Město Rakovník
MěstoRakovník

Radní projednávali

Radní projednávali 1

Vybrané zprávy ze 40. a 41. schůze rady města.

Co se děje ve městě – květen 2024

  • dokončuje se rekonstrukce ulic Jiráskova a Žlutického
  • probíhá rekonstrukce plynovodu, kanalizace a vodovodu v Riegerově ulici,
  • dokončuje se stavební část rekonstrukce budovy č. p. 114 na Husově náměstí, kde bude sídlit celý odbor správy majetku
  • na základě podnětů občanů bude provedena oprava povrchu plochy před ČOV u Tyršova koupaliště
  • proběhne rozbor odpadu z odpadkových košů ve městě
  • na workoutovém hřišti v Čermákových sadech jsou opravovány hrací prvky
  • probíhá rekonstrukce ul. Palackého
  • v areálu SK Rakovník se budují nové šatny a montovaná tribuna
  • pokračuje realizace projektu Dopravní řešení ul. Dukelských hrdinů, Na Francouzích a Pod Nemocnicí 

Aktuální informace k některým z investičních projektů jsou průběžně aktualizovány na webu města: mesto-1/rozvoj-mesta/

 

Rekonstrukce střechy na objektu sokolovny

Vzhledem k tomu, že nebyla podána žádná nabídka, bylo rozhodnuto zrušit podlimitní veřejnou zakázku „Rekonstrukce střechy na objektu Sokolovny v Rakovníku“ a opětovně ji zahájit s tím, že byly upraveny některé podmínky týkající se termínů dokončení stavby.

Pro připomenutí:

Bylo zahájeno zjednodušené podlimitní řízení na výběr zhotovitele stavby „Rekonstrukce střechy na objektu Sokolovny“. Vzhledem k náročnosti stavby, bude rekonstrukce střechy na objektu Sokolovny rozložena na dva roky, tedy roky 2024–2025. Na stavbu byla přidělena dotace ve výši 12 767 636,40 Kč z výzvy Ministerstva pro místní rozvoj České republiky v rámci specifického cíle 4.4 Posilování úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a sociálních inovacích 52. výzvy IROP – Památky. Rekonstrukce střechy na objektu Sokolovny řeší celkovou opravu krovu, stropu, střešního pláště a klempířských prvků v objektu Sokolovny, Tyršova č. p. 733 v Rakovníku. Náklady na rekonstrukci jsou projektantem vyčísleny na 19,6 mil. Kč vč. DPH.

Součástí rekonstrukce je oprava stropních konstrukcí včetně podhledů nad velkým sálem (tělocvičnou) a malým sálem. Stávající dožívající krytina z hliníkových plechů (Alukryt) bude nahrazena novou z měděného falcovaného plechu v úzkých pruzích. Veškeré stávající klempířské prvky včetně fasádních budou nahrazeny novými měděnými. Krov a stropní trámy budou opraveny tradičními tesařskými postupy, porušené a degradované prvky krovu budou protézovány, nebo nahrazeny za nové. V rámci rekonstrukce bude provedena oprava římsového zdiva a souvisejících zděných konstrukcí v rozsahu krovů. Součástí opravy bude přezdění porušených nadstřešních částí komínů včetně hlavic, kterým bude navrácen jejich původní tvar. Komíny budou také opatřeny novými stříškami v barvě a materiálu nové krytiny. V rámci opravy krovu bude posílena konstrukce krovu nad malým sálem. V průběhu opravy krovu budou odstraněny prvky předešlých nevhodných a provizorních oprav.

 

Rekonstrukce herny v MŠ V Lukách

Bylo zahájeno zadávací řízení k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce herny v budově MŠ V Lukách v Rakovníku“.

Rekonstrukce herny o rozměrech 137 m2 zahrnuje provedení nových rozvodů elektroinstalace, položení nové podlahové krytiny z vinylových dílů a zátěžového koberce, dále budou provedeny opravy omítek s přeštukováním a novou malbou. V celé herně bude proveden nový kazetový podhled s integrovanými LED panely. Nově budou osazeny truhlářskými kryty otopná tělesa. Rozpočet na tuto akci dle projektové dokumentace činí 702 663,30 Kč bez DPH, termín je plánován na dobu letních prázdnin od 8. 7. 2024 do 14. 8. 2024.

 

MŠ Průběžná Rakovník – stavební úpravy kuchyně

Vzhledem k tomu, že byla v rámci vypsaného zadávacího řízení doručena pouze 1 nabídka na stavební úpravy kuchyně, bylo rozhodnuto vypsaná zadávací řízení – stavební úpravy kuchyně i dodávky vybavení kuchyně zrušit a vypsat znovu.

Pro připomenutí:

Bylo zahájeno nadlimitní otevřené řízení na výběr zakázky „Mateřská škola Průběžná Rakovník – stavební úpravy kuchyně“. Zakázka je rozdělena na 2 části, a to na stavební práce (zahrnující stavební část, zdravotechniku, elektro a vzduchotechniku) a na dodávky gastro zařízení. Odhadovaný rozpočet je na stavební část 2 125 710,46 Kč bez DPH, ty budou hrazeny z rozpočtu města a gastro zařízení je v částce 3 927 710 bez DPH a bude hrazeno z investičního příspěvku MŠ Průběžná. Předpokládané zahájení stavebních prací je od 1. 7. 2024.

 

Výsledky konkursních řízení na pozici ředitel / ředitelka MŠ Vinohrady Rakovník a 3. ZŠ Rakovník

Na základě výsledku konkursního řízení a návrhu konkursní komise se od 1. 7. 2024 ředitelkou MŠ Vinohrady Rakovník, Zd. Štěpánka 2232 stává Mgr. Petra Cílová.

Na základě výsledku konkursního řízení a návrhu konkursní komise se od 1. 7. 2024 ředitelem 3. základní školy Rakovník, Okružní 2331 stává Mgr. Petr Steidl.

 

Další zajímavosti

Vestavba učeben do podkroví 1. ZŠ

Po dvou úspěšných projektech modernizace učeben v 2. ZŠ a 3. ZŠ včetně vestavby učeben do podkroví 2. ZŠ jsme v roce 2020 začali připravovat projekt nových učeben v podkroví 1. ZŠ. V roce 2021 byla dopracována studie Ing. arch. Karla Zusky, která popsala možnosti rozšíření a kapacitu dosud nevyužívaného podkroví. Již v začátku projektování jsme museli brát ohled na to, že budova je součástí Městské památkové zóny, a tak se musí přizpůsobit návrhy omezením, zejména z pohledu na střechu. Tyto podmínky udaly například vzhled budoucího návrhu osvětlení. V podkroví této historické budovy vznikne ateliér digitálních technologií, odborná učebna cizích jazyků a odborná učebna zeměpisu.

Jakmile byla dokončena studie, zahájili jsme výběr dodavatele projektové dokumentace. V květnu 2021 jsme uzavřeli smlouvu se společností Sudop Project Plzeň a. s. a za celou práci zaplatili 678 400,- Kč bez DPH. Příprava projektu probíhala velmi dobře, nicméně při podrobnějším dendrologickém průzkumu vyšlo najevo, že bude potřeba obnovit stropy nad 2. NP.

V roce 2022 a 2023 jsme se opakovaně pokoušeli získat dotaci z podobného programu, jako byly spolufinancovány projekty odborných učeben pro obě předchozí školy. Napodruhé se nám příslib dotace podařilo získat, a tak jsme mohli začít s výběrem dodavatele stavby. Tomuto zadávacímu řízení předcházela velmi rozsáhlá příprava organizace školního roku a také přesunu prostor pro vyučování do náhradních prostor. To se nakonec vzhledem ke vstřícnosti všem zúčastněným podařilo. Z bezpečnostních důvodů bude muset být totiž budova při bouracích pracích a výstavbě nových železobetonových stropů zcela prostá pohybu žáků i učitelů. 

Smlouvu o dílo na celou vestavbu jsme uzavřeli v březnu tohoto roku se společností Invessales, spol. s r. o. Částka na stavební část je předpokládána ve výši 40,8 mil. Kč. Staveniště jsme již stavební společnosti předali a práce v půdním prostoru budou zahájeny v květnu vyklízením půdy.

Součástí projektu je také bezbariérová úprava celého podkroví včetně vestavby výtahu do prostoru hlavního schodiště. 

Celý projekt bude v příštím roce pokračovat dodávkou vybavení školním nábytkem, pomůckami a modernizací informačních technologií. Budeme věřit, že v září 2025 budou moci žáci zasednout podle nového rozvrhu již v lavicích v podkroví této historické budovy. 

 

Hřiště pro dopravní výchovu a volnočasové aktivity

V zásobníku projektů je příprava rekonstrukce dětského dopravního hřiště již dlouhá léta. V roce 2024 jsme přistoupili k přípravě projektové dokumentace. Na projekt se nám podařilo získat projektanta, který má za sebou již mnoho takových realizovaných projektů, a tak nám mohl být nápomocen při řešení tohoto úkolu. Zadání vzniklo ve spolupráci s provozovatelem stávajícího hřiště, který zná požadavky na výuku velmi podrobně. V novém návrhu je počítáno s okružní křižovatkou, křižovatkami s více rozřazovacími pruhy, ale i simulací železničního přejezdu. Žáci se naučí mnoho značek a do projektu jsme vložili také hmatové prvky, aby si děti mohly vyzkoušet v bezpečném prostředí, jak vnímají zrakově postižení například přechod pro chodce. Nově bude celé hřiště přístupné pro všechny děti po celý den, zmizí totiž oplocení.

Plán úprav naleznete na webu města: mesto-1/rozvoj-mesta/pripravovane-projekty/dopravni-hriste/

V současné době probíhají kroky vedoucí k povolení stavby. Budeme věřit, že se v rozpočtu města podaří nalézt finanční prostředky na realizaci již v roce 2025.

 

Modernizace dílen a cvičné kuchyně 2. ZŠ Rakovník

V listopadu 2022 město využilo dotační příležitosti Integrovaného operačního programu 2021-2027 a požádalo o dotaci na kompletní rekonstrukci žákovských dílen a cvičných kuchyněk.

Na jaře 2023 byly zahájeny stavební práce v prostorách kuchyněk a především dílen.V rámci projektu byla vybudována nová elektroinstalace, rozvody kanalizace, vody, topení a vzduchotechniky a provedeny nutné sanační práce. Prostory dílen jsou funkčně rozděleny na sklad, přípravnu a univerzální žákovskou dílnu a jsou v nyní vybavovány moderními a funkčními učebními pomůckami, nástroji, nářadím, nábytkem a dalším vybavením včetně tabletů, 3D tiskáren a robotických stavebnic.

V prostorách žákovských kuchyněk byly již kompletně nainstalovány nové moderní kuchyňské linky včetně spotřebičů, dodáno nové nádobí i potřebná pračka a sušička prádla. Prostor je osazen i novou sanitární keramikou a ostatním nábytkem.

Stavební práce a vybavení prostor nábytkem i pomůckami jsou již dokončeny, nyní probíhá hodnocení veřejné zakázky na dodávku IT vybavení. V souběhu s tím budou dodány i moderní elektronické stavebnice. Akce by měla být kompletně hotova do konce srpna 2024.

Celková hodnota investice byla odhadnuta na cca 9 mil. Kč, zakázky se však podařilo realizovat s úsporou oproti předpokládaným projekčním nákladům. Celá akce včetně souvisejících výdajů by měla vyjít na 8,172 mil. Kč v závislosti na výsledku zadávacího řízení na IT vybavení. Odhadovaná dotace je potom 6,699 mil. Kč.

 

Revolution train

Protidrogový vlak bude přistaven na rakovnickém nádraží v úterý 28. 5. 2024. Město Rakovník každoročně podporuje částkou 130 000 Kč tuto akci, díky tomu mají žáci našich škol možnost se prohlídky a navazujícího programu zúčastnit.

Informace k projektu najedete na webu: https://www.revolutiontrain.cz/

Datum vložení: 15. 5. 2024 7:48
Datum poslední aktualizace: 16. 5. 2024 7:57
Autor: Bc. Kateřina Hradilová

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení