potřeby města 30% např. na vybudování čekáren MHD a veřejné autobusové dopravy, zastávek autobusů, vybavení těchto čekáren lavičkami, skříňkami jízdních řádů, vybavení dětských hřišť a veřejných parků, vybavení pěších zón a dalších zařízení města Rakovník dle pokynů. Již dříve bylo dohodnuto, že prostředky lze čerpat buď ve formě naturálního plnění, nebo finančního odvodu.

Z rozboru hospodaření MIOS Rakovník za rok 2020 je patrné, že pro letošní rok městu připadá částka ve výši 189 635,- Kč. Bylo tedy rozhodnuto pořídit 10 ks označníků autobusových zastávek - krakorců k zastávkám: Rakovník sídl. gen. Kholla 2x; Rakovník Komenského nám. 2x; Rakovník Prokopova 1x; Rakovník Riegerova 3x; Rakovník S. K. Neumanna 1x a Rakovník U Vodojemu 1x a 50 ks vložek do odpadkových košů, vše za celkovou cenu 190 841,20 Kč vč. DPH. Rozdíl ve výši 1 206,20 bude zohledněn v příštím vyúčtování, které bude o tuto částku nižší.

 

Ošetření části památné aleje podél Rakovnického potoka

V roce 2018 se provádělo ošetření aleje od lávky u botanické zahrady po proudu potoka až k lávce u ČOV - obě strany Rakovnického potoka. V roce 2019 se pokračovalo od mostu v Nádražní ulici po most u Botanické zahrady. V roce 2020 se alej ošetřila od MŠ Klicperova k mostu u Billy.

Letos se bude pokračovat v ošetření další části potoka, a to od Lounského mostu k MŠ Klicperova.  Na základě poptávkového řízení byla vybrána společnost Adam Karhánek, která ošetření části památné aleje kolem Rakovnického potoka provede za cenu 722 975 Kč vč. DPH,

 

Zimní údržba

Bylo vydáno nařízení města č. 6/2021 o vymezení rozsahu, způsobu a lhůt odstraňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací a schůdnosti na průjezdních úsecích silnic v podmínkách zimního období a schválen operační plán zimní údržby komunikací na území města Rakovníka pro období listopad 2021 – březen 2022.                                                                  

Rozděluje komunikační sítě do skupin podle pořadí důležitosti a na neudržované komunikace - vozovky i chodníky. Právě v těchto neudržovaných komunikacích je přesně stanoveno, které chodníky a vozovky nebudou po dobu zimního období udržovány. Rozdělení chodníků na čtyři skupiny je zásadní pro údržbu v ulicích, kde se nacházejí chodníky s nižší frekvencí, že bude udržován pouze chodník na jedné straně, pokud jsou v ulici chodníky na obou stranách. Vždy byl vybírán chodník s lepšími přístupovými vlastnostmi – tzn. bez dopravního značení, sloupů veřejného osvětlení či jiných vzdušných vedení. Vždy jsou udržovány tzv. spádové chodníky, kterými vedou hlavní přístupové cesty do jednotlivých částí města.

Operační plán zimní údržby komunikací na území města Rakovníka v období listopad 2021 – březen 2022 řeší vlastní provádění zimní údržby. Zpracovatelem je Údržba městských komunikaci Rakovník,

spol. s r.o., protože musí vycházet z jejich technických možností a logistiky při zpracování jednotlivých tras a vychází z podmínek nařízení.

Nařízení bude k nahlédnutí na webu města - urad/vyhlasky-a-narizeni-mesta-opatreni-obecne-povahy/

 

Rekonstrukce sociálních zařízení – Nádražní 102

Jedná se o sociální zařízení v administrativní budově Nádražní č. p. 102 v Rakovníku, kde se nachází odbor dopravy, jsou v 1 NP i 2 NP. V prvním patře budovy bude sociální zařízení sloužit pro veřejnost, ve druhém pouze po zaměstnance úřadu. Obě zmiňovaná sociální zařízení jsou zastaralá, obklady nejdou dostatečně vyčistit a především působí nedůstojným dojmem.

Na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu bylo rozhodnuto uzavřít smlouvu o dílo se společností B+P Hájek stavba s.r.o, která rekonstrukci provede za cenu 645 761,75 Kč vč. DPH. Termín je stanoven od 18. 10. 2021 – 21. 12. 2021.

 

Pro připomenutí

Den stromů

Dne 20. 10. 2021 od 13:00 hodin do 17:00 hodin bude pro veřejnost otevřena Farní zahrada v Rakovníku, která byla zaregistrována jako významný krajinný prvek a v roce 2008 a počátkem roku 2009 zrekonstruována za finanční podpory Města Rakovníka, Středočeského kraje a řady dalších sponzorů. Budou zde k vidění fotografie z průběhu rekonstrukce celé farní zahrady.

Dne 20. 10. 2021 od 8:00 hodin do 17:00 hodin se bude konat Den otevřených dveří v Botanické zahradě v Rakovníku ve spolupráci se Střední zemědělskou školou (SZeŠ) v Rakovníku.

Akce jsou pořádány za finanční podpory Města Rakovníka. Pozvánka ZDE.

Přílohy

P1_Pozvanka.pdf

P1_Pozvanka.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 408,66 kB
Datum vložení: 14. 10. 2021 8:38
Datum poslední aktualizace: 14. 10. 2021 8:43
Autor: Bc. Kateřina Hradilová

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení