Město Rakovník
MěstoRakovník

Zastupitelé projednávali ...

Zastupitelé projednávali ... 1

Vybrané zprávy z 2. zasedání zastupitelstva města, které se konalo 12. 12. 2022.

Časový plán konání zasedání ZM v roce 2023

Zastupitelstvo města stanovilo časový plán konání zasedání zastupitelstva města na 1. pololetí roku 2023, a to ve dnech 13. 3. 2023 a 12. 6. 2023.     

 

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 až 2025

Schválený návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 až 2025 obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, o dlouhodobých závazcích a pohledávkách a finančních zdrojích k realizaci dlouhodobých záměrů. Střednědobý výhled rozpočtu bude zveřejněn na úřední desce města v sekci Rozpočet.

 

Rozpočet města Rakovníka na rok 2023

Rozpočet města Rakovníka je finanční plán, který vyjadřuje finanční vztahy na straně příjmů a výdajů, podle něhož se řídí financování uskutečňovaných operací v průběhu kalendářního roku.  Rozpočet města Rakovníka na rok 2023 byl schválen jako schodkový, tedy plánované příjmy pro rok 2023 jsou nižší než plánované výdaje.

Rozdíl mezi plánovanými příjmy a plánovanými výdaji je dorovnán financováním, které je složené ze zůstatku finančních prostředků na běžných účtech ve výši 91 000,00 tis. Kč a z dlouhodobého úvěru na rekonstrukci víceúčelového studijního a společenského centra ve výši 35 000,00 tis. Kč.

Příjmy jsou rozpočtovány ve výši 433 436,00 tis. Kč, a to dle schváleného rozpočtového výhledu města Rakovníka na období 2023 – 2025, dle skutečného plnění rozpočtu za předchozí rozpočtový rok, dle výpočtu daňových příjmů provedeného Ing. Luďkem Tesařem – Cityfinance a dle kvalifikovaného odhadu příjmů.

Celkové výdaje byly stanoveny ve výši 559 436,00 tis. Kč. Tato částka se skládá z běžných výdajů jednotlivých útvarů a účelových fondů ve výši 403 474,50 tis. Kč, kapitálových výdajů ve výši 132 340,50 tis. Kč a splátek úvěrů ve výši 23 621,00 tis. Kč. Při stanovení konkrétních výdajů se vycházelo z rozpočtového výhledu města na období 2023 – 2025 a odhadu výdajů a potřeb jednotlivých útvarů města Rakovníka. Útvary vycházely zejména z uzavřených smluvních vztahů, z potřeby dokončení rozpracovaných akcí financovaných z vlastních i cizích prostředků, ze vztahů, které vyplývají z obecně závazných právních předpisů, zejména z povinnosti zabezpečit určité činnosti a záležitosti pro občany a region dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a dále z nutnosti zabezpečit potřebné opravy a údržbu majetku města k jeho dalšímu efektivnímu využívání.

Rozpočet města bude zveřejněn na úřední desce v sekci Rozpočet. Rozpis rozpočtu bude schvalovat rada města na své schůzi ve středu 21. 12. 2023.

 

Prodej pozemku st. p. č. 4993

Jedná se o budovu, která slouží jako občerstvení v ulici Rabasova. Na odkoupení budovy a pozemku byla doručena žádost od současného nájemce. Na prodej byl zpracován znalecký posudek, který stanovil cenu obvyklou ve výši 1 713 940 Kč. Cena samotné budovy činí 577 688 Kč a pozemků 1 136 250 Kč, tj. 3 125 Kč/m2. Jedná se o pozemek, který je v územním plánu určen k bytové zástavbě, avšak jeho využití je omezeno umístěním sítí, které vedou po větší části pozemku a v případě jakékoliv stavby bude nutné zajistit jejich přeložení. Budova s pozemkem je již několik let pronajímána pro občerstvení s průměrným ziskem 80 000 Kč/rok. V lokalitě nejsou plánovány žádné investiční výstavby města a pozemek není ani zahrnut do žádného dalšího plánu k využití. Z těchto důvodů zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pozemku st. p. č. 4993, jehož součástí je budova č. p. 2582 a pozemek p. p. č. 2366/6 (317 m2), vše v k. ú. Rakovník (LV 10001) za cenu 1 721 000 Kč.                             

 

Prodej pozemků – VALEO

Prodej těchto pozemků již jednou projednávalo zastupitelstvo města a to dne 5. 9. 2022, kde nebylo přijato žádné usnesení. O odkoupení pozemků požádala společnost Valeo již v květnu a na pozemcích mají zájem vybudovat plnohodnotný chodník a odstavnou či parkovací plochu. Pozemky se nachází v lokalitě proti nové výstavbě Valea poblíž ZZN. V současné době jsou některé pozemky pronajaté pro zemědělské účely. V územním plánu jsou vedeny jako plocha pro výrobu. Zástupce Valea sdělil, že jednají se soukromými vlastníky o odkoupení zbývajících pozemků a předmětné pozemky by tak s nimi tvořily jeden funkční celek.  Znalecký posudek stanovil cenu 1 540 Kč/m2, tj. celkem 5 790 400 Kč. Při prvním projednávání prodeje v červnu, doporučila rada města zastupitelstvu uzavřít kupní smlouvu za cenu ve výši 1 550 Kč/m2 a právě výše ceny vedla k tomu, že zastupitelstvo nepřijalo žádné usnesení. Pozemky jsou svým umístěním v průmyslové zóně vhodné pro využití okolních podniků a sloučením se sousedními pozemky bude hodnota pozemků vyšší, a proto odbor správy majetku navrhl a rada města doporučila zastupitelstvu uzavřít kupní smlouvu za cenu ve výši 2 000 Kč/m2. Prodej pozemků probíhal formou veřejné elektronické aukce. Do aukce se přihlásili dva zájemci, z nichž jen Valeo, potvrdilo vyvolávací cenu a stalo se tak výhercem aukce. Celková kupní cena tedy činí 7 250 000 Kč a jedná se o pozemky p. p. č. 1172 (351 m2), 1175/3 (2 310 m2), 1175/35 (38 m2), 1187/1 (83 m2), 1188/2 (113 m2), 1189 (84 m2), 1211/7 (33 m2), 3682 (12 m2), 3683 (495 m2), 3685/19 (48 m2), 3870 (193 m2) v k. ú. Rakovník (LV 10001.

 

Navýšení příspěvku – Loutkářský spolek

Loutkařský spolek Rakovník požádal o navýšení příspěvku na provoz o 180 000 Kč. Navýšení žádali z důvodu předpokládaného nárůstu cen energií, které budou dle odhadu činit 240 000 Kč/rok. Loutkařský spolek má v užívání budovu Loutkového divadla a na jeho provoz přispívá město částkou 90 000 Kč/rok. Částku loutkáři každý rok vyúčtovávají a vždy je vyčerpána na energie a drobné opravy. Nyní tedy požádali o zvýšení částky, která by měla být dostačující na pokrytí nákladů na energie.  Spolek provozuje budovu od počátku a od roku 2010 je mu poskytován příspěvek na provoz budovy. V roce 2010 to byla částka 60 000 Kč, v roce 2011 částka 75 000 Kč a od roku 2012 je stanovena částka 90 000 Kč. Deset let je tedy poskytována stejná částka na provoz budovy. Vzhledem k tomu, že Loutkařský spolek zajišťuje činnost, která je v Rakovníku jediná a je zaměřena zejména na nejmenší děti, bylo rozhodnuto navýšit příspěvek na provoz budovy č. p. 2311 – Loutkové divadlo, na částku 270 000 Kč.

 

Příspěvky na provoz sportovišť pro rok 2023

Město Rakovník na základě provozovatelských smluv poskytuje sportovním klubům příspěvky na provoz jednotlivých areálů. Poslední příspěvek byl stanoven na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.  Sportovní kluby mají povinnost příspěvek vyúčtovávat čtvrtletně a musí být použit prioritně na zajištění samotného provozu areálu. O navýšení příspěvku na příští rok požádalo HC Rakovník, SK Rakovník a GOLFCLUB 85 Rakovník.  Po diskuzi na zasedání ZM bylo rozhodnuto schválit příspěvky ve stejné výši jako v roce 2022 s tím, že se zastupitelé k navýšení příspěvku vrátí na některém z dalších zasedání ZM podle aktuální situace.

Výše jednotlivých příspěvků:

 • TJ TATRAN Rakovník, z. s. - 900 000 Kč
 • SK Rakovník, z. s. a HC 1972 RAKOVNÍK, z. s. - 1 500 000 Kč
 • HC Rakovník, z. s. - 1 850 000 Kč
 • HVS Rakovník, z. s. - 150 000 Kč
 • GOLFCLUB 85 Rakovník, z. s. - 45 000 Kč
 • TJ Tělovýchovná zařízení Rakovník, z. s. - 600 000 Kč

 

Strategický plán rozvoje města Rakovník do roku 2033

V roce 2013 jsme pracovali na přípravě strategického plánu našeho města, který byl v prosinci roku 2013 schválen zastupitelstvem města. V roce 2017 byl tento plán aktualizován a do současnosti můžeme tento dokument používat jako důležitý podklad především pro získávání dotací. Strategický plán poskytl cenné údaje, které také často využívají studenti vysokých škol při přípravě svých seminárních nebo diplomových prací. Nyní jsou data již neaktuální, a tak byly tyto podklady přepracovány. Rok 2022 jsme využili na přípravu zcela nového dokumentu, který pokryje vizi města do roku 2033.  V průběhu první poloviny roku jsme sbírali data, podněty od všech zúčastněných stran, analyzovali podklady a také se setkávali v rámci pracovních skupin. Prostřednictvím webových stránek města byli obyvatelé informování, že mohou zasílat své postřehy a náměty.

Po úvodních konzultacích jsme měli k dispozici koncept Strategického plánu rozvoje města Rakovník do roku 2033. Jako obvykle se skládá z analytické a návrhové části. Analytická část vyhodnocuje jednotlivé oblasti na základě statistických dat a uvádí srovnání s městy podobné velikosti. Definuje klíčové požadavky a dlouhodobé cíle. Návrhová část navazuje s globálním cílem a popisuje jednotlivé specifické cíle. Jednotlivá opatření jsou obecně definována v souladu s požadavky poskytovatelů dotací. K návrhu Strategického plánu mohli všichni zasílat své připomínky a podněty a zapracování všech připomínek pak proběhlo v průběhu letních prázdnin. Následně byl dokument postoupen dotčeným orgánům státní správy k vyjádření.

Nyní jeho znění schválilo i zastupitelstvo města. Strategický plán najdete zveřejněný na webu města - mesto-1/rozvoj-mesta/strategicky-plan-1/.

 

Investiční a neinvestiční projekty

Byl schválen následující zásobník investičních projektů:

Projekty prováděné v roce 2022:

 • Park&Ride u vlakového nádraží
 • Modernizace MKDS Rakovník – kamerový bod Na Váze a v ul. Malcova
 • Víceúčelové studijní a společenské centrum
 • Stavební úpravy vstupního parteru – Víceúčelové studijní a společenské centrum
 • Interiér a vybavení Víceúčelového studijního a společenského centra
 • ul. Bratří Burianů + Hlavačovská dokončení + Koubkova spojka
 • Šatny a sociální zařízení u hokejbalového hřiště
 • Oprava fasády historického objektu Samson
 • Oprava sportovní palubkové podlahy ve Sportovní hale
 • Rekonstrukce technického pavilonu v MŠ Průběžná
 • Revitalizace zeleně v sídlišti Zátiší
 • Revitalizace dvora 1. ZŠ
 • Rekonstrukce ulic Pod Václavem a Fojtíkova
 • Recyklace prací vody v aquaparku

 

Financování připravených projektů v roce 2023, případně v letech následujících:

 • Skateboardové hřiště
 • Cyklostezka Rakovník – Kněževes – propojení
 • Most č. 16 Benešovy rámy-Hradcův mlýn
 • Most č. 17 Pod Papírnou
 • Most č. 18 u Kohoutova mlýna
 • Regenerace MPZ V – ul. Palackého
 • Rekonstrukce ulice Na Francouzích včetně dopravního řešení napojení
 • Modernizace MKDS Rakovník – kamerový bod Pražská, Lišanská
 • Rekonstrukce ul. Zd. Štěpánka 2. část
 • Rekonstrukce ul. Jiráskova, Žlutického, Komenského nám.
 • Revitalizace dvora a školní zahrady MŠ V Parku
 • Rozvod vody pro závlahu v areálu TJ Tatran Rakovník

 

V případě volných prostředků v rozpočtu města nebo v případě získání dotace fyzickou realizaci připravených investičních projektů a jejich financování v roce 2023, případně letech následujících:

 • Nábř. Dr. Beneše – parkování u Zimního stadionu
 • Zimní stadion – rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
 • Šatny PH a SK – buňky
 • Vestavba učeben do podkroví 1. ZŠ
 • Modernizace dílen a cvičné kuchyně 2. ZŠ Rakovník
 • FVE bazén
 • Sokolovna – rekonstrukce střechy
 • Dopravní řešení ulice Spalova
 • Fasáda a střecha na školních dílnách 1. ZŠ
 • Oprava fasády na budově 2. ZŠ Stará pošta
 • Úprava interiérů radnice

 

Další seznam:

 1. investičních projektů, které se připravují k realizaci v letech následujících:
 • Rekonstrukce prostranství před vlakovým nádražím
 • Nové architektonické řešení Husova náměstí včetně rekonstrukce inženýrských sítí
 • Rozšíření Sportovní haly
 • Rozšíření šaten 2. ZŠ
 • most č. 3 přes potok Huřvinka, za ČOV
 • Nové šatny na hřišti SK na Zátiší
 1. investičních projektů, u kterých je vydáno pravomocné stavební povolení, a jsou připraveny k realizaci:
 • Rekonstrukce a modernizace areálu SK Rakovník
 • most č. 5 (chodník na mostě přes Černý potok – Valeo)
 • V Lukách – Lužní ulice
 • Sokolovna – celková obnova
 • Obnova Čermákových sadů
 • Přístavba archivu budovy radnice
 • Kanalizační sběrač – Zátiší Bulovna – ČOV Rakovník
 • Komunikace ke kynologickému cvičišti – I. etapa
 • Sídliště Bendovka – řešení komunikací
 • Botanická zahrada -  řešení odvodnění
 1. dalších investičních projektů:
 • Vodohospodářská studie, odvedení povrchových vod z lokality Zátiší
 • Řešení kapacit školní družiny 1. a 2. ZŠ Rakovník
 • Úprava prostranství v ul. Nádražní (Poliklinika)
 • Snížení energetické náročnosti MŠ Šamotka, Snížení energetické náročnosti DDM Rakovník
 • Budova Palečku
 • Regenerace panelového sídliště V Lukách
 • Městská tržnice
 • Rekonstrukce dopravního hřiště
 • Rekonstrukce ul. Riegerova 1. část, Budovcova, Vackova, Nábřeží TGM mezi ul. Trojanovou a Nádražní, ul. Levého, U Hřbitova, Kokrdovská
 • Rekonstrukce Wintrova, Zahradní, Alešova, rekonstrukce komunikace Šamotka, Medová, Soukupova
 • Rozhledna
 • Včelín
 • Provozní budova hřbitova, hřbitovní zeď, obnova veřejného osvětlení v urnovém háji a rozšíření kolumbária
 • Měřící stanice kvality ovzduší
 • Vybudování bezbariérové přístupové trasy po dvou lávkách přes Lišanskou ulici a lesopark Jamka
 • Autobusové zastávky
 • Sídliště U Křížku
 • Sídliště Zátiší
 • Rekonstrukce Tyršova koupaliště – výstavba hlediště, kabinek, dokončení
 • Rekonstrukce lávky č. 4
 • Dopravní řešení přispívající k bezpečnosti dopravy
Datum vložení: 13. 12. 2022 12:33
Datum poslední aktualizace: 13. 12. 2022 12:35
Autor: Bc. Kateřina Hradilová

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení