Město Rakovník
MěstoRakovník

Radní a zastupitelé projednávali ...

TZ

Vybrané zprávy z 99. a 100. chůze rady města a z 18. zasedání zastupitelstva města.

Oprava sportovní palubkové podlahy ve Sportovní hale v Rakovníku

Bylo rozhodnuto zahájit zadávací řízení k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava sportovní podlahy ve Sportovní hale v Rakovníku, nábř. Dr. Beneše č. p. 2354“.

Město Rakovník je od roku 2019 vlastníkem Sportovní haly v Rakovníku. Tento objekt má v současné době nevyhovující sportovní palubkovou podlahu. Jedná se převážně o závady spočívající v odlupování dřevěného povrchu a tvorbě třísek, které jsou pro sportovce nebezpečné. U podlahy je poničen dřevěný rošt tak, že podlaha se na několika místech propadá. Podlaha byla v minulosti opravena za pomoci pryskyřice, která nejde odstranit a tvoří šupiny, tyto šupiny po uvolnění můžou způsobit zranění sportovců.

Na základě výše uvedených skutečností v loňském roce proběhla příprava na celkovou výměnu sportovní podlahy. Vzhledem k tomu, že se zároveň provedla studie celkové rekonstrukce Sportovní haly, kde v návrhu studie je snížení stropu nad sportovní podlahou, tak se od celkové rekonstrukce podlahy odstoupilo. V současné době se dále používá stávající nevyhovující palubková podlaha. Vzhledem k tomu že prozatím nevíme, v jakém roce proběhne celková rekonstrukce Sportovní haly a bude se jednat o finančně náročný projekt, bylo rozhodnuto zahájit opravu stávající palubkové podlahy. Oprava bude spočívat v demontáži dvou dřevěných vrstev podlahy a 50 % výměny propadlého roštu s tím, že se zachová stávající technologie sportovního povrchu a nebude nutné vyhovět novým normám na sportovní podlahy. Předpokládaná cena za opravu je 2 300 000 Kč vč. DPH.

 

Skatepark v Rakovníku

Byla vyracována projektová dokumentace od společnosti Mystic Constructions s.r.o na vybudování Skateparku za Sokolovnou v Rakovníku. Skatepark je betonová plocha pro skateboarding o velikosti 800 m2. Betonový skatepark má různě veliké a tvarově členité plochy, které jsou výškově děleny schody, nebo nájezdovými rampami, které mají po stranách opěrné zídky různé šířky. Předpokládaná projekční cena výstavby Skateparku je 8 459 589 Kč vč. DPH.

V současné době probíhá v České republice řada staveb skateboardových hřišť a společnosti, které se touto problematikou zabývají, mají v současné době uzavřené zakázky i na příští rok. V letošním roce je kapacita u těchto společností již naplněna. Momentálně bylo zahájeno zadávací řízení s termínem realizace stavby od 1. 8. 2022 do 15. 12. 2023. Tento termín byl nastaven po konzultaci oslovených společností a projektanta, které se zabývají výstavbou skateparků ve výše uvedeném provedení.

 

Výměna chladiče oleje ve strojovně chlazení Zimního stadionu v Rakovníku

Součástí strojovny chlazení v Zimním stadionu v Rakovníku je výměníkový chladič oleje. Tento chladič oleje je původní tedy 19 let starý. V minulých letech se na tomto chladiči prováděla několikrát oprava, kdy byla provedena částečná i celková výměna zinkových trubiček v chladiči.

V letošním roce během provozu Zimního stadionu došlo k úniku oleje do chladící vody. Tato závada, byla odstraněna za pomoci ucpávek jedné trubičky. Při skončení provozu chlazení ledové plochy, byla provedena revize olejového hladiče, kdy byl zjištěn další únik v jiném místě chladiče. Servisní firma doporučila na základě stávajícího stavu a stáři chladiče, provést jeho výměnu za nový chladič v nerezovém provedení. Jedná se o chladič, který má nerezové trubičky. Byla provedena poptávka a nejlevnější nabídku na výměnu olejového chladiče dodala společnost Brnofrost, spol. s.r.o. za cenu 359 249 Kč vč. DPH. Zapojení olejového chladiče, bude provedeno strojníky Zimního stadionu v Rakovníku.

 

Výsledky Participativního rozpočtu 2022

V termínu do 31. 12. 2021 byly doručeny 3 projekty v rámci Participativního rozpočtu 2022: Systém elektronické atletické časomíry, Naučné panely a Autobusová zastávka v ul. Dukelských hrdinů.

V termínu hlasování od 4. 4. 2022 do 15. 5. 2022 hlasovalo celkem 363 respondentů. Hlasování proběhlo v hlasovacím modulu Survio, prostřednictvím elektronického hlasovacího lístku. Připuštěno bylo rovněž hlasování vyplněním hlasovacího (anketního) lístku v papírové formě. Údaje z anketních lístků byly následně doplněny do hlasovacího modulu. Jednotliví respondenti byli ověřeni a ztotožněni. Neplatné hlasovací lístky byly vyřazeny. Faktickou kontrolou bylo vyřazeno celkem 26 hlasovacích lístků, neboť respondenti nesplnili zadaná kritéria hlasování (věk, trvalé bydliště v Rakovníku, duplicita hlasování, neúplné identifikační údaje).  Každý respondent měl dle pravidel k dispozici 2 pozitivní hlasy + 1 negativní hlas (ne každý respondent využil všech tří hlasů). Platných hlasů bylo celkem 835.

Konečný výsledek vzniklý po odečtení platných záporných hlasů od platných kladných hlasů je tento:

 

Projekty

Kladné hlasy

Záporné hlasy

Celkem

Pořadí

Systém elektronické časomíry

384

33

351

1.

Naučné panely

179

32

147

2.

Autobusová zastávka ul. Duk.hrdinů

106

101

6

3.

 

 

Alokovaná částka na projekty v PaR 2022 byla 1 mil. Kč. Hodnota projektu, který se umístil na 1. místě (systém elektronické atletické časomíry) byla 430 tis. Kč, na 2. místě (naučné panely) byla 500 tis. Kč, čímž na projekt, který se umístil na 3. místě (Aut. zastávka), nezbyla dostatečně vysoká částka k realizaci. Zastupitelstvo města tedy schválilo realizaci dvou uvedených projektů na 1. a 2. místě.

 

Finanční vklad do VSOR

Ve spolupráci se VSOR se připravuje Generel vodovodu a kanalizace na území města Rakovník. Tento Generel nechává zpracovat VSOR a bude vyhotoven do konce roku 2022. Město Rakovník jako člen sdružení VSOR již v loňském roce přislíbilo financování této akce, neboť v současné době není k dispozici žádný aktuálně přehledný pasport odvodnění města. Odhadované náklady na vyhotovení Generelu činí 1 900 000 Kč a tuto částku máme již v rozpočtu pro rok 2022 schválenou. Nyní byl zastupitelstvem města tento finanční vklad schválen.

Generel vodovodu je celým názvem generelní dlouhodobý plán rozvoje zásobování vodou. Generel kanalizace představuje generelní dlouhodobý plán rozvoje odvodnění města. Význam generelů tkví v tom, že umožňují v dlouhodobém horizontu plánovat rozvoj systémů zásobování vodou či odvádění splaškových a srážkových vod z města co nejlepším způsobem s minimalizací investičních a provozních nákladů. Zjednodušeně řečeno, generel nám umožňuje koncepčně zvolit optimální a co nejlevnější řešení rozvoje zásobování vodou a odvádění splaškových a srážkových vod.

 

Ocenění cvičitelů a trenérů mládež za rok 2021

Rada města rozhodla ocenit na základě návrhu sportovní komise 8 cvičitelů a trenérů mládeže za rok 2021 a poskytnout jim peněžitý dar.  Dar a pamětní listy jim budou oficiálně předány z rukou pana starosty.

 

Rekonstrukce technického pavilonu v MŠ Průběžná v Rakovníku

Na základě vypsaného zadávacího řízení komise posoudila doručené nabídky a byla vybrána firma Martin Rek jako nejvhodnější. Nabídková cena činí 1 138 120,05 Kč bez DPH, tj. 1 377 125,26 Kč vč. DPH. Na základě požadavku ředitelky MŠ a za předběžného souhlasu firmy Martin Rek se předpokládaná doba zahájení stavebních prací posouvá z 1. 6. 2022 na 27. 06. 2022 a dokončení dle smlouvy o dílo nejpozději do 21. 8. 2022.

Pro připomenutí: Projekční cena po aktualizaci v roce 2022 činí 1 183 297,85 Kč vč. DPH a zahrnuje rekonstrukce podlah a stěn v pavilonu a v umývárně, osazení nových dveří, kazetové podhledy, novou zdravotechniku včetně úpravy vodovodu a kanalizace a rekonstrukci elektroinstalace. 

 

Nové šatny u hokejbalového hřiště v Rakovníku

Na základě vypsaného zadávacího řízení komise posoudila doručené nabídky a byla vybrána společnost TOVA stavby s.r.o., Nabídková cena činí 8 290 950,98 Kč bez DPH, tj. 10 032 050,69 Kč vč. DPH. Předpoklad pro zahájení plnění smlouvy je 1. 8. 2022, dokončení dle smlouvy o dílo maximálně do 15. 12. 2022. Výkon činnosti koordinátora BOZP bude vykonávat Ing. Vlastislav Gebhart za celkovou cenu 38 720 vč. DPH a činnost technického dozoru stavebníka bude mít na starosti Ing. Zdeněk Hubáček za cenu 162 100 Kč.

Pro připomenutí: Ve sportovním areálu hokejbalu v Rakovníku se nachází šatny pro hráče hokejbalu, které jsou vybudované ze stavebních buněk. Stavební buňky už při instalaci nebyly nové, ale používané již několik let. V současné době už životnost těchto buněk pomalu končí a jejich oprava je v současné době nerentabilní. Na základě těchto skutečností odbor správy majetku oslovil projekční Ateliér Kprojekt, s.r.o. o vypracování projektové dokumentace na vybudování nových šaten ve stejném místě, kde se v současné době nachází stávající šatny.

Nově navržené šatny se sociálním zařízením mírně navýší kapacitu šaten pro sportovce a zajistí jim odpovídající komfort. Šatny jsou navrženy jako jeden zděný objekt. Nové šatny nahradí v plném rozsahu stávající technicky, funkčně i esteticky nevyhovující buňky, které budou rozebrány a odstraněny. Objekt bude jednopodlažní, podél východní hranice pozemku, v návaznosti na řadové garáže na sousedním pozemku. Přepokládaná cena za výstavbu nových šaten pro hráče hokejbalu je 8 750 000 Kč vč. DPH. Zvažujeme i možnost získání finančních prostředků v rámci dotačních titulů, pokud budou vypsány a náš stavební záměr bude vyhovovat podmínkám získání dotace na část výstavby objektu šaten, a to na zelenou střechu a zdroj tepla tepelné čerpadlo.

 

Stavební úpravy ul. Na Francouzích, ul. Pod Nemocnicí a Dukelských hrdinů, Rakovník

V souvislosti se zahájenou bytovou výstavbou v lokalitě Na Francouzích se město zavázalo zrekonstruovat a zkapacitnit komunikaci v ul. Na Francouzích. Investor výstavby bytových domů poskytne pozemky pro nezbytné rozšíření komunikace a zlepšení jejího napojení na ul. Dukelských hrdinů. Nyní je potřeba vyřešit především napojení na ul. Dukelských hrdinů. Projekční práce budou zadány Ateliéru Kprojekt s.r.o. Jedná se o část ulice od křižovatky s ul. Dukelských hrdinů po ulici Flemíkova, zbytek jde za investorem bytových domů.

Protože výjezd z ulice Na Francouzích na ulici Dukelských hrdinů je již dnes pro svoji nepřehlednost vysoce rizikový a výhledové poměry výrazně nezlepší ani rozšířená, zrekonstruovaná komunikace s výjezdem posunutým o cca 5 m, zadali jsme Ateliéru Kprojekt ke zpracování studii částečné přeložky ulice Dukelských hrdinů a navazující úpravy v ulici Pod Nemocnicí. Studie již byla kladně projednána s dotčenými orgány včetně DI PČR. Zásadní pro výhled, bezpečnost a zpomalení dopravy je protažení a vyosení ulice Dukelských hrdinů v křižovatce s ulicí Na Francouzích a zrušení spojky do ulice Pod Nemocnicí. Tímto opatřením dojde k výraznému zlepšení bezpečnosti a plynulosti dopravy. Vznikne zde i nový přechod pro chodce. Chodník v úseku od křižovatky s ulicí Na Francouzích až k ČSSZ (vpravo) bude zrušen, resp. přeložen do ulice Pod Nemocnicí, kde bude zároveň zkapacitněno parkování a výjezd z ulice posunut blíže objektu ČSSZ.

V souvislosti s přeložkou krajské silnice II/227 a rozšířením komunikace ulice Na Francouzích budou probíhat majetkoprávní vypořádání, které přípravu projektu protáhnou. I tak ale předpokládáme, že na jaře 2023 budeme mít projekty připraveny k realizaci, tj. s vydanými pravomocnými rozhodnutími.

Projekční práce na projektech „Stavební úpravy ul. Na Francouzích, Rakovník“ budou za cenu 149 193 Kč vč. DPH a „Stavební úpravy ul. Pod Nemocnicí a Dukelských hrdinů, Rakovník“ za cenu 199 771 Kč vč. DPH.

 

Rozšíření Sportovní haly, Rakovník

Opětovně byla zahájena veřejná zakázka na výběr zhotovitele projektu „Rozšíření Sportovní haly, Rakovník – projektová dokumentace – opakované zadání“.

Pro připomenutí: V únoru 2021 jsme na základě poptávkového řízení uzavřeli smlouvu o dílo se společností Sportovní projekty s.r.o. na vypracování architektonické studie rekonstrukce a přístavby Sportovní haly Rakovník, kterou jsme převzali v červnu 2019. Abychom mohli případně žádat o dotaci, je potřeba jako povinnou přílohu doložit potřebné podklady dokumentace pro stavební povolení stavby, dokumentace pro provedení stavby, stavební povolení a rozpočet stavby. Proto jsme v červnu 2021 zahájili zjednodušené podlimitní řízení na výběr zhotovitele projektu „Rozšíření Sportovní haly, Rakovník – projektová dokumentace“. Zadavateli byla v termínu pro podání nabídek doručena jedna elektronická nabídka od společnosti Atelier 99 s.r.o. ve výši 8 840 000 Kč bez DPH. Doručená nabídková cena však dvojnásobně převýšila předpokládanou hodnotu zakázky, která byla stanovena ve výši 4,2 mil Kč bez DPH. Tuto částku jsme odhadli z poměru již vysoutěžených cen na projektovou dokumentaci bazénu a tribuny na SK a částky z rozpočtu projektanta na realizaci těchto staveb. Zadávací řízení bylo tedy zrušeno.

Na základě požadavku vedení města bylo rozhodnuto obnovit realizaci tohoto projektu. Prozatím byla uzavřena smlouva k administraci zadávacího řízení. Zahájení projektových prací předpokládáme v druhé půli roku 2022, dokončení do konce roku 2023. Přepokládanou výši ceny za projektové práce nyní nejsme schopni odhadnout. Předpokládané náklady na rekonstrukci sportovní haly jsou podle odevzdané studie a předběžného odhadu z roku 2021 ve výši 209,696 mil. Kč bez DPH.

 

Revitalizace zeleně v sídlišti na Zátiší – ul. Průběžná v Rakovníku

V loňském roce byla dokončena rekonstrukce chodníků a silnice v lokalitě na Zátiší ul. Průběžná. V rámci stavby bylo pokáceno a odstraněno několik stromů a keřů, které by bylo vhodné doplnit, a to v celé rekonstruované ploše. Oslovili jsme proto zahradní architektku, která nám zpracovala návrh osazení zeleně. Jedná se o zeleň v sídlišti, a proto byly vybrány druhy, které jsou na toto stanoviště vhodné a zvládají městské podmínky. Druhy jsou vybrány tak, aby zlepšily estetickou funkci stávající sídlištní zeleně. Konkrétně se jedná o výsadbu 54 ks stromů, 3871 ks keřů a 482 ks trvalek. Součástí zakázky jsou i materiál a realizační práce a následná tříletá rozvojová péče.

Zároveň s tímto návrhem byl zpracován i odborný posudek, který je povinnou přílohou žádosti o dotaci na výsadbu stromů. Tento dotační titul je vyhlášen Ministerstvem životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí v rámci Národního programu ŽP. Termín pro podání žádosti je 30. 12. 2023, maximální výše podpory na jeden projekt činí 250 tis. Kč a je stanovena na 100 % ze způsobilých výdajů.

Na základě výše uvedených skutečností bylo rozhodnuto zahájit zadávací řízení k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Revitalizace zeleně v sídlišti na Zátiší ul. Průběžná v Rakovníku“.

 

Výměna oplocení v MŠ V Lukách v Rakovníku

Na základě požadavku paní ředitelky MŠ na opravy a údržbu v roce 2022 a dále na základě Protokolu

o kontrole ČŠI bylo rozhodnuto vyměnit oplocení kolem celého areálu MŠ V Lukách v délce 155 m včetně výměny vrat. Na základě poptávkového řízení byla vybrána pro realizaci společnost M+J Pavel v.o.s., která opravu provede za celkovou cenu 555 088,79 Kč s DPH.

 

 

 

Datum vložení: 14. 6. 2022 14:30
Datum poslední aktualizace: 14. 6. 2022 14:34
Autor: Bc. Kateřina Hradilová

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení