Město Rakovník
MěstoRakovník

Radní a zastupitelé projednávali ...

Radní a zastupitelé projednávali ... 1

Vybrané zprávy z 15. zasedání zastupitelstva města, které se konalo 6. 9. 2021 a ze 76. schůze rady města, která se konala 8. 9. 2021.

Participativní rozpočet 2022

Již potřetí byl schválen projekt participativního rozpočtu pro rok 2022 pod názvem „Rozhodněte sami“. Částka 1 mil. Kč. bude zahrnuta v návrhu rozpočtu města pro rok 2022. Limit na jednotlivý předkládaný projekt včetně případné projektové dokumentace se navrhuje ponechat ve výši maximálně 500 tis. Kč. Pravidla participativního rozpočtu 2022 včetně příloh zůstávají ve srovnání s rokem 2021 beze změn. Veškeré materiály a potřebné dokumenty jsou ke stažení na webu města: urad/participativni-rozpocet/.

 

Regenerace MPR a MPZ

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí státní finanční podpory formou dotace z rozpočtu města a to z programu Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2021 Ministerstva kultury ČR. Dotace se poskytne Římskokatolické farnosti Rakovník ve výši 300 000 Kč (250 000 Kč příspěvek z Programu regenerace a 50 000 Kč povinný příspěvek města Rakovník ve výši 10% z celkové částky 500 000 Kč), na obnovu pískovcové dlažby v lodi kostela Sv. Bartoloměje.

 

Nákup projekčního zařízení – Kulturní centrum

Do schváleného rozpočtu města na rok 2021 byl již zařazen investiční příspěvek pro Kulturní centrum ve výši 1 200 000 Kč na nákup nového projekčního zařízení do kina v budově Tylova divadla splňující nejnovější technické požadavky. KC požádalo o poskytnutí investičního příspěvku ve výši 432 000 Kč na zakoupení z důvodu toho, že v nejnižší nabídce z poptávkového řízení činí celková cena projekčního zařízení 1 898 490 Kč. K úhradě bude také použit fond investic Kulturního centra Rakovník ve výši 266 490 Kč.

Současné projektové zařízení je z roku 2009, pořízeno bylo v první vlně digitalizace kin. V technické zprávě z roku 2020 je diagnostikována řada chyb a závad, které nelze opravovat, jedná se například o ztrátu technické a softwarové podpory výrobce. Dalším zásadním problémem je neschopnost čtení medií ve vysoko snímkové frekvenci, kterou jsou ve většině případů zpracovávány nové premiérové filmy. Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí tohoto investičního příspěvku ve výši 432 000 Kč jako závazného ukazatele rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2021.

 

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Vzhledem ke zvyšujícím se nákladům za svoz a likvidaci odpadů a z důvodu novely zákona o místních poplatcích bylo schváleno zvýšení místního poplatku ze současných 720 Kč na 960 Kč za kalendářní rok. Zachována zůstává úleva ve výši 50% pro osoby starší 70 let věku a studenty denního studia škol umístěných mimo město, kteří jsou ubytováni v místě studia a nedosáhli věku 26 let. Osvobození od poplatku zůstává pro děti do 4 let věku a osoby pobývající déle než 6 měsíců mimo území ČR a také další zákonná osvobození uvedená v nově vydané obecně závazné vyhlášce č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Nově jsou ze zákona osvobozeny osoby, které jsou poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a mají v této obci bydliště. Splatnost poplatku k 30. 6. kalendářního roku se nemění.

 

Obecně závazná vyhláška o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí

Dne 1. ledna 2021 nabyl účinnosti zákon č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony. Město může obecně závaznou vyhláškou nově stanovit místní koeficient v rozmezí 1,1 až 5, pro všechny nemovité věci na území celé obce nebo pro jednotlivé části obce. Tímto postupem mohou obce zvýšit daň například jen pro části obce, ve kterých se nachází průmyslové objekty s negativním dopadem na životní prostředí.

Nově vydanou obecně závaznou vyhláškou č. 4/2021 se tedy v Rakovníku stanovuje místní koeficient ve výši 3 pro vymezené části obce, ve kterých se nachází průmyslové a obchodní objekty, jejichž činnost má kromě pozitivních přínosů také významné negativní dopady do života ve městě (např. zvýšení zátěže dopravou, hlukem, prašností apod.). Tyto části obce jsou přesně vymezené parcelními čísly pozemků.

 

Dar – pozemky Na Francouzích

V dané lokalitě Nad Nemocnicí se plánuje výstavba 3 bytových domů. Část komunikace bude zrekonstruována na náklady investora a část byla nabídnuta darem městu, aby zde mohlo stávající panelovou komunikace zrekonstruovat a rozšířit. Rekonstrukce v režii města tak bude napojena na zrekonstruovanou část, kterou bude investovat daný investor. Projektovou dokumentaci na spodní část již město obdrželo.

Celá tato lokalita je omezena dopravní obslužností a je v zájmu všech tamních obyvatel, aby zde nová komunikace byla vytvořena. V darovací smlouvě je podmínka vybudování komunikace do 5 let. Pokud podmínka nebude dodržena, pozemek se vrátí nemocnici a město na tom nebude nijak ztrátové. Pro město je důležité vybudovat zde plnohodnotnou dvouproudou komunikaci. Na prosincovém zastupitelstvu bude tento projekt zařazen mezi investiční projekty města.

 

TJ TATRAN Rakovník, z. s. – dotace

Tatran podal žádost o dotaci u Národní sportovní agentury, kde je podmínkou doložení garance vlastníka se spolufinancováním akce, a to ve výši 30 %. Stávající hřiště nemá žádný drenážní, odvodňovací systém, a jelikož se hřiště nachází na jílovitém podloží je v případě srážek povrch podmáčený a sekání trávy je problematické. Projektové náklady činí 7 251 483 Kč.

Na předchozím zasedání zastupitelstva nebylo přijato žádné usnesení, proto TJ TATRAN zažádal město znovu o příslib spoluúčasti při financování akce „Rekonstrukce povrchu hřiště – Rakovník“ ve výši 30 % z celkových výdajů, maximálně však 2 250 000 Kč. Zastupitelé města tentokrát usnesení schválili za podmínky, že dojde k přidělení dotace nejpozději do 30. 9. 2022, tedy do konce jejich volebního období.

 

Spoluvlastnické podíly

V roce 2000 byla zahájena výstavba bytových domů v lokalitě na Zátiší v ulici Otýlie Beníškové a Jirkovského. Byly zde vybudovány tři bytové domy s tím, že na výstavbu byla poskytnuta státní dotace, jejímž příjemcem bylo město. Výstavbu inicializovalo Investiční bytové družstvo Rakovník a domy byly stavěny v etapách. Město pro výstavbu všech domů poskytlo pozemky, které zůstaly doposud v jeho vlastnictví. Podmínkou pro poskytnutí dotace byla garance města, že bude spoluvlastníkem domů a byty budou využívány výhradně k bydlení za zvýhodněných podmínek.

Nyní uplynula 20 letá lhůta, kdy měly být byty dle podepsané smlouvy privatizovány za dodržení současných právních předpisů.

Na zasedání zastupitelstva města proběhla diskuze k převedení spoluvlastnických podíl bezúplatně i úplatně. Nakonec bylo rozhodnuto, že bude sestavena pracovní skupina složené ze zastupitelů a zástupců odboru správy majetku, která bude jednat o podmínkách a podrobnostech úplatného převodu spoluvlastnického podílu s tím, že na jednání pracovní skupiny budou přizváni zástupci Investičního bytového družstva Rakovník.

Převody spoluvlastnických podílů se řeší i v jiných městech napříč celou Českou republikou, žádný případ není stejný, uzavřené smlouvy o sdružení jsou odlišné.  Vedení města je rozhodně nakloněno další jednáním a nechtělo by věc řešit v soudním sporu.

 

Protidrogový vlak

Již potřetí bude město Rakovník spolupracovat při realizaci programu REVOLUTION TRAIN pro žáky, studenty a veřejnost. Autorem projektu protidrogové prevence je NOVÉ ČESKO, nadační fond. Základem projektu je protidrogový vlak – multimediální mobilní vlaková souprava (šest stříbrných obrněných vagónů = 4 kinosály, 8 interaktivních místností a v nich příběh, jak snadné je propadnout drogám a jak těžké je se závislosti zbavit), která nabízí jedinečné prostředí pro interaktivní zážitkové vzdělávání. Protidrogový vlak bude přistaven na rakovnickém nádraží dne 16. 9. 2021.

V loňském roce byl nadačnímu fondu NOVÉ ČESKO poskytnut peněžitý dar ve výši 108 tis. Kč a preventivní program tak mohlo navštívit 217 žáků 7. – 9. tříd základních škol v Rakovníku. V letošním rozpočtu města je na tuto spolupráci opět vyhrazeno 110 tis. Kč.

 

Výsadba lipové aleje

Na základě poptávkového řízení na výsadbu lipové aleje ke kynologickému cvičišti bylo rozhodnuto uzavřít smlouvu o dílo s Adamem Karhánkem, jejímž předmětem je výsadba 37 lip včetně pětileté povýsadbové péče, za celkovou cenu 349 922 Kč vč. DPH.

Výsadba lipové aleje byla přihlášena jako jediný projekt do Participativního rozpočtu roku 2021, navíc bylo ještě zažádáno o poskytnutí finančního příspěvku v rámci programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny pro roky 2019 – 2023 Ministerstva životního prostředí. Plánováno je vysadit lípy ještě letos na podzim.

 

Vybudování hřiště – Ravos

Společnost RAVOS projevila zájem vybudovat na našem pozemku multigenerační hřiště a naučné místo Voda. Jedná se o projekt, který by financoval RAVOS v případě, že získá finanční prostředky z nadačního fondu VEOLIA. Hřiště by bylo vybudováno na pozemku, který se nachází za areálem sídla společnosti podél Rakovnického potoka a navazuje na něj cyklostezka. Byly by zde umístěny lavičky, stojan na kola, ruské kuželky a tři cvičební stroje. V případě získání dotace a vybudování hřiště se bude dále jednat o zajištění provozu a údržby hřiště.

 

Rekonstrukce sociálního zařízení v administrativní budově Nádražní č. p. 102

Sociální zařízení v administrativní budově Nádražní č. p. 102 v Rakovníku, kde se nachází odbor dopravy, jsou v 1 NP i 2 NP. V prvním patře budovy bude sociální zařízení sloužit pro veřejnost, ve druhém pouze po zaměstnance úřadu. Obě zmiňovaná sociální zařízení jsou zastaralá, obklady nejdou dostatečně vyčistit a především působí nedůstojným dojmem. Projekční cena za rekonstrukci sociálního zařízení v obou podlažích je 523 659,75 Kč vč. DPH. Je předpoklad, že cena vzešlá ze zadávacího řízení bude nižší. Z výše uvedených důvodů bylo zahájeno zadávací řízení k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu.

 

Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Pod Václavem a ul. Křikavova v Rakovníku

V dotčených ulicích v současné době probíhají kompletní opravy inženýrských sítí a je plánována rekonstrukce povrchů. Je proto výhodné v tuto dobu, když jsou povrchy rozkopané, provést výměnu kabeláže v délce 1064 m a přípravit pro osazení 29 ks nových sloupů a svítidel, resp. zkoordinovat rekonstrukci VO s rekonstrukcí uvedených ulic tak, aby se nemusely nové povrchy opět rozkopávat. V termínu byla doručena pouze jedna nabídka, a to od firmy Pavel Srp, za celkovou cenu díla 1 207 438 vč. DPH. Bylo tedy rozhodnuto s nimi uzavřít smlouvu, zahájení prací se předpokládá 20. 9. 2021 a dokončení nejdéle do 20. 12. 2021.

Datum vložení: 9. 9. 2021 8:18
Datum poslední aktualizace: 10. 9. 2021 10:04
Autor: Bc. Kateřina Hradilová

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení