Město Rakovník
MěstoRakovník

Radní projednávali

Radní projednávali 1

Vybrané zprávy ze 42. schůze rady města.

Pořízení prodejních stánků

Město Rakovník v současnosti nedisponuje vlastními prodejními stánky pro kulturní akce, které organizuje přímo město nebo jeho příspěvkové organizace. Rada města tedy rozhodla objednat výrobu 15 ks prodejních stánků od Integrované střední školy Rakovník za celkovou cenu 540 743 Kč vč. DPH. ISŠ nabídla v rámci poptávkového řízení nejnižší cenu.

Pořízení vlastních stánků má hned několik pozitivních přínosů, jako například pořádání kulturních akcí, což je důležitým prvkem nejen pro rozvoj a udržení živé a soudržné komunity, ale také pro cestovní ruch města. Prodejní stánky v jednotném stylu umožní lepší organizaci trhů, jarmarků, festivalů a dalších veřejných akcí, čímž přispějí k jejich atraktivitě, návštěvnosti a celkovému dojmu z akce. Pronájem stánků umožní místním podnikatelům, řemeslníkům a umělcům snadný přístup k prodejním prostorům za přijatelné ceny. To může být zvláště přínosné pro malé a začínající podnikatele/řemeslníky, kteří si nemohou dovolit investice do vlastních prodejních zařízení, což pomůže rozvíjet podnikatelské prostředí ve městě.

 

Rekonstrukce městského bytu

Rada města rozhodla o rekonstrukci dalšího, v pořadí již 8 nájemního bytu, v č. p. 1508 v Rakovníku. Rekonstrukce bytu zahrnuje bourací a zednické práce, výrobu nové kuchyňské linky, montáž polic do šatny, obkladačské práce, podlahářské práce, nový rozvod elektřiny a instalatérské práce včetně nového zařízení koupelny. Předpokládaný rozpočet činil 529 293,57 Kč bez DPH. V rámci poptávkového řízení byly doručeny 3 nabídky. Na základě doporučení komise bylo rozhodnuto uzavřít smlouvu o dílo s Martinem Rekem za cenu 522 772,47 Kč bez DPH s termínem dokončení do 15. 7. 2024.

 

Pronájem městských bytů

Bylo rozhodnuto zveřejnit nabídku pronajmout v č. p. 4 ulici Nádražní v Rakovníku byt č. 1 a byt č. 11, a to formou elektronické aukce.

V bytě č. 1 o celkové ploše 82,33 m2 se nachází pokoj 1 (27,31 m2), pokoj 2 (24,52 m2), kuchyně (14,30 m2), předsíň (10,20 m2), koupelna + WC (3,50 m2), sklep (2,5 m2). Byt je nabízen za měsíční nájemné 12 761 Kč. Byt byl uvolněn na základě podané výpovědi nájemníkem a předán ke dni 29. 2. 2024. Z důvodu vysoké vlhkosti zdiva byly v bytě provedeny zednické práce a nyní je byt připraven k pronájmu.

V bytě č. 11 o celkové ploše 69,65 m2 se nachází pokoj 1 (20,73 m2), pokoj 2 (18,32 m2), kuchyně (15,09 m2), předsíň (6,95 m2), koupelna + WC (5,56 m2), sklep (3,00 m2). Byt je nabízen za měsíční nájemné 10 796 Kč. Byt bylo nutné po skončení nájmu zrekonstruovat. Rekonstrukce bytu byla dokončena a byt je připraven k pronájmu. Veškeré další informace a termín aukce bude zveřejněn na úřední desce města.

 

Lávka M5 přes Černý potok v ul. Kuštova, Rakovník

V rámci zadávacího řízení na stavbu „Lávka M5 přes Černý potok v ul. Kuštova, Rakovník – opakované zadání“ byly doručeny 3 nabídky. Na základě doporučení komise bylo rozhodnuto uzavřít smlouvu o dílo s BM Construction, spol. s r.o., za cenu 2 253 091,20 Kč vč. DPH. Zahájení stavebních prací předpokládáme v červenci 2024 s termínem dokončení do 30. 11. 2024.

Pro připomenutí:

V roce 2020 zpracovala projektová kancelář VANER s.r.o. projektovou dokumentaci na rekonstrukci lávky pro pěší mostu M5 přes Černý potok v Rakovníku v ulici Kuštova v průmyslové zóně Západ.

Stávající lávka mostu M5 je dle poslední hlavní mostní prohlídky z dubna 2023 v havarijním stavu a měla by být uzavřena. Ve spolupráci s projekční kanceláří jsme navrhli nejekonomičtější řešení v podobě rekonstrukce původního, dnes nepoužívaného silničního mostu na lávku pro pěší, kdy spodní stavba bude zachována a na ní bude osazena nová ocelobetonová nosná konstrukce s využitím současných nosníků. Nepotřebná část bývalé mostovky bude odbourána, stejně tak jako stávající lávka. Stavba zahrnuje i přeložku veřejného osvětlení a úpravu vedení chodníku z/na novou lávku.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky podle rozpočtů projektanta po aktualizaci v roce 2024 je 1,2 mil. Kč bez DPH. Vzhledem ke zkušenostem z předcházejících zakázek na mosty se dá ovšem předpokládat cenový nárůst. Zahájení stavebních prací předpokládáme v 7-9/2024 s termínem dokončení do 30/11/2024.

 

Vybavení kuchyněk a dílen 2. ZŠ Rakovník – dodávka vybavení – elektronika – IT vybavení

V rámci zadávacího řízení zakázky „Vybavení kuchyněk a dílen 2. ZŠ Rakovník – dodávka vybavení – Elektronika – IT vybavení – druhé opakování“ byly doručeny 3 nabídky. Na základě doporučení komise bylo rozhodnuto uzavřít kupní smlouvu s ENGEL s.r.o. za cenu 785 810,30 Kč vč. DPH.

Pro připomenutí:

V listopadu 2022 město využilo dotační příležitosti Integrovaného operačního programu 2021-2027 a požádalo o dotaci na kompletní rekonstrukci žákovských dílen a cvičných kuchyněk.

Na jaře 2023 byly zahájeny stavební práce v prostorách kuchyněk a především dílen. V rámci projektu byla vybudována nová elektroinstalace, rozvody kanalizace, vody, topení a vzduchotechniky a provedeny nutné sanační práce. Prostory dílen jsou funkčně rozděleny na sklad, přípravnu a univerzální žákovskou dílnu a jsou v nyní vybavovány moderními a funkčními učebními pomůckami, nástroji, nářadím, nábytkem a dalším vybavením včetně tabletů, 3D tiskáren a robotických stavebnic.

V prostorách žákovských kuchyněk byly již kompletně nainstalovány nové moderní kuchyňské linky včetně spotřebičů, dodáno nové nádobí i potřebná pračka a sušička prádla. Prostor je osazen i novou sanitární keramikou a ostatním nábytkem.

Stavební práce a vybavení prostor nábytkem i pomůckami jsou již dokončeny, nyní se čeká na dodávku IT vybavení. V souběhu s tím budou dodány i moderní elektronické stavebnice. Akce by měla být kompletně hotova do konce srpna 2024.

Celková hodnota investice byla odhadnuta na cca 9 mil. Kč, zakázky se však podařilo realizovat s úsporou oproti předpokládaným projekčním nákladům. Celá akce včetně souvisejících výdajů by měla vyjít na 8,172 mil. Kč v závislosti na výsledku zadávacího řízení na IT vybavení. Odhadovaná dotace je potom 6,699 mil. Kč.

 

Rekonstrukce herny v MŠ V Lukách v Rakovníku

V rámci zadávacího řízení na akci „Rekonstrukce herny v MŠ V Lukách v Rakovníku“ byly doručeny 4 nabídky. Na základě doporučení komise bylo rozhodnuto uzavřít smlouvu o dílo s F1 facility CZ s.r.o. za cenu 653 039,86 Kč vč. DPH. Doba zahájení stavebních prací je od 8. 7. 2024 s dokončením nejpozději do 14. 8. 2024.

Pro připomenutí:

Bylo zahájeno zadávací řízení k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce herny v budově MŠ V Lukách v Rakovníku“. Rekonstrukce herny o rozměrech 137 m2 zahrnuje provedení nových rozvodů elektroinstalace, položení nové podlahové krytiny z vinylových dílů a zátěžového koberce, dále budou provedeny opravy omítek s přeštukováním a novou malbou. V celé herně bude proveden nový kazetový podhled s integrovanými LED panely. Nově budou osazeny truhlářskými kryty otopná tělesa. Rozpočet na tuto akci dle projektové dokumentace činí 702 663,30 Kč bez DPH, termín je plánován na dobu letních prázdnin.

 

Revitalizace travnaté plochy na letišti v Rakovníku

V rámci zadávacího řízení na stavbu „Revitalizace travnaté plochy na letišti v Rakovníku“ byly doručeny 2 nabídky.  Na základě doporučení komise bylo rozhodnuto uzavřít smlouvu o dílo se společností ROZA CZ, s r.o. za celkovou cenu 1 186 768 Kč vč. DPH. Zahájení prací se předpokládá 19. 8. 2024 s termínem dokončení do 30. 9. 2024.

Pro připomenutí:

Bylo zahájeno zadávací řízení k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Revitalizace přistávací travnaté plochy na letišti v Rakovníku“. Město obdrželo žádost od Aeroklubu Rakovník na revitalizaci přistávací travnaté plochy. Aeroklub obhospodařuje 26 ha travnatých ploch, revitalizace by měla být na 10 ha. V této ploše je šíře 60 m na přistávací a vzletovou dráhu a 40 m široký plachtařský pás pro vzlety a přistání kluzáků. Jedná o kompletní založení trávníku s kvalitním travním semenem a srovnáním plochy o rozloze 10 ha. Odhadovaná cena je přibližně 2 000 000 Kč.

 

Revitalizace zeleně Zátiší – Plzeňská

Bylo zahájeno zadávací řízení k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Revitalizace zeleně Zátiší – Plzeňská“. V roce 2022 byla dokončena rekonstrukce chodníků a silnice v lokalitě na Zátiší ul. Průběžná. Na to navazovala komplexní revitalizace zeleně v rekonstruované lokalitě. Nyní jde o další část zeleně, která navazuje na již zrevitalizovanou část. Jedná se o zelený pás kopírující hlavní ulici Plzeňskou, na kterém rostou již z velké části dožívající jehličnany a keře. Byl zpracován projekt na kácení a následnou výsadbu stromů a keřů a úpravu lokality. V projektu byly vybrány druhy, které jsou na toto stanoviště vhodné a zvládají městské podmínky a v neposlední řadě by měly zlepšit estetickou funkci stávající sídlištní zeleně. Zároveň je připravována žádost o nadační příspěvek z Nadace ČEZ, druhého kola grantového řízení Stromy, určeného pro podzimní výsadbu v roce 2024, kde leze žádat o příspěvek v maximální možné výši 150 tis. Kč. Předpoklad plnění je od září do listopadu 2024.

 

Další zajímavosti

 

Revolution train

Protidrogový vlak bude přistaven na rakovnickém nádraží v úterý 28. 5. 2024. Město Rakovník každoročně podporuje částkou 130 000 Kč tuto akci, díky tomu mají žáci našich škol možnost se prohlídky a navazujícího programu zúčastnit.

Informace k projektu najedete na webu: https://www.revolutiontrain.cz/

 

Zastupitelstvo města

V pondělí 10. 6. 2024 od 17:00 hodin proběhne v Kulturním centru v Rakovníku již 8. zasedání zastupitelstva města. Program zasedání a odkaz na online přenos bude zveřejněn na webu města: aktualne/online-prenos-zm/

 

Datum vložení: 23. 5. 2024 10:41
Datum poslední aktualizace: 23. 5. 2024 10:42
Autor: Bc. Kateřina Hradilová

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení