Město Rakovník
MěstoRakovník

Radní projednávali

Radní projednávali 1

Vybrané zprávy z 27. schůze rady města.

Údržba městské zeleně

Během vypsaného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Údržba městské zeleně“ byly doručeny na obě vypsané části 2 nabídky. Na základě doporučení komise rozhodla rada města uzavřít smlouvy o dílo na obě části s Arborea Rakovník s.r.o. Nabídková cena společnosti pro část 1) činí za plnění za dobu 1 roku (běžného, tj. 12 běžných měsíců) 4 168 631,90 Kč bez DPH a nabídková cena za nepravidelnou údržbu činí 98 746 Kč bez DPH.

Nabídková cena pro část 2) činí za plnění za dobu 1 roku (běžného, tj. 12 běžných měsíců) 4 684 592,67 Kč bez DPH a nabídková cena za nepravidelnou údržbu činí 98 746 Kč bez DPH.

Zahájení plnění obou částí se předpokládá bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smluv, nejdříve však od 1. 1. 2024. Smlouvy budou uzavřeny na dobu určitou do 31. 12. 2026. V současné době tedy dojde k úspoře v údržbě městské zeleně s tím, že některé práce, které byly dříve zahrnuty v nepravidelné údržbě, jsou nyní nově zapojeny do pravidelné údržby. Což znamená, že dojde ke sjednocení jednotlivých úkonů v rámci pravidelné údržby a větší transparentnosti při údržbě městské zeleně. A především došlo také k úpravě smlouvy dle současných právních předpisů.

Pro připomenutí:

V srpnu bylo zahájeno nadlimitní otevřené řízení na výběr zakázky „Údržba městské zeleně“, zakázka byla rozdělena na 2 samostatné části – údržbu v centru a údržbu na „perifériích města“. Město Rakovník ukončilo smlouvy o dílo na zajištění péče o městskou zeleň k 31. 12. 2022. Údržbu zajišťovala firma ARBOREA s. r. o. na základě smluv o dílo z roku 1994 a 1999, které byly v průběhu let sloučeny do jedné smlouvy a v roce 2020 došlo k uzavření dodatku, který byl uzavřen v úplném znění smluv. Současná údržba tedy probíhá nepřetržitě od roku 1994 a byly upravovány pouze plochy a rozsahy četnosti údržby. K této základní údržbě, kde jsou stanovené rozsah i cena, provádí Arborea další práce na základě samostatných objednávek, dle aktuálního požadavku. V roce 2019 na základě dodatku byla vyjmuta část údržby, která byla předána na základě Smlouvy o údržbě městské zeleně naší společnosti Údržba městských komunikací, spol. s r. o., která také provádí i další práce na zeleni na základě samostatných objednávek.

 

Rekonstrukce ulic Jiráskova a Žlutického, Rakovník

Během vypsaného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce ulic Jiráskova a Žlutického, Rakovník“ bylo doručeno 7 nabídek. Na základě doporučení komise rozhodla rada města uzavřít smlouvy o dílo se společností Froněk, spol. s r.o., jejichž nabídková cena činí 8 917 537 Kč vč. DPH. Podle klimatických podmínek bude stavba v letošním roce zahájena vystavením nejméně jednoho chodníku v ul. Jiráskova. Hotovo by mělo být nejpozději do 31. 5. 2024.

Pro připomenutí:

V srpnu bylo zahájeno zjednodušené podlimitní řízení na výběr zhotovitele stavby „Rekonstrukce ulic Jiráskova a Žlutického, Rakovník“. Tato rekonstrukce je naplánována ve spolupráci se správci inženýrských sítí. sítí. Projektovou dokumentaci zpracovala projektová kancelář Ateliér Kprojekt, s. r. o. Investiční náklady dle rozpočtu projektanta jsou 10,8 mil. Kč bez DPH.

V uvedené ulici již proběhla kompletní rekonstrukce plynovodu a přípojek. ČEZ pokládku svého vedení provádí nyní a VSOR v souběhu začal provádět rekonstrukci vodovodu a přípojek. Rekonstrukce kanalizace a přípojek proběhne bezvýkopovou metodou. Rekonstrukce veřejného osvětlení proběhla již před několika lety. Po skončení rekonstrukce inženýrských sítí dojde ke kompletní rekonstrukci uvedené ulice. V ulici Jiráskova a Žlutického dojde ke kompletní rekonstrukci vozovek a chodníků a z části se zasáhne i do ul. Heroldova. Ta je již zrekonstruována, ale dojde k opravení části chodníku, který propojuje ul. Žlutického a Komenského náměstí, právě přes Heroldovu. Je v plánu, že ulice Jiráskova bude zrekonstruována ještě letos a Žlutického do konce května 2024. 

 

Šatny pro pozemní hokej HC 1972 Rakovník

Bylo zahájeno zjednodušení podlimitní řízení na stavební práce na výběr zhotovitele stavby „Šatny pro pozemní hokej HC 1972 Rakovník“. Projektovou dokumentaci zpracoval ARTENDR s.r.o. Jedná se o nahrazení stávajících šaten pro pozemní hokej a ostatní zázemí, které jsou již v nevyhovujícím stavu, budovou stejného rozsahu a na stejném místě. Stavba je navržena jako dvoupodlažní montovaný domek z typových buněk. 1. NP je navrženo pro dva sportovní oddíly (pozemní hokej a fotbal). Každý oddíl má svůj samostatný vstup. 2. NP bude užívat pouze pozemní hokej. Zázemí pro sportovce tvoří šatny, sociální zařízení a místnost pro rozhodčí. Do objektu bude přivedena voda pomocí veřejného vodovodu, odkanalizován do veřejné kanalizace a vybaven hromosvodem.

Předpokládaná hodnota stavby podle rozpočtu projektanta ze září 2023 22,3 mil Kč bez DPH. V zadávací dokumentaci stanovujeme maximálně přípustnou cenu ve výši 25 mil. Kč bez DPH. Předpoklad zahájení stavebních prací je leden 2024, dokončení do června 2024 s tím, že v červenci je plánováno evropské mistrovství pozemního hokeje.

 

Instalace herní plochy s povrchem SmartSoft v zahradě 1. MŠ v Rakovníku

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s 4soft, s.r.o., jejímž předmětem je dodání a instalace herní plochy s povrchem SmartSoft, do zahrady 1. mateřská škola Rakovník, V Hradbách 188, za cenu 599 599,77 Kč vč. DPH. Návrh herních prvků zpracovala stejná společnost, a to na základě žádosti paní ředitelky MŠ. Současná multifunkční konstrukce herních prvků je již nevyhovující. Odbor správy majetku oslovil dva další možné dodavatele se žádostí o zpracování cenové nabídky. Po konzultaci odboru správy majetku s paní ředitelkou MŠ bylo dohodnuto, že se na financování nové instalace herní plochy bude MŠ finančně podílet a paní ředitelka požádá odbor školství o převod finančních prostředků ze svého investičního fondu do rozpočtu odboru správy majetku, a to ve výši 400 000 Kč.

Datum vložení: 20. 10. 2023 8:21
Datum poslední aktualizace: 20. 10. 2023 8:23
Autor: Bc. Kateřina Hradilová

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení